Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Medianom (YH), fotografering (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Medianom (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

36 SP
93   12 SP
VK16IN01

Introduktion till högskolestudierEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till sin egen högskola och enhet
• reflektera över studier, läroplaner och studiernas struktur
• känna till olika studieformer och metoder samt verktyg för inlärning
• kanna använda Novias informationskanaler
• ha tillräckliga kunskaper i IKT för att avlägga studier
• kunna studera såväl individuellt som i grupp
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna kommunicera muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
• ha kunskap i informationssökning med betoning på bibliotekets databaser
• kunna använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
• kunna kommunicera både muntligt och skriftlig på ett för arbetslivet ändamålsenligt sätt
Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
YH10FI01

FinskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
• behärska den centrala terminologin inom respektive bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur inom respektive yrkesområde
• uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• ha kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
 3   3 SP
6612  24 SP
VK16KH01

Konsthistoria 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien
• ha en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker
• kunna tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet
3    3 SP
VK16KK01

KulturkunskapEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
• ha en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
• ha förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
• utveckla en förståelse för samtidskulturen
• ha förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
3    3 SP
VK16KH02

Konsthistoria 2Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• ha en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärska ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kunna definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• ha förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
 3   3 SP
VK16ND01

Nutidskonst och designEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera nutidskonstens och designens mångfald
• kunna ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
• kunna föra en kommunikation gällande nutidskonsten och designens koppling till konsthistoriens tradition
• kunna gör en tolkning av nutidskonstens och designens uttryck, form och innehåll
 3   3 SP
VK16FM01

ForskningsmetodikEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känna till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulera självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumentera och kritiskt granska metoder och forskningsresultat inom respektive område
  3  3 SP
VK16ES01

EntreprenörskapEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
• ha förståelse för företagande och entreprenörskap
• ha förståelse om finansieringssystem inom den kreativa branschen
  9  9 SP
Yrk

Yrkesstudier, gemensamma

63 SP
451233 63 SP
VK16VK01

Visuell kommunikationEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i färg-, kompositions- och formlära och kan tillämpa sina kunskaper
• grunderna i stilisering och kan tillämpa den i sitt arbete
• tillämpa grundläggande bildanalysmetoder
• använda och tillämpa Mood-board eller motsvarande metod
6    6 SP
VK16TE01

TeckningEfter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
• avgöra den centrala betydelsen av att kunna teckna och skissera.
• urskilja de viktigaste funktionerna rörande teckning
• omsätta omgivning, motiv och tanke i enkel grundläggande teckning.
2
3    3 SP
VK16FD01

Foto & designhistoriaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av andra världskriget
• förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• kunna grunderna i konstindustrins- och grafiska designens utveckling och historia före andra världskriget
1
3    3 SP
VK16FB01

Foto & bildbehandlingEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i camera Raw
• grunderna i Photoshop
• kamerans grunder
• grunderna i att se/tolka/förmedla
1
3    3 SP
VK16DB01

Digital bildbehandling 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i Adobe Photoshop och fördjupar sig vidare i Photoshop på ett individuellt plan.
• grunderna i Adobe Bridge och Adobe Lightroom
• grundläggande kunskap om skanning och utskrift
1
3    3 SP
VK16LO01

Grunderna i LayoutEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till de grundläggande funktionerna i Indesign
• känna till grunderna inom komposition, bildhantering och typografi
• kunna hantera bild, text och grafiska element och placera dem på en yta
• på egen hand kunna skapa flersidiga dokument för en digital miljö samt för utskrift
1
3    3 SP
VK163D01

3D-visualiseringEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• 3D-programmets grunder och kan tillämpa kunskaperna
• behärska visuella presentationer i 3D
1
3    3 SP
VK16KE01

Rörlig bild. Kamera & editeringEfter avslutad kurs förväntas den studerande.
• förstå ljudets betydelse för video eller rörlig bild.
• redogöra för filmkamerans grundläggande funktion.
• identifiera de grundläggande funktionerna i editeringsprogrammet
• vara förtrogen med bildkomposition för rörlig bild
1
3    3 SP
VK16VP01

VerkstadspassetEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• ha grundläggande kunskaper om verkstadsmaskinerna och deras användning
• använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
• värdera betydelsen av verkstadsdisciplin, ordning och reda
3    3 SP
VK16VG01

Grunderna i vektorgrafikEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till det grundläggande funktionerna i Illustrator
• kunna hantera och skapa grafiska element och placera dem på en yta
1
3    3 SP
VK16SF01

StudiofotograferingEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna grunderna i studiofotografering (utrustning och ljus)
• kunna elementär ljussättning för porträtt- och föremålsfotografering
• veta vilka tillbehör som används och hur de fungerar
1
3    3 SP
VK16FU01

Fotografiskt uttryck IEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• förstå behovet av att utveckla ett personligt uttryck
• påbörja utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär, fotograf eller som en kreativ aktör
• kunna planera ett enkelt visuellt projekt
• kunna på ett enkelt sätt verbalisera sin idé och färdiga bilder
1
3    3 SP
VK16BJ01

Bildjournalistik 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till journalistikens grunder
• kunna producera dokumentärt bildmaterial
• känna till de olika genren inom bildjournalistik
• ha bekantat sig med mediabranschen
1
3    3 SP
VK16LK01

LitteraturkursEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha större insikt i den individuella yrkesidentiteten
• vara förtrogen med väsentlig branschlitteratur
• kunna arbeta virtuellt och självständigt i Moodle-plattformen
1
3    3 SP
VK16IB01

Introduktion till branschen 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekant med sin yrkesroll och bransch
• kunna grunderna i ett av branschens uttryckssätt och verktyg
1
6    6 SP
VK16IB02

Introduktion till branschen 2Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• producera enkelt material inom sitt gebit
• grunderna i ett av branschens uttryckssätt, verktyg och möjligheter
1
6    6 SP
VK16PJ01

ProjektEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• projekthantering
• i grupp planera och utföra ett projekt
• visa förmåga att organisera och planera
• visa förmåga att kundanpassa sitt projekt
• grunderna att utvärdera processen och komma med konkreta förbättringsförslag
1
 9   9 SP
VK16PO01

Portfolio ProgressEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha sammanställt sin första visningsportfolio/marknadsföringsmaterial och cv
• • kunna göra ansökningar som är typiska för den egna branschen (stipendium-, praktik-, arbetsplatsansökningar och anhållan om utställning, etc.)
• kunna förbättra sin egen position
• dokumentera och utvärdera sin inlärning
1
 3   3 SP
VK16PO02

Portfolio PublikEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• visa kompetens gällande ansökningar/kundkontakt/initiativ genom konkreta resultat
• färdigställa en professionell visningsportfolio/markandsföringsmaterial
• redogöra resultat av visningsportfolions/markandsföringsmaterialets användning (konkreta uppgifter ges)
• ha förmåga att utveckla marknadsföring av sitt kunnande
•• kunna dokumentera, utvärdera och förbättra sin inlärning
1
  3  3 SP
VK16PP01

PresentationsportfolioEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
- påvisa en fungerande marknadsföringsrutin och resultat
- använda en färdig professionell visningsportfolio/hemsida eller annan marknadsföringsplattform och presentera den på för branschen typiskt sätt
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier, Fotografering

87 SP
FO16YS 333024 87 SP
FO16FU02

Fotografiskt uttryck 2Den studerande
• kan producera enkel kortfilm som förmedlar ett budskap
• kan kommunicera med handledare och lärare via virtuell plattform
• kan presentera halvfärdiga projekt och motivera sina val
1
 3   3 SP
FO16FU03

Fotografiskt uttryck 3Studeranden
• klarar av att arbeta mera självständigt och att utföra ett större visuellt projekt
• kan hitta fungerande arbetsmetoder som lämpar sig för självständigt arbete
• kan diskutera sin egen och om andras produktion
• kan dokumentera sin arbetsprocess (i text)
 3   3 SP
FO16DB02

Digitalbildbehandling 2Studeranden
• kan självständigt hantera kedjan digitalkamera/filmskanner-bildbehandlingsprogram-utskrift med professionell bildkvalitet som slutresultat.
• Känner till olika förutsättningar för print, tryck och web/elektronisk publicering.
• känner till olika företag och professionella inom fotografisk printning.
1
 3   3 SP
FO16DO01

Dokumentärfotografi 1Studeranden kan
• dokumentärfotografins grunder
• dokumentärfotografins historia
• insikter om hur man bygger upp en dokumentär bildberättelse
1
 3   3 SP
FO16IN01

InstrumentStuderanden
• lär sig grunderna i inramning/montering
fördjupning i bildanalys/bildseende
• känner till den elementära fotohistorian från och med 1900 och till början av 1980-talet
 3   3 SP
FO16FU04

Fotografiskt uttryck 4Studeranden
• kan planera ett medelstort visuellt projekt
uppdaterar sin CV och sin visningsportfolio
• lär sig grunderna i att hänga en utställning, hantera pressen, organisera allt praktiskt runt vernissage.
 3   3 SP
FO16DB03

Digitalbildbehandling 3Studeranden
• genomför självständigt ett omfattande kunduppdrag inom bildbehandling som innefattar både postproduktion och pre-print alternativt produktion av högkvalitativa utställningskopior.
1
 3   3 SP
FO16MR01

Media och reklam 1Studeranden
• har kännedom om hur fotografi används inom reklam
• känner till olika former av media och reklamförmedlare
• känner till grunderna i reklamretorik
• känner till grunderna inom marknadsföring
• genusperspektiv i reklam
• kan utföra reklamfotografi i studio och on location
1
 3   3 SP
FO16LJ01

LjusStuderanden
• behärskar ett fördjupat arbetssätt i studion
• kan avancerad ljussättning i studio och i andra miljöer
• behärskar produkt- och porträttfotografering
• kan grunderna i interiörfotografering
 3   3 SP
FO16BJ02

Bildjournalistik 2• kan producera bildjournalistiska helheter bestående av bild i kombination med text (egen eller någon annans text).
• kan producera korta nyhetsklipp i videoformat
• bildjournalistikens historia
• genusperspektiv i media
1
 6   6 SP
FO16FU05

Fotografiskt uttryck 5Studeranden
• har utvecklat en personlig och unik stil och kan använda sig av den vid planering av nytt projekt
• kan planera större projekt med mindre handledning och mera eget ansvar
kan dokumentera sin arbetsprocess i text och bild
kan producera enkel kortfilm med ljud som förmedlar ett budskap
  3  3 SP
FO16FU06

Fotografiskt uttryck 6Studeranden
• kan visa mognad genom att få mera ansvar
• kan producera en större helhet
• behärskar självständigt arbete
• klarar av att handledas virtuellt
• klarar av att hantera projektets ekonomiska aspekt
  3  3 SP
FO16DB04

Digitalbildbehandling 4Studeranden
• kan självständigt arbeta med hela den digitala efterbehandlingsprocessen
• känner till och har erfarenhet av kvalitetsprint, tryck och bilder för webpublicering
  3  3 SP
FO16DF02

Dokumentärfotografi 2Studeranden
• kan självständigt producera en omfattande dokumentär bildberättelse
• känner till olika plattformer och kanaler för samtida dokumentärfotografi
  3  3 SP
FO16VE01

VerktygStuderanden
• kan konstruera bilder i studiomiljö och kan uttrycka sig och transformera det till ett medium
• kan producera publikationsfärdig text om sitt gebit
• kan självständigt rama in bilder med traditionella metoder
  3  3 SP
FO16DB05

Digitalbildbehandling 5Studeranden
• bemästrar avancerad professionell digital bildbehandling
  3  3 SP
FO16MR02

Media och reklam 2Studeranden
• kan självständigt skapa högkvalitativa produktbilder i studio
• kan självständigt utföra reklam- och kampanjfotografering
• har insikter om företagsprofilering och visuell profilering av ett bränd.
• har kännedom om och erfarenhet av kundhantering
• kan skriva projektplaner, offerter och fakturor
• har erfarenhet av att jobba med ett produktionsteam och modeller
• har erfarenhet av att jobba med post produktion i team
  3  3 SP
FO16PE01

PerceptionStuderanden
• kan ge en överblick av den internationella och nationella konstscenen
kan se sammanhang och beröringspunkter inom den västerländska konsttraditionen
kan kritiskt analysera sitt eget arbete
  3  3 SP
FO16BJ03

Bildjournalistik 3Studeranden
• kan självständigt producera omfattande bildjournalistiska helheter bestående av bild i kombination med text (egen eller någon annans text).
• kan självständigt producera längre/mer omfattande dokumentära arbeten i videoformat
1
  6  6 SP
FO16IW01

Idé workshopStuderanden
• kan självständigt hitta på, utföra och utvärdera idéer under begränsad tid och inom utgivna ramar
• kan presentera och argumentera för sina idéer
• kan utforma idéer i grupp samt utföra och utvärdera dem
   6 6 SP
FO16VB02

Visuella bilden-workshopStuderanden
-kan använda bildanalys med hjälp av bildproduktion
-kan förklara och argumentera för den visuella processen
   6 6 SP
FO16TF01

Text och foto-workshopStuderanden
• känner till olika tillvägagångssätt på vilka lärdomsprovet kan skrivas
• har testat olika skrivstilar och skrivtekniker
• har uppgjort en disposition för lärdomsprovet
• har utvecklat en för lärdomsprovet lämplig skrivteknik
   6 6 SP
FO16SE01

Seminarium-fotoStuderanden
• har verktyg att kommunicera det pågående lärdomsprovet
• har beredskap att presentera lärdomsprovet visuellt, verbalt och skriftligt
• har kännedom om och erfarenhet av opponentskap
• känner till och kan referera till visuella samt textbaserade referenser i anslutning till lärdomsprovet
   6 6 SP
Val

Valfria studier

9 SP
Pra

Praktik

30 SP
 31215 30 SP
FO16PR01

Praktik-Fotografering 1Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
 3   3 SP
FO16PR02

Praktik-Fotografering 2Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
  6  6 SP
FO16PR03

Praktik-Fotografering 3Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
  6  6 SP
FO16PR04

Praktik-Fotografering 4Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
Kan använda projektarbetsmetoder
Utvecklar sin professionella profil
Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
   6 6 SP
FO16PR05

Praktik-Fotografering 5Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
Kan använda projektarbetsmetoder
Utvecklar sin professionella profil
Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
   9 9 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
FO16EX   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen