Studier

När du blivit antagen som studerande till Yrkeshögskolan Novia kanske du har frågor om vad du ska göra innan studierna inleds och hur du ska gå tillväga för att bekräfta din studieplats.  Information om detta finns sammanställd på Information till nya studerande där finns också svar på de vanligaste frågorna.  När du blivit antagen kan du få information och hjälp med studieärenden av studerandeservice på alla Novias campus.

Information om studier


Vid Yrkeshögskolan Novia kan avläggas yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina. Examina är högskoleexamina och de är jämställbara med andra högskoleexamina vid arbetsansökan (förordning om högskolornas examenssystem 464/1998). Yrkeshögskolestudierna omfattar 210-270 studiepoäng och studietiden är 3,5 - 4,5 år. Omfattning av högre yrkeshögskoleexamina är 60 - 90 studiepoäng.

Studiernas uppbyggnad
I studierna som leder till yrkeshögskoleexamen ingår:

  • grund- och yrkesstudier
  • fritt valbara studier
  • praktik som främjar yrkeskunnighet
  • examensarbete/lärdomsprov

I studierna som leder till högre yrkeshögskoleexamen ingår:

  • fördjupande yrkesstudier
  • fritt valbara studier
  • examensarbete/lärdomsprov

I grundstudierna lägger man grunden för studierna inom utbildningsområdet och yrkesspecialiseringen.

Yrkesstudierna delas in i obligatoriska, valfria och fritt valbara studier. Studerande väljer ett delområde där hon/han vill skaffar sig expertis. Fritt valbara studier kan man avlägga vid egen yrkeshögskola eller vid andra inhemska eller utländska läroanstalter, studierna måste dock vara högskolestudier.

Under arbetspraktiken kan studerande tillämpa teori i praktiken och studeranden blir därmed medvetna om förändringar i arbetslivet. Arbetspraktiken är studerandens visitkort till arbetsgivaren och studerande har konkret nytta av den då hon/han börjar i arbeta. Många företag, samfund och andra arbetsgivare uppskattar den arbetserfarenhet som studeranden har fått inom sin egen bransch. Yrkeshögskolan handleder arbetspraktiken som delas in i olika perioder. Arbetspraktiken kan också avläggas delvis eller helt utomlands, yrkeshögskolorna har aktivt skapat kontakter till olika praktikplatser i hemlandet och utomlands. Studeranden kan även skaffa sin egen praktikplats genom sina egna nätverk.

Med sitt lärdomsprov visar studeranden sina kunskaper att tillämpa kunnande i expertuppgifter inom sin egen bransch. Examensarbetet är ett omfattande undersöknings-, planerings- eller utredningsarbete i något delområde inom det egna utbildningsområdet. Det kan exempelvis vara en undersökning, produkt eller ett utvecklingsprojekt för arbetslivet. Typiska planerings- och utvecklingsprojekt är planeringen och genomförandet av en kvalitetshandbok, en marknadsföringsplan, en företagsplan, en orienteringsplan, handlingsföreskrifter, en process eller en produktionslinje. Många studeranden har blivit anställda på företag genom att visa sina kunskaper via examensarbeten som företag beställt.

Undervisningsspråk
Yrkeshögskoleexamen kan avläggas på svenska eller engelska. Undervisning på främmande språk är avsedd för både finländska och utländska studeranden. Många studiehelheter kan också avläggas på något annat än yrkeshögskolans officiella språk.

Finansiering av studier
Undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen är kostnadsfri (lag 351/2005, 26§) I annan undervisning såsom specialiseringsstudier kan eventuella avgifter uppbäras. Grunder föreskrivs med statsrådets förordning.