Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) (270 sp)

Examen: YH-examen inom hälsovård och det sociala området
Examensbenämning: Barnmorska (YH)
Beräknad studietid: 4,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

15 SP
VÅV10IN105   15 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
-kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
-ska känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem
-är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier
-kan utrycka sig muntligt och skriftligt på finska i
arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt
-skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
12   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom vårdområdet och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolesstudierStuderande
-känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil.
-reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
-kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
-känner till undersökningsprocessen
-kan planera, genomföra och evaluera processer
-kan använda verktyg inom projektplanering och –hantering
-kan arbeta med olika grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
Yrk

Yrkesstudier

115 SP
VÅV10HF16    6 SP
VÅV10HF11

FolkhälsovetenskapStuderande
-arbetar utgående från nationella hälsopolitiska program och strategier
-kan i sin verksamhet arbeta för individ, familj, grupp och samhälle utifrån ett hälsoresursperspektiv
-förstår betydelsen av det förebyggande arbetet
-förstår betydelsen av epidemiologin som vetenskap i förebyggande av sjukdomar
1
3    3 SP
UOSHV10HU01

Hållbar utvecklingStuderande
-förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från en ekologisk, teknisk, ekonomisk aspekt samt speciell tonvikt på hållbar utveckling ur ett hälso- och socialt perspektiv
- kanse sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kunna tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap att verka för global hållbar samhällsutveckling samt också känna till Novias hållning i miljöfrågor genom ledningssystemet
-har kunskap om miljöns inverkan på hälsan och kan arbeta för hållbar utveckling
1
3    3 SP
VÅV10HF2  5  5 SP
VÅV10HF21

Hälsofrämjande i olika åldrarStuderande
-känner till och kan i sitt arbete beakta den rådande lagstiftning som berör det hälsofrämjande arbetet
-förstår betydelsen av att beakta människans sexualitet och främjandet av den som en integrerad del av vården
- har grundläggande kunskap om graviditet, förlossning och barnsängstid samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
-har grundläggande kunskap om barn och ungas hälsa, hur den befrämjas samt familjens och samhällets betydelse för den
-har grundläggande kunskap om företagshälsovården och är införstådd med arbetarskyddets betydelse
-känner till grunderna för screeningsundersökningar och deras genomförande
-har grundläggande kunskap gällande olika metoder som används för att befrämja befolkningens hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar
-har kunskap om förebyggande arbete gällande den äldre befolkningen
1
  5  5 SP
VÅV10KV7    7 SP
VÅV10KV05

Vårdens grunder, teori 1Studerande
-har kunskap om människan, hälsan, vårdandet och världen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv
-har kunskap om vårdprocessens olika faser och om lidandets betydelse i vårdandet
-har vårdvetenskaplig evidensbaserad kunskap om grundvården.
-har kunskap om vårdrelationen och grundläggande beredskap att vårda patienter
-har kunskaper i aseptiskt arbetssätt
-har kunskap om etiska grunder i vården och kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
-har evidensbaserad grundkunskap i näringslära
1
4    4 SP
VÅV10KV06

Vårdens grunder, teori 2Studerande
-har kunskap om människan, hälsan, vårdandet och världen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv
-har kunskap om vårdprocessens olika faser och om lidandets betydelse i vårdandet
-har vårdvetenskaplig evidensbaserad kunskap om grundvården.
-har kunskap om vårdrelationen och grundläggande beredskap att vårda patienter
-har kunskaper i aseptiskt arbetssätt
-har kunskap om etiska grunder i vården och kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
-har evidensbaserad grundkunskap i näringslära
1
3    3 SP
VÅV10KV18    8 SP
VÅV10KV11

Utvecklingspsykologi och gerontologiStuderanden
-har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
-har grundläggande kunskap om människans åldrande med tonvikt på det fysiologiska åldrandet
1
3    3 SP
VÅV10KV12

Vårdvetenskap och vårdetikStuderande
-har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
-har grundläggande kunskap om vårdvetenskapens ontologi, epistemologi och ethos
-förstår den ontologiska hälsomodellen och kan tillämpa den i klinisk vårdpraxis.
-kan i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar
1
5    5 SP
VÅV10KV2 16   16 SP
VÅV10KV24

Inremedicinsk- och kirurgisk vård och rehabilitering 1Studerande
-har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och vård vid medicinska- och kirurgiska sjukdomar
-har kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och deras bakomliggande patofysiologi
-förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till folksjukdomarna
-behärskar grundläggande vårdteknologi och kan planera och dokumentera patientens vård
-har kunskap om den medicinska terminologin
-förstår och har insikter i röntgen- och laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården.
-har grundläggande kunskap och färdigheter inom perioperativ vård
-inser rehabiliteringens betydelse som en del av patientens helhetsvård och känner till rehabiliteringsprocessen
-känner till de vanligaste orsakerna till fysiska och psykiska funktionshinder och är förtrogen med verksamhetsprinciperna för omsorgen om handikappade
-kan integrera hälsomotion och kostrådgivning i patientens helhetsvård
1
 5   5 SP
VÅV10KV25

Inremedicinsk- och kirurgisk vård och rehabilitering 2Studerande
-har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och vård vid medicinska- och kirurgiska sjukdomar
-har kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och deras bakomliggande patofysiologi
-förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till folksjukdomarna
-behärskar grundläggande vårdteknologi och kan planera och dokumentera patientens vård
-har kunskap om den medicinska terminologin
-förstår och har insikter i röntgen- och laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården.
-har grundläggande kunskap och färdigheter inom perioperativ vård
-inser rehabiliteringens betydelse som en del av patientens helhetsvård och känner till rehabiliteringsprocessen
-känner till de vanligaste orsakerna till fysiska och psykiska funktionshinder och är förtrogen med verksamhetsprinciperna för omsorgen om handikappade
-kan integrera hälsomotion och kostrådgivning i patientens helhetsvård
1
 5   5 SP
VÅV10KV23

Geriatrisk vårdStuderande
-har förståelse för den äldre patientens särdrag och hälsa
-har beredskap att utreda den äldres multifaktoriella hälsoproblem och har grundläggande kunskaper i geriatriska sjukdomar
-har beredskap att planera dokumentera, rapportera och utvärdera den äldres vård och/eller service i hem eller hemliknande miljöer
-har beredskap och förstår hemvården och dess olika verksamhets-och samarbetsformer samt anhörigas betydelse
-har kunskap om den äldre patientens vård i livets slutskede
1
 3   3 SP
UOSHV10MI01

MissbrukarvårdStuderande
-har kunskap om olika former av missbruk (främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel)
-känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
-känner till missbrukarvårdens olika service- och vårdformer
-kan identifiera missbruk och ha handlingsberedskap
-kan informera, rådge och handleda i missbruksfrågor
-känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
-kuan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
-kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
-kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
1
 3   3 SP
VÅV10KV3 9   9 SP
VÅV10KV31

Medicinska ämnen och klinisk vårdStuderande
-breddar sina kunskaper till nya områden inom medicinsk- och kirurgisk vård
-har kunskaper inom olika kontext i specialsjukvården ( hematologi, gastroenterologi, neurologi, reumatologi, gynekologi, onkologi, ortopedi, traumatologi, ögon-näs och halssjukdomar)
-behärskar epidemiologi , förebyggande , vård och behandling vid nationella och globala infektionssjukdomar
-har grundläggande kunskaper i patofysiologi
-känner till informationskällor och kan aktivt söka evidensbaserad kunskap
-kan använda evidensbaserad kunskap i resonemang och övningsuppgifter
1
 6   6 SP
UOSHV10ME01

MentalvårdStuderande
-har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa (främst depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar)
-känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
-känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
-kan identifiera störningar i den psykiska hälsan och har handlingsberedskap
-kan informera, rådge och handleda i mentalvårdsfrågor
-känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
-kan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
-kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
-kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
1
 3   3 SP
VÅV10KV4  5  5 SP
VÅV10KV41

Pediatrisk vårdStuderande
-har kunskap och förstår betydelsen av familjefokuserad vård
-har kunskap och förstår barnsjukvårdens särdrag
-har evidensbaserad kunskap om vård av barn och ungdomar med specifika hälsoproblem relaterade till barnets utvecklingsnivå
-har kunskap och färdighet i farmakologi, läkemedelshantering inom barnsjukvården
-behärskar läkemedelsräkning inom barnsjukvården
-har kunskap om förebyggande av smärta hos barn och ungdomar vid smärtsamma vårdåtgärder
-förstår och ha grundläggande kunskap om återupplivning och kan utföra centrala vårdåtgärder hos det akut sjuka barnet
1
  5  5 SP
VÅV10NV15    5 SP
VÅV10NV11

Anatomi och fysiologi 1Studerande
-har kunskap om de olika vävnadstyperna och rörelseapparatens uppbyggnad samt de olika organsystemens anatomi och fysiologi
-har kunskap om och förstår hur blodet, huden, cirkulationen, lymfcirkulationen, respirationen, matspjälkningen och urinutsöndringen fungerar
1
3    3 SP
VÅV10NV12

MikrobiologiStuderande
-förstår betydelsen av människans normalflora och känner till de vanligaste patogena mikroberna
-har insikter i de olika mikrobgruppernas biologi och grundläggande insikter i bakteriernas resistens
1
2    2 SP
VÅV10NV28    8 SP
VÅV10NV21

Anatomi och fysiologi 2Studerande
-har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättningen och organfunktioner
-har kunskap om och förstår fortplantningen
-har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
-har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
1
2    2 SP
VÅV10NV22

Immunologi och patologiStuderanden
-har kunskap om och förstår människans immunsystem och immunobiologin bakom infektion, vaccination och överkänslighet
-har kunskap gällande sjukdomarnas orsaker, inflammationsreaktionen och allmän sjukdomsbiologi
1
2    2 SP
VÅV10NV23

Läkemedelsbehandling och farmakologi 1Studerande
-bör kunna tillämpa för sjukskötaren specifika etiska principer gällande läkemedelshantering
-har kunskaper om och förstår farmakokinetik och farmadynamik hos patienter i olika åldrar
-behärskar de räkneoperationer som behövs vid läkemedels- och infusionsbehandling och kan administrera läkemedel felfritt
-känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste läkemedelsbiverkningarna och kan utvärdera läkemedlens effekt.
-har förutsättningar att kunna handleda patienter och anhöriga till rätt och trygg läkemedelsbehandling
-behärskar injektionsgivning
1
4    4 SP
VÅV10NV3 5   5 SP
VÅV10NV31

Läkemedelsbehandling och farmakologi 2Studerande
-har fördjupad kunskap i klinisk farmakologi som behövs i vården av mänskor i olika åldrar och från olika kulturer
-har beredskap att genomföra säker läkemelsbehandling, följa upp behandlingens effekter och biverkningar samt iaktta hållbar utveckling inom läkemedelsbehandling
-känner till riskerna med läkemedelsbehandling och kan utnyttja evidensbaserad informationen om avvikelser och oväntade effekter av läkemedelsbehandling för att utveckla behandlingsprocessen
-behärskar felfritt de räkneoperationer inom läkemedelsräkning som ligger till grund för läkemedelsbehandlingen
-har teoretisk kunskap för att kunna behärska infusionsbehandling och parenteral läkemedelsbehandling samt de förberedelser som hör ihop med intravenösa infusioner, blodtranfusioner samt tillsättande av läkemedel i infusionslösningar
1
 5   5 SP
VÅV10AL3 4  7 SP
VÅV10AL01

Hälso- och socialvård i FinlandStuderanden
-har grundläggande kunskaper i hälso- och socialvårdens uppbyggnad, organisation och styrning
-känner till och kan tillämpa lagar och förordningar som styr verksamheten inom vården
-känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i frågor gällande patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
-har insikter i invandrarpolitikens betydelse för hälsovården
-bör vara medveten om aktuella problem i samhället och kan verka för att förebygga marginalisering
1
3    3 SP
VÅV10AL02

Organisation och ledarskapStuderande
-känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning och har beredskap att leda arbetet
-har en inblick i planering och organisering av verkamhet samt känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
- har kunskap om och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet
1
  4  4 SP
VÅV10FU  7  7 SP
UOSHV10FM01

ForskningsmetodikStuderande
-har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
-kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i lärdomsprovsprocessen samt i projekt
-förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
1
  3  3 SP
VÅV10FU01

Forskningsmetodik 2Studerande
-behärskar de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
-är förtrogen med olika metoder för kvalitativ och kvantitativ datainsamling och dataanalys
1
  4  4 SP
VÅV10EB  1512 27 SP
VÅV10EB01

VårdteoriStuderande
-har kunskap om olika vårdteorier och vårdmodeller och deras tillämpningsområden
-kan tillämpa vårdteorier och vårdmodeller i olika vårdsammanhang
-har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i det barnmorskearbetet
-kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i barnmorskearbetet
1
  2  2 SP
VÅV10EB02

Barnmorskekunskapens utgångspunkter 1Studerande
-har insikter i frågor som rör barnmorskans historia och dess inverkan på barnmorskekunskapen av idag
-är förtrogen med barnmorskeyrkets etik och värden
-har förtrogenhet med samt förståelse för de förändringar som moder- och faderskapet innebär för den tidiga interaktionen mellan föräldrar och barn.
-har förmåga att självständigt förvärva nya forskningsresultat inom
barnmorskekunskapen
-kan verka för hållbar utveckling
1
  2  2 SP
VÅV10EB03

Barnmorskekunskapens utgångspunkter 2Studerande
-har insikter i frågor som rör barnmorskans historia och dess inverkan på barnmorskekunskapen av idag
-är förtrogen med barnmorskeyrkets etik och värden
-har förtrogenhet med samt förståelse för de förändringar som moder- och faderskapet innebär för den tidiga interaktionen mellan föräldrar och barn.
-har förmåga att självständigt förvärva nya forskningsresultat inom
barnmorskekunskapen
-kan verka för hållbar utveckling
1
  1  1 SP
VÅV10EB04

Mödrahälsovård och kvinnans reproduktiva hälsa 1Studerande
-behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
-känner till riskfaktorer i samband med graviditet och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
-kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning ,
-behärskar uppföljning , vårdhänvisning , handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
-behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
-har insikter i endokrinologi, genetik och molekylärbiologi samt har grundläggande kunskaper om ärftliga sjukdomar och deras diagnostik
-är förtrogen med bäckenets och könsorganens anatomi, fortplantningens och graviditetens fysiologi samt fosterutvecklingen
-har beredskap att ge amningshandledning
1
  3  3 SP
VÅV10EB05

Mödrahälsovård och kvinnans reproduktiva hälsa 2Studerande
-behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
-känner till riskfaktorer i samband med graviditet och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
-kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning ,
-behärskar uppföljning , vårdhänvisning , handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
-behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
-har insikter i endokrinologi, genetik och molekylärbiologi samt har grundläggande kunskaper om ärftliga sjukdomar och deras diagnostik
-är förtrogen med bäckenets och könsorganens anatomi, fortplantningens och graviditetens fysiologi samt fosterutvecklingen
-har beredskap att ge amningshandledning
1
   5 5 SP
VÅV10EB06

Handledning och sexualhälsaStuderande
-har fördjupade kunskaper gällande sexuell hälsa
-kan vägleda och stöda klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
-förstår pedagogikens och handledningens grunder för att kunna tillämpa undervisning och handledning för att hjälpa klienter/patienter till större grad av självvård
-kan självständigt handleda och stöda klienten/patienten/familjen
-har insikter i handledning och undervisning av studerande
1
   3 3 SP
VÅV10EB07

Neonatal vårdStuderande
-har kunskaper i neonatal vård
-behärskar uppföljning och vård av det sjuka nyfödda barnet i samband med förlossning
1
   2 2 SP
VÅV10EB08

Förlossningsvårdskonst 1Studerande
-har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
-behärskar vården vid den normala förlossningen
-har kunskap om fosterövervakning
-kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring vid förlossningen
-har kunskaper och förmåga att handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar
-kan påvisa obstetrisk kunskap samt kunskap i anestesiologi i relation till förlossningen
1
  4  4 SP
VÅV10EB09

Förlossningsvårdskonst 2Studerande
-har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
-behärskar vården vid den normala förlossningen
-har kunskap om fosterövervakning
-kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring vid förlossningen
-har kunskaper och förmåga att handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar
-kan påvisa obstetrisk kunskap samt kunskap i anestesiologi i relation till förlossningen
1
   2 2 SP
VÅV10EB10

Gynekologisk barnmorskekunskap 1Studerande
-har kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
-kan påvisa gynekologisk kunskap
1
  2  2 SP
VÅV10EB11

Gynekologisk barnmorskekunskap 2Studerande
-har kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
-kan påvisa gynekologisk kunskap
1
  1  1 SP
Lär

Lärdomsprov

SP
     20 SP
VÅV10LP

LärdomsprovStuderande
-kan under handledning och gradvis allt mer självständigt i samarbete med annan studerande/studerandegrupp genomföra ett lärdomsprov som motsvarar kandidatnivå (YH)
-beaktar forskningsetiska aspekter i sitt lärdomsprov
-kan presentera sitt lärdomsprov samt agera som opponent för ett annat lärdomsprov
-kan redogöra för de viktigaste resultaten i ett mognadsprov som även påvisar den studerandes färdighet att uttrycka sig skriftligt på svenska
  510 15 SP
VÅV10EB12

Utvecklingsarbete i barnmorskekunskapStuderande
-kan utveckla och visa sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska sakkunniguppgifter i anslutning till de fördjupade yrkesstudierna
-kan tillämpa och vidareutveckla forskningsresultat inom temaområdet som varit i fokus för lärdomsprovet
    55 SP
Pra

Praktik

120 SP
VÅV10KV5123315  60 SP
VÅV10KV02

Vårdens grunder i laboratoriemiljöStuderande
-förstår vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
-kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
-kan observera, bedöma och tillämpa grunderna i vårdprocessen
-kan utföra grundläggande vårdåtgärder
-kan arbeta aseptiskt
-har kunskap om hållbar utveckling
-har grundläggande kunskap i första hjälp
-kan tillämpa grunderna i ergonomi och förflyttningsteknik.
1
6    6 SP
VÅV10KV03

Praktik 1 inom vårdens grunderStuderande
-har evidensbaserad kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom grundvården
-kan skapa en naturlig vårdrelation till patienten
-kan identifiera patientens grundläggande behov
-deltar under handledning i läkemedelsbehandling
1
6    6 SP
VÅV10KV04

Praktik 2 inom vårdens grunderStuderande
-har evidensbaserad kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom grundvården
-kan skapa en naturlig vårdrelation till patienten
-kan identifiera patientens grundläggande behov
1
 5   5 SP
VÅV10KV22

Medicinsk-, kirurgisk- och perioperativ vård i laboratoriemiljöStuderande
-kan arbeta systematiskt och aseptiskt
-kan använda sig av centrala undersöknings- och diagnostiseringsmetoder
-kan utföra grundläggande klinisk bedömning av vitala funktioner
-kan i simulerade situationer i laboratoriemiljö identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund samt utföra nödvändiga vårdåtgärder och använda teknisk utrustning
-kan utgående från patientcase planera, dokumentera och utvärdera patientens vård och använda elektroniska vårddokumentationsprogram
-har kunskap och förstår betydelsen av en god patientrelation
-kan kommunicera på finska inom vården
1
 5   5 SP
VÅV10KV32

Akut- och intensivvård i laboratoriemiljöStuderande
-har grundläggande evidensbaserad om kunskap om akut - och intensivpatientens vård och förstår betydelsen av att skapa en god vårdrelation både till patienten och deras anhöriga
-kan observera, bedöma och ha grundläggande beredskap att vårda akut- och intensivvårdspatienter
-känner till och förstår användningen av den grundläggande tekniska apparaturen och förstår betydelsen av dess funktion som ett hjälpmedel inom akut- och intensiv vård
-kan tillämpa återupplivning
-kan i en simulerad situation ansvara för en säker läkemedelshantering
1
 5   5 SP
VÅV10KV33

Praktik inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdStuderande
-kan tillämpa evidensbaserad kunskap på praktiska fältet och har kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom vården
-kan vårdplanera, dokumentera och utvärdera patientens vård under handledning
-kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga samt påvisar ett proffessionellt förhållningssätt
-kan utföra en säker läkemedelsbehandling
-kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
1
 12   12 SP
VÅV10KV42

Praktik inom hemvård, mental- och missbrukarvårdStuderande
-har kunskap och förståelse för patientvården i olika kontext i hemmiljö
-förstår hemmets, anhörigas och närståendes betydelse för patienten
-kan tillämpa evidensbaserad kunskap på praktiska fältet och har kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom hemvården
-kan vårdplanera, dokumentera och utvärdera patientens vård under handledning
-kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga samt påvisar ett proffessionellt förhållningssätt
-kan utföra en säker läkemedelsbehandling
-kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
-har förståelse för patienten/klienten i mental- och missbrukarvårdskontext
-kan identifiera och tolka patientens/klientens grundläggande behov gällande mental ohälsa/missbruk
-kan bemöta patienten/klienten och hans familj i deras närmiljö
-har kunskap om patientens/klientens vårdprocess
  15  15 SP
VÅV10KV36

Praktik inom valbar kontextStuderande
-kan tillämpa evidensbaserad kunskap på praktiska fältet och har kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom vården.
-kan vårdplanera, dokumentera och utvärdera patientens vård under handledning
-kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga samt påvisar ett proffessionellt förhållningssätt
-kan utföra en säker läkemedelsbehandling
-kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
1
 6   6 SP
VÅV10KB   362460 SP
VÅV10KB11

Mödra- och gynekologisk vård 1Studeranden
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera den nyblivna moderns och barnets vård under barnsängstiden
-arbetar familjecentrerat i stödjandet av den nyblivna familjen
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera den gynekologiska patientens vård
   6 6 SP
VÅV10KB12

Mödra- och gynekologisk vård 2Studeranden
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera den nyblivna moderns och barnets vård under barnsängstiden
-arbetar familjecentrerat i stödjandet av den nyblivna familjen
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera den gynekologiska patientens vård
   3 3 SP
VÅV10KB13

Mödra- och gynekologisk vård 3Studeranden
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera den nyblivna moderns och barnets vård under barnsängstiden
-arbetar familjecentrerat i stödjandet av den nyblivna familjen
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera den gynekologiska patientens vård
   6 6 SP
VÅV10KB21

Den gravida kvinnans vård 1Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
-kan identifiera den gravida kvinnans resurser och hälsohinder samt stödja den gravida kvinnans och den väntande familjens hälsa
-förvärvar insikter i familjeplanering
   6 6 SP
VÅV10KB22

Den gravida kvinnans vård 2Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
-kan identifiera den gravida kvinnans resurser och hälsohinder samt stödja den gravida kvinnans och den väntande familjens hälsa
-förvärvar insikter i familjeplanering
   3 3 SP
VÅV10KB23

Den gravida kvinnans vård 3Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
-kan identifiera den gravida kvinnans resurser och hälsohinder samt stödja den gravida kvinnans och den väntande familjens hälsa
-förvärvar insikter i familjeplanering
    66 SP
VÅV10KB31

Den födande kvinnans vård 1Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
-behärskar fosterövervakning och smärtlindring under förlossningen
-påvisar förmåga att kunna identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
-påvisar helhetstänkande i vårdandet
   6 6 SP
VÅV10KB32

Den födande kvinnans vård 2Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
-behärskar fosterövervakning och smärtlindring under förlossningen
-påvisar förmåga att kunna identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
-påvisar helhetstänkande i vårdandet
   6 6 SP
VÅV10KB33

Den födande kvinnans vård 3Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
-behärskar fosterövervakning och smärtlindring under förlossningen
-påvisar förmåga att kunna identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
-påvisar helhetstänkande i vårdandet
    66 SP
VÅV10KB34

Den födande kvinnans vård 4Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
-behärskar fosterövervakning och smärtlindring under förlossningen
-påvisar förmåga att kunna identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
-påvisar helhetstänkande i vårdandet
    66 SP
VÅV10KB04

Den nyföddas vårdStuderande
-kan under handledning planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera observation och vård av nyfödda i behov av specialvård
    66 SP
Val

Valfria studier

SP
     6 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen