Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Barnmorska (YH) (270 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Barnmorska (YH)
Beräknad studietid: 4,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier   FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

12 SP
VÅV14IN93   12 SP
VÅV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till sitt yrkes etiska värdegrund
- är förtrogen med litteratursökning samt har ett kritiskt tänkande
- kan arbeta med olika grupper och team oberoende av bakgrund
- förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från en ekologisk, teknisk, ekonomisk aspekt samt med speciell tonvikt på hållbar utveckling ur ett hälso- och socialt perspektiv
-kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap för global hållbar samhällsutveckling samt genom ledningssystemet känna till Novias hållning i miljöfrågor
- har kunskap om miljöns inverkan på hälsan och kan arbeta för hållbar utveckling
1
3    3 SP
VÅV14SV01

SvenskaStuderande
- kan i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
- kan använda sig av sociala medier i vårdarbetet samt kan särskilja på den professionella och privata rollen i användandet av sociala medier

Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 SP
VÅV14FI01

FinskaStuderande
- behärskar den centrala branschterminologin på finska och kan i sina studier tillgodogöra sig finskspråkig facklitteratur
- kan i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt utrycka sig muntligt och skriftligt på finska
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
3    3 SP
VÅV14EN01

EngelskaStuderande
- kan på engelska på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi på engelska inom vårdområdet och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i engelskspråklig facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper i engelska och känner de relevanta verktygen därtill
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
YRK VÅ

TEORETISKA STUDIER

108 SP
VÅV14BV156   21 SP
VÅV14BV01

Människans fysiologi och anatomi 1Studerande
- har kunskap om latinska och grekiska begrepp, samt om anatomiska läges- och riktningsbeskrivningar
- har kunskap om och förstår hur cellerna, de olika vävnadstyperna samt huden fungerar
- har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
- har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
- har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättning och organfunktioner
- har kunskap om och förstår fortplantningen
- har kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad samt musklers, skelettets och ledernas anatomi och fysiologi
1
3    3 SP
VÅV14BV02

Människans fysiologi och anatomi 2Studerande
- har kunskap om och förstår hur blodet, hjärta, blodkärl och blodcirkulation fungerar
- har kunskap om och förstår hur lymfsystemet fungerar
- har kunskap om och förstår hur lungorna, luftvägarna och respirationen fungerar
- har kunskap om och förstår hur mag-tarmkanalen med tillhörande organ samt matspjälkningen fungerar
- har kunskap om och förstår hur njurarna och urinvägarna fungerar samt hur bildandet av urin sker
- har kunskap om och förstår kroppens vätske- och syra-basbalans
1
3    3 SP
VÅV18BV03

Klinisk mikrobiologi och hygienStuderande
- har kunskap om de olika mikrobgruppernas biologi, mikrobernas spridningssätt och resistensutveckling
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika mikroberna
- förstår mikrobernas roll vid infektion
- känner till de vanligaste patogena mikroberna
- förstår betydelsen av människans mikrobiota (normalflora)
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom klinisk mikrobiologi
- förstår betydelsen av mikrobiologi inom vårdyrket
- behärskar aseptiskt arbetssätt
1
3    3 SP
VÅV14BV04

Immunologi och patologiStuderande
- har kunskap om människans cellbiologi, biokemi, metabolism och metaboliska störningar
- kan beskriva hur lymfocyterna fungerar i immunförsvaret
- vet vad som sker vid en immunisering (infektion, vaccination, rhesusimmunisering, passiv immunisering)
- behärskar immunologisk och patologisk terminologi
- känner till olika orsaker till sjukdom (etiologi)
- kan beskriva den akuta inflammationsreaktionen samt cell- och vävnadsförändringar vid sjukdom
- känner till centrala informationskällor inom immunologi och patologi
- förstår betydelsen av immunologi och patologi inom vårdyrket
1
3    3 SP
VÅV18BV05

Läkemedelsbehandling 1Studerande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning och direktiv beträffande läkemedelsbehandling
- behärskar läkemedelsbehandlingens aseptik
- behärskar läkemedelsformer och deras administreringssätt
- kan observera läkemedelsbehandlingens verkningar hos patienten
- behärskar receptlära
- känner till grunderna för vätskebehandling och blodtransfusioner
- kan injektionsgivning
- behärskar patienthandledning och dokumentation i samband med läkemedelsbehandling
- kan tillämpa sin kunskap i samband med läkemedelsräkning
1
3    3 SP
VÅV18BV06

Läkemedelsbehandling 2Studerande
- förstår och kan följa upp läkemedlens verkningar, biverkningar och interaktioner
- har kunskap om klinisk farmakologi i ett biomedicinskt kontext
- har kunskap om läkemedel inom de vanligaste folksjukdomarna
- har kunskap om smärtmediciner
- har kunskap om antikoagulansbehandling
- har kunskap om läkemedel som är allmänna inom flera olika sjukdomsgrupper
- behärskar förverkligandet av avancerad läkemedelsbehandling hos vuxna
- känner till grunderna för vätskebehandling och blodtransfusioner
- behärskar patienthandledning och dokumentation i samband med läkemedelsbehandling
- har kunskap om läkemedelsbehandlingens betydelse för patientsäkerheten
- behärskar läkemedelsräkning
 4   4 SP
VÅV18BV09

Grunderna i vaccinationskunskapStuderande
- har kunskap om de sjukdomar som förebyggs genom vaccination både nationellt och internationellt
- har kunskap om vaccinernas sammansättning, fördelar med vaccinationer och vaccinationsbiverkningar
- har kunskap om nationella vaccinationsprogrammet i Finland och dess lagstiftning
- har kunskap om vaccination av olika grupper
- har färdigheter gällande rådgivning och förberedelse inför vaccination, kunskap om vaccinatiosteknik och åtgärder efter utförd vaccination
 2   2 SP
VÅV14HV3 7  10 SP
VÅV18HV01

FolkhälsoarbeteStuderande
- är införstådd med och har kunskap om hälsofrämjandets värdegrund, förstår principer för och betydelsen av hälsofrämjande vård på individ- och samfundsnivå
- kan arbeta utgående från nationella hälsopolitiska program och strategier
- kan känna igen och förebygga risker som hotar individens hälsa och välmående
- har grundläggande kunskap i hälso- och socialvårdens uppbyggnad, organisation och styrning i Finland
- känner till och kan tillämpa lagar och förordningar som styr verksamheten inom vården
- har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
1
3    3 SP
VÅV14HV02

Hälsofrämjande vårdStuderande
- har kunskap om det hälsofrämjande arbetet för vuxna
- har kunskap gällande olika metoder som används för att främja befolkningens hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar
- känner till grunderna för screeningsundersökningar och deras genomförande
- har grundläggande kunskap om graviditet, förlossning och barnsängstid samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
  3  3 SP
VÅV18HV03

FamiljehälsaStuderande
- har kunskap om och förstår betydelsen av familjecentrerad vård
- har grundläggande kunskap om barns och ungas hälsa samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
- har kunskap om och förstår barnsjukvårdens särdrag
- behärskar förverkligandet av avancerad läkemedelsbehandling hos barn
  4  4 SP
VÅV14KV15176  38 SP
VÅV18KV01

VårdprocessenStuderande
- har kunskap om och kan göra en grundläggande bedömning av människans grundbehov
- har kunskap om vårdprocessen baserad på evidens och kan dokumentera den enligt nationella vårddokumentationssystem
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- har kunskap om nutrition och dietetik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan värdera människans livsviktiga funktioner, sinnesfunktioner och funktioner för välbefinnandet samt har en grundläggande beredskap att tillämpa den i vården
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- kan handleda patienter
1
3    3 SP
VÅV18KV02

Vårdens teoretiska och etiska grunderStuderande
- har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
- har kunskap om och kan tillämpa de vårdvetenskapliga grundbegreppen hälsa och välbefinnande, människa, patient, livsvärld, lidande och vårdande
- har kunskap om vårdens lagstiftning och etiska grunder och kan tillämpa dem i vården
- kan i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och yrkesspecifika etiska koder och kan genom att respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar verka utan att kränka de mänskliga rättigheterna
- kan bemöta individen som expert på sitt eget liv och i vården ta tillvara patientens egen erfarenhet
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
3    3 SP
VÅV18KV04

PatientsäkerhetStuderande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning beträffande patientsäkerhet
- har kunskap om och kan tillämpa centrala begrepp och metoder inom kvalitetssäkring i patientvården
- kan i vården integrera patientsäkerhet och kvalitetssäkring
- kan utvärdera vårdens kvalitet
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
- förstår och har insikter i röntgenundersökningarnas betydelse inom patientvården
- känner till lagar och förordningar samt direktiv gällande medicinsk strålning
- känner till medicinska strålningens användningsområden
- har grundläggande insikter och färdigheter gällande strålning och strålskydd samt kan minimera strålningsriskerna och ansvara för strålskyddsaspekterna i sitt eget arbete
- har den grundläggande utbildning i strålskydd för hälsovårdspersonal som ST-direktiv 1.7 (Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa) föreskriver
3    3 SP
VÅV14KV05

Geriatrisk och palliativ vårdStuderande
- har kunskap om fysiologisk gerontologi och geriatrik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan tillämpa särdragen inom äldres läkemedelsbehandling
- kan främja funktionsförmågan hos äldre och har ett rehabiliterande arbetssätt i vården
- har kunskap om olika minnesstörningar
- har kunskap om och kan tillämpa palliativ vård
- har kunskap om vården vid livets slut samt kan tillämpa den i mötet med patienter och närstående
1
3    3 SP
VÅV18KV07

Vård vid kardiovaskulär ohälsaStuderande
- kan vid patientens kardiovaskulära ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid kardiovaskulär ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder bedöma patientens vårdbehov, samt kan prioritera och dokumentera enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för kardiovaskulär fysiologi och anatomi
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste kardiovaskulära sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid kardiovaskulära sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till kardiovaskulär ohälsa
3    3 SP
VÅV18KV08

Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsaStuderande
- kan vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för andningssystemets och sinnesorganens fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste respiratoriska och sinnesorganens sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid respiratoriska och sinnesorganens sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till respiratoriska och sinnesorganens ohälsa
 3   3 SP
VÅV18KV09

Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsaStuderande
- kan vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för matspjälkningssystemets och endokrina systemets fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste gastrointestinala och endokrinologiska sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid gastrointestinala och endokrinologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa
 3   3 SP
VÅV18KV10

Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomarStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande vid immunologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för immunsystemets fysiologi
- har kunskap om förebyggande vård och behandling vid de vanligast förekommande nationella och globala infektionssjukdomarna
- känner till infektionssjukdomarnas epidemiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid immunologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till immunologisk ohälsa
 2   2 SP
VÅV18KV11

Vård vid muskeloskeletal ohälsaStuderande
- kan vid muskeloskeletal ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid muskeloskeletal ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för skelettets och musklernas fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste muskeloskeletala sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid muskeloskeletala sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till muskeloskeletal ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid muskeloskeletal ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan påvisa rehabiliteringens betydelse som en del av patientens helhetsvård och förklara rehabiliteringsprocessen
 3   3 SP
VÅV18KV13

Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsaStuderande
- kan vid neurologisk och hematologisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid neurologisk och hematologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för nervsystemets fysiologi och anatomi, samt blodets sammansättning och egenskaper
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste neurologiska och hematologiska sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid neurologiska och hematologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till neurologisk och hematologisk ohälsa
 3   3 SP
VÅV18KV12

Vård vid urogenital ohälsaStuderande
- kan vid urogenital ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid urogenital ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för njurarnas, urinvägarnas och fortplantningssystemets fysiologi och anatomi
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste urogenitala sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om sjukdomstillstånd i bröstmuskel och - körtlar samt deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid urogenitala sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till urogenital ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid urogenital ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- förstår betydelsen av att beakta människans sexualitet och främjandet av denna som en integrerad del av vården
 3   3 SP
VÅV18KV14

Vård vid psykisk ohälsaStuderande
- kan vid psykisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa, ss. depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar
- känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid psykisk ohälsa
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akut psykiatrisk vård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård, mentalhygien och rehabilitering i relation till psykisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid psykisk ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- känner till lagstiftningen och har en grundläggande beredskap att handla i situationer där barn far illa
  3  3 SP
VÅV18KV15

Vård vid missbruk och beroendeStuderande
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap i vården av missbrukare
- har kunskap om olika former av missbruk, främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel
- kan informera, råda och handleda i missbruksfrågor
- känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i sin yrkesutövning
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer vid vård av patient med missbruksproblem
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård, mentalhygien och rehabilitering i relation till missbruk
  3  3 SP
BM14BK  1210 22 SP
BM14BM01

Barnmorskekunskapens utgångspunkterStuderande
- har insikter i frågor som rör barnmorskans historia och dess inverkan på barnmorskekunskapen av idag
- är förtrogen med barnmorskeyrkets etik och värden
- känner till och kan använda sig av den lagstiftning som styr barnmorskans arbete
- är förtrogen med barnmorskekunskapens familje- och kvinnocentrerade arbete
- har förståelse för barnmorskans roll i samhället och världen
- har förmåga att självständigt förvärva nya forskningsresultat inom barnmorskekunskapen
- kan verka för hållbar utveckling
  3  3 SP
BM14BM02

Reproduktionsfysiologi och genetikStuderande
- har grundläggande kunskaper och insikter i genetik samt kännedom om ärftliga sjukdomar, speciellt det finska sjukdomsarvet samt kan använda sig av kunskapen i sin barnmorskeverksamhet
- är förtrogen med bäckenets och könsorganens anatomi, fortplantningens och graviditetens fysiologi, endokrinologi samt fosterutvecklingen samt förstår i betydelsen av dessa i barnmorskans verksamhet
  3  3 SP
BM18BM03

Mödrahälsovård 1Studerande
- behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
- kan identifiera riskfaktorer i samband med graviditet och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
- kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
- har kunskap om modeller och nätverk som stödjer kvinnan och familjen
- behärskar uppföljning, vårdhänvisning, handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
- behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
- har kunskap om parförhållanden, föräldraskap och den tidiga interaktionen
  3  3 SP
BM18BM04

Mödrahälsovård 2Studerande
- behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
- kan identifiera riskfaktorer i samband med graviditet och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
- kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
- har kunskap om modeller och nätverk som stödjer kvinnan och familjen
- behärskar uppföljning, vårdhänvisning, handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
- behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
- kan identifiera kvinnor med förlossningsrädsla och har grundläggande kunskap om vården vid förlossningsrädsla
   3 3 SP
BM14BM05

Förlossningsvård 1Studerande
- har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
- förstår förlossningsförloppet
- behärskar vården vid den normala förlossningen
- har kunskap om fosterövervakning
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring vid förlossningen
- har grundläggande kunskap om komplikationer under förlossningen
- kan och förstår vikten av dokumentation under förlossningen
- kan och förstår vikten av säkra arbetsmetoder inom förslossningsvården
  3  3 SP
BM18BM06

Sexualhälsa och gynekologisk vård 1Studerande
- har fördjupade kunskaper gällande sexuell hälsa och sexologi
- kan vägleda och stöda klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
- har lärande- och handledningsfärdighet
- har kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
- har kliniska färdigheter inom gynekologisk vård
   3 3 SP
BM14BM07

Neonatalvård och amningshandledningStuderande
- har kunskaper i neonatal vård
- kan förutse, identifiera och ingripa vid avvikelser hos det nyfödda barnet
- behärskar uppföljning och vård av sjuka nyfödda
- kan ge stöd, råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- har beredskap att ge amningshandledning
   4 4 SP
BM14FU 365317 SP
BM14FU01

ForskningsmetodikStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan både manuellt och digitalt söka efter evidensbaserad kunskap och vetenskapliga artiklar
- kan i lärdomsprovsprocessen samt i projekt tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
 3   3 SP
BM14FU02

Forskningsmetoder och vårdteoriStuderande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom vårdforskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra enkla statistiska beräkningar och tester
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete och utvecklingsarbete
- har kunskap om olika vårdteorier och vårdmodeller och deras tillämpningsområden
- kan tillämpa vårdteorier och vårdmodeller i olika vårdsammanhang
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
  6  6 SP
BM14FU03

Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskapStuderande
- förstår ledarskapets betydelse i barnmorskeverksamheten
- kan bedöma arbetsgruppens resurser, prioritera arbetsuppgifterna och det ansvar de medför
- kan identifiera huvudprinciperna för planering, organisering och ledning av verksamhet, samt har beredskap att leda arbetet
- kan koordinera och ansvara för en kontinuerlig vård av patienten som en helhet
- kan redogöra för förvaltningsprinciper, arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
- kan utveckla och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet
- förstår betydelsen av förändring inom vården och kan fungera ansvarsfullt vid förändringar
- har insikter i barnmorskans professionella beslutsfattande, självständighet och ansvar
- har insikter i barnmorskans samhällsmedvetenhet- och engagemang
    33 SP
BM14FU04

Utvecklingsarbete i barnmorskekunskapStuderande
-visar förmåga att fördjupa och utveckla sin substanskunskap inom barnmorskekunskapen
   5 5 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
EXAMENSA 312  15 SP
BM15EX01

Examensarbete 1Studerande
- kan under handledning och gradvis självständigt i samarbete med annan studerande eller studerandegrupp genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (YH)
- kan bedöma forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
- kan framställa en forskningsidé för sitt examensarbete
 3   3 SP
BM14EX02

Examensarbete 2Studerande
- kan under handledning och gradvis självständigt i samarbete med annan studerande eller studerandegrupp genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (YH)
- kan bedöma forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
- kan analysera datamaterialet i sitt examensarbete
  6  6 SP
BM15EX03

Examensarbete och mognadsprovStuderande
- kan presentera sitt examensarbete samt agera som opponent för ett annat examensarbete
- kan redogöra för examensarbetets viktigaste resultat i ett mognadsprov, som även påvisar färdighet att uttrycka sig skriftligt
  6  6 SP
PRA VÅ

KLINISKA STUDIER

135 SP
VÅV14KVV182721 975 SP
VÅV16KVV04

Vård inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext 2Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 9   9 SP
VÅV18KVV01

Kliniska vårdens grunder 1Studerande
- förstår den kliniska vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
- kan tillämpa och värdera vårdprocessen
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård
- kan utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan arbeta aseptiskt
- kan redogöra för förbandslära och utföra sårvård
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård i en simulationssituation och demonstrera sitt kunnande i en klinisk examination
1
3    3 SP
VÅV18KVV02

Kliniska vårdens grunder 2Studerande
- kan tillämpa grunderna i ergonomi och förflyttningsteknik
- kan ge första hjälp
- har kompetenser enligt kurskraven i Finlands Röda Kors kurser Första hjälp 1 och Första hjälp 2
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård i en simulationssituation och demonstrera sitt kunnande i en klinisk examination
1
3    3 SP
VÅV14KVV04

Äldrevård och långvårdsmedicinStuderande
- kan använda evidensbaserad kunskap inom äldrevård och långvårdsmedicin
- har kunskap om och förstår betydelsen av en god patientrelation
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och de närstående
- kan identifiera patientens grundläggande vårdbehov och utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan inom äldrevården särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan under handledning utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
6    6 SP
VÅV18KVV03

Klinisk vård inom valbar kontextStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom vårdkontext
- kan inom vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- kan redogöra för laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården och utföra grundläggande laboratorieundersökningar
6    6 SP
VÅV14KVV05

Kliniska vårdåtgärderStuderande
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund samt som en del av ett team utföra nödvändiga evidensbaserade vårdåtgärder
- kan använda teknisk utrustning i vården
- kan utgående från fallbeskrivningar och simuleringsövningar bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt använda elektroniska vårddokumentationsprogram
- kan utföra centrala vårdåtgärder inom medicinsk och kirurgisk vård
- kan i en simulerad situation återuppliva patienter
- kan identifiera rytmstörningar
1
 3   3 SP
VÅV14KVV08

Kirurgisk vårdStuderande
- kan påvisa grundläggande kunskap och färdigheter inom kirurgisk och perioperativ vård
- kan arbeta systematiskt och aseptiskt
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd och skador samt utföra nödvändiga evidensbaserade vårdåtgärder som en del av ett team
- kan använda teknisk utrustning
- kan utgående från fallbeskrivningar och simuleringsövningar bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt använda elektroniska vårddokumentationsprogram
1
 3   3 SP
VÅV18KVV02

Vård inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext 1Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom klinisk vårdkontext
- kan inom klinisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- kan som studerande fungera som en självständig medlem av vårdteamet på en klinisk undervisningsavdelning
 9   9 SP
VÅV16KVV03

Vård inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext 3Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 3   3 SP
VÅV16KVV05

Vård inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext 4Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  3  3 SP
VÅV14KVV11

Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindradeStuderande
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos barnpatienter
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, samt inom vård av funktionshindrade
- kan inom hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, samt inom vård av funktionshindrade särskilja den enskilde patientens särdrag
- har kunskap om och förståelse för patientvården i hemmiljö- förstår hemmets och närståendes betydelse för patienten
- känner till de vanligaste orsakerna till fysiska och psykiska funktionshinder och är förtrogen med verksamhetsprinciperna för omsorgen om handikappade
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan på ett säkert sätt utföra vaccinationer för vuxna
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  9  9 SP
VÅV18KVV06

Vård inom psykiatrisk- och missbrukarkontextStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom psykiatrisk - och missbrukarkontext
- kan tillämpa psykisk första hjälp
- kan inom psykiatrisk - och missbrukarkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan identifiera och tolka patientens/klientens grundläggande behov gällande psykisk ohälsa och missbruk
- har beredskap att ge psykisk första hjälp
- kan bemöta patienten/klienten och närstående i deras närmiljö
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  9  9 SP
VÅV18KVV18

Vård inom gynekologisk vårdkontextStuderande
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera den gynekologiska patientens vård, samt dokumentera denna
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom gynekologisk vårdkontext
- kan särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
    66 SP
VÅV18KVV19

Vård inom valbar barnmorskekontext 1Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom valbar barnmorskekontext
- kan särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
    33 SP
BM14KB   421860 SP
BM18KB01

Sexualhälsa och gynekologisk vård 2Studerande
- har fördjupade kunskaper gällande sexuell hälsa
- har lärande- och handledningsfärdighet i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
- har insikter i betydelsen av kulturell sensitivitet inom barnmorskeverksamheten
- har fördjupad kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
   3 3 SP
BM18KB02

Vård under barnsängstidenStuderande
- behärskar barnmorskekunskap under barnsängstiden
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera moderns och barnets vård under barnsängstiden samt dokumentera den enligt nationella dokumentationssystem
- kan arbeta familjecentrerat i stödjandet av den nyblivna familjen
- kan skapa en god vårdrelation till kvinnan och hennes familj samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom den postnatala vården
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- behärskar säker läkemedelsbehandling
   9 9 SP
BM18KB03

Vård under graviditetStuderande
- behärskar barnmorskekunskap under graviditeten
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
- kan identifiera den gravida kvinnans resurser och hälsohinder samt stödja både den gravida kvinnans och den väntande familjens hälsa
- har insikter i modeller och nätverk som stödjer kvinnan och familjen
- har insikter i familjeplanering
- behärskar säker läkemedelsbehandling
   9 9 SP
BM18KB04

Vård vid riskgraviditet, - förlossning och -barnsängstidStuderande
- har insikter om barnmorskekunskap under riskgraviditet, riskförlossning och avvikande barnsängstid
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård vid riskgraviditet, riskförlossning och avvikande barnsängstid
   6 6 SP
BM18KB05

Förlossningsvård 2Studerande
- har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
- behärskar vården vid den normala förlossningen
- har kunskap om fosterövervakning
- har kunskap om smärta och smärtlindring under förlossningen
- har kunskap och förmåga att enskilt och tillsammans med andra yrkesgrupper handlägga vården vid förlossningskomplikationer
- kan påvisa obstetrisk kunskap samt kunskap i anestesiologi i relation till förlossningen
- kan och förstår vikten av dokumentation under förlossningen
- kan och förstår vikten av säkra arbetsmetoder inom förlossningsvården
   3 3 SP
BM18KB06

Vård under förlossning 1Studerande
- förstår förlossningens fysiologiska förlopp
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- förstår och kan utföra fosterövervakning under förlossningen
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- har grundläggande färdighet att identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
- behärskar säker läkemedelsbehandling
   6 6 SP
BM18KB07

Vård under förlossning 2Studerande
- förstår förlossningens fysiologiska förlopp
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- förstår och kan utföra fosterövervakning under förlossningen
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- har grundläggande färdighet att identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
- behärskar säker läkemedelsbehandling
   6 6 SP
BM18KB08

Vård under förlossning 3Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- kan under förlossningen utföra fosterövervakning och identifierar avvikelser i den
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- kan förutse och identifiera när den normala förlossningen blir avvikande
- kan vårda vid avvikande förlossning och riskförlossning i ett mångprofessionellt arbetsteam
- har samarbetsförmåga och helhetstänkande
- behärskar säker läkemedelsbehandling
    66 SP
BM18KB09

Vård under förlossning 4Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- kan självständigt sköta den normala förlossningen
- behärskar fosterövervakning under förlossningen
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- kan förutse och identifiera när den normala förlossningen blir avvikande
- kan vid avvikande förlossning och vid riskförlossning vårda i ett mångprofessionellt arbetsteam
- har samarbetsförmåga och helhetstänkande
- behärskarsäker läkemedelsbehandling
    66 SP
BM18KB10

Neonatal vårdStuderande
- kan förutse och tidigt ingripa vid ohälsa hos den nyfödda
- kan under handledning planera, genomföra, utvärdera och dokumentera observation och vård av nyfödda i behov av specialsjukvård
- kan ge stöd, råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- behärskar säker läkemedelsbehandling av nyfödda
    33 SP
BM18KB11

Vård inom valbar barnmorskekontext 2Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom valbar barnmorskekontext
- kan särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
    33 SP
Val

Valfria studier

SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen