Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Musiker (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

15 SP
UOKUÖ10AS636  15 SP
UOKUÖ14IN01

Introduktion till högskolestudier



Studerande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
3    3 SP
YH10SV01

Svenska



Studerande
• kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
• med finska som skolbildningsspråk skall uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt YH lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
YH10FI01

Finska



Studerande
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
YH10EN01

Engelska



Studerande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
  3  3 SP
UOKUÖ10FM01

Forskningsmetodik



Studerande
• utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område
  3  3 SP

Gemensamma yrkesstudier

53 SP
MU14BI55   10 SP
MU14BI01

Pianospel 1



Den studerande har elementära grunder i pianospel och kan använda pianot som verktyg i sitt musikaliska arbete
5    5 SP
MU14BI02

Pianospel 2



Den studerande

har utvecklade färdigheter i pianospel och kan använda pianot som verktyg i sitt musikaliska arbete
 5   5 SP
MU14BI03

Ackompanjemang



Studerande skall

ha elementära grunder i två rytmensembleinstrument och kan använda instrumenten som verktyg i sitt musikaliska arbete.
 5   5 SP
MU14DR3    3 SP
MU14DR01

Drumline



Studerande

utvecklar arbetsdisciplin.

utvecklar melodirytmsinne och koordination

pulskänsla samt fysiologin för respektive instrument.
3    3 SP
MU14KS 3   3 SP
MU14KS01

Körsång 1



Studerande

har grundliga färdigheter i att kunna delta i större körhelheter.

erhåller en god inblick i körsång i olika former
 3   3 SP
MU12ML  3  3 SP
MU12ML01

Dirigering och instuderingsteknik



Den studerande

har grundläggande färdigheter att leda och instudera musikaliskt material för olika former av ensembler.

har insikt i dirigeringstekniker.
  3  3 SP
MU14NT121210  34 SP
MU14NT01

Notio 1.1



Den studerande

har grundläggande terminologi- och teorikunskaper som bas för studier på yrkeshögskolenivå.

kan se samband mellan musikteori och -praktik i egna arbetsuppgifter.

kan skriva och arrangera mindre uppgifter.

har grundläggande kunskaper i diatonik och funktionslära och kan använda dessai en praktisk form.

har kunskap om musikens grundpuls och rytmiska indelningar.

kan se samband mellan melodi, intervall, solfège och ackord i skrivuppgifter, notation, musikexempel och memorering.
3    3 SP
MU14NT02

Notio 1.2



Den studerande

har kunskap om grundläggande begrepp inom improvisation och kan diskutera och reflektera över dessa i grupp.

har kunskap om kyrkotonarter (modes, eng.) och hur dessa kan användas i praktiken.

kan identifiera kyrkotonarter i både skriftlig och klingande form.

har insikter i grundläggande harmonisering och sambandet mellan teori och praktik.

har en grundläggande förståelse för kadenser och funktion.

har grundläggande gehörskunskaper erhållna genom solfège och genom att i verkstadsform se samband mellan att skriva melodier och sjunga.
3    3 SP
MU14NT03

Notio 1.3



Den studerande

Har en fördjupad förståelse för och kunskap om rytmik och taktarter.

Kan identifiera taktarter och rytmiska strukturer både bildligt och ljudligt.

Har en rytmisk uppfattning utvecklad genom skrivuppgifter och praktik.

Har en utvecklad koordination.

Har en grundläggande kunskap i gehör och rytmik utvecklad genom skrivuppgifter, memorering och transkription
3    3 SP
MU14NT04

Notio 2.1



Den studerande

har kunskap om utvecklade harmoniserings- och arrangeringstekniker.

har grundläggande kunskaper i reharmonisering, modulation och stämföring.

kan identifiera och sjunga färgtoner, och har genom arrangeringsuppgifter lärt sig att använda färgtoner i praktisk form.

kan se samband mellan ackord, solfège, färgtoner och melodi och har lärt sig att arbeta utifrån detta perspektiv.

Har utvecklat sin förmåga att indentifiera, skriva, transkribera och återge mer komplexa rytmiska förlopp
 3   3 SP
MU14NT05

Notio 2.2



Den studerande

har kunskap om koralharmoniseringens riktlinjer.

kan skriva och arbeta med mångstämmighet för olika instrumentgrupper.

har utvecklat sin förmåga att arrangera och komponera uppgifter inom sitt eget specialiserings-/intresseområde.

har utvecklat sin förmåga att läsa partitur, sjunga stämmor och att memorera och transkribera/nedteckna musik
 3   3 SP
MU14NT06

Notio 2.3



Den studerande

Kan på egen hand genomföra en kompositions/arrangeringsuppgift, från planering till framförande.

har utvecklat sin förmåga att använda dynamik, form och olika arrangerings- och kompositionstekniker.

har utvecklat sin förmåga att diskutera, reflektera och analysera både egen och andras musik.

kan självständigt fortsätta att utveckla och analysera sina gehörskunskaper för att aktivt kunna arbeta vidare med dessa
 3   3 SP
MU14NT07

Notio 3.1



Den studerande

har specialiserat sig inom ett speciellt tyngdpunktsområde.

kan utgående från tidigare Notioundervisning använda olika musik, arrangemangstekniska och kompositionsmetoder inom tyngdpunktsområdet.

kan diskutera och reflektera över arbetsuppgifter både ur ett musiktekniskt och ett musikhistoriskt perspektiv
  5  5 SP
MU14NT08

Notio 3.2



Den studerande

har med hjälp av lärarens handledning fördjupat sig inom ett tyngdpunktsområde.

kan sig att samarbeta med yrkeslivet - med grupper, ensembler, producenter, körer, och i andra motsvarande sociala yrkesrelationer.
kan utföra ett större kompositions- eller arrangemangsprojekt i samarbete med andra.

kan arbeta med komposition eller arrangemang på en nivå som håller yrkesmässiga krav inom eget tyngdpunktsområde
  5  5 SP
MU14NT09

Notio 4.1



Den studerande

har utvecklat sin förmåga att i grupp diskutera och reflektera över musik.

har djupare kunskap om musikens form inom olika genre.

har en insikt i musikens historia och utveckling inom olika genrer.

kan reflektera över musikens dynamik, nyanser och funktioner.

kan analysera musikens funktion och form.

har grundläggande instrumentkunskap för olika instrumentgrupper.
3    3 SP
MU14NT10

Notio 4.2



Den studerande

kan djupare analysera musikaliska förlopp, från mindre funktioner till större helheter.

Har en fördjupad inblick i de olika instrumentgrupperna och deras funktion och register.

kan på ett djupare plan jämföra och diskutera olika tidsepoker ur musikhistorien, och kan hitta tangeringspunkter mellan musik åtskilda i tid och/eller i genre.

har en djupare kunskap om de olika kontineternas musikhistoria.

Har förmågan att i grupp reflektera och diskutera musik och konserter ur ett historiskt och tekniskt perspektiv
 3   3 SP
Yrk

Yrkesstudier i kyrkomusik

115 SP
MU14LM838  15 SP
MU16LM01

Liturgisk musik 1



Studerande

erhåller färdighet att behärska mässmusiken och den svenska psalmboken inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

erhåller färdigheter att på ett adekvat sätt behärska sångrösten i den liturgiska musiken.
4    4 SP
MU14LM02

Liturgisk sång 2



Studerande

erhåller en grundläggande inblick i framförandet av psalmer och
mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång.

erhåller en inblick i grundläggande intonationsteknik.
3    3 SP
MU14LM03

Liturgiskt spel 2a



Studerande

erhåller en omfattande kännedom om beledsagningen av psalmer och mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång. Stor vikt läggs vid ett spelsätt som ger förutsättningar för och befrämjar en aktiv psalmsång i gudstjänsten. Registreringskonst.
 3   3 SP
MU14LM04

Liturgiskt spel 2b



Studerande

erhåller en omfattande kännedom om beledsagningen av psalmer och mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång. Stor vikt läggs vid ett spelsätt som ger förutsättningar för och befrämjar en aktiv psalmsång i gudstjänsten. Registreringskonst.

erhåller tillräcklig kunskap om olika typer av intonationsteknik.
  4  4 SP
MU14LM05

Liturgiskt spel 2c



Studerande

erhåller kännedom om beledsagningen av psalmer och mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång. Stor vikt läggs vid ett spelsätt som ger förutsättningar för och befrämjar en aktiv psalmsång i gudstjänsten. Registreringskonst.

erhåller tillräcklig kunskap om olika typer av intonationsteknik. Dölj kompetenser
  4  4 SP
MU16LM02

Hymnologi



Studerande

lär känna psalmens och den andliga sångens utgångspunkter med hänsyn till textinnehåll,

metrik och melodi samt psalmens och den andliga sångens utvecklingsskeden och särdrag
1    1 SP
MU14KÄ4644 18 SP
MU14KÄ01

Allmän teologi



Studerande

får en utökad kännedom om Bibeln, kyrkans tro och lära, dess historia, etik och religionspedagogik
4    4 SP
MU16KÄ01

Kyrkokunskap



Studerande

erhåller kunskap om kyrkans och lokalförsamlingens organisation och verksamhetsfält.
2    2 SP
MU16KÄ02

Kyrkomusikens teologi



Studerande

får en inblick i kyrkomusikens teologi
 2   2 SP
MU16KÄ03

Kyrkomusikens historia



Studerande

får en inblick i kyrkomusikens historia
  2  2 SP
MU14KÄ03

Församlingens musikfostran 1



Studerande

erhåller en helhetssyn på församlingens musikfostran

erhåller kunskap om och förmåga till församlingens målinriktade musikarbete gällande olika ålderskategorier, även ur ett pedagogiskt perspektiv.

erhålla kännedom om och beredskap till musikundervisning inom skriftskolan, samt en musikalisk beredskap i kontakten till daghem och skola.

erhålla beredskap att fungera i en arbetsgemenskap. Kurs i ledarskap.
  4  4 SP
MU14KÄ04

Församlingens musikfostran 2



Studerande

erhåller en helhetssyn på församlingens musikfostran

erhåller kunskap om och förmåga till församlingens målinriktade musikarbete gällande olika ålderskategorier, även ur ett pedagogiskt perspektiv.

erhålla kännedom om och beredskap till musikundervisning inom skriftskolan, samt en musikalisk beredskap i kontakten till daghem och skola.

erhålla beredskap att fungera i en arbetsgemenskap. Kurs i ledarskap.
   4 4 SP
MU14KS 333 9 SP
MU14KS02

Körsång 2



Studerande

har röstmässiga färdigheter att kunna delta i större körhelheter.

erhåller en god inblick i körsång i olika former
 3   3 SP
MU14KS03

Barnkör



Studerande har

-metoder och kunskap i att leda barnkör.

-har kännedom om olika former av ungdomsmusik i kyrkliga sammanhang
  3  3 SP
MU14KS04

Gospelkör



Studerande har

-metoder och kunskap i att leda gospelkör.

-har kännedom om olika former av ungdomsmusik i kyrkliga sammanhang
   3 3 SP
MU14KF  34 7 SP
MU14KF01

Kyrkomusikforum 1



Studerande skall

- ha grundliga kunskaper om olika orgeltypers uppbyggnad, terminologi, funktion och underhåll.

- behärska stämning av lingualpipor.

- ha en inblick i liturgik, kyrkans organisation och ledarskap.

-ha förmågan att reflektera över identitetsstärkande faktorer.

- känna till kantorsarbetets kärnområden
  3  3 SP
MU14KF02

Kyrkomusikforum 2



Studerande

har kunskap om olika orgeltypers uppbyggnad, terminologi, funktion och underhåll.

har kunskap om stämning av lingualpipor.

har beroende huvudämne kunskaper antingen inom orgelkonstens historia, kyrkomusik och sång, kör och ensembleledning.

har grundkunskaper i liturgi, kyrkans organisation och ledarskap

har kunskap om kantorsembätets kärnområde
   4 4 SP
MU14OR63   9 SP
MU14OR01

Orgel D1



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier.
3    3 SP
MU14OR02

Orgel D2



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier.
3    3 SP
MU14OR03

Orgel D3 examination



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier
 3   3 SP
MU14SÅ63   9 SP
MU14SÅ01

Sång D1



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier.
3    3 SP
MU14SÅ02

Sång D2



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier
3    3 SP
MU14SÅ03

Sång D3 examination



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier
 3   3 SP
MU14KL   9 9 SP
MU14KL01

Körledning D1



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier.
   3 3 SP
MU14KL02

Körledning D2



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier.
   3 3 SP
Mu14KL03

Körledning D3 examination



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier.
   3 3 SP
MU14PI63   9 SP
MU14PI01

Piano D1



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier.
3    3 SP
Mu14PI02

Piano D2



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier
3    3 SP
MU14PI03

Piano D3 examination



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier.
 3   3 SP

551010 Orgel C SP
MU18OC     30 SP
MU18OC01

Orgel C1



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier
10    10 SP
MU18OC02

Orgel C2



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier
 10    SP
Mu18OC03

Orgel C3



Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier
  10   SP
Yrk

Yrkesstudier i barockmusik

115 SP
MU14HC1218   30 SP
MU14HC01

Huvudämne C1 ensemble



Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå
3    3 SP
MU14HC02

Huvudämne C2 ensemble



Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå
3    3 SP
MU14HC03

Huvudämne C3 ensemble



Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
 3   3 SP
MU14HC04

Huvudämne C4 ensemble



Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
 3   3 SP
MU14HC05

Huvudämne C5



Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
3    3 SP
MU14HC06

Huvudämne C6



Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
3    3 SP
MU14HC07

Huvudämne C7



Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
 3   3 SP
MU14HC08

Huvudämne C8



Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
 3   3 SP
MU14HC09

Huvudämne C examination



Den studerande

kan synliggöra sitt hantverk och sin gestaltningsförmåga inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
 6   6 SP
MU14HB  1827 45 SP
MU14HB01

Huvudämne B1 ensemble



Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet
  6  6 SP
MU14HB02

Huvudämne B2 ensemble



Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet
  6  6 SP
MU14HB03

Huvudämne B3



Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  6  6 SP
MU14HB04

Huvudämne B4



Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet
   6 6 SP
MU14HB05

Huvudämne B5



Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   6 6 SP
MU14HB06

Huvudämne B6



Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet
   6 6 SP
MU14HB07

Huvudämne B examination



Den studerande

har genom ett självständigt handlande gjort presentationen möjlig att förverkliga.

kan synliggöra sitt hantverk samt sin gestaltningsförmåga, självständighet, kreativitet och identitet inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
   9 9 SP
MU12BÄ6633 18 SP
MU12BÄ01

Inledning i den tidiga musikens estetik



Studerande

har en fördjupad insikt i tolkningen av den tidiga musiken utgående från den tidiga musikens estetik
3    3 SP
MU18BÄ01

Uppförandepraxis och gammal notation



Studerande

har kunskaper om hur barockmusiken framförs
3    3 SP
MU12BÄ03

Continuospel



Studerande

kan grunderna i barockens generalbas samt grunderna i barockens olika stilar.

lär sig ackompanjera från siffror
 3   3 SP
MU12BÄ04

Renässansmusik



Studerande

kan läsa renässansmusikens notation och lär sig stilen.
 3   3 SP
MU12BÄ06

Seminarium



Studerande

har inblick i en yrkesmusikerna vardag, både på och
utanför scenen.
   3 3 SP
MU12BÄ05

Barockinstrumentets konstruktion och vård



Studerande

kan ta hand om sina instrument och stråke

har kunskap om olika tidstrogna instrument från tidig barock till romantik. Dölj kompetenser
  3  3 SP
MU14BE1273  22 SP
MU14BE01

Barockensemble 1



Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en barockensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar i barockstil.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker
3    3 SP
MU14BE02

Barockensemble 2



Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en barockensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar i barockstil.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker.
3    3 SP
MU14BE03

Barockensemble 3



Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en barockensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar i barockstil.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker
 4   4 SP
MU14BE04

Barockorkester 1



Studerande

kan läsa barockmusikens notation och agera i barockorkester med betoning på högbarockrepertoar
3    3 SP
MU14BE05

Barockorkester 2



Studerande

kan läsa barockmusikens notation och agera i barockorkester med betoning på högbarockrepertoar
3    3 SP
MU14BE06

Barockorkester 3



Studerande

kan läsa barockmusikens notation och agera i barockorkester med betoning på högbarockrepertoar
 3   3 SP
MU14BE07

Barockorkester 4



Studerande

kan läsa barockmusikens notation och agera i barockorkester med betoning på högbarockrepertoar.
  3  3 SP
Pra

Praktik

30 SP
MU14PR551010 30 SP
MU14PR01

Praktik



Studerande

erhåller via arbetspraktik en inblick i den kommande yrkesrollen samt kunskap om branschen.
5    5 SP
MU14PR02

Praktik



Studerande

erhåller via arbetspraktik en inblick i den kommande yrkesrollen samt kunskap om branschen.
 5   5 SP
MU14PR03

Praktik



Studerande

erhåller via arbetspraktik en inblick i den kommande yrkesrollen samt kunskap om branchen
  10  10 SP
MU14PR04

Praktik



Studerande

erhåller via arbetspraktik en inblick i den kommande yrkesrollen samt kunskap om branchen
   10 10 SP
 10137 30 SP
MU14PR10

Praktikprojekt



Studerande

- kan självständigt genomföra och leda samt delta i olika musikprojekt inom församlingens musikliv
   4 4 SP
MU14PR05

Församlingspraktik 1



Studerande

erhåller en första inblick i kyrkomusikerns tjänsteuppgifter
 5   5 SP
MU14PR06

Församlingspraktik 2a



Studerande

erhåller en grundlig och mångsidig inblick i kyrkomusikerns tjänsteuppgifter
  3  3 SP
MU14PR07

Församlingspraktik 2b



Studerande

erhåller en grundlig och mångsidig inblick i kyrkomusikerns tjänsteuppgifter Dölj
   3 3 SP
MU14PR08

Praktiska övningar 1



Studerande

lär sig att på ett bra sätt genomföra församlingens huvudgudstjänst som kantor.
 5   5 SP
MU14PR09

Praktiska övningar 2



Ur kantorns perspektiv väl planera och i samråd med präst och övriga medverkande noggrant genomföra församlingens huvudgudstjänst och förrättningar
  5  5 SP
MU10PR06

Undervisningsövning 1



Studerande

utvecklar förmågan att analysera och utvärdera inlärnings- och undervisningsprocessen med särskild hänsyn till nybörjarnivå
  5  5 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
MU16EX   15 15 SP
Val

Valfria studier

12 SP
val3333 12 SP
3    3 SP
 3   3 SP
  3  3 SP
   3 3 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen