Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Agrolog (YH), bioekonomi (240 SP)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Agrolog (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

66 SP
BE16PI12    12 SP
NM13PI01

Praktiska grunderDen studerande
-kan identifiera jordarter
-förstår och kan redogöra för väsentliga mark- och jordartsegenskaper
-kan utifrån en konkret situation välja lämplig metod för jordbearbetning
-kan identifiera och beskriva botaniska och biologiska egenskaper hos vanligt förekommande odlingsväxter samt hos ogräsarter, som förekommer i höstsådda grödor
-kan bedöma för- och nackdelar med olika metoder vid etablering av höstsådda grödor samt kan planera etablering och skötselåtgärder så att risken för utvintringsskador minimeras
-känner till vanliga husdjursraser i Finland
-kan utföra praktiskt arbete i djurstallar med nötkreaturs- och mjölkproduktion
1
3    3 SP
BE16PI01

Traktorteknik och fältmaskinerDen studerande
- känner till de vanligast förekommande fältmaskinerna inom lantbruksnäringarna
- har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskinanvändning
- har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fältmaskiner
- lär sig att praktiskt använda traktorer och vanligt förekommande fältmaskiner
- kan utföra daglig maskinservice
1
3    3 SP
BE16PI02

Anatomi och fysiologiDen studerande
-förstår husdjurens anatomi och fysiologi och dess inverkan på utfodringen samt hur fortplantningen fungerar för produktionsdjuren (nöt, svin, får, fjäderfä och häst)
1
3    3 SP
BE16PI03

Förutsättningar för skogsbrukDen studerande
-känner till förutsättningarna för virkesproduktion i Finland och förstå hur trädslagen och olika produktionsförutsättningar påverkar varandra
-känner till samhällets styrning av skogsbruket i form av begränsningar och möjligheter, bland annat aktuell skogslagstiftning
-känner till de viktigaste finska torvmarksbiotoperna och deras uppkomst
-kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser samt känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning
-kan i praktiken utföra skötsel- och röjningsarbeten i skogen i plant- och ungskogsbestånd enligt givna instruktioner och med beaktande av arbetarskyddsbestämmelser
-kan utföra basservice på röjningssåg
1
3    3 SP
BE16EK6    6 SP
BE16SE01

Botanik och ekologiDen studerande
- känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
- känner till centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
- förstår växtsystematikens grunder
- känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem
- känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
- kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
1
3    3 SP
NM13BK01

Skogstyper och dendrologiDen studerande
- känner till skogstypsklassificeringen
- kan identifiera växter för skogstypsklassificeringen
- kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna
3    3 SP
BE16LV16    6 SP
UONB10IK01

IKTDen studerande behärskar
-Yrkeshögskolan Novias IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
-filhantering
-textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
-textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bland annat innehållsförteckning och källförteckning
-tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
-program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
NM13NA03

MatematikDen studerande
- förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet
- förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar
- kan lösa matematiska problem
- kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri
- kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner
- kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier
- förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen
- kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer
- förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner
- känner till begreppen gränsvärde och derivata och kan tillämpa regler för enkla funktioner
1
3    3 SP
BE16PK12    12 SP
RB14IN01

Introduktion till högskolestudierDen studerande
- känner till sin egen högskola och enhet
- inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder
- kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
- kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra
- kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
- kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke
- kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
1
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:
- kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den
- kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning

Studerande med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande
-kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
-skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda

Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
NM14BP01

BranschprojektDen studerande
- kan planera, genomföra och utvärdera ett branschspecifikt projekt
- har grundläggande insikt i sin egen bransch
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- känner till hur team bildas och utvecklas
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
- känner till projektledarens roll och uppgifter
1
3    3 SP
BE16LV2 15   15 SP
NM13SI01

SkogsmätningDen studerande
- kan mäta träd, trädbestånd och tillväxt
- kan få fram volymer för enskilda träd och bestånd med tabellers hjälp
- känner till definitionerna för olika utvecklingsklasser och kan identifiera dessa i terrängen
1
 3   3 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande
- kan planera och utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar
- kan lokalisera befintligt GIS-material på internet och i den egna organisationens databaser
 3   3 SP
NM13NA02

Hantering av naturresursdataDen studerande:
- kan bearbeta och förädla insamlat data till information
- känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information
- kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data
- kan validera datas riktighet
- kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål
 3   3 SP
BE16MN01

LandskapsvårdDen studerande
- kan utvärdera kulturlandskapets ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
- kan förstå kulturella värden i landskapet
- lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
- kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
1
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande:
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
BE16GS 9   9 SP
BE16GS01

SkogsskötselDen studerande
-känner till hur trädbestånd i skogen utvecklas under en omloppstid och hur de behöver skötas för att man skall uppnå en lönsam virkesproduktion
-uppnår grundläggande kunskaper i virkeshandel och virkesdrivning
-har en uppfattning om sin egen effektivitet och förmåga gällande skogsarbete för att kunna räkna ut lönsamhet för olika försäljningssätt och olika former av entreprenadarbete
1
 3   3 SP
BE16GS02

Gårdsbrukets skogDen studerande
-förstår betydelsen av ett långsiktigt hållbart skogsbruk
-känner till grunderna för hyggesfritt skogsbruk
-känner till den nationella databasen över skogstillgångar och kan använda tjänsten www.minskog.fi inom gårdsskogsbruket
-vet vad en skogsbruksplan innehåller och med hjälp av den kan uppskatta skogsbrukets
betydelse för hela verksamheten i ett gårdsbruksföretag
-kan grovt uppskatta volym, tillväxt och avverkningsmöjligheter ute i terrängen
 3   3 SP
NM13VA01

AvverkningsteknikDen studerande
- kan utföra motormanuell avverkning på ett säkert sätt
- kan beakta sortimentskraven vid upparbetning av virket
- kan utföra basservice på motorsåg
- känner till hur småskalig virkesdrivning planeras och genomförs
1
 3   3 SP
BE16IL  6  6 SP
BE16IL01

UndersökningsmetodikDen studerande:
- känner till grunderna i vetenskapsteori
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
- kan utföra informationssökning från olika källor
- vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
- förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
  3  3 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata
- känner till de grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls
- kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
kan tolka och presentera analysresultat
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier

120 SP
BE16VGI15    15 SP
BE16VGI01

Växtförädling och utsädesproduktionDen studerande
- innehar grundläggande kunskaper i biokemi, allmän genetik och växtförädling
- känner till växtförädlingens historiska utveckling
- behärskar växtförädlingens och husdjursavelns biokemiska och genetiska grunder
- är väl insatt i de centrala metoder som används i praktiken och förstå innebörden av begreppet genmodifiering
- känner till grunderna och förutsättningarna för utsädeshandel och utsädesodling i Finland
1
3    3 SP
BE16VGI02

Odlingsjordar och jordbearbetningDen studerande
- känner till de avkastningsbildande faktorerna i sin helhet
- förstår hur olika klimatfaktorer påverkar förutsättningarna för växtproduktion i Finland,
inklusive bildningen av de i Finland vanliga jordmånerna
- känner till vilka faktorer som har påverkat de fennoskandiska jordarterna under deras bildning
1
3    3 SP
BE16VGI03

Marklära och markvårdDen studerande
- förstår betydelsen av markens bördighet vid växtodling
- har kunskap för att bevara eller förbättra markens bördighet, som inhämtas utgående från
grundläggande förståelse om åkermarkens fysikaliska, biologiska och kemiska egenskaper
- känner till orsakerna till de centrala hoten mot åkermarkens bördighet, såsom markpackning, minskande mullhalt och försurning
1
3    3 SP
NM13VG01

ProduktionsbiologiDen studerande
- inhämtar grundläggande kunskaper om nationell och internationell växt- och
livsmedelsproduktion
- kan identifiera de i Finland vanligast förekommande kulturväxtfröna samt känner till odlingsväxternas grundläggande botanik och produktionsbiologi
- känner till växternas olika övervintringsstrategier
- känner till och kan använda utvecklingsskalor för spannmål och oljeväxter
- förstår de syften man kan ha då man odlar olika spannmåls- och oljeväxtgrödor och kan, utgående från växtfysiologiska grunder, välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik
- känner till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål
1
3    3 SP
NM13TT03

Grunder i växtskyddDen studerande
- känner till de viktigaste arter av ogräs, växtsjukdomar och skadeinsekter som förekommer i Finland
- uppfattar växtskyddet som en fungerande helhet och kan välja lämpliga förebyggande åtgärder
- är förtrogen med pesticidernas verkningseffekt och kan på ett korrekt sätt hantera dem så att varken användaren eller den omgivande miljön kommer till skada
- känner till och kan tillämpa gällande växtskydds- och kemikalielagstiftning
1
3    3 SP
BE16GF12    12 SP
NM13GF01

VäxtproduktionDen studerande
- kan utförligt i form av en illustrerad gårdspraktikrapport redogöra för och ingående beskriva och analysera gårdsföretagets växtproduktion
- kan beskriva och analysera hur gården interagerar med omgivande miljö med beaktande av olika aspekter
3    3 SP
NM13GF02

HusdjursproduktionDen studerande
- kan utförligt i form av en illustrerad gårdspraktikrapport redogöra för och ingående beskriva och analysera gårdsföretagets husdjursproduktion
1
3    3 SP
NM13GF03

Gårdens maskiner och byggnaderDen studerande
- kan utförligt i form av en illustrerad gårdspraktikrapport redogöra för och ingående beskriva och analysera gårdens maskiner och byggnader
3    3 SP
BE16GF01

Gårdsföretagets ekonomiska beräkningarDen studerande
- kan beräkna rörliga kostnader och göra individuella täckningsbidragskalkyler för växt- och husdjursproduktion på gårdsnivå
- lär sig att översätta materialflöde till ekonomiska konsekvenser
- lär sig att göra totala täckningsbidragskalkyler utan stöd
- kan på ett effektivt sätt använda gårdsföretagets egna produktionsdata för att utföra grundläggande ekonomiska beräkningar
1
3    3 SP
BE16VGII 9   9 SP
BE16VGII01

Markens växtnäringsförrådDen studerande
- kan använda sig av tillämpade beräkningssätt vid tillförsel av växtnäring (gödslingsberäkningar)
- känner till betydelsen av den växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd och kan utgå från denna mängd växtnäring som grund för gödslingsberäkningar
- förstår hur olika växtnäringsämnen binds i marken och vilka faktorer som bidrar till mobiliseringen av dessa växtnäringsämnen
1
 3   3 SP
BE16VGII02

MineralgödselDen studerande
- förstår odlingsväxternas behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist
- känner till egenskaperna av de i Finland marknadsförda mineralgödselmedlen
- kan välja det med tanke på användningsändamålet mest lämpliga gödselmedlet samt beräkna den mängd som behövs för att tillfredsställa den enskilda grödans behov på ett enskilt odlingsskifte
- kan vidta lämpliga tekniska och strategiska åtgärder för att optimera grödans utnyttjande av gödselkväve och gödselfosfor
1
 3   3 SP
BE16VGII03

Organisk gödselDen studerande
- känner till symbiotisk kvävefixering och kan bedöma dess bidrag till efterföljande grödors kväveförsörjning
- känner till stallgödselns sammansättning och gödslingsvärde samt förstår hur olika lagringsmetoder inverkar på dessa parametrar
- kan utgående från kunskap om riskerna för uppkomsten av växtnäringsförluster från stallgödsel i olika skeden av hanteringen välja lämpliga lagringsmetoder och spridningstidpunkter
- bekantar sig med egenskaperna och effekterna av andra organiska gödselmedel, såsom reningsverkslam, rötrester, biokompost och pälsdjursgödsel
- kan utföra utvidgade gödslingsberäkningar, som bland annat omfattar förfruktsvärdet av gröngödslingsgrödor och tillförseln av stallgödsel, samt kan välja lämpliga gödselmedel
1
 3   3 SP
BE16HG 9   9 SP
BE16HG01

Utfodring av husdjurDen studerande
- lär sig grunderna i husdjursskötsel med fokusering på fodrets kemiska innehåll och olika foderkomponenter, även fullfoderblandningar, utgående från de olika djurslagens behov av energi och näringsämnen
- förstår samspelet mellan grovfoder och kraftfoder
- kan utforma ändamålsenliga foderstater och planera husdjursutfodring med beaktande av olika inverkande faktorer, tolka utfodringsplanens värden och utvärdera utfodringsplanen
- känner till olika foderoptimeringsprogram, som exempelvis Kokompassen, och kan utföra enkla så kallade dagsberäkningar, utgående från fodrets och mjölkens ekonomiska värde i euro/ko/dag
 3   3 SP
BE16HG02

Husdjurens hälsovårdDen studerande
- lär sig grunderna i djurhälsovård med tonvikt på sjukdomsförebyggande åtgärder
- förstår vad som inverkar på en bra djurhälsa
- känner till de vanligast förekommande sjukdomarna hos produktionsdjur och deras symptom
- kan vidta åtgärder då produktionsdjur i ett gårdsföretag insjuknar
 3   3 SP
BE16HG03

Djurskydd och etikDen studerande
- känner till och kan tillämpa djurskyddslagstiftningen med beaktande av etiska krav
- har en insikt i vilka regler, krav och begränsningar som inverkar på husdjursproduktionen, inklusive de så kallade tvärvillkoren och husdjursstöden, och hur dessa påverkar produktionsförutsättningarna
- känner till hur man skall planera ett djurstall enligt gällande djurskyddsbestämmelser
 3   3 SP
BE16EF 12   12 SP
BE16EF01

Redovisning och ekonomistyrningDen studerande
- känner till vad god bokföringsetik betyder
- kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
- känner till kraven på skattebokföring
- känner till företagarens skyldigheter att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
- kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
- känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
- kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
- förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten
- känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
- kan göra upp en ändamålsenlig budget för verksamheten
 3   3 SP
BE16EF02

Gårdsbrukets bokföring och redovisningDen studerande
- uppnår fördjupade kompetenser gällande specialfrågor inom lantbruksbokföring och
- lantbruksbeskattning, fastighetsbeskattning, HFD-beslut, företagsbeskattning och skattedeklaration
- kan använda de vanligast förekommande lantbruksdataprogrammen (Wakka)
- kan utföra en praktisk resultatanalys och kan omvandla gårdens skattebokslut till en resultatanalys
 3   3 SP
BE16EF03

Marknadsanalys och produktionsstödDen studerande
- behärskar grundläggande nationalekonomiska begrepp och förstår hur internationella avtal och bestämmelser inverkar på olika slags landsbygdsföretag i Finland
- inhämtar ett aktuellt kunnande om principer och bestämmelser gällande gårdsbrukets olika produktions- och miljöstöd
- kan göra en fyrfältsanalys (SWOT-analys) för en vald bransch och lär sig att reflektera kring hur marknader och politik påverkar den aktuella branschen
- deltar i, analyserar och rapporterar skriftligt ett obligatoriskt landsbygdspolitiskt seminarium (SLC)
 3   3 SP
NM13LF02

Fastighetsjuridik och -värderingDen studerande
- har kunskaper i bestämmelser som reglerar fastigheter
- känner lagstiftningen som påverkar fastigheter
- känner till kraven på fastighetsaffärer
- känner till registreringsmyndigheter och -utdrag
- har kunskaper i fastighetsbildning
- känner till olika ägandeformer
- har kunskaper i förvaltning av enskilda vägar
- agrologstuderande kan värdera gårdsbruksfastigheter och skogsbruksingenjörsstuderande kan värdera skogsfastigheter
 3   3 SP
BE16FS 6   6 SP
BE16FS01

Odlingsmarkens vattenhushållningDen studerande
- förstår de teoretiska grunderna för markens vattenhushållning samt förstår syften och
tillvägagångssätt vid dränering av odlingsmark
- känner till grundläggande begrepp och principer vid planering av täckdikning samt lämpliga material att tillgå
- kan avgöra på vilka jordarter och för vilka grödor bevattning lönar sig samt kan välja lämplig teknik och lämpligt tillvägagångssätt vid bevattning
1
 3   3 SP
BE16FS02

Tillämpad odlingsteknik i fältDen studerande
- känner till praktiska detaljer kring uppläggning och skötsel av fältförsök
- kan identifiera de vanligaste förekommande ogräsarterna i spannmål-, oljeväxt-, vall-, och sockerbetsodling
- kan inventera och bedöma behovet av praktiska gödslings- och växtskyddsåtgärder i fält under våren och försommaren
- behärskar grundläggande växtskyddsteknik och känner till tröskan
- känner till specifika regionala förutsättningar för landsbygdsföretagande, framförallt tillämpad växtodling, i olika delar av Finland och kan analysera och rapportera en studieresa i Finland
1
 3   3 SP
BE16BEI  12  12 SP
BE16GE01

BioekonomiprojektDen studerande
- förstår begreppet bioekonomi och dess betydelse i Finland
- känner till naturbrukets möjligheter att ersätta icke förnyelsebara produkter i övergången från linjär till cirkulär ekonomi
- känner till naturbrukets möjligheter att producera och sälja varor, tjänster och upplevelser
- känner till begreppen kvalitetsledning och kvalitetscertifiering
- kan i mindre projektgrupper ansvara för, planera, genomföra, utvärdera samt rapportera seminarier under temat "Aktuellt inom bioekonomi"
- kan fördjupa sig inom ett valbart område av bioekonomin
- kan fördjupa och bredda kunskaperna om det valda projekttemat via litteraturstudier
- kan genomföra en utredning/undersökning inom det valda ämnesområdet i mindre projektgrupper, gärna i samarbete med näringslivet i den aktuella regionen
- kan sammanställa en skriftlig rapport
- kan presentera projektresultatet för olika målgrupper
  6  6 SP
BE16BEI01

Marknadsföring och försäljningDen studerande
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan göra en ändamålsenlig konkurrens- och kundanalys och upprätta en marknadsföringsstrategi för ett utvalt företag
- förstår betydelsen av och skillnaden mellan extern och intern marknadsföring
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- känner till den viktigaste lagstiftningen gällande konsument- och konkurrensskydd
  3  3 SP
CM16BI02

International AgricultureThe Student
- is familiar with development models in agriculture and model farms
- is aware of the challenges of sustainability in a global perspective related to agriculture and climate change
- is familiar with international agribusiness, food production, trade and quality systems like Global Gap
- is knowledgeable in international agreements and trade barriers and their effect on agriculture
  3  3 SP
BE16BEII   9 9 SP
NM13TT05

BioenergiDen studerande
- känner till olika sätt att ordna energiförsörjningen med beaktande av förnybara lösningar och närproducerad energi
- kan göra upp ekonomiska kalkyler för att bedöma lönsamhet för energisparande åtgärder, produktion och användning av förnybar energi
- kan bedöma olika energiformers inverkan på koldioxidutsläppen
   3 3 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
   3 3 SP
BE16EN01

Ledarskap och arbetslagstiftningDen studerande
- känner till vad som krävs inom företagsledning för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
- känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofilen
- känner till hur det personliga ledarskapet utvärderas och utvecklas
- kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
- förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
   3 3 SP
BE16GB   6 6 SP
BE16GB01

Investering och finansieringDen studerande
- känner till betalningsströmmarna i företaget och faktorer som påverkar dessa
- kan göra upp en omfattande ekonomiplan med alternativa produktionsberäkningar för ett gårdsföretag, med hjälp av tillgängliga Excel kalkylprogram, samt kan beräkna de olika alternativens lönsamhet och likviditet
- kan göra upp budgetar för gårdsföretag och investeringskalkyler utgående från gällande bestämmelser om investerings- och andra företagsstöd
- känner till viktiga betalningsrörelser och finansieringsmöjligheter för landsbygdsföretag
   3 3 SP
BE16GB02

Driftsplanering och generationsväxlingDen studerande
- kan göra upp en driftsplan för ett gårdsföretag
- har en uppfattning om vad som menas med ett hållbart utnyttjande av gårdens resurser och känner till begreppet gårdssyn
- kan, med stöd av täckningsbidragskalkyler, resultatplanering, lönsamhetsanalys och nyckeltal även så kallade gröna nyckeltal, utvärdera ett ekologiskt produktionsalternativ
- utvecklar förståelse för generationsväxlingsprocesser i gårdsföretag
- förstår hur skillnader i företagets affärsidé inverkar på hela affärskonceptet t ex hur storskalig råvaruproduktion skiljer sig från produktion av mervärdesprodukter
- förstår principerna för utveckling av tjänste- och serviceinnovation i gårdsbruksföretag
- kan vidareutveckla entreprenörskap och nya koncept och utnyttja digitaliseringens och regionens möjligheter samt skapa bryggor mellan branscher (”Palveluinnovaatiot”)
   3 3 SP
BE16FVA  15  15 SP
NM13VP01

VäxtnäringshushållningDen studerande
- känner till hoten mot lantbrukets produktionsresurser och kan bedöma lantbrukets bidrag
gällande olika miljöföroreningar
- får inblick i och förstår kausala samband mellan flöden, balanser och förluster av växtnäring
- kan göra upp fält-, grind- och gårdsbalanser och kan identifiera risker för växtnäringsförluster
- kan planera produktionssystem och odlingsåtgärder så att risken för växtnäringsförluster minimeras
  3  3 SP
NM13VP023

Odlingssystem och växtföljderDen studerande
- känner till och förstår olika odlings- och växtföljdssystem och hur växtföljden påverkar
grödornas växtnäringsförsörjning, behovet av växtskydd och markens långsiktiga bördighet
- kan välja lämplig växtföljd utgående från biologiska, ekologiska, tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar och kan planera jordbearbetning, gödsling och växtskydd så att dessa odlingstekniska åtgärder passar i hop med växtföljden
- kan planera växtföljden målinriktat för att minska risken för växtnäringsförluster och för att minska behovet av direkta bekämpningsåtgärder mot ogräs, växtsjukdomar och skadegörare
- har förmåga att göra upp utförliga odlingsplaner och odlingskartor för gårdar med stöd av lämplig programvara (Web-WISU)
  3  3 SP
NM13VP03

GrovfoderDen studerande
- känner till betydelsen och omfattningen av grovfoderproduktionen i Finland
- behärskar odlingstekniken för de växtarter som i huvudsak används för produktion av grovfoder
- är väl förtrogen med produktionstekniken vid odling av flerårig vall, med alternativa modeller för betesdrift och med tillvägagångssätten vid odling av grönfoder- eller helsädesgrödor
- kan styra produktionsinsatserna utgående från kunskap om hur grovfodervärdet påverkas av miljö- och odlingstekniska faktorer
  3  3 SP
NM13VP04

FoderkonserveringDen studerande
- kan vidta lämpliga åtgärder vid skörd och konservering av grovfoder och fodersäd så att
resultaten blir de bästa möjliga ur produktionsbiologiska och ekonomiska hänseenden
  3  3 SP
NM13VP05

MaskinteknikDen studerande
- känner till traktorteknik, framförallt motorteknik, hydraulik, transmissioner samt elektronik
- kan hantera olika maskinelement, bland andra lager och remmar
  3  3 SP
BE16FVB   15 15 SP
NM13VP09

Oljeväxter och trindsädDen studerande
- förstår de olika syften man har då man odlar olika oljeväxt- och trindsädesgrödor
- kan utgående från olika växtfysiologiska grunder välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik
- känner till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål
   3 3 SP
NM13VP10

Potatis och sockerbetorDen studerande
- förstår de olika syften man har då man odlar potatis och sockerbetor och kan utgående från
olika växtfysiologiska grunder välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik
- känner till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål
   3 3 SP
BE16FVB01

OgräsDen studerande
- kan identifiera de ogräs som förekommer vid fältmässig växtodling i Finland och känner till
deras livscykler och spridningssätt
- kan vidta förebyggande åtgärder och bedöma tröskeln för direkta regleringsåtgärder
- kan planera och utföra fysikaliska och kemiska växtskyddsåtgärder
   3 3 SP
NM13VP07

VäxtsjukdomarDen studerande
- kan identifiera de växtsjukdomar som förekommer på lantbruksgrödor i Finland och känner
till deras livscykler och spridningssätt
- kan vidta förebyggande åtgärder och bedöma tröskeln för direkta regleringsåtgärder
- kan planera och utföra direkta växtskyddsåtgärder
- känner till och kan använda tillväxtreglerande preparat
   3 3 SP
BE16FVB02

SkadedjurDen studerande
- känner till de växtparasitära nematoder, de skadeinsekter och de virus som förekommer vid
fältmässig växtodling i Finland och känner även till deras livscykler och spridningssätt
- kan vidta förebyggande åtgärder och bedöma tröskeln för direkta regleringsåtgärder
- kan planera och utföra direkta växtskyddsåtgärder
   3 3 SP
BE16FHA  15  15 SP
BE16FHA01

MjölkproduktionDen studerande
- förstår vilka krav mjölkkor ställer på sin produktionsomgivning, utfodring och skötsel
- känner till vilka faktorer som inverkar på mjölkproduktionens resultat och kan optimera dessa
- känner till hur produktionsanläggningar för mjölkkor bör utformas för att vara ändamålsenliga och effektiva men samtidigt trivsamma
- förstår hur utfodring, ladugårdsmiljö och kalvningsintervall inverkar på mjölkkornas fertilitet och känner till brunstpassning, fertilitetsstörningar och fertilitetsbehandlingar
  3  3 SP
BE16FHA02

Diko- och nötköttsproduktionDen studerande
- förstår vilka krav dikor och köttdjur ställer på sin produktionsomgivning, utfodring och skötsel, med betoning på skillnader i förhållande till mjölkkobesättningar, bland annat gällande utfodringens mål och olika slaktklasser
- känner till vilka faktorer som inverkar på diko- och nötköttsproduktionens resultat och kan optimera dessa
- känner till hur produktionsanläggningar för dikor och köttdjur bör utformas för att vara ändamålsenliga och effektiva men samtidigt trivsamma med betoning på skillnader i förhållande till mjölkkobesättningar
  3  3 SP
BE16FHA03

InomgårdsteknikDen studerande
- har tillämpbar kunskap om inomgårdsmekanisering, gällande vanliga utfodrings- och mjölkningssystem samt ventilations- och utgödslingssystem, i finländska djurstallar, främst utgående från mjölkko- respektive diko- och köttdjursbesättningar
- känner till hur man bygger ett modernt djurstall och uppnår tillämpbara kunskaper och praktiskt användbara färdigheter för en rationell gårdsplanering
  3  3 SP
NM13HP03

SvinproduktionDen studerande
- förstår de faktorer som påverkar svinproduktionens lönsamhet
- känner till de krav som svinen ställer på sin produktionsomgivning
- känner till svinens skötsel vid slaktsvins- respektive smågrisproduktion
- kan optimera svinproduktionen
  6  6 SP
BE16FHB   15 15 SP
BE16FHB01

HusdjursavelDen studerande
- förstår och kan tillämpa grunderna i husdjursavel med betoning på avelsvärdering och heritabilitet
- blir förtrogen med gällande avelsmetoder inom svinavel (gårdstest och galturval), och nötkreatursavel (urval av semintjurar och avelsvärdering)
- förstår begreppen genotyp och genfrekvens och hur de inverkar på avelsresultatet och inser nyttan av testparningar
   3 3 SP
BE16FHB02

FåruppfödningDen studerande
- förstår de faktorer som påverkar fårskötselns lönsamhet
- känner till de krav som fåren ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid ull- respektive köttproduktion
- kan optimera fårproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav
   3 3 SP
BE16FHB03

FjäderfäproduktionDen studerande
- förstår de faktorer som påverkar fjäderfäproduktionens lönsamhet
- känner till de krav som fjäderfän ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid ägg- respektive slaktkycklingsproduktion
- kan optimera fjäderfäproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav
- känner till de faktorer som påverkar kläckning och uppfödning
   3 3 SP
BE16FHB04

HästhållningDen studerande
- förstår de faktorer som påverkar hästaveln, främst utgående från exteriör och rörelsemönster
- känner till de krav som rid- respektive travhästar ställer på sin omgivning, sina anläggningar och sin utfodring och skötsel
- förstår miljöns inverkan på hästens beteende och kan förebygga problembeteende
- kan optimera hästuppfödningen och förstår de faktorer som påverkar hästuppfödningens lönsamhet och ett rationellt hästföretagande
- känner till vanligt förekommande träningsmetoder inom rid- och travsporten
   6 6 SP
Val

Valfria studier

9 SP
Pra

Praktik

30 SP
EXA

Examensarbete

15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen