Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa » Yrkesstudier (gemensamma) » Energieffektivitet och hållbart byggande » Byggnadsvård och -sanering

Byggnadsvård och -sanering

Utförandeplaner
Kod: BYV14EF05
Namn: Byggnadsvård och -sanering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - Förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället.
- Förstår byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön
- Har kunskap om vad man bör lägga märke vid, då en okulär besiktning av en byggnad utförs. Den studerande bör också på ett strukturerat sätt i skrift kunna redogöra för byggnadens skick.
- Kan uppgöra relevant åtgärdsförslag baserat på gjord konditionsbedömning.
- Känner till (1) de vanligaste provtagningsmetoderna för att mera utförligt undersöka en byggnads skick. Vet vad man med respektive mätmetod får reda på (1) samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden i litteraturen och jämföra mätresultat med dessa. Kan (3) dra relevanta slutsatser baserat på mätvärden och jämförelsevärdena.
- Kan utgående från en okulär besiktning av en byggnad, (1) redogöra för vilka de mest akuta saneringsåtgärderna är samt kan avgöra vilka mera ingående undersökningar, som borde göras. Kan (3) göra en helhetsbedömning om i vilken ordning & omfattning det lönar sig att sanera en byggnad.
- Känner till (1) typiska ytliga tecken på betongskador och (3) känner till vilka alternativa reparationsmetoder, som står till buds för reparation av fasaders och andra betongskador. Känner till (3) och är (5) väl förtrogen med hur olika faktorer som t.ex. väder och vind samt temperatur inverkar på slutresultatet vid fasaders betong- och rappningsarbeten.
- Förstår (1) hur saneringens omfattning inverkar på byggnadens funktionella livstid och (5) kan kalkylera hur omfattande sanering det lönar sig att göra.
- Känner till vanliga skadetyper för byggnader förorsakade av bland annat insekter, svamp-, röt- och mögelangrepp. Känner till både förebyggande åtgärder och hur man reparerar skadorna av sådana angrepp.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i byggnads- och samhällsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen