Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: VK16FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känna till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulera självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumentera och kritiskt granska metoder och forskningsresultat inom respektive område
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen