Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo (210 SP)

Examen: YH-examen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

51 SP
FEKÅTP27    27 SP
CA15IN01

Introduktion till högskolestudierKänner till den egna yrkeshögskolan och den egna utbildningen.
Kan studera smart och effektivt.
1
3    3 SP
FEKÅ16TPE01

Projektkan organisera projektgruppens verksamhet enligt uppdragsgivarens beställning/målsättningar.
kan planera, genomföra, rapportera, presentera och utvärdera projekt.
kan dela med sig av sin kunskap inom projektgruppen.
tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt.
1
3    3 SP
FEKÅ16TPE02

Professionellt teamarbete 1kan utvärdera och utveckla sin egen inlärningsstil.
kan dela med sig av kunskap och lära sig tillsammans med andra.
kan ta ansvar för sin arbetsprocess i teamet.
1
3    3 SP
FEKÅ16TPE03

Ekonomi och företagsamhetinser betydelsen av en affärs- eller verksamhetsidé.
känner till verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland.
intar ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap.
1
3    3 SP
FEKÅ16TPE04

Extern redovisningkan bokföra grundläggande affärshändelser och göra bokslut i en liten verksamhet.
omfattar det teoretiska innehållet baserat på bokföringslagen och dubbelbokföringens arbetssätt.
1
6    6 SP
FEKÅ16TPE05

Marknadsföringens grunderbehärskar grundläggande teori inom marknadsföring.
förstår kundens betydelse för företaget.
kan förverkliga kundsegmentering.
kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap.
1
3    3 SP
FEKÅ16TPE06

ITkan använda ordbehandlingsprogam.
kan använda program för att visualisera muntliga presentationer .
kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram.
3    3 SP
YH10SV01

Svenskakan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
FEKÅLF24    24 SP
FEKÅ17LF01

Turismens verksamhetsmiljöStuderande
- har en helhetsuppfattning om turismnäringens särdrag, delområden och struktur.
- känner till turismnäringens aktörer, intressenter och samarbetspartners.
1
3    3 SP
FEKÅ16LF02

Tradenomens yrkesprofil och verksamhetsmiljöhar kännedom om tradenomens arbetsmöjligheter.
känner till de största arbetsgivarna på nationell nivå.
behärskar praktiska verktyg för att identifiera och utveckla sina möjligheter bättre på en föränderlig arbetsmarknad.
kan självständigt söka, använda och kritiskt granska relevant information.
3    3 SP
FEKÅ16LF03

Intern redovisningförstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet.
kan uppgöra grundläggande bidragskalkyler och kalkylera fram relevanta nyckeltal .
1
3    3 SP
FEKÅ16LF04

Budgeteringkan uppgöra och analysera resultat-, balansbudget och en kassaflödesanalys.
förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen .
1
3    3 SP
FEKÅ16LF05

Ekonomisk matematikkan utföra olika ekonomiska beräkningar som förekommer i företag.
kan tolka beräkningar och använda kalkylprogram.
kan använda beräkningar som stöd vid beslut.
3    3 SP
FEKÅ16LF06

Bolagsrättkänner till de olika bolagsformerna.
har kunskap om beslutsfattande och ansvarsfrågor i olika typer av bolag.
3    3 SP
CA15FI01

Finska- Professionell profil:
Studerande klarar av att presentera sin utbildning, sina arbetslivserfarenhet och sitt kunnande.
- Arbetsplatskommunikation och branschinriktad kompetens:
Studerande klarar av att medverka i yrkesmässiga och branschspecifika språksituationer både muntligt och skriftligt
Studerande klarar av att sköta kontakter med olika samarbetsparter och kan delta i en diskussion i olika språksituationer i arbetslivet.
Studerande klarar av att berätta om sin arbetsmiljö t.ex. presentera företaget eller organisationen samt dess tjänster eller produkter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch.
- Läranderesultat:
Studerande skall uppvisa sådana kunskaper som enligt lagen krävs av offentligt anställda, och som behövs med tanken på studerandens yrkesövning och professionella tillväxt. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2, 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
OBS. Förkunskaper är B1.
2
3    3 SP
YH10EN01

Engelskakan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i arbetslivet.
har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur i sin bransch.
förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill.
är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang.
1
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

60 SP
FEKÅ16FU 18   18 SP
FEKÅ16FU01

Organisationkänner till olika organisationsmodeller och hur de påverkar organisationens verksamhet.
kan analysera och utveckla organisationskulturer.
kan identifiera interna strukturer och processer utgående från organisationens mål, verksamhet och omvärld.
 3   3 SP
FEKÅ16FU02

Mångprofessionellt ledarskapkänner sig trygg i sin yrkesroll.
kan tillämpa värdegrunden samt de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch.
inser betydelsen av ett öppet förhållningssätt.
ser styrkan i att medarbetarna har olika kompetenser/yrkesbakgrund.
kan leda på ett reflekterande och utvecklande sätt samt välja ledarskapsstil enligt situation.
 3   3 SP
FEKÅ16FU03

Human Resource Managementknows how personnel management and organisation are connected to a company's business, goals and strategies.
knows about the processes and systems of recruitment, human resource development and compensation.
understands the connections between the well-being of the personnel and a company's success.
 6   6 SP
FEKÅ16FU04

Avtalsrättförstår den centrala problematiken i olika avtalsförhållanden både nationellt och internationellt.
lär sig skriva olika avtal och därmed undvika typiska problem i avtalsförhållanden.
 3   3 SP
FEKÅ16FU05

Yritysviestintäbehärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna.
kan delta i och arbeta med en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång.
klarar av att skriva och presentera centrala dokument på professionell finska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation.
kan förstå det centrala i olika artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet.
1
 3   3 SP
FEKÅ16KM 18   18 SP
FEKÅ16KM01

Att leda kundrelationerkänner till teorier och begrepp för arbete med kundrelationer.
kan tillämpa modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
kan analysera kundvärde och lönsamhet.
kan användainformationssystemför att hantera kundrelationer.
kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap.
 6   6 SP
FEKÅ16KM02

Marknadsanalyskänner till processen för marknadsanalys.
behärskar verktygen för att praktiskt kunna genomföra en marknadsanalys.
kan presentera resultatet av en marknadsanalys muntligt, skriftligt och visuellt.
kan fatta beslut på basen av en marknadsanalys.
 6   6 SP
FEKÅ16KM03

Professional Englishbehärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna.
kan delta i och arbeta med en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång.
klarar av att skriva och presentera centrala dokument på professionell finska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation.
kan förstå det centrala i olika artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet.
 3   3 SP
FEKÅ16KM04

Valfritt främmande språk 1inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden.
förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper utgående från sin egen kunskapsnivå.
har kännedom om de viktigaste elementen i språkets struktur och kan tillämpa dessa i vanliga praktiska situationer i arbets- och vardagsmiljö.
3    3 SP
FEKÅ16TU  12  12 SP
FEKÅ16TU01

Forsknings- och undersökningsmetoderkan särskilja branschens forskningsfrågor från ämneshelheten.
kan identifiera och presentera forskningsproblemet.
kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen.
inser betydelsen av vetenskaplig litteratur för valt ämnesområde.
kan anpassa kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder till forskningsproblemet.
  3  3 SP
FEKÅ16TU02

Statistikkan läsa och ta fram data ur statistik.
kan använda enklare statistiska metoder inom kvantitativ forskning.
kan söka och hantera information samt utnyttja den egna branschens informationskällor.
har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter.
  3  3 SP
FEKÅ16TU03

Utvecklingsarbetekan arbeta systematiskt och flexibelt i forsknings- och utvecklingssprojekt.
utvecklar sina färdigheter i forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder samt vetenskapligt skrivande.
kan bedriva tillämpad forskning och rapportera arbetet enligt Yrkeshögskolan Novias Skrivanvisningar för examensarbete.
  6  6 SP
FEKÅ16ES  12  12 SP
FEKÅ16ES01

Nationalekonomiförstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn och dess inverkan på omgivningen.
känner till de centrala nationalekonomiska begreppen och teorierna.
känner till den internationella ekonomins särdrag.
kan koppla aktuella händelser till de nationalekonomiska teorierna.
  6  6 SP
FEKÅ16ES02

Arbetsrättkänner till och kan tillämpa central lagstiftning inom arbetslivet.
känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap.
förstår hur verksamheten kan organiseras i föränderliga situationer.
  3  3 SP
FEKÅ16ES03

Valfritt främmande språk 2inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden.
förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper utgående från sin egen kunskapsnivå.
har kännedom om de viktigaste elementen i språkets struktur och kan tillämpa dessa i vanliga praktiska situationer i arbets- och vardagsmiljö.
 3   3 SP
YrkMf

VALBARA YRKESSTUDIER

45 SP
FEKÅ16MF 15   15 SP
FEKÅ16MF01

Marknadskommunikation och PRkan bygga upp och tillämpa en plan för marknadskommunikation.
kan utforma ett målgruppsanpassat budskap och välja rätt kanal såväl internt som externt.
känner till aktuella media och kan tillämpa dem i kommunikationen.
känner till hur man mäter resultaten från marknadskommunikation.
kan integrera PR som en del av marknadskommunikation.
 6   6 SP
FEKÅ16MF02

Building and developing brandsunderstands the importance of branding for a businesS.
knows the main theoretical models and processes for brand building.
can analyse, build and develop a brand.
knows how to communicate the brand internally and externally.
knows how to measure brand performance.
 6   6 SP
FEKÅ16MF03

Marknadsrättkänner till vilka lagar och förordningar som styr marknadsföringen, som konsumentskydd, otillbörligt förfarande, digitala kanaler, konkurrens mm.
 3   3 SP
FEKÅ16MK  21  21 SP
FEKÅ16MK01

Visuell kommunikationkänner till de teoretiska ramarna för grafisk planering.
behärskar tekniker för att väcka uppmärksamhet.
kan bygga upp marknadsföringen visuellt beroende på kanal, målgruppens profil och budget.
förstår kulturskillnadernas betydelse i visuell kommunikation.
är medveten om de juridiska begränsningarna för visuell kommunikation.
  6  6 SP
FEKÅ16MK02

Marknadsföringsprojekt 1kan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt marknadsföringsprojekt.
kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling.
kan tillämpa rätt teori för projektet.
kan budgetera ett projekt och göra en resultatredovisning.
  3  3 SP
FEKÅ16MK03

Digital marknadsföringKänner till aktuell teknik och kan utnyttja digitala kanaler för att nå målgrupperna.
Kan utforma sitt budskap rätt beroende på använd kanal.
Känner till hur man mäter och analyserar effekten av marknadsföringen i digitala kanaler.
Kan integrera digital marknadsföring med traditionella kanaler.
Vet hur man bygger upp digital marknadsföring på ett lönsamt sätt.
  6  6 SP
FEKÅ16MK04

From international to global marketingunderstands the context of going global.
is familiar with different alternatives of internationalization.
can analyze a company's prerequisites for international acitivities and plan an activity such as export-/import plan, market entry, global market mix.
adopts a new, modern marketing approach with new strategies and new ways of acting.
  6  6 SP
FEKÅDM   9 9 SP
FEKÅ16SDM01

Service Designkan utforma tjänsteerbjudanden och utveckla tjänster i ett mångprofessionellt perspektiv.
inser kopplingen mellan service design, affärs- och verksamhetsutveckling.
förstår hur service design kan producera mervärde för kunden.
känner till service design metoder och kan använda dem i sitt arbete på ett innovativt och kreativt sätt.
   6 6 SP
FEKÅ16SDM02

Marknadsföringsprojekt 2kan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt marknadsföringsprojekt.
kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling.
kan tillämpa rätt teori för projektet.
kan budgetera ett projekt och göra en resultatredovisning.
   3 3 SP
YrkTm

VALBARA YRKESSTUDIER

45 SP
FEKÅ16RN 15   15 SP
FEKÅ16RNT01

Nationell turismutvecklingkan utnyttja den regionala och nationella kulturens särdrag vid utvecklingen av turismen.
ser kulturarvet som en turistisk resurs och inser balansen mellan ekonomiska och kulturella värden i sammanhanget.
kan producera kulturella turismprodukter i enlighet med principerna för hållbar utveckling.
känner till olika turisttyper, turistens motiv, behov samt beteende.
 6   6 SP
FEKÅ16RNT02

Regional turismutvecklinghar en helhetsuppfattning om turismnäringens delområden och särdrag.
har ett kunnande i regionens turismnäring.
kan utveckla regionala styrkor inom turismbranschen med hänsyn till hållbar utveckling.
 3   3 SP
FEKÅ16RNT03

Evenemangsplaneringkan beskriva evenemang som fenomen inom turismindustrin.
förstår evenemangens betydelse i en destinations utveckling.
kan utveckla och organisera olika typer av evenemang med hjälp av relevanta metoder.
 6   6 SP
FEKÅ16IT  12  12 SP
FEKÅ16ITM01

Tourism Planning and Developmentis able to analyze the dynamics of interactions between the economic, sociocultural, environmental and political impacts of travel and tourism on a local and a global level.
understands the concept and practice of tourism planning and development in both developed and developing countries.
understands that tourism small and medium-size enterprises can be a key factor for success in shaping a destination.
  6  6 SP
FEKÅ16ITM02

Intercultural Issues in Tourismbecomes familiar with issues related to (inter)culturality in tourism and is able to make practical implications of these matters.
is aware of the relationship between culture and principles of sustainability.
knows about Finland's major inbound and outbound tourism markets and is provided with tools to communicate.
effectively and bridge cultural differences when working in an international environment.
  3  3 SP
FEKÅ16ITM03

Global Tourism and Future Trendsis familiar with current and possible future trends which impact on global travel and tourism.
understands the relationship between principles of sustainability and the development and management of global tourism.
  3  3 SP
FEKÅ16ET  9  9 SP
FEKÅ16ET01

Introduktion till e-turismkänner till central terminologi och aktuell utveckling inom e-turism.
förstår sambandet mellan utvecklingen av IT, turisten och turismindustrin.
  3  3 SP
FEKÅ16ET02

E-turism i syfte att utveckla och styra turismkänner till den informations- och kommunikationsteknologi som turismföretag och -organisationer använder sig av.
kan utvärdera olika digitala informationskanaler som turisten använder sig av vid informationssökning.
ser hur turismen på en destination operativt kan utvecklas med hjälp av DMS.
kan identifiera den digitala utveckling som kommer att påverka framtidens turismindustri.
  6  6 SP
FEKÅ16SDU   9 9 SP
FEKÅ16SDU01

Service Designkan utforma tjänsteerbjudanden och utveckla tjänster i ett mångprofessionellt perspektiv.
inser kopplingen mellan service design, affärs- och verksamhetsutveckling.
förstår hur service design kan producera mervärde för kunden.
känner till service design metoder och kan använda dem i sitt arbete på ett innovativt och kreativt sätt.
   6 6 SP
FEKÅ16SDU02

Upplevelseproduktionkänner upplevelserummets särdrag.
kan använda utvalda arbetsmetoder för upplevelseproduktion.
har ett fördjupat kunnande i tjänsteutveckling och marknadsföring av en upplevelseprodukt.
   3 3 SP
Yrkrv

VALBARA YRKESSTUDIER

45 SP
FEKÅ16BB 15   15 SP
FEKÅ16BB01

Från bokföring till balansbokbehärskar praktisk bokföring och uppgörande av balansbok.
förstår hur periodiseringar påverkar resultatet i bokslutet.
kan använda lagar, förordningar samt övriga källor vid uppgörande av bokslut.
kan tillämpa de yrkesetiska principerna.
kan presentera ett bokslut.
kan använda något bokföringsprogram.
 6   6 SP
FEKÅ16BB02

Löneräkningkan tillämpa lagstiftning gällande anställning och arbetsförhållanden i praktiken.
har kunskap om kollektivavtalssystemet och kan tillämpa rätt kollektivavtal.
behärskar grundprinciperna inom löneräkning.
 3   3 SP
FEKÅ16BB03

Inkomst- och momsbeskattningkänner till inkomstbeskattningsförfarandet för privatpersoner och olika företagsformer.
känner till mervärdesskattelagens betydelse för affärsverksamheten.
 3   3 SP
FEKÅ16BB04

Integrerade ekonomisystembehärskar de viktigaste funktionerna i ett integrerat ekonomisystem.
förstår hur de olika funktionerna bildar en integrerad helhet.
kan planera och organisera ett ekonomisystem.
 3   3 SP
FEKÅ16EG  21  21 SP
FEKÅ16EG01

Verksamhetsgranskning och revisionbehärskar och förstår grundprinciper och väsentliga teorier inom verksamhetsgranskning och revision.
kan utföra granskning och revision och rapportera dem skriftligt och muntligt.
  3  3 SP
FEKÅ17EG02

Bokslutsanalysförstår betydelsen av att justera bokslutsrapporter.
kan utföra ändamålsenliga nyckeltalsanalyser.
förstår betydelsen av och kan uppgöra lagstadgad finansieringskalkyl.
  3  3 SP
FEKÅ16EG03

Financial management and reportingunderstands the relationship between financial management and corporate governance.
understands the importance of financial reporting in the decision-making process.
can identify key success factors for an operation.
is able to develop and use key measures in order to analyse and improve the operations of a company.
  6  6 SP
FEKÅ16EG04

Financing and financial marketsunderstands the key elements of the financial markets including various forms of financing.
knows how to raise capital for a company.
can manage investments in financial instruments and portfolios.
  6  6 SP
FEKÅ17EG01

Riskhantering och intern kontrollFörstår betydelsen av riskhantering och intern kontroll i en organisation.
Känner till riskhanteringsmetoder och strukturer för uppbyggande av intern kontroll.
Kan utföra en riskanalys och uppgöra en åtgärdsplan.
  3  3 SP
FEKÅ16DR   9 9 SP
FEKÅ16DR01

Digitalisering och redovisningförstår digitaliseringens betydelse för redovisningsområdet, och kan använda digitaliseringen för att uppnå bättre kvalitet och effektivitet inom redovisning.
kan utforma tjänsteerbjudanden och utveckla tjänster i en mångprofessionell kontext.
   6 6 SP
FEKÅ16DR02

Redovisningsprojektkan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt redovisningsprojekt.
kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling.
kan tillämpa rätt teori och rätt lagstiftning för projektet.
tar ansvar för sitt eget arbete och förstår följderna.
   3 3 SP
Val

Valfria studier

9 SP
FEKÅ16VAL 63  9 SP
Pra

Praktik

SP
FEKÅ16PR99 12 30 SP
FEKÅ16PR01

Allmän praktikkan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter.
kan organisera sin verksamhet.
kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag.
känner till olika verksamhetsformer i företag och organisationer.
är medveten om sitt ansvar i relation till en hållbar utveckling på arbetsplatsen.
kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden.
har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande.
9    9 SP
FEKÅ16PR02

Företagsekonomisk praktikkan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter.
kan organisera sin verksamhet.
kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag.
känner till olika verksamhetsformer i företag och organisationer.
är medveten om sitt ansvar i relation till en hållbar utveckling på arbetsplatsen.
kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden.
har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande.
 9   9 SP
FEKÅ16PR03

Specialiceringspraktikkan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter.
kan organisera sin verksamhet.
kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag.
känner till olika verksamhetsformer i företag och organisationer.
är medveten om sitt ansvar i relation till en hållbar utveckling på arbetsplatsen.
kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden.
har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande.
   12 12 SP
EXA

Examensarbete

SP
FEKÅ16EX  15  15 SP
FEKÅ16EX01

Examensarbete 1kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
  5  5 SP
FEKÅ16EX02

Examensarbete 2kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
  5  5 SP
FEKÅ16EX03

Examensarbete och mognadsprovkan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
  5  5 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen