Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Bildkonstnär (YH) (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Bildkonstnär (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier

Up Bildkonst
YRKESKOMPETENSER - KOMPETENS OM KONSTENS TRADITION
• studerande skall känna till praxis inom konstvärlden, samtida konstens fenomen
och konsthistoriens traditioner
• aktivt följa med fenomen inom konsten
• behärska bildkonstens tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik
• kunna verka inom konstfältet och offentligt visa upp resultat av eget arbete
BILDKONSTNÄRENS IDENTITETSKOMPETENS
• studerande kan identifiera sitt eget baskunnande och kunna utveckla den
• studerande förstår idkandet av konstnärsyrket och utvecklandets möjligheter i
ett föränderligt samhälle
• studerande skall kunna göra självständiga konstnärliga val och verka aktivt på
konstens fält
• studerande skall känna och behärska egna konstnärliga processer
• studerande skall kunna bedöma och analysera eget och andras arbete
BILDKONSTNÄRENS SAMHÄLLSKOMPETENS
• studerande skall kunna identifiera samhällsperspektivet i konstnärens arbete
och kunna arbeta i samhälleliga projekt
• studerande skall förstå att en bildkonstnär torde ta ansvar för sin omgivning
etiskt, estetiskt och framtidsinriktat
• studerande skall kunna granska sin omgivning på ett kritiskt och konstruktivt
sätt
• studerande skall behärska förmågan att ifrågasätta
• studerande skall vara medveten om regionalt, nationellt och internationellt
konstarbete
TEKNISK KOMPETENS
• studerande skall förstå förhållandet mellan teknik och innehåll/koncept
• studerande skall vara införstådd i de flesta konstnärliga tekniker
• studerande skall behärska minst tre tekniska gebit
• studerande skall vara specialist i en teknik
VISUELL KOMPETENS (SEENDET)
• studerande skall kunna iaktta och tolka omgivningen och bearbeta resultatet till olika
slags innehåll och konstverk
• studerande skall behärska metoder för visuell framställning av färg, form, plats och tid
• studerande skall behärska abstrakta utgångspunkter för bildkonst
KONCEPTUELL KOMPETENS (INNEHÅLL)
• studerande skall kunna utnyttja kreativitet och de egna uttrycksformernas
möjligheter i en visuell kultur
• studerande kan identifiera utmaningarna inom ett bildkonstfält som blir allt
bredare
• studerande skall kunna identifiera och spegla sitt egna uttryck i konsthistorien
och i samtidskonsten
• studerande skall inse vikten av teoretisk forskning och litteraturstudierAllmänna kompetenser
Kärnkompetenser
Språkinformation till studerande med svenska/finska som skolbildningsspråk.Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga


KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

30 SP
93    SP
VK16IN01

Introduktion till högskolestudierEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till sin egen högskola och enhet
• reflektera över studier, läroplaner och studiernas struktur
• känna till olika studieformer och metoder samt verktyg för inlärning
• kanna använda Novias informationskanaler
• ha tillräckliga kunskaper i IKT för att avlägga studier
• kunna studera såväl individuellt som i grupp
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna kommunicera muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
• ha kunskap i informationssökning med betoning på bibliotekets databaser
• kunna använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
• kunna kommunicera både muntligt och skriftlig på ett för arbetslivet ändamålsenligt sätt
• Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
YH10FI01

FinskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
• behärska den centrala terminologin inom respektive bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur inom respektive yrkesområde
• uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• ha kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
 3   3 SP
6612  24 SP
VK16KH01

Konsthistoria 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien
• ha en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker
• kunna tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet
3    3 SP
VK16KK01

KulturkunskapEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
• ha en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
• ha förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
• utveckla en förståelse för samtidskulturen
• ha förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
3    3 SP
VK16KH02

Konsthistoria 2Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• ha en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärska ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kunna definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• ha förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
 3   3 SP
VK16ND01

Nutidskonst och designEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera nutidskonstens och designens mångfald
• kunna ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
• kunna föra en kommunikation gällande nutidskonsten och designens koppling till konsthistoriens tradition
• kunna gör en tolkning av nutidskonstens och designens uttryck, form och innehåll
 3   3 SP
VK16FM01

ForskningsmetodikEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känna till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulera självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumentera och kritiskt granska metoder och forskningsresultat inom respektive område
  3  3 SP
VK16ES01

EntreprenörskapEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
• ha förståelse för företagande och entreprenörskap
• ha förståelse om finansieringssystem inom den kreativa branschen
  9  9 SP
Yrk

Yrkesstudier, gemensamma

63 SP
VK16YS451233 63 SP
VK16VK01

Visuell kommunikationEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i färg-, kompositions- och formlära och kan tillämpa sina kunskaper
• grunderna i stilisering och kan tillämpa den i sitt arbete
• tillämpa grundläggande bildanalysmetoder
• använda och tillämpa Mood-board eller motsvarande metod
6    6 SP
VK16TE01

TeckningEfter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
• avgöra den centrala betydelsen av att kunna teckna och skissera.
• urskilja de viktigaste funktionerna rörande teckning
• omsätta omgivning, motiv och tanke i enkel grundläggande teckning.
3    3 SP
VK16FD01

Foto & designhistoriaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av andra världskriget
• förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• kunna grunderna i konstindustrins- och grafiska designens utveckling och historia före andra världskriget
1
3    3 SP
VK16FB01

Foto & bildbehandlingEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna

• grunderna i Camera Raw
• grunderna i Photoshop
• kamerans grunder
• grunderna i fotografering
• grunderna i att se/tolka/förmedla
• grundläggande kunskap om skanning och utskrift
3    3 SP
VK16DB01

Digital bildbehandling 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• fördjupar sig vidare i Photoshop på ett individuellt plan.
• grunderna i Adobe Bridge och Adobe Lightroom
• grundläggande färghantering skärm/utskrift
• grunderna i repro och interiörfotografering
1
3    3 SP
VK16LO01

Grunderna i LayoutEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till de grundläggande funktionerna i Indesign
• känna till grunderna inom komposition, bildhantering och typografi
• kunna hantera bild, text och grafiska element och placera dem på en yta
• på egen hand kunna skapa flersidiga dokument för en digital miljö samt för utskrift
3    3 SP
VK163D01

3D-visualiseringEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• 3D-programmets grunder och kan tillämpa kunskaperna
• behärska visuella presentationer i 3D
3    3 SP
VK16KE01

Rörlig bild. Kamera & editeringEfter avslutad kurs förväntas den studerande.
• förstå ljudets betydelse för video eller rörlig bild.
• redogöra för filmkamerans grundläggande funktion.
• identifiera de grundläggande funktionerna i editeringsprogrammet
• vara förtrogen med bildkomposition för rörlig bild
3    3 SP
VK16VP01

VerkstadspassetEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• ha grundläggande kunskaper om verkstadsmaskinerna och deras användning
• använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
• värdera betydelsen av verkstadsdisciplin, ordning och reda
3    3 SP
VK16VG01

Grunderna i vektorgrafikEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till det grundläggande funktionerna i Illustrator
• kunna hantera och skapa grafiska element och placera dem på en yta
3    3 SP
VK16SF01

StudiofotograferingEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna grunderna i studiofotografering (utrustning och ljus)
• kunna elementär ljussättning för porträtt- och föremålsfotografering
• veta vilka tillbehör som används och hur de fungerar
3    3 SP
VK16FU01

Fotografiskt uttryck IEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• förstå behovet av att utveckla ett personligt uttryck
• påbörja utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär, fotograf eller som en kreativ aktör
• kunna planera ett enkelt visuellt projekt
• kunna på ett enkelt sätt verbalisera sin idé och färdiga bilder
3    3 SP
VK16BJ01

Bildjournalistik 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till journalistikens grunder
• kunna producera dokumentärt bildmaterial
• känna till de olika genren inom bildjournalistik
• ha bekantat sig med mediabranschen
1
3    3 SP
VK16LK01

LitteraturkursEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha större insikt i den individuella yrkesidentiteten
• vara förtrogen med väsentlig branschlitteratur
• kunna arbeta virtuellt och självständigt i Moodle-plattformen
3    3 SP
VK16IB01

Introduktion till branschen 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekant med sin yrkesroll och bransch
• kunna grunderna i ett av branschens uttryckssätt och verktyg
6    6 SP
VK16IB02

Introduktion till branschen 2Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• producera enkelt material inom sitt gebit
• grunderna i ett av branschens uttryckssätt, verktyg och möjligheter
6    6 SP
VK16PJ01

ProjektEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• projekthantering
• i grupp planera och utföra ett projekt
• visa förmåga att organisera och planera
• visa förmåga att kundanpassa sitt projekt
• grunderna att utvärdera processen och komma med konkreta förbättringsförslag
 9   9 SP
VK16PO01

Portfolio ProgressEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha sammanställt sin första visningsportfolio/marknadsföringsmaterial och cv
• • kunna göra ansökningar som är typiska för den egna branschen (stipendium-, praktik-, arbetsplatsansökningar och anhållan om utställning, etc.)
• kunna förbättra sin egen position
• dokumentera och utvärdera sin inlärning
 3   3 SP
VK16PO02

Portfolio PublikEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• visa kompetens gällande ansökningar/kundkontakt/initiativ genom konkreta resultat
• färdigställa en professionell visningsportfolio/markandsföringsmaterial
• redogöra resultat av visningsportfolions/markandsföringsmaterialets användning (konkreta uppgifter ges)
• ha förmåga att utveckla marknadsföring av sitt kunnande
•• kunna dokumentera, utvärdera och förbättra sin inlärning
  3  3 SP
VK16PP01

PresentationsportfolioEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• påvisa en fungerande marknadsföringsrutin och resultat
• använda en färdig professionell visningsportfolio/hemsida eller annan marknadsföringsplattform och presentera den på för branschen typiskt sätt
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

102 SP
BD16BA 333039 102 SP
Efter avslutad studiehelhet förväntas den studerande
- gediget bedöma det egna uttrycket.
- urskilja och välja åtminstone en egen teknik.
- klara av att jobba i stora helheter och bygga upp en egen produktion med allt vad det innebär.
- bevisa ett kunnande i att offentligt visa upp sina projekt och sin produktion.
BD16BA01

Atelje-/projektarbete. BA-studier 1 - TeckningEfter avslutad kurs förväntas den studerande. - välja ett skapande och kreativt konstnärligt arbete som ofta handlar om ett val av plats och disposition av tid

Teckning:
- välja uttryck för iakttagande och tolkning av omgivningen och bearbeta resultatet på olika sätt via teckning.
- använda olika verktyg, material och tekniker i sitt arbete
- visualisera sina idéer
- avgöra grunderna i skissteknik
- kunna tillämpa den inlärda kunskapen i sitt dagliga värv
 3   3 SP
BD16BA02

Atelje-/projektarbete. BA-studier 2 - MåleriEfter avslutad kurs förväntas den studerande. - upptäcka att konststudier handlar om en mognads- och förvandlingsprocess.
- utveckla en egen position och börja känna sig förtrogen och bekväm i en ateljémiljö.

Måleriverkstad: - igenkänna viktiga riktningar inom måleriet samt aktivt följa med samtiden inom måleriet.
- kunna sammanfatta måleriets syften, material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik.
 3   3 SP
BD16BA03

Atelje-/projektarbete. BA-studier 3 - SkulpturEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- föra ett samtal och relatera till olika situationer om och kring sin egen bransch.
- avgöra praxis inom konstvärlden, samtida konstens fenomen och konsthistoriens traditioner.

Skulptur:
- igenkänna skulpturens kringliggande kunskapsområden som komposition, form och rum.
- tillämpa såväl avbildande som abstrakta och konceptuella utgångspunkter för skulptur.
 3   3 SP
BD16BA04

Atelje-/projektarbete. BA-studier 4 - KonstgrafikEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- tolka och granska sin omgivning på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
- planera inför enskild handledning och tutortillfällen.

Grafik:
- kunna tillämpa principerna för hållbar utveckling och materialresursering.
- kunna beskriva de för grafikverkstäder strikta rutinerna.
- sammanfatta konstgrafikens tekniker, verktyg och arbetarskydd.
- urskilja de flesta konstgrafiska tekniker.
- identifiera olika papperskvalitéer.
 3   3 SP
BD16BA05

Atelje-/projektarbete. BA-studier 5 - Koncept-laboratoriumEfter avslutad kurs förväntas den studerande - värdera betydelsen i att behärska abstrakta utgångspunkter för bildkonst samt visuellt utnyttja kreativitet och de egna uttrycksformernas möjligheter visuellt.

Konceptuellt laboratorium - Workshop:
- Kunna, såväl individuellt som i grupp, skapa koncept och anpassade presentationsformer
- Kunna utveckla idén genom experimentella, forskande metoder och processer
- Förstå kontextuell påverkan.
- Förstå den konceptuella betydelsen i en sammanhängande grupp av arbeten
- Förstå betydelsen av uttryck och medium samt presentationen i relation till konceptet.
 3   3 SP
BD16BA06

Atelje-/projektarbete. BA-studier 6Ateljéarbete. Eget projekt Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- värdera betydelsen i att behärska abstrakta utgångspunkter för bildkonst samt visuellt utnyttja kreativitet och de egna uttrycksformernas möjligheter visuellt.
- sammanfatta vikten av att göra tekniska val utgående från idé och koncept.
- utveckla ett eget arbete för att finna ett eget uttryck
 3   3 SP
BD16BA07

Atelje-/projektarbete. BA-studier 7Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- utvärdera en handledningsprocess.
 3   3 SP
BD16BA08

Atelje-/projektarbete. BA-studier 8 - WorkshopEfter avslutad kurs förväntas den studerande
- förklara en workshops innebörd och arbetsmetoder.
- upptäcka olika möjligheter för ett workshoparbete.
- kunna tillämpa workshopmetoder för ett framtida eget konstnärligt arbete eller projekt
- avgöra sin egna roll inom en workshop.
 3   3 SP
BD16BA09

Atelje-/projektarbete. BA-studier 9Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- summera sin kapacitet, sina erfarenheter och de egna uttrycksformernas möjligheter i en visuell kultur.
- identifiera utmaningarna inom ett bildkonstfält som blir allt bredare.
 3   3 SP
BD16BA10

Atelje-/projektarbete. BA-studier 10Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ställa egna uttryck i relation till konsthistorien och i samtidskonsten.
- utvärdera den aktuella handledningsprocessen.
- planera inför enskild handledning och tutortillfällen.
 6   6 SP
BD16BA11

Atelje-/projektarbete. BA-studier 11 (Teckning 2)Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- värdera vikten av teoretisk forskning och litteraturstudier
  3  3 SP
BD16BA12

Atelje-/projektarbete. BA-studier 12 (Måleri 2)Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- kategorisera enskilda delar i ett konstnärligt arbete. T.ex. med enskilda målningar, enskilda skulpturala verk, korta videoverk eller ett visst samfundsarbete.

Måleri:
- kunna genom måleriet urskilja konstfältet och offentligt visa upp resultat av eget arbete.
- summera iakttagelser och tolkningar av omgivningen och bearbeta resultatet till olika former av koncept och formella resultat.
- sammanfatta måleriet som företeelse, dess traditioner samt rådande samtida fenomen.
- ta i användning metoder för visuell framställning av färg, form, plats och tid
  3  3 SP
BD16BA13

Atelje-/projektarbete. BA-studier 13 (Skulptur 2)Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- vara del i en diskurs i olika situationer inom sin egen bransch.
- vara verksam både individuellt och i grupp (t.ex. gruppdynamik-projekt).

Skulptur: - urskilja viktiga riktningar inom skulptur
- välja sitt uttrycksätt inom skulpturen så att man tar ansvar för en hållbar utveckling.
- igenkänna skulpturens olika, syften material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik
  3  3 SP
BD16BA14

Atelje-/projektarbete. BA-studier 14 (Konstgrafik 2)Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- inneha förmåga att aktivt följa med fenomen inom konsten.
- föreslå och analysera själv egna konstnärliga processer.

Konstgrafik: - urskilja viktiga historiska riktningar inom grafik
- välja sitt uttrycksätt inom konstgrafik så att man tar ansvar för en hållbar utveckling.
- igenkänna konstgrafikens olika material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik
- värdera vikten av lekfullhet inom trycktekniker och konstgrafik
  3  3 SP
BD16BA15

Atelje-/projektarbete. BA-studier 15Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- reflektera och analysera eget och andras arbete.
- identifiera samhällsperspektivet i konstnärens arbete och kunna arbeta i samhälleliga projekt.
- spegla sitt egna uttryck i konsthistorien och i samtidskonsten.
  3  3 SP
BD16BA16

Atelje-/projektarbete. BA-studier 16Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- föra en fördjupad diskussion angående sin egen bransch.
- behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område.
  3  3 SP
BD16BA17

Atelje-/projektarbete. BA-studier 17 (Workshop 2)Efter avslutad kurs förväntas den studerande. - självständigt lägga upp projekt, planera och hantera helheter.
- kritisera och föra samtal i samband med föreläsningsserien Artist Talk för att kunna ifrågasätta.

Workshop:
- producera i samband med en workshop sitt eget bidrag i form av en performance, happening eller installation
  3  3 SP
BD16BA18

Atelje-/projektarbete. BA-studier 18Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- bedöma vikten av teoretisk forskning och litteraturstudier.
- värdera vikten av strukturera upp sitt arbete på ett forskningslikt sätt.
  3  3 SP
BD16BA19

Atelje-/projektarbete. BA-studier 19Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- mäta och behärska egna konstnärliga processer.
- granska sin omgivning på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
  6  6 SP
BD16BA20

Atelje-/projektarbete. BA-studier 20 (Teckning 3, Måleri 3)Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- kategorisera ett regionalt, nationellt och internationellt konstperspektiv.
- strukturera, planera och presentera ett helt eget lärdomsprovsprojekt.
   6 6 SP
BD16BA21

Atelje-/projektarbete. BA-studier 21 (Skulptur 3, Konstgrafik 3)Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- summera vikten av ett teoretiskt forskningsarbete och litteraturstudier.
- klassificera och se sitt arbete som helheter och/eller serier
   6 6 SP
BD16BA22

Atelje-/projektarbete. BA-studier 22 (Workshop 3)Efter avslutad kurs förväntas den studerande. - ta initiativ och argumentera i kritik-/diskussionstillfällen
- förklara hur man bedriver konstnärlig forskning.

Workshop:
- planera en egen workshop.
- mäta värdet och resultatet av en workshop
   6 6 SP
BD16BA23   6 6 SP
BD16BA24

Atelje-/projektarbete. BA-studier 24Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ha genomfört och redovisat ett i förväg överenskommet konstprojekt
   3 3 SP
BD16BA25

Atelje-/projektarbete. BA-studier 25Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ha genomfört och redovisat ett i förväg överenskommet konstprojekt
   3 3 SP
BD16BA26

Atelje-/projektarbete. BA-studier 26Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ha genomfört och redovisat ett i förväg överenskommet konstprojekt
   3 3 SP
BD16BA27

Atelje-/projektarbete. BA-studier 27Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ha genomfört och redovisat ett i förväg överenskommet konstprojekt
   3 3 SP
BD16BA28

Atelje-/projektarbete. BA-studier 28Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ha genomfört och redovisat ett i förväg överenskommet konstprojekt
   3 3 SP
Pra

Praktik

30 SP
 31215 30 SP
BD16PR01

Praktik 1, BildkonstDen studerande
- skall få en första insikt i yrkeslivet som konstnär.
- inneha en bredare känsla för eventuella nya möjligheter inför sina fortsatta studier.
- inse vikten av praktikrapportering.
- tydligt se kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktiskt arbete i verkligheten.
 3   3 SP
BD16PR02

Praktik 2, BildkonstDen studerande
- skall få en fördjupad insikt i yrkeslivet som konstnär.
- skall inneha en bredare känsla för nya möjligheter inför sina fortsatta studier.
- skall förstå vikten av praktikrapportering.
- skall tydligt se kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktik.
  6  6 SP
BD16PR03

Praktik 3, BildkonstDen studerande
- skall få en fördjupad insikt i yrkeslivet som konstnär.
- skall inneha en bredare känsla för nya möjligheter inför sina fortsatta studier.
- skall helt förstå betydelsen av praktikrapportering.
- skall tydligt förstå kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktik.
  6  6 SP
BD16PR04

Praktik 4, BildkonstDen studerande
- skall ha en gedigen insikt i yrkeslivet som konstnär.
- skall inneha en bred branchkänsla inför arbetet med sitt lärdomsprov.
- skall se betydelsen av praktikrapportering.
- skall tydligt se kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktik.
   6 6 SP
BD16PR05

Praktik 5, BildkonstDen studerande
- skall ha en gedigen insikt i yrkeslivet som konstnär.
- skall inneha en bred branchkänsla inför arbetet med sitt lärdomsprov.
- skall se betydelsen av praktikrapportering.
- skall tydligt se kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktik.
   9 9 SP
Val

Valfria studier

9 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
BD16EX   15 15 SP
Den studerande
- utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna
- kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
- kan presentera sitt arbete på ett professionellt sätt
- har kritiskt och analytiskt tänkande
- kan visa sin yrkeskompetens

ExamensarbeteDen studerande
- utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna
- kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
- kan presentera sitt arbete på ett professionellt sätt
- har kritiskt och analytiskt tänkande
- kan visa sin yrkeskompetens
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen