Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Hälsovårdararbete » Hälsovårdararbetets utgångspunkter

Hälsovårdararbetets utgångspunkter

Utförandeplaner
Kod: HVV14HA01
Namn: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om den lagstiftning, de strategier och de hälsopolitiska program som utgör utgångspunkterna för hälsovårdarens arbete
- är väl förtrogen med hälsovårdaryrkets etik och värden
- är förtrogen med hälsovårdararbetets utvecklingskeden
- har färdigheter att utgående från olika befolkningsgruppers behov verka hälsofrämjande i ett multikulturellt och föränderligt samhälle
- har kunskap om samhällsanalysens betydelse som en av utgångspunkterna för hälsofrämjande arbete
- har kunskaper gällande resursförstärkande och uppsökande arbetssätt och kan identifiera och stöda klienter/patienter i behov av särskilt stöd
- kan verka för hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen