Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Utbildning inom social- och hälsovård, Åbo (Högre YH) (90 SP)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Socionom (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 2-3 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

55 SP
SHV14HL15    15 SP
SHV14HL01

Ledarskap och medarbetarskapStuderande

Kan motivera ett etiskt medvetet ledarskap och kan analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap häri

Kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier - hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap- i ett hållbart förändringsledarskap

Kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan analysera, tillämpa och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap

Kan relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
1
5    5 SP
SHV14HL03

Kvalitetsutveckling och förändringsarbeteStuderande

Kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete.

Känner teorier om förändringsarbete och säkerhet i arbete för att tillämpa dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.

Kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
1
5    5 SP
SHV14HL02

Hälsoekonomisk styrning och arbetsrättStuderande

Kan förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv

Kan beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé

Kan förklara sambandet mellan verksamhet och budget

Kan bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård

Kan kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
1
5    5 SP
SHV16UL1510   25 SP
SHV16UL01

Organisationsteori och strategiskt arbeteStuderande

Kan analysera social- och hälsovårdens organisationer och beakta samhällsutvecklingen

Är väl förtrogen med huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledarskap

Har förmåga att analysera och tolka organisationen ur ett intressentperspektiv

Kan kritiskt granska förhållandet mellan etik, värderingar och ledarskap på olika nivåer i organisationen

Kan tillämpa och analysera aktuell, tvärvetenskaplig forskning inom ledarskapsområdet
1
5    5 SP
SHV16UL02

Välfärdspolitik och samhällelig påverkanStuderande

Är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter

Kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender

Kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg

Kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 SP
SHV16UL03

Ekonomisk styrning och uppföljningStuderande

Är förtrogen med offentliga sektorns ekonomistyrning
och privatföretagsekonomi

Kan tillämpa och analysera ekonomisk rapportering och ekonomiska prestationsmått

Kan planera, förverkliga och slutredovisa projekt med extern finansiering
1
5    5 SP
SHV16UL04

Personalresurser och operativt ledarskapStuderande

Är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur

Kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling

Kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling

Kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
1
 5   5 SP
SHV16UL05

Quality management and evaluationThe student is able to

Define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives

Identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care

Describe the most central quality management systems within social- and health care

Integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties

Can plan and implement evaluation of ones work field/activity/operation
1
 5   5 SP
SHV16FU510   15 SP
SHV16FU01

Kunskaps- och verksamhetsutvecklingStuderande

Förstår och kan analysera kunskapsutvecklingen inom social- och/eller hälsovårdsområdet ur vetenskapsteoretiska perspektiv

Kan värdera och kritiskt granska utvecklings- och forskningsresultat inom det egna området, och bidra till en forskningsbaserad utveckling av egen verksamhet
1
5    5 SP
SHV16FU02

ForskningsmetodikStuderande

Har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder.

Har tillägnat sig ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Kan genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
1
 10   10 SP

VALFRIA STUDIER

5 SP
UL10VF 5   5 SP
exa

Examensarbete

30 SP
SHV16EX1020   30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen