Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Utbildning inom social- och hälsovård, Åbo (Högre YH) (90 SP)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Socionom (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 2-3 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

55 SP
SHV14HL15    15 SP
SHV17HL01

Ledarskap och medarbetarskapLedarskapet och olika ledarskapsstilar och synen på arbetsgruppen och arbetssamfundet har utvecklats i takt med samhällsförändring och forskning inom organisations-, management-, ledarskaps- och social- och hälsovårdsområdet. I forskning inom organisationspsykologi, organisationsteori, strategisk kommunikation och ledarskap har man de senaste åren fokuserat på olika ledarskapsstilar och på ledarskapets betydelse för en organisations framgång. Idag börjar man mer och mer förstå att ledarskapet är alldeles för betydelsefullt att utöva ensam .
Svedberg (2012) beskriver olika ledarskapsdiskurser och pratar för att var och en skall forma och bli medveten om sin personliga, integrerade ledarskapsstil. Denna studiehelhet har en grund i att studerande som utövare av social- och hälsovård behöver bli medveten om sitt personliga ledarskap och hur det uttrycks och utvecklas häri. Syftet är också att tydliggöra några centrala ledarskapsverktyg för att kunna svara mot kraven på hållbar förändring och utveckling inom social- och hälsovårdens organisationer idag. I kursen strävas också efter en kritisk granskning av befintliga verktyg idag genom att bekanta sig med aktuella forskningsresultat om ledarskap och förändring inom respektive område som studerande företräder.

Läranderesultat/Kompetenser

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
1. Definiera och motivera ett etiskt medvetet ledarskap
2. Relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
3. Analysera, tillämpa och kombinera ett hälsofrämjande ledarskap för att nå ett välfungerande och välmående arbetssamfund
4. Analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap
5. Analysera, tillämpa och kombinera olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap. (ex Bolmas & Deals uppdelning)
1
5    5 SP
SHV17HL02

Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgeteringKompetensmål:
Grundläggande kunskaper i hälsoekonomisk styrning, hälsoekonomi som ämne speciellt i
relation till att professionellt arbete inte tidigare har ingått i utbildningen. Grundläggande kunskaper i budgetering och budgetuppföljning, varje medarbetare bör ha elementära kunskaper i den terminologi som används av ekonomiskt kunniga. Vi behöver ett språk vi kan argumentera med för att kunna påverka verkligheten för våra klienter och patienter. Uppdatering av aktuell lagstiftning och hälsojuridik, Fördjupning i arbetsrätt, arbets- och kollektivavtal

Läranderesultat/kompetenser
Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
1. Förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
2. Beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
3. Förklara sambandet mellan verksamhet och budget
4. Bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
5. Kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
1
5    5 SP
SHV17HL03

Kvalitetsutveckling och innovationerKompetensmål
1. Studerande kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete för framtiden.
2. Känner teorier om förändringsarbete för att tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.
3. Studerande kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer

Läranderesultat/kompetenser
Studerande kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete för framtiden.
Innehåller:
1. Kvalitetsmedvetet arbetssätt (säkerhet)
2. e-Hälsa och e-Social (Digitalisering)
Studerande känner teorier om förändringsarbete för att tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn
Innehåller:
3. Tjänsteutveckling
4. Förändringsarbete
Studerande kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
Innehåller:
5. Sociala innovationer
6. Entreprenörskap
1
5    5 SP
SHV16UL1510   25 SP
SHV16UL01

Organisationsteori och strategiskt arbeteStuderande

Kan analysera social- och hälsovårdens organisationer och beakta samhällsutvecklingen

Är väl förtrogen med huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledarskap

Har förmåga att analysera och tolka organisationen ur ett intressentperspektiv

Kan kritiskt granska förhållandet mellan etik, värderingar och ledarskap på olika nivåer i organisationen

Kan tillämpa och analysera aktuell, tvärvetenskaplig forskning inom ledarskapsområdet
1
5    5 SP
SHV16UL02

Välfärdspolitik och samhällelig påverkanStuderande

Är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter

Kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender

Kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg

Kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 SP
SHV17UL03

Ekonomisk styrning och uppföljningStuderande:
- förstår och kan analysera social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet
- har fördjupade insikter i lagstiftningen beträffande social- och hälsovården
och
- behärskar komplicerade frågor rörande kollektivavtal, arbetarskydd och jämställdhet i arbetslivet på en värderande nivå
- har utökade insikter i planering, budgetering, redovisning och konkurrensutsättning inom offentlig och privat social- och hälsovård
1
5    5 SP
SHV16UL04

Personalresurser och operativt ledarskapStuderande

Är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur

Kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling

Kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling

Kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
1
 5   5 SP
SHV16UL05

Quality management and evaluationThe student is able to

Define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives

Identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care

Describe the most central quality management systems within social- and health care

Integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties

Can plan and implement evaluation of ones work field/activity/operation
1
 5   5 SP
SHV16FU510   15 SP
SHV16FU01

Kunskaps- och verksamhetsutvecklingStuderande

Förstår och kan analysera kunskapsutvecklingen inom social- och/eller hälsovårdsområdet ur vetenskapsteoretiska perspektiv

Kan värdera och kritiskt granska utvecklings- och forskningsresultat inom det egna området, och bidra till en forskningsbaserad utveckling av egen verksamhet
1
5    5 SP
SHV16FU02

ForskningsmetodikStuderande

Har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder.

Har tillägnat sig ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Kan genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
1
 10   10 SP

VALFRIA STUDIER

5 SP
UL10VF 5   5 SP
exa

Examensarbete

30 SP
SHV16EX1020   30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen