Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Bioanalytiker (YH) (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Bioanalytiker (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier   FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

12 SP
BA14IN9 3  12 SP
BA18IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till sitt yrkes etiska värdegrund
- är förtrogen med litteratursökning samt har ett kritiskt tänkande
- kan arbeta med olika grupper och team oberoende av bakgrund
- förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från en ekologisk, teknisk, ekonomisk aspekt samt med speciell tonvikt på hållbar utveckling ur ett hälso- och socialt perspektiv
-kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap för global hållbar samhällsutveckling samt genom ledningssystemet känna till Novias hållning i miljöfrågor
- har kunskap om miljöns inverkan på hälsan och kan arbeta för hållbar utveckling
1
3    3 SP
BA14SV01

SvenskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang

Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 SP
BA14FI01

FinskaStuderande
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt.
- behärskar den centrala terminologin inom sitt område och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
- kan uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
1
3    3 SP
BA14EN01

EngelskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och - kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
  3  3 SP
YRK VÅ

TEORETISKA STUDIER

97 SP
BA14LV 3 3 6 SP
BA18LV01

Biomedicinsk laboratorievetenskap och kvalitetsutvecklingStuderande
- har grundläggande insikter i biomedicinsk laboratorievetenskap och dess relation till andra vetenskaper
- har insikter i professionell och juridisk etik
   3 3 SP
BA18LV02

Vårdens teoretiska och etiska grunderStuderande
- har grundläggande kunskap om människan, hälsan, vården och världen som vårdvetenskapens fundament
- förstår betydelsen av vårdprocesstänkande och dess tillämpning inom vårdarbetet
- har insikter etik inom vårdområdet
 3   3 SP
BA14LF  34 7 SP
BA14LF01

Ledarskap och företagsamhetStuderande
- känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning samt har beredskap att leda arbetet
- får en inblick i att planera och organisera verksamheten
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- har grundläggande insikter i företagsamhet
   4 4 SP
BA16LF02

PatientsäkerhetStuderande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning beträffande patientsäkerhet
- har kunskap om och kan tillämpa centrala begrepp och metoder inom kvalitetshantering och -utveckling inom vården
- kan i vården integrera patientsäkerhet och kvalitetssäkring
- kan utvärdera vårdens kvalitet med beaktande av hållbar utvecklin
- förstår och har insikter i röntgenundersökningarnas betydelse inom patientvården
- känner till lagar och förordningar samt direktiv gällande medicinsk strålning
- känner till medicinska strålningens användningsområden
- har grundläggande insikter och färdigheter gällande strålning och strålskydd samt kan minimera strålningsriskerna och ansvara för strålskyddsaspekterna i sitt eget arbete
- har den grundläggande utbildning i strålskydd för hälsovårdspersonal som ST-direktiv 1.7 (Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa) föreskriver
  3  3 SP
BA14FU  7  7 SP
BA16FU01

ForskningsmetodikStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan både manuellt och digitalt söka efter evidensbaserad kunskap och vetenskapliga artiklar
- kan i lärdomsprovsprocessen samt i projekt tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i arbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i arbetet
  3  3 SP
BA16FU02

ForskningsmetoderStuderande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom forskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra det mest centrala i beskrivande statistik
- kan använda och tolka de viktigaste statistiska metoderna
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
  4  4 SP
BA14VG7 31 11 SP
BA14VG01

Första hjälpenStuderande
- kan identifiera en människas behov av första hjälp samt kan ge första hjälp
- känner till planer som gäller hälso- och sjukvård vid undantagstillstånd
- har kompetenser enligt kurskraven i Finlands Röda Kors kurser Första hjälp 1 och Första hjälp 2
1
2    2 SP
BA14VG02

Social- och hälsovård i FinlandStuderande
- har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde i Finland
- känner till hälso- och sjukvårdsorganisationer samt tredje sektorn
1
2    2 SP
BA14VG03

Klinisk grundvårdStuderande
- har grundläggande färdigheter i kliniskt vårdarbete och i centrala kliniska vårdmetoder
- är förtrogen med god ergonomi och inser betydelsen av att handla enligt aseptiska principer
- kan tillämpa interaktiva färdigheter, omfattar helhetssyn och processtänkande i vården
1
3    3 SP
BA16VG04

Klinisk vårdStuderande:
-har insikt i de vanligaste inremedicinska och kirurgiska sjukdomarna samt i vården och behandlingen av dessa
-har grundläggande kunskaper om pre- och postoperativ vård samt akutvården och intensivvården och förstår de speciella behov patienterna har.
  31 4 SP
BA14GM4    4 SP
BA16GM01

Allmän och oorganisk kemiStuderande
- har grundläggande kunskaper i allmän och oorganisk kemi samt kemiska grundbegrepp och nomenklatur
- behärskar det mest centrala inom kemiska reaktioner, reaktioners hastighet och kemisk jämvikt, syror, baser, pH, pKa, pKb, aggregationsformer, gasers molförhållanden och termokemi, redoxreaktioner och elektrokemi
1
2    2 SP
BA16GM02

Organisk kemiStuderande
- har grundläggande kunskaper i organisk kemi samt tillhörande begrepp och nomenklatur
- behärskar funktionella grupper, vanliga organiska föreningar och organisk-kemiska reaktioner
- har grundläggande kunskaper om alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, etrar, estrar, aminer och amider
1
2    2 SP
BA14BV1717   34 SP
BA14BV01

BiokemiStuderande
- har grundläggande insikter om molekyler som bygger upp levande organismer
- har grundläggande kunskaper om kemiska processer i levande organismer
- behärskar biokemisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom biokemi
- förstår betydelsen av biokemi inom bioanalytik
1
3    3 SP
BA16BV04

LäkemedelsbehandlingStuderande
- är förtrogen med etiska aspekter och de författningar som gäller vid läkemedelsbehandling
- är förtrogen med olika läkemedelsformer och administreringssätt
- har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt
- behärskar grundläggande räknesätt, som krävs för läkemedelsdosering och kan dosera samt administrera läkemedel felfritt vid övningar (dosett/medicinbricka, s.c., i.m.)
- är medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering
- är förtrogen med begrepp och terminologi inom farmakologin och har kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik
- har kunskap om klinisk farmakologi i ett biomedicinskt kontext
- har kunskap om läkemedel inom de vanligaste folksjukdomarna
- har kunskap om smärtmediciner
- har kunskap om antikoagulansbehandling
 5   5 SP
BA16BV02

Människans fysiologi och anatomi 1Studerande
- har kunskap om latinska och grekiska begrepp, samt om anatomiska läges- och riktningsbeskrivningar
- har kunskap om och förstår hur celler, olika vävnadstyper samt huden är uppbyggd och fungerar
- har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
- har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
- har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättning och organfunktioner
- har kunskap om och förstår fortplantningen
- har kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad samt musklers, skelettets och ledernas anatomi och fysiologi
1
3    3 SP
BA16BV03

Människans fysiologi och anatomi 2Studerande
- har kunskap om cirkulationssystemets uppbyggnad och funktion
- har kunskap om lymfsystemet uppbyggnads och funktion
- har kunskap om och förstår hur lungorna, luftvägarna och respirationen fungerar
- har kunskap om och förstår hur mag-tarmkanalen med tillhörande organ samt matspjälkningen fungerar
- har kunskap om njurarnas och urinvägarnas uppbyggnad och funktion
- har kunskap om kroppens vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans
1
3    3 SP
BA14BV05

CellbiologiStuderande
- har kunskap om cellernas struktur och funktion
- känner till funktionen hos cellorganellerna
- kan identifiera cellorganellerna
- har kunskap om celldelning och celldöd
- har kunskap om människans celler och embryologi
- behärskar cellbiologisk och terminologi
- känner till centrala informationskällor inom cellbiologi
- förstår betydelsen av cellbiologi inom bioanalytik
1
2    2 SP
BA18BV06

Histologi och histoteknikStuderande
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika vävnaderna
- kan identifiera grundläggande vävnader i figurer
- förstår vävnadernas betydelse för organens uppbyggnad
- har grundläggande kunskaper i histoteknik
- behärskar histologisk och histoteknisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom histologi och histoteknik
- förstår betydelsen av histologi och histoteknik inom bioanalytik
1
3    3 SP
BA14BV07

Hematologi 1Studerande
- är förtrogen med människans celler i blodet och blodbildande organ (blodbildning - utveckling och reglering)
- har grundläggande insikter i kliniska laboratorieundersökningar och i undersökningsprocessen i relation till dessa
- är förtrogen med terminologin inom hematologi
- känner till centrala informationskällor inom hematologi
- förstår betydelsen av hematologi inom bioanalytik
1
3    3 SP
BA18BV08

Hematologi 2Studerande
- har insikter i koagulationsprocessen och blodtransfusionsläran
- har grundläggande insikter i kliniska laboratorieundersökningar och i undersökningsprocessen i relation till dessa
- är förtrogen med terminologin inom hematologi
- känner till centrala informationskällor inom hematologi
- förstår betydelsen av hematologi inom bioanalytik
1
 3   3 SP
BA16BV09

Klinisk mikrobiologiStuderande
- har kunskap om de olika mikrobgruppernas biologi, mikrobernas spridningssätt och resistensutveckling
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika mikroberna
- förstår mikrobernas roll vid infektion
- känner till de vanligaste patogena mikroberna
- förstår betydelsen av människans mikrobiota
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom klinisk mikrobiologi
- förstår betydelsen av klinisk mikrobiologi inom vårdyrket.
- har kunskap om aseptiska principer
1
 3   3 SP
BA16BV10

Immunologi och patologiStuderande
- kan beskriva hur lymfocyterna fungerar i immunförsvaret
- vet vad som sker vid en immunisering
- behärskar immunologisk och patologisk terminologi
- känner till olika orsaker till sjukdom (etiologi)
- kan beskriva den akuta inflammationsreaktionen samt cell- och vävnadsförändringar vid sjukdom
- känner till centrala informationskällor inom immunologi och patologi
- förstår betydelsen av immunologi och patologi inom vårdyrket
 3   3 SP
BA14BV11

MolekylärbiologiStuderande
- har kunskap om gener, genexpression och genetik
- förstår genernas betydelse vid proteinsyntesen
- behärskar grundläggande genetiska beräkningar
- behärskar molekylärbiologisk terminologi
- har kunskap om grundläggande molekylärbiologisk metodik
- känner till centrala informationskällor inom molekylärbiologi
- förstår betydelsen av molekylärbiologi inom bioanalytik
 3   3 SP
BA14BI 209  29 SP
BA18BI01

Biokemisk bioanalytik 1Studerande
- har grundläggande insikter om analys av biomolekyler i samband med sjukdomar i olika organ, såsom levern, njurarna, pankreas, tyreoidea, matspjälknings-, fortplantnings- och cirkulationsorganen
- känner till vanliga ämnesomsättnings-, utsöndrings- och hormonstörningssjukdomar
- har kunskap om preanalytiska faktorer inom biokemisk bioanalytik
- har kunskap om olika analysmetoder inom biokemisk bioanalytik
- förstår betydelsen av laboratorieresultat inom biokemisk bioanalytik
- behärskar grundläggande klinisk biokemisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom biokemisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
 3   3 SP
BA16BI02

Biokemisk bioanalytik 2Studerande
- har grundläggande insikter om analys av biomolekyler i samband med sjukdomar i olika organ, såsom levern, njurarna, pankreas, tyreoidea, matspjälknings-, fortplantnings- och cirkulationsorganen
- känner till vanliga ämnesomsättnings-, utsöndrings- och hormonstörningssjukdomar
- har kunskap om preanalytiska faktorer inom biokemisk bioanalytik
- har kunskap om olika analysmetoder inom biokemisk bioanalytik
- förstår betydelsen av laboratorieresultat inom biokemisk bioanalytik
- behärskar grundläggande klinisk biokemisk terminologi
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom biokemisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
 3   3 SP
BA14BI03

Mikrobiologisk bioanalytik 1Studerande
- har fördjupade kunskaper i mikrobiologisk metodik och klinisk bakteriologi
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- förstår betydelsen av laboratorieresultat och resultattolkningen inom mikrobiologisk bioanalytik
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom mikrobiologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
 3   3 SP
BA14BI04

Fysiologisk och neurofysiologisk bioanalytikStuderande
- har grundläggande insikter i laboratorieundersökningsprocessens faser vid fysiologiska funktionsundersökningar av kroppens organ och organsystem, såsom hjärta, lungor, gastrointestinalkanal, mm
- har grundläggande insikter i neurofysiologiska funktionsundersökningar av nerver, muskler, ryggmärg och hjärna.
- har grundläggande insikter i patientens helhetsvård
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom området.
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik.
 3   3 SP
BA14BI05

Hematologisk bioanalytik 1Studerande
- är förtrogen med värdering och bedömning av perifera blodutstryk i relation till olika faktorer som påverkar blodcellsmorfologin samt till olika sjukdomstillstånd (anemier, infektioner, övriga benigna tillstånd, myeloproliferativa och lymfoproliferativa tillstånd, MDS samt leukemier)
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom området
  3  3 SP
BA14BI06

Immunologisk metodologiStuderande
- har fördjupade kunskaper om lymfocyter, antikroppar och immunologiska metoder som används inom klinisk diagnostik
- förstår principerna för de immunologiska metoderna
- behärskar avancerad immunologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande immunologiska metoder, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom området
 5   5 SP
BA14BI07

Isotopmedicinsk bioanalytik och strålsäkerhetStuderande
- kan grundprinciperna i användandet av gammakamera och känner till andra avbildningsmetoder inom isotopmedicin samt känner till isotopmedicinsk patologi
- kan grundprinciperna i strålsäkerhet
- kan grundprinciperna i användning av radioaktiva ämnen och radiofarmaka
- har grundläggande insikter i patientens helhetsvård
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
 3   3 SP
BA18BI08

Molekylärbiologisk bioanalytikStuderande
- har kunskap om ärftliga sjukdomar och det finska sjukdomsarvet
- har insikter om påvisandet av gener eller nukleinsyror vid sjukdomsdiagnostik
- har fördjupade kunskaper om molekylärbiologiska metoder
- behärskar klinisk molekylärbiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom molekylärbiologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
  3  3 SP
BA18BI09

Histopatologisk och cytologisk bioanalytikStuderande:
- har insikter om analys av celler och vävnader i samband med sjukdomar i olika organ
- har grundläggande insikter i cytologi och histopatologi
- behärskar klinisk cytologisk och histopatologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom cytologisk och histopatologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
  3  3 SP
Val

Valfria studier

3 SP
BA14ST   3 3 SP
BA14ST01

Stödämnen inom bioanalytikStuderande
- har förmåga att självständigt söka ny kunskap
- har förmåga att i nya situationer uppmärksamma och analysera samt lösa problem som hör till yrkesområdet
- har insikter i att använda datorn som arbetsredskap i yrkesverksamheten
     3 SP
PRA VÅ

KLINISKA STUDIER

76 SP
BA14ME5    5 SP
BA16ME01

LaboratoriemetodikStuderande
- behärskar de grundläggande färdigheterna i laboratoriearbetet; laboratorieutrustning, säkerhet och metodik
- behärskar användningen av basal laboratorieutrustning
- kan laborera noggrant och systematiskt med hjälp av metodbeskrivningar och säkerhetsföreskrifter
- har grundläggande insikter i kvalitativa och kvantitativa analyser
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- kan beräkna halter och framställa lösningar
- har grundläggande insikter i organisk syntes, spektrometri, potentiometri och kromatografi
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
5    5 SP
BA14VB12    12 SP
BA14VB01

Bioanalytikens grunderStuderande
- har insikter i laboratorieundersökningarnas del i patientens helhetsvård
- har grundläggande färdigheter i den kliniska laboratorieundersökningsprocessen, speciellt i den preanalytiska fasen (förberedelser, patientbemötande, utrustning och material, undersöknings- och provtagningsprocess)
- har insikter i kvalitetsutveckling och -hantering
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet är en grundförutsättning för att laboratorieundersökningar skall hålla god kvalitet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
6    6 SP
BA14VB02

Klinisk grundvårdspraktikStuderande
- kan skapa goda patientrelationer och tillgodose den enskilda patientens behov av grundvård
- arbetar i enlighet med aseptiska principer
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i arbetet
1
3    3 SP
BA14VB03

Bioanalytikens grunder - praktikStuderande
- har kunskaper och färdigheter i den preanalytiska fasen som innefattar patientbemötande, förberedelser inför provtagning, utrustning och material samt olika typer av provtagningar
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet är en grundförutsättning för att laboratorieundersökningar skall hålla god kvalitet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
3    3 SP
BA18KM616   22 SP
BA18KM01

Biometodik 1Studerande
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i mikroskopi och histologiska, cellbiologiska, och immunologiska metoder
- behärskar mikroskopets grundinställningar
- kan utföra histologiska, cellbiologiska och immunologiska laborationer med hjälp av metodbeskrivningar
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom biovetenskaper
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet.
2
3    3 SP
BA18KM02

Biometodik 2Studerande
- har grundläggande kunskaper i molekylärbiologiska metoder och färdigheter i elektrofores
- kan utföra molekylärbiologiska laborationer med hjälp av metodbeskrivningar
- kan utföra agaros- och polyakrylamidelektrofores med hjälp av metodbeskrivningar
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande elektroforetiska metoder
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i arbetet
 4   4 SP
BA18KM03

Biokemisk metodikStuderande
- har grundläggande färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser vid undersökning av människans olika organsystem (njurar, hjärta, lever, hemostasmekanism m fl)
- har grundläggande färdigheter patientundersökningar ss EKG, spirometri
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i arbetet
 5   5 SP
BA14KM05

Mikrobiologisk metodikStuderande
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i mikrobiologisk metodik och förstår dess andel i patientens vård
- kan utföra mikrobiologisk provtagning, odling, färgning, identifiering och resistensbestämning
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom klinisk mikrobiologi
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
 5   5 SP
BA14KM06

Hematologisk metodik 1Studerande
- har grundläggande färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens
faser vid undersökning av blodcellernas antal och morfologi
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom klinisk hematologi
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
3    3 SP
BA14KM07

Hematologisk metodik 2Studerande
- har grundläggande färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens
faser vid undersökning av blodcellernas antal och morfologi
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom klinisk hematologi
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
 2   2 SP
BA14KL  289 37 SP
BA18KL01

Klinisk laboratoriepraktik 1Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer till patienter och andra yrkesutövare inom vården
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i kvalitetssäkring och –utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
- har insikter i etiska frågeställningar och utgår från den yrkesetiska värdegrunden inom arbetet
1
 46  10 SP
BA18KL02

Klinisk laboratoriepraktik 2Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer till patienter och andra yrkesutövare inom vården
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i kvalitetssäkring och –utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
- har insikter i etiska frågeställningar och utgår från den yrkesetiska värdegrunden inom arbetet
1
  10  10 SP
BA18KL03

Klinisk laboratoriepraktik 3Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer till patienter och andra yrkesutövare inom vården
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i kvalitetssäkring och –utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
- har insikter i etiska frågeställningar och utgår från den yrkesetiska värdegrunden inom arbetet
1
  8  8 SP
BA14KL04

Klinisk laboratoriepraktik 4Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i klinisk laboratorieverksamhet och har tillägnat sig ett konstruktivt kritiskt och utvecklande grepp om arbetet
- har beredskap för kvalitetssäkring och -utveckling
- omfattar de etiska riktlinjer som är grundläggande för arbetet
- kan verka som sakkunnig inom området
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
   9 9 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
EXAMENSA  96 15 SP
BA18EX01

Examensarbete 1Studerande
- förstår innebörden av vetenskaplighet
- kan planera och utföra ett vetenskapligt arbete
- har insikter i forskningsprocessen och problemlösning
- kan söka, ta fram och tillämpa vetenskapliga publikationer
- behärskar vetenskaplig dokumentation
- kan framföra och försvara ett vetenskapligt arbete
- kan analysera och utvärdera en undersökning
- kan kritiskt utvärdera sin egen verksamhet
- kan framställa en forskningsplan
  3  3 SP
BA18EX02

Examensarbete 2Studerande
- förstår innebörden av vetenskaplighet
- kan planera och utföra ett vetenskapligt arbete
- har insikter i forskningsprocessen och problemlösning
- kan söka, ta fram och tillämpa vetenskapliga publikationer
- behärskar vetenskaplig dokumentation
- kan utföra, framföra och försvara ett vetenskapligt arbete
- kan analysera och utvärdera en undersökning
- kan kritiskt utvärdera sin egen verksamhet
  6  6 SP
BA18EX03   6 6 SP

Alternativa studier

6 SP
BA14BA  33 6 SP
BA16BA01

Biokemisk bioanalytik 3Studerande
- har fördjupade insikter i biokemisk bioanalytik
- har kunskap om läkemedelsanalyser, toxikologiska undersökningar och bestämning av tumörmarkörer, porfyriner, vitaminer och spårämnen samt känner till sjukdomar relaterade till undersökningarna
- förstår betydelsen av laboratorieresultat och resultattolkningen inom biokemisk bioanalytik
- behärskar klinisk biokemisk terminologi
- kan planera en klinisk biokemisk laboratorieundersökning
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom biokemisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
     3 SP
BA14BA02

Hematologisk bioanalytik 2Studerande
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- har kunskap om laboratorieundersökningar och kan bedöma laboratorieundersökningsresultat relaterade till anemier, blodsjukdomar, koagulationsrubbningar och blodtransfusionskontroll
- söker aktivt och kan tillgodogöra sig ny kunskap
- kan fungera som sakkunnig inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
     3 SP
BA14BA03

Fysiologisk och isotopmedicinsk bioanalytik 2Studerande
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- har fördjupade insikter i patientnära undersökningar inom
klinisk fysiologins och isotopmedicinskt område samt insikter
i användning av radioaktiva ämnen vid undersökningarna
- är förtrogen med vård av patienter i samband med undersökningar
- kan arbeta i enlighet med strålsäkerhetsföreskrifter och känner till strålsäkerhetsbestämmelser
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
     3 SP
BA14BA04

Mikrobiologisk bioanalytik 2Studerande
- har insikter i mikrobiologisk metodik, virologi, mykologi och parasitologi
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- förstår betydelsen av laboratorieresultat och resultattolkningen inom mikrobiologisk bioanalytik
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom mikrobiologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
     3 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen