Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » VALBARA YRKESSTUDIER » Växtproduktion » Odlingssystem och växtföljder

Odlingssystem och växtföljder

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VP02
Namn: Odlingssystem och växtföljder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mark I
Mark II
Växtnäring I
Växtnäring II
Växtnäring III
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till och förstå olika odlings- och växtföljdssystem och hur växtföljden påverkar grödornas växtnäringsförsörjning, behovet av växtskydd och markens långsiktiga bördighet. Studerande skall kunna välja lämplig växtföljd utgående från biologiska, ekologiska, tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar och skall kunna planera jordbearbetning, gödsling och växtskydd så att dessa odlingstekniska åtgärder passar i hop med växtföljden. Studerande skall kunna planera växtföljden målinriktat för att minska risken för växtnäringsförluster och för att minska behovet av direkta bekämpningsåtgärder mot ogräs, växtsjukdomar och skadegörare. Studerande skall ha förmåga att göra upp utförliga odlingsplaner och odlingskartor för gårdar med stöd av lämplig programvara (Windows - WISU).
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen