Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Röntgenskötare (YH) (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Röntgenskötare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier   FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

12 SP
RA16IN93   12 SP
RA18IN01

Introduktion till högskolesstudierStuderande
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till sitt yrkes etiska värdegrund
- är förtrogen med litteratursökning samt har ett kritiskt tänkande
- kan arbeta med olika grupper och team oberoende av bakgrund
- förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från en ekologisk, teknisk, ekonomisk aspekt samt med speciell tonvikt på hållbar utveckling ur ett hälso- och socialt perspektiv
-kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap för global hållbar samhällsutveckling samt genom ledningssystemet känna till Novias hållning i miljöfrågor
- har kunskap om miljöns inverkan på hälsan och kan arbeta för hållbar utveckling
1
3    3 SP
RA16FI01

FinskaStuderanden
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier
-kan utrycka sig muntligt och skriftligt på finska i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt.
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
RA16SV01

SvenskaStuderande
-kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
-känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem.
-är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.

Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 SP
RA16EN01

EngelskaStuderanden
-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom vårdområdet och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
YRK VÅ

TEORETISKA STUDIER

108 SP
RA16GR12    12 SP
RA16GR01

Introduktion till klinisk radiografi och strålbehandlingStuderande
-känner till historiska rön gällande radiografi och strålbehandling
-har en inblick i de olika modaliteter inom diagnostiken och terapeutiska radiografin och har grundläggande kunskap om röntgenskötarens profession.
-har insikt i grundläggande begrepp
-känner till den kliniska radiografins forskningsområde
1
5    5 SP
RA16GR02

Klinisk grundvårdAtt studerande efter godkänd kurs har grundläggande insikter i kliniskt vårdarbete och kliniska vårdmetoder.
1
3    3 SP
RA16GR03

Första hjälpAtt studerande
-kan identifiera behov av första hjälp samt kan ge första hjälp.
-känner till planer som gäller hälso- och sjukvård vid undantagstillstånd
- har kompetenser enligt kurskraven i Finlands Röda Kors kurser Första hjälp 1 och Första hjälp 2
1
2    2 SP
RA16GR04

Social- och hälsovård i FinlandAtt studerande
-har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde
-är förtrogen med aktuell lagstiftning inom social- och hälsovården.
1
2    2 SP
RA16BM93   12 SP
RA16BV01

Människans fysiologi och anatomi 1Studerande
- har kunskap om latinska och grekiska begrepp, samt om anatomiska läges- och riktningsbeskrivningar
- har kunskap om och förstår hur celler, olika vävnadstyper samt huden är uppbyggd och fungerar
- har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
- har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
- har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättning och organfunktioner
- har kunskap om och förstår fortplantningen
- har kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad samt musklers, skelettets och ledernas anatomi och fysiologi
1
3    3 SP
RA18BV02

Människans fysiologi och anatomi 2Studerande
- har kunskap om cirkulationssystemets uppbyggnad och funktion
- har kunskap om lymfsystemet uppbyggnads och funktion
- har kunskap om och förstår hur lungorna, luftvägarna och respirationen fungerar
- har kunskap om och förstår hur mag-tarmkanalen med tillhörande organ samt matspjälkningen fungerar
- har kunskap om njurarnas och urinvägarnas uppbyggnad och funktion
- har kunskap om kroppens vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans
1
3    3 SP
RA18BV03

Klinisk mikrobiologi och hygienStuderande
- har kunskap om de olika mikrobgruppernas biologi, mikrobernas spridningssätt och resistensutveckling
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika mikroberna
- förstår mikrobernas roll vid infektion
- känner till de vanligaste patogena mikroberna
- förstår betydelsen av människans mikrobiota (normalflora)
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom klinisk mikrobiologi
- förstår betydelsen av mikrobiologi inom vårdyrket
- behärskar aseptiskt arbetssätt
1
3    3 SP
RA18BV04

Immunologi och patologiStuderande
- har kunskap om människans cellbiologi, biokemi, metabolism och metaboliska störningar
- kan beskriva hur lymfocyterna fungerar i immunförsvaret
- vet vad som sker vid en immunisering (infektion, vaccination, rhesusimmunisering, passiv immunisering)
- behärskar immunologisk och patologisk terminologi
- känner till olika orsaker till sjukdom (etiologi)
- kan beskriva den akuta inflammationsreaktionen samt cell- och vävnadsförändringar vid sjukdom
- känner till centrala informationskällor inom immunologi och patologi
- förstår betydelsen av immunologi och patologi inom vårdyrket
 3   3 SP
RA18ST15    15 SP
RA18ST01

Klinisk fysik och strålbiologiStuderande:
- har en grundläggande förståelse i ellära och goda insikter i strålning för att kunna tillämpa kunskapen i kommande kurser där olika typer av metoder och därmed olika typer av strålning används
-förstår strålningens växelverkan med materia, har grudläggande insikter i hur strålningen verkan på människan samt olika organs och vävnaders strålkänslighet.

Kärnkompetenser
1
4    4 SP
RA18ST02

StrålsäkerhetStuderande:
-känner till lagar, förordningar och direktiv gällande den medicinska användningen
av strålning och kan tillämpa dem
-förstår det strålhygieniska arbetet som den medicinska användningen av strålning förutsätter och kan arbeta enligt godkända principer inom området.


Kärnkompetenser
1
4    4 SP
RA18ST03

Diagnostisk radiografi 1Studerande
-förstår funktionsprinciperna för röntgenrör och generatorerna, röntgenstrålningens uppkomst och har grundliga insikter i avbildningsteknik och användning av röntgenapparatur för nativundersökningar
-har fördjupad kunskap i människans anatomi
-behärskar grundläggande projektionslära och kan grundprinciperna för att planera, utföra och utvärdera nativundersökningar
-har en grundläggande kunskap om patologiska fynd.
-har grundläggande kunskper i ultraljudsteknik och är förtrogen med olika undersökningar; förberedelse, genomförande och eftervård.
-har goda insikter i olika typer av röntgenapparatur för undersökning av täder och käkar.
-kan tillämpa ett aseptiskt arbetssätt och har kunskap om smittosamma sjukdomar och isoleringsprinciper.
-förstår vikten av gott patientbemötande och har grundläggande kunskaper i omvårdnadsteorier
-förstår principer för trygg och säker patientvård
-kan beakta principerna för hållbar utvecklingen gällande strålning.
1
7    7 SP
RA18SM 16 3 19 SP
RA18SM01

Diagnostisk radiografi 2Studerande
- har grundläggande insikter om undersökningsmetoderna och inventionerna i genomlysning, mammografi och datortomografi.
- har grundläggande färdigheter att under handledning planera och utföra de vanligaste genomlysnings- mammografi- och datortomografiundersökningarna
- förstår betydelsen av kontrastmedel och dess trygga användning samt första hjälp relaterad till dessa
- har fördjupad kunskap i anatomi och projektionslära och känner till de vanligaste patologiska fynden inom området.
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i iv-kanylering och katetrisering för att kunna tillämpa dem på kommande praktik.
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
- har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling.
- har grundläggande kunskaper om interaktion, samspel och samverkan i patientkontakten och i arbetsgemenskapen.
- har förmåga att bemöta och vårda patienten helhetsmässigt
Kärnkompetenser
 9   9 SP
RA18SM02

Diagnostisk radiografi 3 - IsotopmedicinStuderande
- har insikt i grundprinciperna för användandet av gammakamera och känner till alla avbildningsmetoder inom nuklearmedicin
-har kunskap om radioaktiva ämnen och radiofarmaka och grundläggande färdigheter för trygg användning av dessa
-känner till nuklearmedicinsk patologi
-har grundläggande beredskaper för att under handledning planera, utföra och utvärdera de vanligaste nuklearmedicinska undersökningarna
-kan vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökning/behandling
-kan arbeta enligt hållbara utvceklingens principer inom nuklearmedicin.
Kärnkompetenser
 3   3 SP
RA18SM03

Stödämnen för röntgenskötareStuderande har förvärvat kunskaper som stöder henne/honom i den personliga utvecklingen och/eller yrkeskunnighet.
Specifik kompetens enligt vald kurs.
 4 3 7 SP
RA16FP 34  7 SP
RA16FP01

ForskningsmetodikStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan både manuellt och digitalt söka efter evidensbaserad kunskap och vetenskapliga artiklar
- kan i lärdomsprovsprocessen samt i projekt tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
 3   3 SP
RA16FP02

ForskningsmetoderStuderande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom vårdforskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra enkla statistiska beräkningar och tester
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
  4  4 SP
RA18KR 124  16 SP
RA16KR01

Klinisk vårdStuderande:
-har insikt i de vanligaste inremedicinska och kirurgiska sjukdomarna och i vården och behandlingen av dessa
-har grundläggande kunskaper om pre- och postoperativ vård samt akutvården och intensivvården och förstår de säregna behoven hos dessa patienter.
  4  4 SP
RA16KR02

LäkemedelsbehandlingStuderande
- är förtrogen med etiska aspekter och de författningar som gäller vid läkemedelsbehandling
- är förtrogen med olika läkemedelsformer och administreringssätt
- har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt
- behärskar grundläggande räknesätt, som krävs för läkemedelsdosering och kan dosera samt administrera läkemedel felfritt vid övningar (dosett/medicinbricka, s.c., i.m.)
- är medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering
- är förtrogen med begrepp och terminologi inom farmakologin och har kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik
 5   5 SP
RA16KR03

Geriatrik och pediatrikStuderande:
- har grundläggande insikter i problem och sjukdomar hos äldre och barn
-har förutsättningar att bemöta barn och ungdomar samt åldringar och förstår deras säregna behov.
1
 3   3 SP
RA18KR05

Vårdens teoretiska och etiska grunderStuderande
- har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
- har kunskap om och kan tillämpa de vårdvetenskapliga grundbegreppen hälsa och välbefinnande, människa, patient, livsvärld, lidande och vårdande
- har kännedom om vårdens etiska grunder och kan tillämpa dem i vården
- har grundläggande förmåga att i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och kan genom att respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar verka utan att kränka de mänskliga rättigheterna
- är insatt i den egna professionens etiska riktlinjer
 4   4 SP
RA16SA  15  15 SP
RA18SA01

Diagnostisk radiografi 4Studerande
- behärskar grundprinciperna för MRI - och angiografiapparatur och utensiler
- har insikt i undersökningsmetoderna och inventionerna
- har fördjupad kunskap i anatomi, projektionslära och strålhygien samt känner till radiologisk patologi
- har färdighet att vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningar, säkerhet även för akuta situationer
- har förmåga och beaktar trygg och säker patientvård
  6  6 SP
RA18SA02

Terapeutisk radiografiStuderande
- har grundläggande insikter i cancersjukdomar, epidemiologi och behandlingsmetoder
- känner till den onkologiska vårdens särdrag
- behärskar grundprinciperna för användandet av strålbehandlingsapparatur och har goda kunskaper om strålbehandlingen som en behandlingsform av cancer
- har goda kunskaper i vården av cancerpatienter och förstår dess speciella särdrag
- är väl förtrogen med betydelsen av trygg och säker patientvård.
  7  7 SP
RA18SA03

Patientsäkerhet i strålbehandling och i interventionsradiologiStuderande
- har insikt i specifika patientsäkerhetsaspekter vid strålbehandling, interventionsradiologi och MRI
  2  2 SP
RA18AL   12 12 SP
RA16AL02

Ledarskap och företagsamhetStuderande
- känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning samt har beredskap att leda arbetet
- får en inblick i att planera och organisera verksamheten
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- har grundläggande insikter i företagsamhet
   4 4 SP
RA18AL01

Kvalitetsutveckling och strålsäkerhetStuderande
- har fördjupad kunskap om lagar, förordningar och direktiv gällande den medicinska användningen av strålning
- behärskar det strålhygieniska arbetet som den medicinska användningen av strålning förutsätter
- är förtrogen med utvecklings- och kvalitetsarbete inom radiografi och strålbehandling och inser deras roll för hållbar utveckling
- har kunskaper och färdigheter att utföra ett eget arbete/uppdrag i kvalitetsutveckling.
Kärnkompetenser
   5 5 SP
RA18AL03

Alternativa fördjupade studierStuderande
- fördjupar sig i eget valbart alternativ genom att analysera nyaste forskningen och aktualiteter samt redogör för kvalitetsaspekterna inom området.

Kursen löper parallellt med den kliniska fördjupningen så att arbetet kan förankras i praktiken.
   3 3 SP
Val

Valfria studier

SP
      SP
EXA

Examensarbete

15 SP
EXAMENSA 3102 15 SP
RA16EX01

Examensarbete, idé och kunskapsbasStuderande har förmågan att producer en ide för sitt lärdomsprov och kan framföra och argumentera för sina val.
 3   3 SP
RA16EX02

Examensarbete, plan och utförandeStuderande har förmåga att självständigt utföra ett skriftligt examensarbete enligt högskolans regler. Kan arbeta systematiskt och målmedvetet enligt vetenskapliga grunder och etiska regler.
  10  10 SP
RA16EX03

Examensarbete, framförande och mognadsprovStuderande har utfört sitt examensarbete och har förmåga att framföra sitt arbete i någon godkänd form samt påvisar i mognadsprov sina språkliga och fackliga kunskaper.
   2 2 SP
PRA VÅ

KLINISKA STUDIER

75 SP
RA18KS15202713 75 SP
RA18KSG01

Klinisk grundvårdspraktikStuderande:
-har grunläggande insikter i kliniskt vårdarbete och kliniska vårdmetoder
-har färdighet att identifiera och tillgodose patintens behov av grundvård
-har förmåga att skapa en god patientrelation, kan fungera ansvarsfullt och engagerat i patientvården samt inse betydelsen av samarbete.
1
3    3 SP
RA18KSR01

Klinisk radiografi 1Studerande:
-har förmåga att planera, utföra och utvärdera de vanligaste nativundersökningarna under handledning
-har färdigheter att fungera som skötare vid ultraljudsundersökningar och biopsier, punktioner
-kan planera, utföra och utvärdera tand- och käkundersökningar
-kan tillämpa ett aseptiskt arbetssätt
-har grundläggande insikter i patientens helhetsvård och kan tillämpa teoretisk kunskap inom diagnostisk radiografi
-förstår och arbetar i enlighet med principer för trygg och säker patientvård.
1
12    12 SP
RA18KSR02

Klinisk radiografi 2Studerande:
-har förmåga att planera, utföra och utvärdera undersökningar och åtgärder under handledning inom modaliteterna i kursen
-kan tillämpa teoretisk kunskap inom diagnostisk radiografi och har färdigheter att bemöta och vårda patienten och hans anhöriga
-har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete med ökade krav på självständighet och initiativförmåga
-visar förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i diagnostisk radiografi.
-har tillräckliga teoretiska kunskaper att under handledning utföra kanylering och katetrisering.
 15   15 SP
RA18KSR03

Klinisk radiografi 3 - IsotopmedicinStuderande
- har förmåga att tillämpa teoretisk kunskap inom nuklearmedicin
-har färdighet att planera, utföra och utvärdera de vanligaste undersökningarna under handledning
-kan bemöta, vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningen/behandlingen
-har utvecklat förmågan till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete
-har färdighet att självständigt förvärva nya kunskaper i nuklearmedicinsk radiografi.
 5   5 SP
RA18KSR04

Klinisk radiografi 4Studerande:
- har beredskap att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken
- har förmåga att självständigt och som medlem i arbetsteam planera, utföra och utvärdera nativundersökningar och enklare MRI- och angiografiundersökningar
- kan bemöta, vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningar och inventioner och har god beredskap att vårda patienten vid olika tllfällen/olika omständigheter/ med varierande behov och problem.
- förstår innebörden av säker och trygg patintevård till alla delar
- är förtrogen med vården på andra typer av avdelningar än sina egna
- kan tillämpa principerna för den hållbar utvecklingen i sitt arbete i alla dimensioner och har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete med ökade krav på självständighet och initiativförmåga
- har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i diagnostiska radiografins delområden.
  17  17 SP
RA18KSR05

Klinisk strålbehandlingStuderande
-kan tillämpa teoretisk kunskap inom strålbehandlingen och har färdighet att planera, förverkliga och utvärdera strålbehandlingar under handledning
-har förmåga och färdighet att bemöta, vårda och stöda cancerpatienten och hans anhöriga
-har insikt om vårdkjedjans betydelse för cancerpatientens helhetsvård samt har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete
-har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i terapeutisk radiografi.
  10  10 SP
RA18KSR06

Fördjupade kliniska studierStuderande
-har fördjupade teoretiska kunskaper i valt fördjupningsområde och färdigheter att utnyttja dem i kliniskt arbete. -visar sig behärska självständigt planeringen, utförandet och utvärderingen av ofta förekommande undersökningarna och behandlingarna inom fördjupningen
-behärskar bemötandet, helhetsmässig vård och handledning av patienten.
-har god förmåga till samarbete samt visar ansvar i arbetet med ökat krav på självständighet och initiativförmåga. -har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper samt att även i nya situationer uppmärksamma, analysera, strukturera och lösa problem hörande till fördjupningsalternativet.
   13 13 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen