Återinförd studierätt och förlängning av studietiden

Här kan du läsa om
- återinförd studierätt (för dig som har förlorat studierätt vid yrkeshögskolan) och
- förlängning av studietiden (för dig som behöver tilläggstid för att slutföra studierna).

Återinförd studierätt

En studerande förlorar studierätten vid yrkeshögskolan bl.a. om hen:
- inte närvaro- eller frånvaroanmäler sig inom utsatt tid (1.5-10.9 för höstterminen och 1.12-10.1 för vårterminen),
- inte anhåller om förlängning av studietiden medan studierätten ännu är ikraft (senast 15.11 respektive 15.5),
- har anhållit om förlängning av studietiden men inte blivit beviljad förlängning av studietiden.

Om du har förlorat din studierätt vid yrkeshögskolan kan du anhålla om att få den tillbaka om det är möjligt för dig att avlägga resterande studier inom den tid som återstår av studierätten eller inom den beviljade förlängningen. Studierätten kan i regel återfås från början av följande termin. Det innebär att om du förlorar din studierätt i september och anhåller om att få den återinförd, kan du i regel få studierätten tillbaka fr.o.m. januari (början av följande termin). På motsvarande sätt om du förlorar din studierätt i januari och anhåller om att få den återinförd, kan du i regel få studierätten tillbaka fr.o.m. augusti (början av följande termin).

Anhållan om återinförd studierätt är avgiftsbelagd. En behandlingsavgift på 50 euro skall betalas innan din anhållan behandlas. Du kan betala behandlingsavgiften här .

Anhållan om återinförd studierätt görs på en fastställd blankett som du hittar här. Din anhållan skickas till Studerandeservice som bereder ärendet och kontrollerar att du har betalat behandlingsavgiften. Beslutet om återinförd studierätt fattas av rektor på basen av chefens för Studerandeservice förslag. Du får en kopia av beslutet till den e-postadress som du uppger i samband med anhållan (alternativt per post om du uppger det i din anhållan).

Om du har avsiktligt eller genom försummelse avbrutit din studier i det skedet då det inte längre är möjligt att avlägga examen inom den tid som återstår av din studierätt, och det skulle krävas mer än ett läsårs studier för att avlägga de återstående studierna, rekommenderas det att du avlägger resterande studier inom öppna yrkeshögskolan vid Novia, dvs. under tiden som du inte har studierätt för examen vid Novia. Då du har avlagt de återstående studierna, eller de återstående studierna kan avläggas under högst ett läsår, kan du på basen av anhållan få studierätten återinförd för högst ett läsår för att slutföra studierna. Beslutet fattas av rektor på basen av utbildningsledarens/läroplansanvsarigas utlåtande och chefens för Studerandeservice förslag.

Du kan läsa om återinförande av studierätten och avgift för handläggning av anhållan i Novias examensstadga, 30-31 §§.

Förlängning av studietiden

Om du inte kommer att slutföra dina studier inom utsatt tid, kan du anhålla om förlängning av studietiden. Din studietid definieras utgående från vilken utbildning du studerar vid, och den utsatta tiden är högst ett år längre än studiernas omfattning då 60 sp motsvarar ett års studier.

Om din utbildning omfattar 210 sp är din studietid 3,5 år + 1 år = 4,5 år (9 terminer),
om din utbildning omfattar 240 sp är din studietid 4 år + 1 år = 5 år (10 terminer),
om din utbildning omfattar 270 sp är din studietid 4,5 år + 1 år = 5,5 år (11 terminer).

Avvikande från detta kan yrkeshögskolan fastställa annan studietid ex. för flerformsstudier. Kontakta Studerandeservice vid ditt campus gällande frågor om din studietid.

Du bör anhålla om förlängning av studietiden medan din studierätt ännu är ikraft. Ifall din studierätt upphör 31.12, skall du anhålla om förlängning senast den 15.11. Ifall din studierätt upphör 31.7, skall du anhålla om förlängning senast 15.5. Studietiden kan i regel förlängas en gång och för högst ett år. Förlängningen skall grunda sig på en realistisk och genomförbar plan för hur studierna skall slutföras. Om du blir beviljad förlängning av studietiden, har du inte rätt att göra frånvaroanmälan (du registreras som närvaroanmäld för den resterande studietiden).

Anhållan om förlängning av studietiden är avgiftsbelagd. En behandlingsavgift på 50 euro skall betalas innan din anhållan behandlas. Du kan betala behandlingsavgiften här .

Anhållan om förlängning av studietiden görs på en fastställd blankett som du hittar här. Observera att du ska logga in med "användarnamn@edu.novia.fi", inte e-postadress. Din anhållan skickas till Studerandeservice som behandlar ärendet och kontrollerar att du har betalat behandlingsavgiften. Beslutet om förlängning av studietiden fattas av chefen för Studerandeservice, alternativt tjänsteman inom Studerandeservice, beroende på antalet studiepoäng som saknas för examen.

I Novias examensstadga kan du läsa om studietid (17 §), förlängning av studietiden (27 §) och avgift för handläggning av anhållan (31 §).