Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) (90 SP)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Socionom (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 2-3 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

55 SP
SHV14HL15    15 SP
SHV18HL01

Ledarskap och medarbetarskapStuderande kan:
- definiera och motivera ett etiskt medvetet ledarskap
- relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
- analysera, tillämpa och kombinera ett hälsofrämjande ledarskap för att nå ett välfungerande och välmående arbetssamfund
- analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap
- analysera, tillämpa och kombinera olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap (ex Bolmas & Deals uppdelning)
1
5    5 SP
SHV18HL02

Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgeteringStuderande kan:
- förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
- beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
- förklara sambandet mellan verksamhet och budget
- bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
- kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
5    5 SP
SHV18HL03

Kvalitetsutveckling och innovationerStuderande:
- kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt kan hantera och delta i utveckling av ett kvalitetsarbete för framtiden
- kan kritiskt granska nyttor och utmaningar som digitaliseringen medför, speciellt i fråga om etiska utmaningar, i nuläge och i framtiden
- kan handleda individer i användandet av hälso- och välfärdstjänster i digitala omgivningar
- känner teorier om förändringsarbete för att tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn
- kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
5    5 SP
SHV16FU105   15 SP
SHV16FU01

Kunskaps- och verksamhetsutvecklingStuderande:
- förstår och kan analysera kunskapsutvecklingen inom social- och/eller hälsovårdsområdet ur vetenskapsteoretiska perspektiv
- kan värdera och kritiskt granska utvecklings- och forskningsresultat inom det egna området, och bidra till en forskningsbaserad utveckling av egen verksamhet
5    5 SP
SHV16FU02

ForskningsmetodikStuderande:
- har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder.
- har tillägnat sig ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsverksamhet
- kan genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
1
55   10 SP

525   30 SP

PROFILERINGSSTUDIER

30 SP
SHV16UL520   25 SP
SHV16UL01

Organisationsteori och strategiskt arbeteStuderande:
- kan analysera social- och hälsovårdens organisationer och beakta samhällsutvecklingen
- är väl förtrogen med huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledarskap
- har förmåga att analysera och tolka organisationen ur ett intressentperspektiv
- kan kritiskt granska förhållandet mellan etik, värderingar och ledarskap på olika nivåer i organisationen
- kan tillämpa och analysera aktuell, tvärvetenskaplig forskning inom ledarskapsområdet
1
5    5 SP
SHV16UL02

Välfärdspolitik och samhällelig påverkanStuderande:
- är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter
- kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender
- kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg
- kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
 5   5 SP
SHV17UL03

Ekonomisk styrning och uppföljningStuderande:
- förstår social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet
- har fördjupade insikter i lagstiftningen beträffande social- och hälsovården
- behärskar frågor rörande kollektivavtal, arbetarskydd och jämställdhet i arbetslivet
- har utökade insikter i planering, budgetering, redovisning och konkurrensutsättning inom offentlig och privat social- och hälsovård
 5   5 SP
SHV16UL04

Personalresurser och operativt ledarskapStuderande:
- är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
- kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur
- kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling
- kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling
- kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
 5   5 SP
SHV16UL05

Quality management and evaluationThe student is able to:
- define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives
- identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care
- describe the most central quality management systems within social- and health care
- integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties
- plan and implement evaluation of ones work field/activity/operation
 5   5 SP
SHV14AK525   30 SP
SHV18AK01

Den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesparadigmStuderande
- kan kartlägga och utveckla ett yrkesparadigm som avancerad klinisk sjukskötare
- har beredskap att kritiskt analysera och utvärdera avancerade kommunikationsfärdigheter med patienter/klienter och medarbetare
- kan tillämpa modeller för den reflektion som visar komplexa helhetsbehov hos patienter, familj och omgivning för att kunna öva upp förmågan till kritisk analys och utvärdering
1
5    5 SP
SHV14AK02

Anatomi och patofysiologiStuderande:
- fördjupar sina kunskaper i anatomi och patofysiologi, och kan koppla kunskapen till klinisk vårdkontext
1
 5   5 SP
SHV14AK03

Klinisk bedömning och förverkligande av vårdStuderande
- har genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling beredskap att handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd
- kan utföra strukturerad hälsohistoria samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
- kan utföra en strukturerad undersökning av patienten/klienten samt kritiskt analysera och utvärdera den egna insatsen
- behärskar de nyckelfärdigheter som krävs för diagnostik och kliniska beslut
- kan tillämpa beslutsmodeller för att göra differentialdiagnoser och ge därpå följande evidensbaserad vård samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
- kan ta ansvar för patientens/klientens hälso- och sjukdomstillstånd
- har beredskap att undervisa och handleda patienter/klienter
 10   10 SP
SHV14AK04

Klinisk farmakologiStuderande:
- kan redogöra för farmakodynamiska och farmakokinetiska principer, samt för generella verkningsmekanismer för läkemedel på molekylär och cellulär nivå
- kan redogöra för och dra slutsatser av individuella variationer, interaktionsmekanismer och biverkningar hos läkemedelssubstanser
- kan redogöra för verkningsmekanismer på molekylär nivå, samt redogöra för effekter, användningsområde och biverkningar för olika läkemedelsgrupper
- kan relatera farmakologiska verkningsmekanismer med behandling av patologiska tillstånd
- har beredskap att utvärdera den eventuella nyttan av och risken med multipel läkemedelsanvändning (polyfarmaci)
- har beredskap att identifiera hälsoproblem som beror på läkemedels biverkningar och samverkan
- har beredskap att tillämpa olika pedagogiska teorier vid undervisning av patienter som blir ordinerade läkemedel
 5   5 SP
SHV18AK05

Avancerad klinisk vårdStuderande:
- kan handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd, genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling
- kan undervisa och handleda patienter/klienter
- har beredskap att skapa och uppehålla effektiva relationer med patienter/klienter och kolleger
- har beredskap klarlägga den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesroll
 5   5 SP
SHV16BA515   20 SP
SHV16BA01

Continuous quality improvement in the clinical laboratoryThe student:
- is able to evaluate and develop clinical laboratory work by using national and international quality guidelines, standards and evidence based knowledge
5    5 SP
SHV16BA02

New methods in the clinical laboratoryThe student:
- anticipates the development of new laboratory methods in the chosen area of clinical laboratory expertise and applies acquired knowledge in multiprofessional teams
- is able to plan, execute and evaluate the implementation and development of clinical laboratory methods
 5   5 SP
SHV16BA03

Expertise in clinical laboratory workThe student:
- acts as an expert in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and participates in the multiprofessional competence development of the work community
- anticipates future challenges in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and applies the acquired knowledge in developing laboratory work in multiprofessional teams
 10   10 SP
SHV16RS515   20 SP
SHV16RS01

Developing quality management and safety cultureThe student:
- is able to critically evaluate and present safety culture in clinical radiography
- is able to manage it safety culture in clinical radiography
- is ethical and cost-effective in clinical radiography
- has quality management models and theories in clinical radiography
- is familiar with concepts and principles of safety culture in clinical radiography
- is able to use the most general evaluation methods in clinical radiography
5    5 SP
SHV16RS02

Developing patient care and safetyThe student:
- is able to assess and develop patient centered and safe radiography and radiotherapy
- manages principles of patient centered care and customer oriented services
- manages health care information systems and developing work flows
- manages evidence-based patient centered guidance and counselling
- ia able to inform the patient and health care staff about safety, risks and radiation protection
- is able to evaluate and develope clinical skills in patient care (e.g. alternative points of view e.g. safe use of contrast and enhancement agents and medication, pain management, emergency care)
 5   5 SP
SHV16RS03

Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiographyThe student:
- is able to develop optimization process of patient dose and image quality in clinical radiography
- is familiar with the principles of justification and optimisation of examinations/treatments by their indications, procedures and image quality
- is familiar with international, national and organisation specific best practices
- is able to evaluate and develope factors associated to image quality and patient dose
- is able to develope expertice in dose optimisation
 10   10 SP
EXA

Examensarbete

30 SP
SHV16EX  30  30 SP

VALFRIA STUDIER

5 SP
 5   5 SP

VALFRIA STUDIER

10 SP
 10   10 SP

SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen