Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Teknik grundstudier 4 » Työelämän suomi

Työelämän suomi

Utförandeplaner
Kod: TKV18FI02
Namn: Työelämän suomi
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Suomi
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13806_1.pdf
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: Teknik, Vasa
Anmärkningar: Studerande med svenska som skolbildningsspråk skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. För bedömningen av kunskaperna i finska används Gemensam europeisk referensram för språk (CEFR). Nivå B1.1 och B1.2 anger nöjaktiga kunskaper (vitsorden 1–3) och nivå B2 eller högre anger goda kunskaper (vitsorden 4–5). Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen