Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » Yrkesstudier » Praktisk introduktion i yrket » Praktiska grunder

Praktiska grunder

Utfšrandeplaner
Kod: NM13PI01
Namn: Praktiska grunder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studerande skall kunna identifiera jordarter och bedöma åkermarkens bördighet, förstå och kunna redogöra för väsentliga mark- och jordartsegenskaper och kunna utföra markkartering. Studerande skall kunna identifiera och beskriva botaniska och biologiska egenskaper hos vanligt förekommande odlingsväxter samt hos ogräsarter, som förekommer i höstsådda grödor. Studerande skall kunna bedöma för- och nackdelar av olika metoder vid etablering av höstsådda grödor, samt kunna planera etablering och skötselåtgärder så att risken för utvintringsskador minimeras. Studerande skall känna till vanliga husdjursraser i Finland samt kunna utföra praktiskt arbete i djurstallar med nötkreaturs- och mjölkproduktion.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen