Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg (210 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Byggmästare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

39 SP
BYE14SK3363 15 SP
RB14SV01

Svenska



Studeranden
• kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt.
• är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den.
• kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.
• kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt.
• skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.

Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt
lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 SP
RB14FI01

Finska



Studeranden

• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
3    3 SP
RB14EN01

Engelska



Studeranden
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
BYE14FM01

Forskningsmetodik



Den studerande skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden. Den studerande ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde. Dessutom ska den studerande kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter.
  3  3 SP
BYE14SK01

Statistik, dokumentation och skrivande



Den studerande:
• kan i skrift dokumentera inom byggbranschen relevant eget forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete inklusive statistisk analys av data
• förstår innebörden av statistik, statistiska metoder och sannolikhet
• kan utföra grundläggande statistikberäkningar inklusive osäkerhet på uppmätt och beräknad data samt grafiskt presentera materialet
   3 3 SP
BYE14BP12 3  15 SP
RB14IN01

Introduktion till högskolestudier



Studeranden
• känner till sin egen högskola och enhet
• inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder
• kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
• kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra
• kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
• kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke
• kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
1
3    3 SP
BYE14IK01

IKT



Studerande behärskar
• skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt.
• filhantering.
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter.
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning.
• tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram.
• program för presentationsgrafik för att skapa presentationer.
1
3    3 SP
BYE14BP01

Byggprojekt av träkonstruktion



Studerande:
• kan planera, genomföra och utvärdera ett byggprojekt av träkonstruktion
• har grundläggande insikt i byggbranschen
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• känner till hur team bildas och utvecklas
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
• känner till projektledarens roll och uppgifter
• känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och har erfarenhet av byggnadstekniskt arbete och metoder för enkla träkonstruktioner
• förstår hur materialvalet påverkar konstruktionens utformning.
1
6    6 SP
BYE14BP02

Starta och driva eget byggföretag



Den studerande:
• skall ha tillräckliga grundkunskaper i företagsekonomi och insikt i byggbranschen för att kunna etablera sig och fungera som egen företagare med därtill hörande administration och medveten riskhantering
  3  3 SP
BYE14MA9    9 SP
BYE14MA01

Funktioner och ekvationer 1



Den studerande
• kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer av första och andra graden
• kan lösa linjära ekvationssystem algebraiskt och grafiskt
• känner till funktioner av första och andra graden samt deras egenskaper
• kan grunderna i MathCad
1
3    3 SP
BYE14MA02

Geometri och vektorer



Den studerande
• kan lösa grundläggande geometriska problem
• kan använda den rätvinkliga samt den snedvinkliga triangelns trigonometri
• kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär, skalärprodukt och kryssprodukt)
• känner till de trigonometriska funktionerna och kan lösa motsvarande enkla ekvationer
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
1
3    3 SP
BYE14MA03

Funktioner och ekvationer 2



Den studerande
• kan lösa olikheter av första och andra graden
• kan lösa högregradsekvationer och känner till motsvarande funktioner och deras egenskaper
• känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer
• känner igen ekvationerna för kägelsnitt
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
1
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

121 SP
BYE14BT24    24 SP
BYE14BT01

Geoteknik



Studerande:
• inser geoteknikens betydelse inom allt byggande
• känner till hur undergrunden är uppbyggd och beter sig vid grundläggning
• inser betydelsen i att utföra geoteknisk undersökning för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk grundläggningsmetod.
1
3    3 SP
BYE14BT02

Betongteknik



Studerande:
• har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur byggnadsplaneringsperspektiv
• känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper
• känner till betongens egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom betongteknik
• känner i stora drag till de bestämmelser som rör betongbyggnation
• har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv
1
6    6 SP
BYE14BT03

Konstruktionsmaterial och –teknik



Studerande:
• förstår de olika byggnadsmaterialens möjligheter och begränsningar samt känner till de vanligaste byggnadsmaterialen i Finland
• förstår hur materialvalet verkar på utformningen av en byggnad.
1
6    6 SP
BYE14BT04

Konstruktionsplaneringens grunder



Studerande:
• känner till och kan tillämpa grunderna i konstruktionsplanering för byggnader.
1
3    3 SP
BYE14BT05

Grunder i arbetarskydd och byggjuridik



Studerande:
• har grundläggande kunskaper i bygglagstiftning och arbetarskydd
• kan använda sig av lag, förordning och bestämmelser till den del som det gäller planläggning, beviljandet av bygg- och övriga lov samt utförandet av byggnadsarbete.
1
3    3 SP
BYE14BT06

Grunder i fysik för byggbranschen



Den studerande:
• kan använda SI-enheter och omvandla enheter
• förstår innebörden av absolut och relativ fuktighet, kritiskt tryck och temperatur samt trippelpunkt och deras inverkan på byggnader
• förstår innebörden av och kan utföra enkla beräkningar gällande stela kroppars längdutvidgning
• förstår innebörden av värmeisolering och värmetransport
• kan utföra grundläggande beräkningar av konstruktioners termiska isoleringsförmåga
1
3    3 SP
BYE14BH 30   30 SP
BYE14BH01

Byggnadsfysik för bostadsproduktion



Den studerande:
• känner till och förstår byggnadsfysikaliska krav på byggnadskonstruktioner och byggnader som helhet samt vilka aspekter som är speciellt viktiga att beakta vid utförande av byggnadsarbeten
• förstår egenskaperna hos olika energiformer och energikällor
 3   3 SP
BYE17BH02

Byggnadsplanering



Studerande:
• känner till måtten för bostadsutrymmen
• kan göra bygglovshandlingar
• vet vilken information huvudritningar bör innehålla.
 3   3 SP
BYE14BH03

Byggnadsritning i AutoCAD



Studerande:
• kan grundkommandon i AutoCAD
• kan planera och visaulisera med hjälp av AutoCAD genom att framställa enkla byggnads- och konstruktionsritningar för småhus
 3   3 SP
BYE14BH04

Grundbyggnad



Studerande:
• har djupare insikter i samverkan mellan husets grundkonstruktioner och undergrund.
• har tillräckliga kunskaper i fråga om grundläggning och grund för dimensionerande av t.ex. enklare husgrunder.
 3   3 SP
BYE14BH05

Betong- och murade konstruktioner 1



Studerande:
• har tillräckliga kunskaper i att dimensionera och beräkna mindre betong- och murade konstruktioner för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning för bostadshus.
 6   6 SP
BYE14BH06

Träkonstruktioner 1



Studerande:
• känner till de vanligaste byggnads- och stomlösningarna av trä i Finland
• känner till hur materialvalet påverkar konstruktionernas utformning
• kan tillämpa kunskaperna i konstruktionsplanering med hjälp av AutoCAD för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning.
 3   3 SP
BYE14BH07

Stålkonstruktioner 1



Studerande:
• har en uppfattning om stålets betydelse som konstruktionsmaterial för byggnader
• känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper
• känner till stålets egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom stålteknik
• känner i stora drag de bestämmelser som berör stålkonstruktioner och dimensionering enligt Eurocode 3
 3   3 SP
BYE14BH08

Kostnadsberäkning



Studerande:
• har en helhetsbild av hur och i vilket skede kostnaderna ackumuleras i ett byggprojekt och vad kostnadsberäkningen består av.
• kan kostnadsberäkna mindre byggprojekt såsom en enklare ekonomibyggnad eller del av ett bostadshus.
 3   3 SP
BYE17BH01

Digitala verktyg för projektering i 3D



Studerande kan grunder i att använda relevanta digitala verktyg så som t.ex. BIM-programvara Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit och/eller Vertex för elementär projektering av enkla konstruktioner och bostadsutrymen i 3D.
 3   3 SP
BYE14BM 9   9 SP
BYE14BM01

Byggnadsstatik



Studerande:
• behärskar grunderna i dimensionering och tillräckliga förkunskaper för följande kurser i byggnadsmekanik
• kan beräkna kraftstorheter med tyngdpunkt lagd på jämviktsprincipen.
 3   3 SP
BYE14BM02

Byggnadsmekanik 1



Studerande:
• har förståelse för byggnadsmekanikproblem
• behärskar centrala element inom byggnadsmekanik som arbetsredskap inför kommande kurser samt arbetsuppgifter.
 3   3 SP
BYE14BM03

Hållfasthetslära 1



Studerande:
• behärskar hållfasthetslärans grunder
• kan göra elementära dimensioneringsberäkningar för de typiska stomelementen i byggnader
• kan identifiera hållfasthetsriskerna för olika slags bärande konstruktioner.
 3   3 SP
BYE14BR  18  18 SP
BYE14BR01

Fastighetsinventering och underhållsplan



Studerande
• förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället samt byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön
• har fördjupat sina kunskaper i de huvudsakliga byggnadsmaterialen och konstruktionslösningar samt byggkostnader för ett renoveringsprojekt
• kan inventera gamla fastigheter och planera kompletterande byggnadsdelar
  3  3 SP
BYE14BR02

Livscykelanalys och investeringskalkyl



Studerande:
• kan uppgöra investeringskalkyler inklusive livscykelanalys för byggnadstekniska arbeten och renoveringar samt hela byggprojekt.
  3  3 SP
BYE14BR03

Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar



Studerande
- känner till och kan utföra vanliga byggnadstekniska och -fysikaliska undersökningar mätningar,
- kan göra skriftlig rapport från undersökningar och mätningar samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden ur litteraturen att jämföra mätvärden med
- kan dra slutsatser utgående från mätresultat och jämförelsevärden, samt känner till hur noggrannhet vid utförandet av mätning inverkar på mätresultatets noggrannhet och tillförlitlighet
  3  3 SP
BYE14BR04

Inomhusklimat och husteknik



Studerande:
• känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning
  3  3 SP
BYE14BR05

Byggnadskemi



Den studerande:
• Känner till hälsoriskerna med asbest och mögel i samband med saneringar
• Är medveten om olika vägar att söka information och kan använda dem
• Känner till vilka kartläggningar bör vara gjorda före själva arbetsmomentet börjar
• Känner igen skadliga kemikalier i byggandet
• Känner till vilka skadliga ”dammpartiklar” finns i luften i samband med ett renoveringsobjekt
• Kan snabbt kartlägga asbest- och mögelförekomst i ett renoveringsobjekt och vidta snabba åtgärder för att skydda sig själv och de anställda.
  3  3 SP
BYE14BR06

Betongarbeten



Studerande:
• Känner till de vanligaste betongarbetsmetoderna för att kunna planera och leda betongarbeten och förstår varför man gör betonglaborationer
• Kan utföra betonglaborationer och skriva labbrapporter
  3  3 SP
BYE14BA 6313 40 SP
BYE14BA01

Arbetsledning och produktionsplanering



Studerande:
• känner till byggmästarens uppgifter som arbetsledare
• kan utföra planering samt övervakning och kvalitetssäkring av förverkligandet av enskilda byggnadsarbeten
• kan utgående från avtalshandlingar planera och organisera produktionen samt utföra projektstyrning av enskilda entreprenader och mindre byggprojekt
• kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi
 6   6 SP
BYE14BA02

Byggnadsinformationsmodellering (BIM)



Studerande:
• har grundläggande insikter i och kan använda Building Information Modeling (BIM) och 3D-modellering av normala byggnader
• kan fungera i team utnyttjande BIM för att effektivera genomförande av byggprojekt, både projektering och genomförande av byggnadsproduktion
  3  3 SP
BYE14BA03

Projektstyrning och kvalitetssäkring



Studeranden:
• känner till och kan tillämpa avtalspraxis i organisering av byggnadsprojekt
• känner till kvalitetskriterier och arbetarskyddskrav inom husbyggnad och kan tillämpa dem
• kan med hjälp av avtalshandlingar organisera och utföra projektstyrning och kvalitetssäkring av projekteringsuppdrag och byggprojekt
  3  3 SP
BYE14BA04

Byggarbetsledarens arbetsuppgifter



Studerande:
• känner till byggmästarens uppgifter och ansvar (inklusive arbetarskyddsansvar) som arbetsledare
• har en realistisk bild av byggmästarens uppgifter som arbetsledare baserad på grundläggande teoretiska kunskaper om uppgifterna och praktisk erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats
  6  6 SP
BYE14BA05

Offertberäkning och entreprenadavtal



Studerande:
• kan göra upp en offert och tidsplan och entreprenadavtal för ett byggprojekt och förstår deras betydelse för slutresultat och totalekonomi
  6  6 SP
BYE14BA06

Byggplatsstudier i arbetsledning



Studerande:
• har en realistisk uppfattning om organisering, arbetsledning och genomförande av byggnadsproduktion baserad på grundläggande teoretiska kunskaper och praktisk individuell egen erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats
• kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi
• kan tillämpa korrekta arbetarskyddskrav i praktiken
• kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen
• har förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar
  10  10 SP
BYE14PK01

Miljögeoteknik och jordmekanik



Studerande:
• har djupare insikter i samverkan mellan konstruktioner – såväl enskilda byggnader som samhällsteknik – och undergrund
• har kunskaper i fråga om alternativa grundläggningsmetoder, grund och jordförstärkning samt geotekniska beräkningar av bl.a. markens bärförmåga, sättningar och jordtryck
  3  3 SP
BYE14PK06

Samhällsteknik och infrabyggande



Studerande:
• känner till vad begreppen infrastruktur, väg- och gatubyggnad, miljöbyggnad och samhällsteknik omfattar samt deras betydelse för samhället och samband till miljöfrågor
• känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för trafikinfrastruktur
• har elementära färdigheter i att projektera enkla samhällstekniska konstruktioner och miljöbyggande (t.ex. små reningsverk för glesbygd) med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi.
• har elementära färdigheter att delta i förverkligande av väg- och gatubyggnadsprojekt med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi.
   3 3 SP
Val

Valfria studier

10 SP
Pra

Praktik

30 SP
BYE14PR1515   30 SP
BYE14PR01

Grundpraktik 1



Studerande:
• har grundläggande uppfattning om byggbranschens aktörer och arbetsuppgifter samt kategorier av arbetsgivare inom branschen
• kan arbeta självständigt och har erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö samt inser betydelsen av korrekt arbetarskydd
• kan använda korrekt byggbranschterminologi
• kan systematiskt rapportera och reflektera, skriftligt enligt standarduppställning, över sin arbetserfarenhet, inlärning och praktikplatsens organisation
1
3    3 SP
BYE14PR02

Grundpraktik 2



Studerande:
• kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen
• kan visa noggrannhet med arbetsuppgifterna och följa arbetstider
• har erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser betydelsen av korrekt arbetarskydd
• har erfarenhet av byggorganisationers verksamhet, arbetsfördelning och sociala förhållanden
• kan använda korrekt byggnadsbranschterminologi (verktyg, arbetsmaskiner, mätinstrument, yrkesbenämningar mm.) som ger grunder för att förstå undervisningen i yrkesämnen
1
12    12 SP
BYE14PR03

Yrkespraktik 1



Studerande:
• har detaljerad uppfattning om byggbranschens aktörer och arbetsuppgifter samt kategorier av arbetsgivare inom branschen
• kan beskriva betydelsen av planering vid genomförande av byggprojekt samt betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft
• kan skriftligt redovisa för korrekta tillämpningar samt betydelse av korrekt arbetarskydd
• kan använda korrekt avancerad byggbranschterminologi
• kan systematiskt rapportera och reflektera, skriftligt enligt standarduppställning, över sin arbetserfarenhet, inlärning och praktikplatsens organisation
 3   3 SP
BYE14PR04

Yrkespraktik 2



Studerande:
• förstår betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft
• inser betydelsen av planering vid genomförande av byggprojekt
• har omfattande erfarenhet av byggnadsteknikens arbetsmetoder, maskiner, apparater och program mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga arbetsmetoder
• förstår det inbördes beroendet av olika arbetsmoment
• har erfarenhet av olika typer av förmanskap och ledarskap samt insikt av hur utfört arbete inverkar på utveckling och samhälle i ett vidare perspektiv
• utvecklar sin förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar
 12   12 SP
EXA

Examensarbete

10 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen