Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Utbildning inom social- och hälsovård, Åbo (Högre YH) (90 SP)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Socionom (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 2-3 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

55 SP
SHV14HL15    15 SP
SHV18HL01

Ledarskap och medarbetarskapStuderande kan:
- definiera och motivera ett etiskt medvetet ledarskap
- relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
- analysera, tillämpa och kombinera ett hälsofrämjande ledarskap för att nå ett välfungerande och välmående arbetssamfund
- analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap
- analysera, tillämpa och kombinera olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap (ex Bolmas & Deals uppdelning)
1
5    5 SP
SHV18HL02

Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgeteringStuderande kan:
- förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
- beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
- förklara sambandet mellan verksamhet och budget
- bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
- kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
5    5 SP
SHV18HL03

Kvalitetsutveckling och innovationerStuderande:
- kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt kan hantera och delta i utveckling av ett kvalitetsarbete för framtiden
- kan kritiskt granska nyttor och utmaningar som digitaliseringen medför, speciellt i fråga om etiska utmaningar, i nuläge och i framtiden
- kan handleda individer i användandet av hälso- och välfärdstjänster i digitala omgivningar
- känner teorier om förändringsarbete för att tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn
- kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
5    5 SP
SHV16UL1510   25 SP
SHV16UL01

Organisationsteori och strategiskt arbeteStuderande:
- kan analysera social- och hälsovårdens organisationer och beakta samhällsutvecklingen
- är väl förtrogen med huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledarskap
- har förmåga att analysera och tolka organisationen ur ett intressentperspektiv
- kan kritiskt granska förhållandet mellan etik, värderingar och ledarskap på olika nivåer i organisationen
- kan tillämpa och analysera aktuell, tvärvetenskaplig forskning inom ledarskapsområdet
1
5    5 SP
SHV16UL02

Välfärdspolitik och samhällelig påverkanStuderande:
- är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter
- kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender
- kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg
- kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 SP
SHV17UL03

Ekonomisk styrning och uppföljningStuderande:
- förstår social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet
- har fördjupade insikter i lagstiftningen beträffande social- och hälsovården
- behärskar frågor rörande kollektivavtal, arbetarskydd och jämställdhet i arbetslivet
- har utökade insikter i planering, budgetering, redovisning och konkurrensutsättning inom offentlig och privat social- och hälsovård
5    5 SP
SHV16UL04

Personalresurser och operativt ledarskapStuderande:
- är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
- kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur
- kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling
- kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling
- kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
 5   5 SP
SHV16UL05

Quality management and evaluationThe student is able to:
- define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives
- identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care
- describe the most central quality management systems within social- and health care
- integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties
- plan and implement evaluation of ones work field/activity/operation
 5   5 SP
SHV16FU510   15 SP
SHV16FU01

Kunskaps- och verksamhetsutvecklingStuderande:
- förstår och kan analysera kunskapsutvecklingen inom social- och/eller hälsovårdsområdet ur vetenskapsteoretiska perspektiv
- kan värdera och kritiskt granska utvecklings- och forskningsresultat inom det egna området, och bidra till en forskningsbaserad utveckling av egen verksamhet
5    5 SP
SHV16FU02

ForskningsmetodikStuderande:
- har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder.
- har tillägnat sig ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsverksamhet
- kan genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
2
 10   10 SP

VALFRIA STUDIER

5 SP
UL10VF 5   5 SP
EXA

Examensarbete

30 SP
SHV16EX1020   30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen