Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap (60 SP)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (högre YH)
Beräknad studietid: 2 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

30 SP
TL10LE255   30 SP
TL10LE01

Självkännedom och personlig utvecklingMålet är att utveckla förmågan att förstå det egna handlandet, utveckla insikt och förmåga att identifiera och åtgärda utvecklingsbehov. Den studerande stärker självorienteringen
samtidigt som man utvecklar förmågan att förstå och leda människor/den personal man leder.
5    5 SP
TL10LE02

OrganisationsutvecklingAtt öka förståelsen för organisering och organisationens betydelse inom industrin och affärsverk. Uppöva förmågan till förståelse av organisationers, gruppers och individers handlingsmönster inom organisationen. Vidga synsätt då det gäller att organisera, utveckla och förändra organisationen. Organisationsdynamik.
3    3 SP
TL10LE03

AffärsutvecklingAtt utveckla förståelsen för företagets utvecklingsbehov. Behovet av lönsam verksamhet och ständiga förbättringar är i fokus.
2    2 SP
TL10LE05

VetenskapsmetodikAtt den studerande blir bekant med vad vetenskap, kunskap och forskningsmetodik är. Därtill skall den studerande komma i kontakt med litteratur och anvhandlingar där det vetenskapliga har en klar plats. Ett delmål är att den studerande innan han påbörjar sitt lärdomsprov reflekterar över det vetenskapliga arbetssättet och om möjligt finner kopplingar till den egna lärdomsprovsprocessen.
5    5 SP
TL10LE04

Personal- och processledningAtt ge ökad förståelse för hur ledningen och personalen verkar i ett beroendeförhållande i arbetssamfundet.
5    5 SP
TL10LE06

Ledning av förändringar och konflikthanteringAtt fördjupa insikten vad gäller vikten av förändringsarbete men även vikten av att göra kritisk utvärdering innan beslut. Man bekantar sig med ledarskap i medvind och motvind, konflikter och kriser samt identifierandet av dylika, att hantera och om möjligt finna lösningar.
5    5 SP
TL10LE07

Tillämpning av nya teknologierAtt den studerande bekantar sig med aktuell forskning inom teknikens och ekonomins område, gällande ledarskap, affärsutveckling och teknikforskning.
 5   5 SP
EXA

Examensarbete

30 SP
TLE16EX 30   30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen