Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Formgivare (YH), inredningsdesign (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Formgivare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

36 SP
93   12 SP
VK16IN01

Introduktion till högskolestudierEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till sin egen högskola och enhet
• reflektera över studier, läroplaner och studiernas struktur
• känna till olika studieformer och metoder samt verktyg för inlärning
• kanna använda Novias informationskanaler
• ha tillräckliga kunskaper i IKT för att avlägga studier
• kunna studera såväl individuellt som i grupp
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna kommunicera muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
• ha kunskap i informationssökning med betoning på bibliotekets databaser
• kunna använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
• kunna kommunicera både muntligt och skriftlig på ett för arbetslivet ändamålsenligt sätt
• Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
YH10FI01

FinskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
• behärska den centrala terminologin inom respektive bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur inom respektive yrkesområde
• uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• ha kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
 3   3 SP
6612  24 SP
VK16KH01

Konsthistoria 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien
• ha en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker
• kunna tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet
3    3 SP
VK16KK01

KulturkunskapEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
• ha en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
• ha förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
• utveckla en förståelse för samtidskulturen
• ha förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
3    3 SP
VK16KH02

Konsthistoria 2Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• ha en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärska ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kunna definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• ha förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
 3   3 SP
VK16ND01

Nutidskonst och designEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera nutidskonstens och designens mångfald
• kunna ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
• kunna föra en kommunikation gällande nutidskonsten och designens koppling till konsthistoriens tradition
• kunna gör en tolkning av nutidskonstens och designens uttryck, form och innehåll
 3   3 SP
VK16FM01

ForskningsmetodikEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känna till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulera självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumentera och kritiskt granska metoder och forskningsresultat inom respektive område
  3  3 SP
VK16ES01

EntreprenörskapEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
• ha förståelse för företagande och entreprenörskap
• ha förståelse om finansieringssystem inom den kreativa branschen
  9  9 SP
Yrk

Yrkesstudier, gemensamma

63 SP
451233 63 SP
VK16VK01

Visuell kommunikationEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i färg-, kompositions- och formlära och kan tillämpa sina kunskaper
• grunderna i stilisering och kan tillämpa den i sitt arbete
• tillämpa grundläggande bildanalysmetoder
• använda och tillämpa Mood-board eller motsvarande metod
6    6 SP
VK16TE01

TeckningEfter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
• avgöra den centrala betydelsen av att kunna teckna och skissera.
• urskilja de viktigaste funktionerna rörande teckning
• omsätta omgivning, motiv och tanke i enkel grundläggande teckning.
3    3 SP
VK16FD01

Foto & designhistoriaEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av andra världskriget
• förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• kunna grunderna i konstindustrins- och grafiska designens utveckling och historia före andra världskriget
1
3    3 SP
VK16FB01

Foto & bildbehandlingEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna

• grunderna i Camera Raw
• grunderna i Photoshop
• kamerans grunder
• grunderna i fotografering
• grunderna i att se/tolka/förmedla
• grundläggande kunskap om skanning och utskrift
3    3 SP
VK16DB01

Digital bildbehandling 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• fördjupar sig vidare i Photoshop på ett individuellt plan.
• grunderna i Adobe Bridge och Adobe Lightroom
• grundläggande färghantering skärm/utskrift
• grunderna i repro och interiörfotografering
1
3    3 SP
VK16LO01

Grunderna i LayoutEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till de grundläggande funktionerna i Indesign
• känna till grunderna inom komposition, bildhantering och typografi
• kunna hantera bild, text och grafiska element och placera dem på en yta
• på egen hand kunna skapa flersidiga dokument för en digital miljö samt för utskrift
3    3 SP
VK163D01

3D-visualiseringEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• 3D-programmets grunder och kan tillämpa kunskaperna
• behärska visuella presentationer i 3D
1
3    3 SP
VK16KE01

Rörlig bild. Kamera & editeringEfter avslutad kurs förväntas den studerande.
• förstå ljudets betydelse för video eller rörlig bild.
• redogöra för filmkamerans grundläggande funktion.
• identifiera de grundläggande funktionerna i editeringsprogrammet
• vara förtrogen med bildkomposition för rörlig bild
3    3 SP
VK16VP01

VerkstadspassetEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• ha grundläggande kunskaper om verkstadsmaskinerna och deras användning
• använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
• värdera betydelsen av verkstadsdisciplin, ordning och reda
1
3    3 SP
VK16VG01

Grunderna i vektorgrafikEfter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till det grundläggande funktionerna i Illustrator
• kunna hantera och skapa grafiska element och placera dem på en yta
3    3 SP
VK16SF01

StudiofotograferingEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna grunderna i studiofotografering (utrustning och ljus)
• kunna elementär ljussättning för porträtt- och föremålsfotografering
• veta vilka tillbehör som används och hur de fungerar
3    3 SP
VK16FU01

Fotografiskt uttryck IEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• förstå behovet av att utveckla ett personligt uttryck
• påbörja utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär, fotograf eller som en kreativ aktör
• kunna planera ett enkelt visuellt projekt
• kunna på ett enkelt sätt verbalisera sin idé och färdiga bilder
3    3 SP
VK16BJ01

Bildjournalistik 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till journalistikens grunder
• kunna producera dokumentärt bildmaterial
• känna till de olika genren inom bildjournalistik
• ha bekantat sig med mediabranschen
3    3 SP
VK16LK01

LitteraturkursEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha större insikt i den individuella yrkesidentiteten
• vara förtrogen med väsentlig branschlitteratur
• kunna arbeta virtuellt och självständigt i Moodle-plattformen
1
3    3 SP
VK16IB01

Introduktion till branschen 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekant med sin yrkesroll och bransch
• kunna grunderna i ett av branschens uttryckssätt och verktyg
1
6    6 SP
VK16IB02

Introduktion till branschen 2Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
- producera enkelt material inom sitt gebit
- grunderna i ett av branschens uttryckssätt, verktyg och möjligheter
1
6    6 SP
VK16PJ01

ProjektEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• projekthantering
• i grupp planera och utföra ett projekt
• visa förmåga att organisera och planera
• visa förmåga att kundanpassa sitt projekt
• grunderna att utvärdera processen och komma med konkreta förbättringsförslag
 9   9 SP
VK16PO01

Portfolio ProgressEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha sammanställt sin första visningsportfolio/marknadsföringsmaterial och cv
• • kunna göra ansökningar som är typiska för den egna branschen (stipendium-, praktik-, arbetsplatsansökningar och anhållan om utställning, etc.)
• kunna förbättra sin egen position
• dokumentera och utvärdera sin inlärning
 3   3 SP
VK16PO02

Portfolio PublikEfter avslutad kurs förväntas studeranden
• visa kompetens gällande ansökningar/kundkontakt/initiativ genom konkreta resultat
• färdigställa en professionell visningsportfolio/markandsföringsmaterial
• redogöra resultat av visningsportfolions/markandsföringsmaterialets användning (konkreta uppgifter ges)
• ha förmåga att utveckla marknadsföring av sitt kunnande
• kunna dokumentera, utvärdera och förbättra sin inlärning
  3  3 SP
VK16PP01

PresentationsportfolioEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• påvisa en fungerande marknadsföringsrutin och resultat
• använda en färdig professionell visningsportfolio/hemsida eller annan marknadsföringsplattform och presentera den på för branschen typiskt sätt
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier, inredningsdesign

87 SP
ID16ID01 333024 87 SP
ID16VP01

Verkstadsprojekt/textil 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

få en grundläggande kunskap om verkstadsteknik i textiltrycksal
känna till olika textilmaterial och deras användning
känna till olika tillverkningsmaterial och deras användning
tillämpa sina grundläggande kunskaper inom verkstadsteknik, planering och tillverkning
förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet och hållbar utveckling
 6   6 SP
ID16VP02

Verkstadsprojekt/trä 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

känna till olika tillverkningsmaterial och deras användning
tillämpa sina grundläggande kunskaper inom verkstadsteknik, planering och tillverkning
förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet och hållbar utveckling
använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
 3   3 SP
ID16IP01

Inredningsplanering 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

känna till arbetsbilden inom rumslig planering
förstå arbetsprocessen inom rumslig planering
använda planeringsmetoder och- verktyg inom branschen
behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
 3   3 SP
ID16AC01

Auto CAD 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

Auto CAD-programmets grunder och kan tillämpa kunskaperna
behärska visuella presentationer i auto cad
 3   3 SP
ID16FR01

Färg och rum 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna

iaktta, använda och utvärdera färg och form samt förstå deras förhållanden som grund för formgivningsarbetet
förstå färgernas psykiska och fysiska inverkan
använda färgerna funktionellt och visuellt i sitt eget arbete
 3   3 SP
ID16DH01

Designhistoria 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
skaffa information genom att reflektera och tillämpa den inom rum- och inredningsplanering
förstå formgivarens etiska och estetiska ansvar ur ett historiskt perspektiv
konstindustrins utveckling och historia före andra världskriget
 3   3 SP
ID16RT01

Rummets textilier 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

känna till olika textilier och deras användning i inredningsplanering
förstå arbetsprocessen inom rumslig textilplanering
använda planeringsmetoder och - verktyg inom branschen
 3   3 SP
ID16ML01

Materiallära 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden

kunna grundläggande kunskaper gällande material och kan tillämpa kunnandet
använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
reflektera kring produktens miljöpåverkan från råvara till avfall
 3   3 SP
ID16DD01

3 D 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna behärska

3D-programmet med ingående och kan tillämpa kunskaperna inom inredningsplanering
Samt behärska visuella presentationer i 3D
 3   3 SP
ID16PP01

Presentationsportfolio 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

visuellt och verbalt presentera sina idéer och produkter
förstå den visuella och verbala kommunikationens mål och medel
 3   3 SP
ID16IP02

Inredningsplanering 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstår metoderna för kreativ problemlösning
presentera sina idéer
förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
förstår användarorienterad planering och ergonomins betydelse i rumslig gestaltning
ta hänsyn till helhetstänkande i planering
  6  6 SP
ID16IP03

Inredningsplanering 3Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

göra ändamålsenliga material- och färgval utgående från planerings objekt
tillgodose specialbehov inom ramarna för rumslig planering
kan tillämpa sina kunskaper inom både privat och offentlig miljö
förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och estetiska ansvar
  3  3 SP
ID16PL01

Produktplanering 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstå och behärska kreativa processer, planeringsmetoder och visuella presentationsmetoder inom formgivningsarbetet
förstå användarorienterad planering och ergonomins betydelse
förstå samröret mellan etiska, kvalitativa, funktionella och estetiska värden inom produkt-formgivning och kunna tillämpa dessa
  3  3 SP
ID16PT01

Produkttillverkning 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

utgående från tidigare erhållna tekniska kunskaper och materialkunskap tillverka sin egen produkt
  3  3 SP
ID16DH02

Designhistoria 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
skaffa information genom att reflektera och tillämpa den inom rum- och inredningsplanering
förstå formgivarens etiska och estetiska ansvar ur ett historiskt perspektiv
konstindustrins utveckling och historia efter andra världskriget
  3  3 SP
ID16ML02

Materiallära 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
tillämpa sin materialkunskap inom inredningsdesignen och behärskar användningen av materialen ändamålsenligt
använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
  3  3 SP
ID16BL01

Byggnadslära 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

grunderna i olika byggnadstekniker, både nya och traditionella
grunderna i olika benämningar och konstruktioner
välja ändamålsenliga material och förstå deras egenskaper
reflektera kring materialens miljöpåverkan och hållbarhet
använda olika informationskanaler inom branschen
  3  3 SP
ID16AC02

Auto CAD 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

Fördjupa sig inom dataprogrammet
tillämpa kunskaperna inom det egna planeringsarbetet
behärska visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
  3  3 SP
ID16DD02

3 D 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

på ett ändamålsenligt sätt behärska och effektivt använda dataprogram
självständigt använda verktyget
visualisera sin idé och produkt för tillverkare
  3  3 SP
ID16IP04

Inredningsplanering 4Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

beakta branschens byggtekniska kriterier
förstå användarorienterad planering och ergonomins betydelse i rumslig gestaltning
göra ändamålsenliga material- och färgval
tillämpa sina kunskaper inom både privat och offentlig miljö
omsätta formgivarens ekologiska, ekonomiska och estetiska ansvar
använda sig av branschens metoder och kunna kommunicera med branschfolk och övriga aktörer
självständigt lösa visuella, tekniska och funktionella uppgifter
självständigt planera fungerande helheter inom inredningsplanering
   6 6 SP
ID16PF01

ProfileringKan självständigt hantera arbetsuppgifter inom branschen
Behärskar kreativa processer i det självständiga arbetet
Har förmåga att uttrycka sig verbalt, skriftligt och visuellt
Utvecklar sin personliga kompetens inom inredningsdesign
   6 6 SP
ID16FP01

Fördjupningsprojekt 1Kan förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
Förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
Fördjupar sin förståelse av de processer som formgivning och inredningsdesign innebär
   6 6 SP
ID16FP02

Fördjupningsprojekt 2Kan självständigt utföra krävande formgivningsuppdrag inom sin egen bransch
Har förmåga att reflektera och analysera objektivt kring branschen det egna arbetet
Kan fatta beslut och lösa problem på ett hållbart sätt
kan fungera som inredningsdesigner i mångprofessionella team
   6 6 SP
Val

Valfria studier

9 SP
Pra

Praktik

30 SP
 31215 30 SP
ID16PR01

Praktik 1, InredningsdesignKan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
 3   3 SP
ID16PR02

Praktik 2, InredningsdesignKan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
  6  6 SP
ID16PR03

Praktik 3, InredningsdesignKan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
  6  6 SP
ID16PR04

Praktik 4, InredningsdesignKan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
Kan använda projektarbetsmetoder
Utvecklar sin professionella profil
Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
   6 6 SP
ID16PR05

Praktik 5, InredningsdesignKan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
Kan använda projektarbetsmetoder
Utvecklar sin professionella profil
Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
   9 9 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
ID16EX   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen