Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Hälsovårdare (YH), Åbo (240 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Hälsovårdare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

27 SP
USS15IV27    27 SP
CA15IN01

Introduktion till YH – studierStuderande känner till den egna yrkeshögskolan och den egna utbildningen
Studerande kan studera smart och effektivt
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
- Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
USS15IV01

IT och projektmetodikStuderande kan med hjälp av IT planera, genomföra och evaluera skrivprocesser och utredning
Studerande kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
3    3 SP
USS15IV02

Det mångprofessionella yrkesområdetStuderande har kunskap om sjukskötarens och hälsovårdarens yrke, rättigheter och skyldigheter
Studerande har kunskap om olika verksamhetsformer och serviceproducenter inom social- och hälsovården och förstår deras betydelse för patienten/klienten
Studerande bekantar sig med det mångprofessionella arbetet inom social- och hälsovården
Studerande känner till team- och nätverksarbete
3    3 SP
USS15IV03

Professionell kommunikationStuderande kan föra en professionell dialog
Studerande kan bemöta patienter/klienter och anhöriga som sakkunniga på sitt eget liv
Studerande förstår kulturens betydelse i vården och kan bemöta patienter/klienter individuellt från olika kulturer
2    2 SP
USS15IV04

Människans hälsa, funktionsförmåga och utvecklingStuderande kan beskriva människans hälsa och förstår betydelsen av den
Studerande kan beskriva människans livscykel och människans utveckling i olika åldrar
Studerande har kunskap om människans olika dimensioner (andliga, existentiella, sexuella, psykosociala) under olika livsskeden
Studerande känner till centrala funktionsnedsättningar och orsaker som leder till funktionsnedsättning
Studerande kan främja delaktighet, självbestämmande och funktionsförmåga bland personer med funktionsnedsättningar
Studerande känner till reaktioner och stödmetoder vid utvecklings- och traumatiska kriser
5    5 SP
USS15IV05

Introduktion till vårdvetenskap och vårdarbete IStuderande känner till vårdens historik
Studerande kan grunderna i vårdvetenskap
Studerande känner till vårdprocessen
Studerande kan tillämpa etiska principer
Studerande kan grunderna i strukturerad dokumentation
Studerande kan grunderna i näringslära och i grundvård
Studerande kan grunderna i patientsäkerhet
Studerande förstår betydelsen av dataskydd och datasäkerhet i vårdprocessen
Studerande kan stöda patientens och närståendes delaktighet i vården
Studerande har kunskap om hållbar utveckling inom vårdarbete
5    5 SP
USS15IV06

VårdhygienStuderande kan grunderna i mikrobiologi
Studerande har kunskap om förebyggande hygienåtgärder och vårdhygieniska faktorer samt påvisar ett aseptiskt förhållningssätt i vårdarbetet
Studerande förstår sjukskötarens ansvar i förebyggande av smittspridning
Studerande känner till hur hygienarbetet är organiserat och förstår sjukhushygien ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

213 SP
USS15GV33    33 SP
USS15GV01

Service och lagstiftning inom social- och hälsovårdStuderande har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, system och organisering
Studerande har kunskaper i social- och hälsovårdens centrala lagstiftning
Studerande känner till de centrala verksamhetsprogrammen inom social- och hälsovård
Studerande känner till sitt professionella ansvar i frågor som gäller patientens/klientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
3    3 SP
CA15FI01

FinskaStuderande
- Klarar av att presentera sin utbildning, sina arbetslivserfarenhet och sitt kunnande.
- Klarar av att medverka i yrkesmässiga och branschspecifika språksituationer både muntligt och skriftligt.
- Klarar av att sköta kontakter med olika samarbetsparter och kan delta i en diskussion i olika språksituationer i arbetslivet.
- Klarar av att berätta om sin arbetsmiljö t.ex. presentera företaget eller organisationen samt dess tjänster eller produkter.
- Behärskar den centrala terminologin inom sin bransch.
- Skall uppvisa sådana kunskaper som enligt lagen krävs av offentligt anställda, och som behövs med tanken på studerandens yrkesövning och professionella tillväxt. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2, 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
3    3 SP
USS15GV02

Anatomi, fysiologi och patologiStuderande kan redogöra för människans anatomi och förklara människans vitala funktioner
Studerande förstår centrala patofysiologiska orsaker till olika sjukdomar och förstår hur de påverkar människokroppen
5    5 SP
USS15GV03

Grunder i forskningsmetodikStuderande förstår grunderna i ett vetenskapligt förhållningssätt
Studerande kan söka, hantera och kritiskt värdera information inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
Studerande känner till och förstår forskningsmetodiska grundbegrepp och forskningsdesign
Studerande kan tillämpa de yrkes- och forskningsetiska principerna i forsknings- och utvecklingsverksamhet
3    3 SP
USS15GV04

Läkemedelsbehandling IStuderande kan redogöra för läkemedelsbehandlingens juridiska och etiska grunder
Studerande känner till olika skeden i säker läkemedelsbehandlingsprocess och förstår dess betydelse för patientsäkerheten
Studerande kan beskriva olika yrkesgruppers ansvarsområden i den mångprofessionella läkemedelsbehandlingen
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling för patienter/klienter med olika sjukdomar och för olika patientgrupper
Studerande känner till läkemedlets skeden i organismen
Studerande känner till olika läkemedelsformer och administrationssätt
Studerande behärskar läkemedelsräkning
3    3 SP
USS15GV05

Vårdarbete IIStuderande kan planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera grundvård och vård i livets slutskede
Studerande kan tillämpa resursförstärkande metoder inom grundvården
Studerande förstår yrkesetikens betydelse i vårdarbete och kan grunderna i beslutsfattning
Studerande kan tillämpa vårdprocessen och kan vårdplaneringen
Studerande kan tillämpa principer för sekretess- och informationsskydd
3    3 SP
USS15GV06

Handledning och eHälsaStuderande förstår handledningens filosofiska, etiska och pedagogiska grunder
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera handledning både för enskilda patienter och för grupper i olika vårdmiljöer
Studerande kan använda och utveckla handledningsmetoder och -material
Studerande har kunskap om e-Hälsa och kan använda olika elektroniska möjligheter i patienthandledning
Studerande känner till grunderna i servicehandledning
4    4 SP
USS15GV07

Praktik, grundvårdStuderande kan under handledning planera, förverkliga och utvärdera grundvård och vård i livets slutskede
Studerande kan arbeta i mångprofessionella team
Studerande kan tillämpa resursförstärkande metoder inom grundvården
Studerande kan bemöta patienter och anhöriga professionellt
Studerande kan handleda patienter inom grundvården
Studerande påvisar ett yrkesetiskt förhållningssätt och iakttar tystnadsplikten
Studerande beaktar patientsäkerhet och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande bekantar sig med enhetens läkemedelsbehandling och kan under handledning utföra läkemedelsbehandling
9    9 SP
USS15KV 27   27 SP
USS15KV01

Inre medicinskt vårdarbete och inre medicinStuderande kan redogöra för olika inre medicinska hälsohinder, sjukdomar, undersökningar och behandlingar
Studerande kan i ett mångprofessionellt team planera, utföra, utvärdera, dokumentera och rapportera individcentrerad vård i inre medicinskt vårdarbete
Studerande behärskar centrala evidensbaserade vårdmetoder och kan utföra kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom inre medicinskt vårdarbete
Studerande påvisar ett reflektivt och etiskt förhållningssätt i vården
Studerande känner till vårdkedjan i den inre medicinska vården
 5   5 SP
USS15KV02

Läkemedelsbehandling IIStuderande kan redogöra för farmacins och farmakologins (farmakodynamik och kinetik) grunder
Studerande förstår hur människans anatomi och fysiologi påverkar administreringen av läkemedel, läkemedlets skeden och effekt i organismen
Studerande kan redogöra för huvudgrupper av läkemedel
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling, vätskebehandling, parenteral näring och transfusion för patienter med olika sjukdomar och för olika patientgrupper
Studerande inser betydelsen av att patienten förbinder sig till sin läkemedelsbehandling
Studerande behärskar läkemedelsräkningen
 5   5 SP
USS15KV03

Kirurgiskt vårdarbete och kirurgiStuderande kan redogöra för olika kirurgiska hälsohinder, sjukdomar, undersökningar och behandlingar.
Studerande kan i ett mångprofessionellt team planera, utföra, utvärdera, dokumentera och rapportera individcentrerad vård.
Studerande behärskar centrala evidensbaserade vårdmetoder och kan utföra patientens kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom kirurgiskt vårdarbete
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt i vården
Studerande känner till vårdkedjan i den kirurgiska vården
 5   5 SP
USS15KV04

Perioperativt vårdarbete och anestesiologiStuderande kan redogöra för olika anestesi- och analgesiformer och förklarar hur de inverkar på patientens vitala funktioner
Studerande kan i ett mångprofessionellt team planera, utföra, utvärdera och dokumentera individcentrerad vård i den perioperativa vården
Studerande behärskar läkemedelsbehandling under den perioperativa vården
Studerande behärskar aseptiken i den perioperativa vården
Studerande kan utföra vård och patientövervakning med hjälp av vårdteknologi under hela vårdprocessen och tillämpa olika direktiv gällande patientsäkerhet
Studerande behärskar grunderna i strålningsfysik, strålningsbiologi, lagstiftning om strålskydd, strålsäkerhetsåtgärder på arbetsplatsen och medicinsk användning av strålning
 3   3 SP
USS17KV05

Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete IInre medicinskt vårdarbete:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad inre medicinsk vård med patienten
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planeringen av vården och kan använda de vanligaste vårdmetoderna inom inre medicinsk vård
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande kan identifiera etiska problem och påvisar ett etiskt förhållningssätt
Studerande beaktar patientsäkerheten och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande kan vårda patienter med enteral och parenteral närings- och vätskebehandling

Kirurgiskt vårdarbete:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad kirurgisk vård för patienten
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda de vanligaste vårdmetoderna inom kirurgiskt vårdarbete
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande kan identifiera etiska problem och påvisar etiskt förhållningssätt
Studerande förstår betydelsen av patientsäkerheten och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande kan vårda patienter med enteral och parenteral närings- och vätskebehandling
 9   9 SP
USS15KL 33   33 SP
USS17KL01

Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete IIInre medicinskt vårdarbete:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad inre medicinsk vård med patienten
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planeringen av vården och kan använda de vanligaste vårdmetoderna inom inre medicinsk vård
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande kan identifiera etiska problem och påvisar ett etiskt förhållningssätt
Studerande beaktar patientsäkerheten och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande kan vårda patienter med enteral och parenteral närings- och vätskebehandling

Kirurgiskt vårdarbete:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad kirurgisk vård för patienten
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda de vanligaste vårdmetoderna inom kirurgiskt vårdarbete
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande kan identifiera etiska problem och påvisar etiskt förhållningssätt
Studerande förstår betydelsen av patientsäkerheten och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande kan vårda patienter med enteral och parenteral närings- och vätskebehandling
 9   9 SP
USS15KL02

Gerontologiskt vårdarbete, vård i hemmet och geriatriStuderande fördjupar sin kunskap om den äldre människans särdrag och förstår betydelsen av säker läkemedelsbehandling i den gerontologiska vården
Studerande kan i ett mångprofessionellt team planera, utföra, utvärdera och dokumentera individcentrerad gerontologisk vård och vård i hemmet
Studerande behärskar de centrala evidensbaserade vårdmetoderna och kan utföra kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom gerontologiskt vårdarbete
Studerande tillämpar vårdprinciperna i olika gerontologiska vårdkontext
Studerande påvisar ett resursförstärkande, reflektivt och etiskt förhållningssätt vid handledning av patienten till att ta ansvar för sin hälsa och funktionsförmåga
 4   4 SP
USS15KL03

Mentalvård, psykiatri och missbrukarvårdStuderande kan redogöra för olika psykosociala hälsohinder, psykiatriska sjukdomar, undersökningar och vården av dem
Studerande förstår betydelsen av mentala hälsan
Studerande förstår hur olika former av missbruk påverkar människans hälsa
Studerande kan tillämpa resurserförstärkande metoder i vården med patienten och anhöriga
Studerande kan grunderna i de centrala evidensbaserade vårdmetoderna och kan grunderna i vårdrelationsarbete
Studerande känner till patientens vårdkedja inom mental- och missbrukarvården
 5   5 SP
USS17KL04

Praktik, mentalvård/hemsjukvård IMental- och missbrukarvård:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, förverkliga och utvärdera individcentrerad mental- och missbrukarvård
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda centrala vårdmetoder
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan professionellt bemöta patienten inom mental- och missbrukarvården
Studerande kan identifiera patientens resurser och kan samarbeta med patienten och mångprofessionella arbetsgrupper på ett resursförstärkande sätt
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt och beaktar patientens självbestämmanderätt och patientsäkerheten
Studerande kan handleda patienten inom mental- och missbrukarvård
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling

Hemsjukvård:
Studerande kan i hemmiljö under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad vård och beaktar patientens och anhörigas kulturella bakgrund
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda centrala resursförstärkande vårdmetoder i hemmiljö
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande påvisar respekt för patienten/klienten och närstående i hemmiljö och kan identifiera etiska problem Studerande kan bedöma och stöda patientens/klientens funktionsförmåga samt patientens och anhörigas delaktighet i vården
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande förstår betydelsen av patientsäkerhet och tillämpar aseptiska principer i patientvården
 6   6 SP
USS17KL05

Praktik, mentalvård/hemsjukvård IIMental- och missbrukarvård:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, förverkliga och utvärdera individcentrerad mental- och missbrukarvård
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda centrala vårdmetoder
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan professionellt bemöta patienten inom mental- och missbrukarvården
Studerande kan identifiera patientens resurser och kan samarbeta med patienten och mångprofessionella arbetsgrupper på ett resursförstärkande sätt
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt och beaktar patientens självbestämmanderätt och patientsäkerheten
Studerande kan handleda patienten inom mental- och missbrukarvård
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling

Hemsjukvård:
Studerande kan i hemmiljö under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad vård och beaktar patientens och anhörigas kulturella bakgrund
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda centrala resursförstärkande vårdmetoder i hemmiljö
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande påvisar respekt för patienten/klienten och närstående i hemmiljö och kan identifiera etiska problem Studerande kan bedöma och stöda patientens/klientens funktionsförmåga samt patientens och anhörigas delaktighet i vården
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande förstår betydelsen av patientsäkerhet och tillämpar aseptiska principer i patientvården
 6   6 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
USS15PK  28  28 SP
USS15PK01

Folkhälsa och hälsoekonomiStuderande känner till grunderna i folkhälsovetenskap
Studerande känner till nationella och internationella verksamhetsprogram – och strategier i hälsofrämjande och förebyggande arbete
Studerande fördjupar sin kunskap om serviceformerna inom social- och hälsovården inom den offentliga, privata och tredje sektorn
Studerande förstår principer för hälsoekonomi och kostnadseffektivitet
Studerande har kunskap om befolkningens hälsotillstånd och välbefinnande
Studerande känner igen faktorer som påverkar folkhälsan och kan förebygga riskfaktorer samt förstår betydelsen av tidigt stöd på individ och samfundsnivå
Studerande förstår principer för ett mångprofessionellt resursförstärkande arbete inom förebyggande folkhälsoarbete
  4  4 SP
USS15PK02

Globala infektionssjukdomarStuderande har kunskap om och kan förebygga aktuella globala infektioner
Studerande kan handleda och stöda individer och grupper i risker och tillvägagångssätt vid misstanke om globala epidemier och pandemier
Studerande känner till det nationella vaccinationsprogrammet och principerna för vaccinationsverksamheten för vuxna och resenärer
  2  2 SP
USS15PK03

Vård under graviditet och barnsängstidStuderande känner till servicestrukturen inom mödrahälsovården och förstår betydelsen av det mångprofessionella arbetet
Studerande förstår graviditetens, förlossningens och barnsängstidens normala förlopp och uppföljning
Studerande känner till resursförstärkande metoder i arbetet med familjen
Studerande kan stöda ett gott föräldraskap samt vården av den nyfödda
  3  3 SP
USS15PK04

Vård av barn, unga och familjStuderande fördjupar sin kunskap om barns och ungas tillväxt, utveckling och särdrag
Studerande kan med resursförstärkande metoder stöda barns, ungas och barnfamiljens välbefinnande, resurser och delaktighet
Studerande känner till vårdkedjan inom barnsjukvården
Studerande kan redogöra för olika hälsohinder, sjukdomar, undersökningar och behandlingar inom barnsjukvården
Studerande kan i mångprofessionella team planera, utföra, utvärdera och dokumentera en helhetsmässig vård för barn, unga och familjer
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt i vården av barn, unga och familjen
  4  4 SP
USS17PK05

Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård IPrimärvård:
Studerande bekantar sig med nationella och internationella verksamhetsprogram, strategier och resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med olika åldersgrupper
Studerande kan under handledning i mångprofessionellt samarbete planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera resursförstärkande arbete på individ-, grupp-, och samfundsnivå
Studerande handleder individer och grupper till ett hälsofrämjande levnadssätt
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling

Barnsjukvård:
Studerande kan under handledning planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera helhetsvården med barn och unga
Studerande utför under handledning centrala vårdmetoder, kliniska undersökningar och funktionsmätningar i vården av barn och unga
Studerande kan under handledning planera, förverkliga och utvärdera en säker läkemedelsbehandling i vården av barn och unga
Studerande beaktar patientsäkerheten i vården av barn och unga
Studerande tillämpar resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med barn, unga och familjer och handleder till ett hälsofrämjande levnadssätt
  6  6 SP
USS17PK06

Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård IIPrimärvård:
Studerande bekantar sig med nationella och internationella verksamhetsprogram, strategier och resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med olika åldersgrupper
Studerande kan under handledning i mångprofessionellt samarbete planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera resursförstärkande arbete på individ-, grupp-, och samfundsnivå
Studerande handleder individer och grupper till ett hälsofrämjande levnadssätt
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling

Barnsjukvård:
Studerande kan under handledning planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera helhetsvården med barn och unga
Studerande utför under handledning centrala vårdmetoder, kliniska undersökningar och funktionsmätningar i vården av barn och unga
Studerande kan under handledning planera, förverkliga och utvärdera en säker läkemedelsbehandling i vården av barn och unga
Studerande beaktar patientsäkerheten i vården av barn och unga
Studerande tillämpar resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med barn, unga och familjer och handleder till ett hälsofrämjande levnadssätt
  6  6 SP
USS15PK07

Forskningsmetodik inom vårdbranschenStuderande kan använda sig av evidensbaserad kunskap inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
Studerande känner till och förstår centrala datainsamlings- och analysmetoder och kan tillämpa dem inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
Studerande kan tillämpa forskningsetik i forsknings- och utvecklingsverksamhet
  3  3 SP
USS15UV  32  32 SP
USS16UV01

ExamensarbeteStuderande kan systematiskt utveckla sitt yrkesområde och har förmåga att på ett vetenskapligt sätt (med fokus på vårdvetenskaplig forskning) utföra, presentera, diskutera och granska utvecklingsprojekt i mångprofessionella team
  15  15 SP
USS15UV02

Pre-hospital och akutvårdStuderande känner till samarbete vid kris- och katastrofsituationer regionalt, nationellt och internationellt
Studerande kan i ett mångprofessionellt team bedöma vårdbehovet, planera, utföra och dokumentera akutvård
Studerande kan bemöta och handleda den kritiskt sjuka patienten och anhöriga
Studerande behärskar läkemedelsbehandling inom prehospital- och akutvård
Studerande fördjupar sina kunskaper i psykosocialt stöd i krissituationer
  4  4 SP
USS15UV03

Ledarskap och vårdutvecklingStuderande känner till grunder i ledarskap och metoder för utveckling inom hälso- och sjukvården
Studerande påvisar kunskap i kvalitetssäkring i vårdarbetet
Studerande kan fungera ansvarsfullt i upprätthållande av dataskydd och datasäkerhet
Studerande kan använda vårdvetenskaplig och tvärvetenskaplig kunskap i beslutsfattning som teamledare
Studerande kan påvisa inre företagsamhet
Studerande känner till sjukskötarens karriärmöjligheter
Studerande har kunskap om organisatoriska och samhälleliga påverkningsmöjligheter för att utveckla vårdarbetet
Studerande fördjupar sina kunskaper i servicehandledning
  6  6 SP
USS15UV04

VårdvetenskapStuderande fördjupar sina kunskaper i vårdvetenskap och kan tillämpa vårdvetenskaplig kunskap
Studerande kan initiera och argumentera för utvecklingsidéer som baserar sig på evidensbaserad vård
  2  2 SP
USS15UV05

Valfria studierStuderande fördjupar sig i teori och/eller i praktik som stöder den professionella utvecklingen
  5  5 SP
UHV15HV   60 60 SP
UHV15HV01

Resursförstärkande hälsovårdararbeteStuderande baserar hälsovårdararbetet på lagstiftning, nationella och internationella styrdokument
Studerande fördjupar sin kunskap i promotivt och preventivt hälsovårdararbete i olika verksamhetsmiljöer
Studerande använder evidensbaserad kunskap vid planeringen, förvekligandet och utvärderingen av klientcentrerat hälsofrämjande arbete
Studerande kan använda resursförstärkande verksamhetsmodeller och metoder
Studerande kan med hjälp av uppsökande hälsovårdararbete stöda klienter, familjer och samfund som är i behov av specialstöd
Studerande beaktar kulturella faktorer för att stöda hälsan och funktionsförmågan hos klienter från olika kulturer
Studerande behärskar läkemedelsbehandlingen
   4 4 SP
UHV15HV02

Förebyggande och vård av infektionssjukdomarStuderande tillämpar i hälsovårdararbetet nationella och internationella anvisningar vid förebyggandet och vården av infektionssjukdomar
Studerande kan förverkliga vaccinationsprogrammet och handleda resenärer
   1 1 SP
UHV15HV03

FolkhälsovetenskapStuderande kan tillämpa kunskap om folkhälsan, samfundsanalyser och kommunens välfärdsberättelser i främjandet av befolkningens hälsa och för att minska hälsoskillnader mellan olika befolkningsgrupper
Studerande kan beakta i hälsovårdararbetet olika hälsofrämjande och -hindrande miljöfaktorer
Studerande kan samarbeta i special- och undantagssituationer med andra sakkunniga inom miljöhälsovården
Studerande kan förebygga olyckor och behärskar första hjälpen
   2 2 SP
UHV15HV04

Hälsovårdararbete med familjen som väntar barnStuderande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av hälsan, välbefinnandet och resurserna hos den väntande familjen samt hos familjen med nyfött barn
Studerande känner igen graviditets och förlossningsrelaterade risker och komplikationer och kan vid behov konsultera andra sakkunniga inom mödrahälsovården
Studerande känner till förlossningens förlopp och kan sköta en nödförlossning
Studerande kan handleda med resursförstärkande metoder klienterna i frågor relaterade till graviditet, förlossning, barnsängstid, parrelation och familjeplanering
   5 5 SP
UHV15HV05

Hälsovårdararbete inom mödrahälsovården, praktikStuderande känner till servicesystemet och det mångprofessionella samarbetet inom mödrahälsovården och kan i hälsovårdararbetet använda olika resursförstärkande verksamhetsmodeller och -metoder
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen och vården av kvinnan, fostret och familjen både under graviditet och barnsängstid
Studerande känner igen riskgraviditeter, komplikationer under graviditeten, förlossningen och barnsängstiden och kan remittera klienten för vidare vård
Studerande kan handleda både individuellt och i grupp i frågor relaterade till graviditet, förlossning, barnsängstid, parrelation och familjeplanering
   6 6 SP
UHV15HV06

Hälsovårdararbete med barnfamiljenStuderande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av barnets tillväxt och utveckling i samråd med familjen
Studerande kan stöda föräldrarna i deras föräldraskap samt handleda med resursförstärkande metoder föräldrarna och barnet vid val av hälsosamma levnadsvanor
Studerande kan utvärdera barnets och familjens behov av extra stöd och fortsatt vård
   5 5 SP
UHV15HV07

Hälsovårdararbete inom barnhälsovården, praktikStuderande känner till servicesystemet och det mångprofessionella samarbetet inom barnhälsovården och kan i hälsovårdararbetet använda olika resursförstärkande verksamhetsmodeller och -metoder både individuellt och i grupp
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av barnets tillväxt och utveckling samt stöda familjens välmående
Studerande kan identifiera familjer med specialbehov och kan remittera för fortsatt utredning och vård
Studerande kan upprätthålla och främja samarbetet med familjen och olika intressenter med tanke på en trygg uppväxtmiljö
Studerande kan förverkliga vaccinationsprogrammet
   6 6 SP
UHV15HV08

Hälsovårdararbete med skolbarn, unga och deras familjerStuderande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av skolbarnets och den ungas tillväxt och utveckling i samråd med familjen
Studerande kan med resursförstärkande metoder stöda skolbarnet, den unga och familjen i hälsofrämjande val
Studerande kan utvärdera skolbarnets, den ungas och familjens behov av extra stöd och fortsatt vård
Studerande kan upprätthålla och främja en trygg uppväxt-, skol-och studiemiljö
   4 4 SP
UHV15HV09

Hälsovårdararbete inom skol- och studerandehälsovården, praktikStuderande känner till servicesystemet och det mångprofessionella samarbetet inom skol- och studerandehälsovården och kan i hälsovårdararbetet använda olika resursförstärkande verksamhetsmodeller och -metoder
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av skolbarnets och den ungas tillväxt och utveckling samt stöda familjens välmående
Studerande kan på ett mångsidigt sätt handleda skolbarn, unga och deras familjer
Studerande kan upprätthålla och främja samarbetet med skolbarnet, den unga och familjen och olika stödgrupper med tanke på en trygg skol- och studiemiljö och ett resursförstärkande inlärningsklimat
   6 6 SP
UHV15HV10

Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldreStuderande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av den arbetsföras och arbetssamfundets hälsa samt stöda upprätthållandet av arbetsförmågan och använda sig av ett resursförstärkande arbetssätt
Studerande kan förklara principerna för god mångprofessionell företagshälsovård
Studerande kan utvärdera arbetets, arbetssamfundets och miljöns effekt på hälsan
Studerande kan med resursförstärkande metoder på individ- och samfundsnivå planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av den äldres hälsa och funktionsförmåga
Studerande kan fungera i mångprofessionella arbetsgrupper och nätverk samt förverkliga hälso- och sjukvård i hemmiljö
   4 4 SP
UHV15HV11

Hälsovårdararbete inom vuxenhälsovården, praktikStuderande känner till servicesystemet och det mångprofessionella samarbetet inom företagshälsovården/ vuxenhälsovården och kan i hälsovårdararbetet använda olika resursförstärkande verksamhetsmodeller och -metoder
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av den arbetsföras och arbetssamfundets hälsa samt stöda upprätthållandet av arbetsförmågan
Studerande kan bedöma arbetets, arbetssamfundets och miljöns effekt på hälsan
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av arbetslösas och äldres hälsa och funktionsförmåga
Studerande kan i mångprofessionella arbetsgrupper och nätverk identifiera och tillgodose servicebehov hos äldre och arbetslösa
   6 6 SP
UHV15HV12

Fördjupad/valfri praktikStuderande kan på basen av tidigare praktik självständigt ansvara för hälsovårdararbetet inom valbar kontext
Studerande identifierar sina utvecklingsbehov och förstärker sina färdigheter i sitt arbete som sakkunnig inom hälsovårdararbetet
   3 3 SP
UHV15HV13

Ledarskap och hälsovårdarens professionella utvecklingStuderande tillämpar i utvärderingen av hälsovårdararbetet kvalitetsrekommendationer och aktuella strategier och kan samarbeta både som medarbetare och ledare i mångprofessionella arbetsgrupper
Studerande identifierar och beaktar samhällets utmaningar och kan erbjuda ändamålsenliga tjänster och säkerställa vårdkedjans kontinuitet
Studerande kan delta i nationella och internationella diskussioner om befolkningens hälsa och välbefinnande
Studerande kan fungera som sakkunnig i olika medier
Studerande utvecklar sitt professionella kunnande och följer etiska principer i hälsovårdararbetet
   3 3 SP
UHV15HV14

Utveckling av hälsovårdararbetetStuderande utvecklar innovativt hälsovårdararbetet ur ett samhälleligt och arbetslivs perspektiv (t.ex. inom projekt)
Studerande upprätthåller och tillämpar evidensbaserad kunskap
Studerande identifierar sina utvecklingsbehov och förstärker sina färdigheter i sitt arbete som sakkunnig inom
   5 5 SP

Valfria studier

(8) SP

Praktik

(93+14) SP

Examensarbete

(15) SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen