Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Hälsovårdare (YH), Vasa (240 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Hälsovårdare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier   FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

12 SP
VÅV14IN93   12 SP
VÅV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till sitt yrkes etiska värdegrund
- är förtrogen med litteratursökning samt har ett kritiskt tänkande
- kan arbeta med olika grupper och team oberoende av bakgrund
- förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från en ekologisk, teknisk, ekonomisk aspekt samt med speciell tonvikt på hållbar utveckling ur ett hälso- och socialt perspektiv
-kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap för global hållbar samhällsutveckling samt genom ledningssystemet känna till Novias hållning i miljöfrågor
- har kunskap om miljöns inverkan på hälsan och kan arbeta för hållbar utveckling
1
3    3 SP
VÅV14SV01

SvenskaStuderande
- kan i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
- kan använda sig av sociala medier i vårdarbetet samt kan särskilja på den professionella och privata rollen i användandet av sociala medier

Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 SP
VÅV14FI01

FinskaStuderande
- behärskar den centrala branschterminologin på finska och kan i sina studier tillgodogöra sig finskspråkig facklitteratur
- kan i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt utrycka sig muntligt och skriftligt på finska
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
1
3    3 SP
VÅV14EN01

EngelskaStuderande
- kan på engelska på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi på engelska inom vårdområdet och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i engelskspråklig facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper i engelska och känner de relevanta verktygen därtill
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
YRK VÅ

TEORETISKA STUDIER

108 SP
VÅV14BV126   18 SP
VÅV14BV01

Människans fysiologi och anatomi 1Studerande
- har kunskap om latinska och grekiska begrepp, samt om anatomiska läges- och riktningsbeskrivningar
- har kunskap om och förstår hur cellerna, de olika vävnadstyperna samt huden fungerar
- har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
- har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
- har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättning och organfunktioner
- har kunskap om och förstår fortplantningen
- har kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad samt musklers, skelettets och ledernas anatomi och fysiologi
1
3    3 SP
VÅV14BV02

Människans fysiologi och anatomi 2Studerande
- har kunskap om och förstår hur blodet, hjärta, blodkärl och blodcirkulation fungerar
- har kunskap om och förstår hur lymfsystemet fungerar
- har kunskap om och förstår hur lungorna, luftvägarna och respirationen fungerar
- har kunskap om och förstår hur mag-tarmkanalen med tillhörande organ samt matspjälkningen fungerar
- har kunskap om och förstår hur njurarna och urinvägarna fungerar samt hur bildandet av urin sker
- har kunskap om och förstår kroppens vätske- och syra-basbalans
1
3    3 SP
VÅV14BV03

Klinisk mikrobiologiStuderande
- har kunskap om de olika mikrobgruppernas biologi, mikrobernas spridningssätt och resistensutveckling
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika mikroberna
- förstår mikrobernas roll vid infektion
- känner till de vanligaste patogena mikroberna
- förstår betydelsen av människans mikrobiota (normalflora)
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom klinisk mikrobiologi
- förstår betydelsen av mikrobiologi inom vårdyrket
- behärskar aseptiskt arbetssätt
1
3    3 SP
VÅV14BV04

Immunologi och patologiStuderande
- har kunskap om människans cellbiologi, biokemi, metabolism och metaboliska störningar
- kan beskriva hur lymfocyterna fungerar i immunförsvaret
- vet vad som sker vid en immunisering (infektion, vaccination, rhesusimmunisering, passiv immunisering)
- behärskar immunologisk och patologisk terminologi
- känner till olika orsaker till sjukdom (etiologi)
- kan beskriva den akuta inflammationsreaktionen samt cell- och vävnadsförändringar vid sjukdom
- känner till centrala informationskällor inom immunologi och patologi
- förstår betydelsen av immunologi och patologi inom vårdyrket
1
3    3 SP
VÅV15BV07

Läkemedelsbehandling 2Studerande
- behärskar förverkligandet av avancerad läkemedelsbehandling hos bade vuxna och barn
- känner till grunderna för vätskebehandling och blodtransfusioner
- behärskar patienthandledning och dokumentation i samband med läkemedelsbehandling
- har kunskap om läkemedelsbehandlingens betydelse för patientsäkerheten
- behärskar läkemedelsräkning
- har grundläggande vaccinationsberedskap för vuxna enligt nationella vaccinationsprogrammet
1
 3   3 SP
VÅV15BV08

Läkemedelsbehandling 3Studerande
- förstår och kan följa upp läkemedlens verkningar, biverkningar och interaktioner
- har kunskap om klinisk farmakologi i ett biomedicinskt kontext
- har kunskap om läkemedel inom de vanligaste folksjukdomarna
- har kunskap om smärtmediciner
- har kunskap om antikoagulansbehandling
- har kunskap om läkemedel som är allmänna inom flera olika sjukdomsgrupper
1
 3   3 SP
VÅV14HV3 6  9 SP
VÅV14HV01

FolkhälsoarbeteStuderande
- är införstådd med och har kunskap om hälsofrämjandets värdegrund, förstår principer för och betydelsen av hälsofrämjande vård på individ- och samfundsnivå
- kan arbeta utgående från nationella hälsopolitiska program och strategier
- kan känna igen och förebygga risker som hotar individens hälsa och välmående
- har grundläggande kunskap i hälso- och socialvårdens uppbyggnad, organisation och styrning i Finland
- känner till och kan tillämpa lagar och förordningar som styr verksamheten inom vården
1
3    3 SP
VÅV14HV02

Hälsofrämjande vårdStuderande
- har kunskap om det hälsofrämjande arbetet för vuxna
- har kunskap gällande olika metoder som används för att främja befolkningens hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar
- känner till grunderna för screeningsundersökningar och deras genomförande
- har grundläggande kunskap om graviditet, förlossning och barnsängstid samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
1
  3  3 SP
VÅV14HV03

FamiljehälsaStuderande
- har kunskap om och förstår betydelsen av familjecentrerad vård
- har grundläggande kunskap om barns och ungas hälsa samt kunskaper om det hälsofrämjande arbetet i relation till dessa
- har kunskap om och förstår barnsjukvårdens särdrag
1
  3  3 SP
VÅV14KV18186  42 SP
VÅV14KV01

VårdprocessenStuderande
- har kunskap om och kan göra en grundläggande bedömning av människans grundbehov
- har kunskap om vårdprocessen baserad på evidens och kan dokumentera den enligt nationella dokumentationssystem
- har kunskap om nutrition och dietetik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan värdera människans livsviktiga funktioner, sinnesfunktioner och funktioner för välbefinnandet samt har en grundläggande beredskap att tillämpa den i vården
1
3    3 SP
VÅV14KV02

Vårdens teoretiska och etiska grunderStuderande
- har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
- har kunskap om och kan tillämpa de vårdvetenskapliga grundbegreppen hälsa och välbefinnande, människa, patient, livsvärld, lidande och vårdande
- har kunskap om vårdens lagstiftning och etiska grunder och kan tillämpa dem i vården
- kan i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och yrkesspecifika etiska koder och kan genom att respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar verka utan att kränka de mänskliga rättigheterna
1
3    3 SP
VÅV14KV03

Individcentrerade vårdmetoderStuderande
- kan bemöta individen som expert på sitt eget liv och i vården ta tillvara patientens egen erfarenhet
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
- har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
- förstår pedagogikens och handledningens grunder
- kan tillämpa undervisning och handledning för att hjälpa patienter till större grad av självvård
- kan handleda anhöriga och studerande
1
3    3 SP
VÅV14KV04

PatientsäkerhetStuderande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning beträffande patientsäkerhet
- har kunskap om och kan tillämpa centrala begrepp och metoder inom kvalitetssäkring i patientvården
- kan i vården integrera patientsäkerhet och kvalitetssäkring
- kan utvärdera vårdens kvalitet
- förstår och har insikter i röntgenundersökningarnas betydelse inom patientvården
- känner till lagar och förordningar samt direktiv gällande medicinsk strålning
- känner till medicinska strålningens användningsområden
- har grundläggande insikter och färdigheter gällande strålning och strålskydd samt kan minimera strålningsriskerna och ansvara för strålskyddsaspekterna i sitt eget arbete
- har den grundläggande utbildning i strålskydd för hälsovårdspersonal som ST-direktiv 1.7 (Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa) föreskriver
3    3 SP
VÅV14KV05

Geriatrisk och palliativ vårdStuderande
- har kunskap om fysiologisk gerontologi och geriatrik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan tillämpa särdragen inom äldres läkemedelsbehandling
- kan främja funktionsförmågan hos äldre och har ett rehabiliterande arbetssätt i vården
- har kunskap om olika minnesstörningar
- har kunskap om och kan tillämpa palliativ vård
- har kunskap om vården vid livets slut samt kan tillämpa den i mötet med patienter och närstående
1
3    3 SP
VÅV14KV07

Vård vid kardiovaskulär ohälsaStuderande
- kan vid patientens kardiovaskulära ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid kardiovaskulär ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder bedöma patientens vårdbehov, samt kan prioritera och dokumentera enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för kardiovaskulär fysiologi och anatomi
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste kardiovaskulära sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid kardiovaskulära sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till kardiovaskulär ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid kardiovaskulär ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
3    3 SP
VÅV14KV08

Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsaStuderande
- kan vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för andningssystemets och sinnesorganens fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste respiratoriska och sinnesorganens sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid respiratoriska och sinnesorganens sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till respiratoriska och sinnesorganens ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 SP
VÅV14KV09

Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsaStuderande
- kan vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för matspjälkningssystemets och endokrina systemets fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste gastrointestinala och endokrinologiska sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid gastrointestinala och endokrinologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 SP
VÅV14KV10

Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomarStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande vid immunologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för immunsystemets fysiologi
- har kunskap om förebyggande vård och behandling vid de vanligast förekommande nationella och globala infektionssjukdomarna
- har grundläggande vaccinationsberedskap för vuxna
- känner till infektionssjukdomarnas epidemiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid immunologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till immunologisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid immunologisk ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 SP
VÅV14KV11

Vård vid muskeloskeletal ohälsaStuderande
- kan vid muskeloskeletal ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid muskeloskeletal ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för skelettets och musklernas fysiologi och anatomi
- har kunskap om människans vanligaste muskeloskeletala sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid muskeloskeletala sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till muskeloskeletal ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid muskeloskeletal ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan påvisa rehabiliteringens betydelse som en del av patientens helhetsvård och förklara rehabiliteringsprocessen
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 SP
VÅV14KV13

Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsaStuderande
- kan vid neurologisk och hematologisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid neurologisk och hematologisk ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för nervsystemets fysiologi och anatomi, samt blodets sammansättning och egenskaper
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste neurologiska och hematologiska sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid neurologiska och hematologiska sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till neurologisk och hematologisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa, samt kan stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 SP
VÅV14KV12

Vård vid urogenital ohälsaStuderande
- kan vid urogenital ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har evidensbaserad kunskap om den medicinska- och kirurgiska patientens särdrag och om vården vid urogenital ohälsa
- kan använda vårdvetenskapen som en grund för vårdandet
- kan enligt nationella direktiv utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation
- kan bedöma patientens vårdbehov genom adekvata kliniska och fysiologiska bedömningar och mätmetoder, samt kan prioritera och dokumentera dessa enligt nationella klassificeringssystem
- kan redogöra för njurarnas, urinvägarnas och fortplantningssystemets fysiologi och anatomi
- kan redogöra för och beräkna vätske- och elektrolytbalansen
- har kunskap om människans vanligaste urogenitala sjukdomstillstånd och deras bakomliggande patofysiologi
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid urogenitala sjukdomstillstånd
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akutvård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård och rehabilitering i relation till urogenital ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid urogenital ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- förstår betydelsen av att beakta människans sexualitet och främjandet av denna som en integrerad del av vården
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
 3   3 SP
VÅV14KV14

Vård vid psykisk ohälsaStuderande
- kan vid psykisk ohälsa tillämpa evidensbaserad klinisk praxis och kritiskt tänkande
- har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa, ss. depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar
- känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
- har kunskap om den medicinska terminologin och läkemedelsbehandlingen vid psykisk ohälsa
- har förmåga att bedöma vårdbehovet hos patienter i behov av akut psykiatrisk vård, samt stödja dem och deras närstående
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård, mentalhygien och rehabilitering i relation till psykisk ohälsa
- kan integrera hälsofrämjande vård vid psykisk ohälsa, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- känner till lagstiftningen och har en grundläggande beredskap att handla i situationer där barn far illa
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
  3  3 SP
VÅV16KV15

Vård vid missbruk och beroendeStuderande
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap i vården av missbrukare
- har kunskap om olika former av missbruk, främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel
- kan informera, råda och handleda i missbruksfrågor
- känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i sin yrkesutövning
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer vid vård av patient med missbruksproblem
- förstår betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande vård, mentalhygien och rehabilitering i relation till missbruk
- kan integrera hälsofrämjande vård vid missbruk, samt stödja och handleda patienten i egenvård
- kan bemöta människor med olika kulturell bakgrund och förstår kulturens betydelse i vården
1
  3  3 SP
HVV14HA  913 22 SP
HVV14HA01

Hälsovårdararbetets utgångspunkterStuderande
- har kunskap om den lagstiftning, de strategier och de hälsopolitiska program som utgör utgångspunkterna för hälsovårdarens arbete
- är väl förtrogen med hälsovårdaryrkets etik och värden
- är förtrogen med hälsovårdararbetets utvecklingskeden
- har färdigheter att utgående från olika befolkningsgruppers behov verka hälsofrämjande i ett multikulturellt och föränderligt samhälle
- har kunskap om samhällsanalysens betydelse som en av utgångspunkterna för hälsofrämjande arbete
- har kunskaper gällande resursförstärkande och uppsökande arbetssätt och kan identifiera och stöda klienter/patienter i behov av särskilt stöd
- kan verka för hållbar utveckling
1
  3  3 SP
HVV14HA02

Hälsovårdararbete med familjen som väntar barnStuderande
- behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
- känner till riskfaktorer i samband med graviditet och förlossning och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
- kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
- behärskar uppföljning, vårdhänvisning och handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
- har grundläggande kunskap om den normala förlossningen och kan handha en akut
förlossning
- har kunskap om parförhållande, föräldraskap och tidig interaktion
- behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
- kan beakta kvinnans och familjens kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda kvinnan och familjen
1
  3  3 SP
HVV14HA03

Neonatal vård och amningshandledningStuderande
- har grundläggande kunskap i neonatalvård och uppföljning och vård av det sjuka nyfödda barnet
- kan ge stöd och råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- har beredskap att ge amningshandledning
1
  3  3 SP
HVV14HA04

Hälsovårdararbete med barn och deras familjerStuderande
- behärskar metoder för att stöda och följa upp barnets tillväxt och utveckling
- känner igen och kan tidigt ingripa vid situationer som kan utgöra risk för barnets hälsa och utveckling
- har kunskap om parförhållande, föräldraskap och tidig interaktion
- har beredskap att ge handledning och rådgivning åt familjen i fostranfrågor och frågor relaterade till hälsovanor
- kan beakta barnets och familjens kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda barnet och familjen
- behärskar vaccinationsverksamhet inom barnrådgivningen
   3 3 SP
HVV14HA05

Hälsovårdararbete med skolbarn och ungaStuderande
- har kunskap om skol- och studerandehälsovårdens verksamhet och känner till dess styrdokument och förstår dessas betydelse för individens hälsovård i skolan och inom studerandehälsovården
- har fördjupade insikter i främjandet av hälsa och välbefinnande inom skol- och studerandemiljön
- kan stöda, följa upp och bedöma elevens och studerandes välbefinnande och hälsa i olika livssituationer samt stöda deras familjer
- har färdigheter att iaktta och tidigt kunna ingripa i problemsituationer samt hänvisa till fortsatt vård
- kan beakta elevens och den studerandes kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda skolbarn och unga och deras familjer
   3 3 SP
HVV14HA06

Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldreStuderande
- har kunskap om arbetsföras hälsovård och beredskap att kunna tillämpa aktuell lagstiftning och aktuella styrdokument
- har kunskap om och beredskap för att kunna tillämpa god företaghälsovårdspraxis
- kan utföra hälsoundersökningar och stöda främjandet av arbetsföras hälsa och välbefinnande
- har grundläggande beredskap att utföra arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar samt insikter i yrkesmedicinska frågor
- känner till särdragen för hälsofrämjande bland äldre och kan stöda främjandet av äldres hälsa och välbefinnande
- kan beakta klienternas/patienternas kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda arbetsföra och äldre och deras familjer
   4 4 SP
HVV14HA07

Hälsofrämjande färdigheter och expertkunskapStuderande
- behärskar förebyggande av infektionssjukdomar och kan fungera som expert gällande vaccinationsverksamhet för barn och vuxna
- har insikter i miljöhälsa och kan verka för förebyggande av olycksfall
- utvecklar lärande- och handledningsfärdighet
- utvecklar sin yrkesskicklighet utgående från ett mångvetenskapligt perspektiv.
   3 3 SP
HVV14FU 368 17 SP
HVV14FU01

ForskningsmetodikStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan både manuellt och digitalt söka efter evidensbaserad kunskap och vetenskapliga artiklar
- kan i lärdomsprovsprocessen samt i projekt tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
1
 3   3 SP
HVV14FU02

Forskningsmetoder och vårdteoriStuderande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom vårdforskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra enkla statistiska beräkningar och tester
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete och utvecklingsarbete
- har kunskap om olika vårdteorier och vårdmodeller och deras tillämpningsområden
- kan tillämpa vårdteorier och vårdmodeller i olika vårdsammanhang
- har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
- kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
1
  6  6 SP
HVV14FU03

Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbeteStuderande
- förstår ledarskapets betydelse i vården och hälsovårdararbetet
- kan identifiera huvudprinciperna för planering, organisering och ledning av verksamhet, samt har beredskap att leda arbete och att fungera som ledare i arbetsgruppen
- kan redogöra för förvaltningsprinciper, arbetslivets verksamhetsformer och kan fungera inom mångprofessionella arbetsgrupper, nätverk och projekt
- bär ansvar för egen yrkesmässig utveckling och upprätthållande av kvalitet inom sitt arbetsområde
- kan utveckla och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet inom hälsovårdararbetet
- känner till aktuella utmaningar i samhället och kan delta i utvecklandet av hälsovårdstjänsternas kvalitet och effektivitet
- har insikter i hälsovårdarens roll som professionell beslutspåverkare och förstår betydelsen av samhällsmedvetenhet och engagemang
   3 3 SP
HVV14FU04

Utvecklingsarbete i hälsovårdStuderande
-visar förmåga att fördjupa och utveckla sin substanskunskap inom hälsovårdararbete
   5 5 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
EXAMENSA 312  15 SP
HVV15EX01

Examensarbete 1Studerande
- kan under handledning och gradvis självständigt i samarbete med annan studerande eller studerandegrupp genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (YH)
- kan bedöma forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
- kan framställa en forskningside´ för sitt examensarbete
1
 3   3 SP
HVV14EX02

Examensarbete 2Studerande
- kan under handledning och gradvis självständigt i samarbete med annan studerande eller studerandegrupp genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (YH)
- kan bedöma forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
- kan analysera datamaterialet i sitt examensarbete
1
  6  6 SP
HVV15EX03

Examensarbete och mognadsprovStuderande
- kan presentera sitt examensarbete samt agera som opponent för ett annat examensarbete
- kan redogöra för examensarbetets viktigaste resultat i ett mognadsprov, som även påvisar färdighet att uttrycka sig skriftligt
  6  6 SP
PRA VÅ

KLINISKA STUDIER

105 SP
VÅV14KVV1827219 75 SP
VÅV16KVV01

Läkemedelsbehandling 1Studerande
- har kunskap om och kan tillämpa lagstiftning och direktiv beträffande läkemedelsbehandling
- behärskar läkemedelsbehandlingens aseptik
- behärskar läkemedelsformer och deras administreringssätt
- kan observera läkemedelsbehandlingens verkningar hos patienten
- behärskar receptlära
- känner till grunderna för vätskebehandling och blodtransfusioner
- kan tillämpa sin kunskap i samband med läkemedelsräkning
- kan injektionsgivning
1
3    3 SP
VÅV14KVV01

Kliniska vårdens grunder 1Studerande
- förstår den kliniska vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- kan tillämpa och värdera vårdprocessen
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård
- kan utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan arbeta aseptiskt
- kan redogöra för förbandslära och utföra sårvård
1
3    3 SP
VÅV14KVV02

Kliniska vårdens grunder 2Studerande
- förstår vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- kan tillämpa och värdera vårdprocessen
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård
- kan utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan tillämpa grunderna i ergonomi och förflyttningsteknik
- kan ge första hjälp
1
3    3 SP
VÅV14KVV03

Kliniska vårdens grunder 3Studerande
- förstår vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- kan tillämpa och värdera vårdprocessen
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård i en simulationssituation och demonstrera sitt kunnande i en klinisk examination
- kan redogöra för laboratorieundersökningarnas betydelse inom patientvården och utföra grundläggande laboratorieundersökningar
1
3    3 SP
VÅV14KVV05

Kliniska vårdåtgärderStuderande
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund samt som en del av ett team utföra nödvändiga evidensbaserade vårdåtgärder
- kan använda teknisk utrustning i vården
- kan utgående från fallbeskrivningar och simuleringsövningar bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt använda elektroniska vårddokumentationsprogram
- kan utföra centrala vårdåtgärder inom medicinsk och kirurgisk vård
- kan i en simulerad situation återuppliva patienter
- kan identifiera rytmstörningar
1
 3   3 SP
VÅV14KVV04

Äldrevård och långvårdsmedicinStuderande
- kan använda evidensbaserad kunskap inom äldrevård och långvårdsmedicin
- har kunskap om och förstår betydelsen av en god patientrelation
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och de närstående
- kan identifiera patientens grundläggande vårdbehov och utföra grundläggande vårdåtgärder
- kan inom äldrevården särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan under handledning utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
1
6    6 SP
VÅV16KVV02

Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 1Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 9   9 SP
VÅV16KVV03

Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 3Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 3   3 SP
VÅV14KVV08

Kirurgisk vårdStuderande
- kan påvisa grundläggande kunskap och färdigheter inom kirurgisk och perioperativ vård
- kan arbeta systematiskt och aseptiskt
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd och skador samt utföra nödvändiga evidensbaserade vårdåtgärder som en del av ett team
- kan använda teknisk utrustning
- kan utgående från fallbeskrivningar och simuleringsövningar bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt använda elektroniska vårddokumentationsprogram
1
 3   3 SP
VÅV16KVV04

Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 2Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
 9   9 SP
VÅV16KVV05

Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 4Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  3  3 SP
VÅV14KVV11

Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindradeStuderande
- kan i simulerade situationer identifiera och analysera vårdbehov hos barnpatienter
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, samt inom vård av funktionshindrade
- kan inom hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, samt inom vård av funktionshindrade särskilja den enskilde patientens särdrag
- har kunskap om och förståelse för patientvården i hemmiljö
- har kunskap om och förståelse för patientvården på öppenvårdsmottagning
- förstår hemmets och närståendes betydelse för patienten
- känner till de vanligaste orsakerna till fysiska och psykiska funktionshinder och är förtrogen med verksamhetsprinciperna för omsorgen om handikappade
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan på ett säkert sätt utföra vaccinationer för vuxna
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
1
  9  9 SP
VÅV16KVV06

Vård inom psykiatrisk- och missbrukarkontextStuderande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom psykiatrisk - och missbrukarkontext
- kan inom psykiatrisk - och missbrukarkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan identifiera och tolka patientens/klientens grundläggande behov gällande psykisk ohälsa och missbruk
- har beredskap att ge psykisk första hjälp
- kan bemöta patienten/klienten och närstående i deras närmiljö
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
  9  9 SP
VÅV14KVV16

Vård inom mödravårdskontextStuderande
- har insikter i mödrapoliklinikens verksamhet och vården vid förlossning
- har kunskap om och kan delta i vården av mor och barn under barnsängstiden på barnsängsavdelning
- har beredskap att ge amningshandledning
- kan beakta moderns och familjens kulturtillhörighet
- kan säker läkemedelshantering
   3 3 SP
VÅV14KVV17

Vård inom valbar hälsovårdskontextStuderande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom valbar hälsovårdskontext
- fördjupar sina färdigheter inom hälsovårdararbetet
- kan påvisa sin förmåga att utföra säker läkemedelsbehandling och behärska vaccinationsverksamhet
   6 6 SP
HVV14KH   30 30 SP
HVV14KH01

Hälsofrämjande färdigheter inom familjehälsaStuderande
- kan använda sig av centrala undersöknings- och screeningsmetoder inom hälsovårdararbetet
- vägleder och stöder klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
- innehar färdigheter att förverkliga familje- och föräldraförberedelse
- har beredskap att utföra en säker vaccination åt barn
- har kunskap om olika hälsofrämjande arbetsmetoder och har färdigheter att använda sig av dessa i mötet med familjen, individen, gruppen och samhället i förändring
- behärskar säker läkemedelshantering
   3 3 SP
HVV14KH02

Vård inom kontexten mödra- och barnhälsovårdStuderande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
- kan planera , genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom barnhälsovård
- kan identifiera klientens resurser och hälsohinder och stöda den gravida , den väntande familjens och barnfamiljens hälsa
- kan arbeta familjecentrerat i stödandet av familjen
- kan beakta klientens/patientens och familjens kulturtillhörighet
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos den gravida, den väntande familjen och barnfamiljen
- förvärvar insikter i familjeplanering
behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom barnrådgivningsarbetet
   15 15 SP
HVV14KH03

Vård inom kontexten skol- och studerandehälsovårdStuderande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom skol- och studerandehälsovård
- kan identifiera elevers och studerandes resurser och hälsohinder och kan stöda deras hälsa
- kan beakta elevers och studerandes samt deras familjers kulturtillhörighet
- behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom skol- och studerandehälsovården
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos elever, studerande och deras familjer
   6 6 SP
HVV14KH04

Vård inom arbetsföras hälsovårdStuderande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom arbetshälsovård
- kan identifiera arbetsföras resurser och hälsohinder och stöda deras hälsa
- har grundläggande beredskap att utföra arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar
- kan beakta klientens/patientens kulturtillhörighet
- behärskar säker läkemedelshantering och vaccinationsverksamhet inom arbetshälsovården
- har insikter i att arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos arbetsföra och deras familjer
   6 6 SP
Val

Valfria studier

SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen