Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

55 SP
De gemensamma grundstudierna omfattar 55 sp och de gemensamma yrkesstudierna 106 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga.
MAP14MA     15 SP
- Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar
- Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder
- Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial
- Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper
- Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
TKV14MA013    3 SP
TKV14MA023    3 SP
TKV14MA033    3 SP
TKV14MA043    3 SP
TKV14MA05 3   3 SP
MAP14SK     15 SP
Svenska
- Den studerande har muntliga och skriftliga färdigheter i sitt modersmål som behövs för studierna, examensarbetet, yrkes- och samhällslivet

Finska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda finska muntligt och skriftligt på ett tillfredställande sätt i vardags- och arbetslivssituationer
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift

Engelska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda engelska både muntligt och skriftligt på ett tillfredsställande sätt i de situationer som uppkommer i arbetslivet
- är medveten om kulturella skillnader och deras betydelse
TKV14SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV14FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV14FI02  3  3 SP
TKV14EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
3    3 SP
TKV14EN02   3 3 SP
MAP14EA     25 SP
Studeranden
- känner till den egna branschen
- kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen inom maskintekniken
- har analytisk färdigheter, förmåga att leda projekt och delta i forsknings- och utvecklingsarbete
- känner till förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet samt de viktigaste verktygen för ekonomisk planering och styrning
- har kunskaper att delta i projektverksamhet samt att leda människor, processer och projekt
- känner till grundprinciperna för företagande, marknadsföring och industrins tjänsteverksamhet
TKV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
1
1    1 SP
TKV14FE013    3 SP
TKV14RE013    3 SP
TKV14LEA01  5  5 SP
TKV14TR01  3  3 SP
MAP14EA01 3   3 SP
MAP14EA02  4  4 SP
MAP16DA013    3 SP
YRK

Yrkesstudier profilering: Maskinkonstruktion

136 SP
De gemensamma grundstudierna omfattar 55 sp och de gemensamma yrkesstudierna 106 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga.

Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i Maskin- och produktionsteknik avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 45 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.

MAP14FY     15 SP
- känner till fysikens och kemins centrala begrepp, lagar och principer och deras samband
- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan använda sig av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch
- har genom kunskap om fysikens och kemins grundläggande lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen
MAP14ME015    5 SP
MAP14FY02 5   5 SP
MAP14ME02 5   5 SP
MAP14PT     15 SP
MAP14PT013    3 SP
MAP14PT02   6 6 SP
MAP14PT03 3   3 SP
MAP14PT04   3 3 SP
MAP14EN     16 SP
MAP14EN01 5   5 SP
MAP14EN02  5  5 SP
MAP16EN04  3  3 SP
MAP 16MA01  3  3 SP
MAP14RA     15 SP
MAP14RA01 5   5 SP
MAP14RA02  5  5 SP
MAP14RA03  5  5 SP
MAP14MR     15 SP
MAP14MR01  3  3 SP
MAP14MR02  3  3 SP
MAP14MR03   3 3 SP
MAP14MR04   3 3 SP
MAP14MR05 3   3 SP
MAP14KTK     15 SP
MAP14KT014    4 SP
MAP14KT023    3 SP
MAP14KT035    5 SP
MAP14KT04 3   3 SP
MAP14TD1     15 SP
MAP14TD01 3   3 SP
MAP14TD02 3   3 SP
MAP14TD03  3  3 SP
MAP14TD05 3   3 SP
MAP14TD06 3   3 SP
MAP14TD     15 SP
MAP14TD07  5  5 SP
MAP14TD08   3 3 SP
MAP14TD09   4 4 SP
MAP14TD10  3  3 SP
MAP14KT     15 SP
MAP14KT05   4 4 SP
MAP14KT06   5 5 SP
MAP14KT07  3  3 SP
MAP14KT08   3 3 SP
Val

Valfria studier

4 SP
Pra

Praktik

30 SP
MAP14PR101010  30 SP
-studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
-studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
-studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
-studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
-studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
-studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
-studerande har skapat kontakter till arbetslivet
EXA

Examensarbete

15 SP
MAP16EX     15 SP
YRK

Yrkesstudier profilering: Drifts- och Energiteknik

136 SP
De gemensamma grundstudierna omfattar 55 sp och de gemensamma yrkesstudierna 106 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga.

Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i Maskin- och produktionsteknik avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 45 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.
MAP14FY     15 SP
känner till fysikens och kemins centrala begrepp, lagar och principer och deras samband
- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan använda sig av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch
- har genom kunskap om fysikens och kemins grundläggande lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen
MAP14ME015    5 SP
MAP14FY02 5   5 SP
MAP14ME02 5   5 SP
MAP14PT     15 SP
MAP14PT013    3 SP
MAP14PT02   6 6 SP
MAP14PT03 3   3 SP
MAP14PT04   3 3 SP
MAP14EN     16 SP
MAP14EN01 5   5 SP
MAP14EN02  5  5 SP
MAP16EN04  3  3 SP
MAP 16MA01  3  3 SP
MAP14RA     15 SP
MAP14RA01 5   5 SP
MAP14RA02  5  5 SP
MAP14RA03  5  5 SP
MAP14MR     15 SP
MAP14MR01  3  3 SP
MAP14MR02  3  3 SP
MAP14MR03   3 3 SP
MAP14MR04   3 3 SP
MAP14MR05  3  3 SP
MAP14KTK     15 SP
MAP14KT014    4 SP
MAP14KT023    3 SP
MAP14KT035    5 SP
MAP14KT04 3   3 SP
MAP14TD1     15 SP
MAP14TD01 3   3 SP
MAP14TD02  3  3 SP
MAP14TD03  3  3 SP
MAP14TD05 3   3 SP
MAP14TD06 3   3 SP
MAP14UT     15 SP
MAP14UT01   3 3 SP
MAP14UT02   3 3 SP
MAP14UT03  5  5 SP
MAP14UT04  4  4 SP
MAP14DT     15 SP
MAP14DT01  3  3 SP
MAP14DT02   6 6 SP
MAP14DT03   3 3 SP
MAP14DT04  3  3 SP
Val

Valfria studier

4 SP
PRA

Praktik

30 SP
MAP14PR101010  30 SP
-studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
-studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
-studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
-studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
-studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
-studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
-studerande har skapat kontakter till arbetslivet
EXA

Examensarbete

15 SP
MAP16EX     15 SP
YRK

Yrkesstudier profilering: Bil- och transportteknik

137 SP
De gemensamma grundstudierna omfattar 55 sp och de gemensamma yrkesstudierna 62 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga.

Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i Maskin- och produktionsteknik avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 45 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.
MAP14FY     15 SP
- känner till fysikens och kemins centrala begrepp, lagar och principer och deras samband
- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan använda sig av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch
- har genom kunskap om fysikens och kemins grundläggande lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen
MAP14ME015    5 SP
MAP14FY02 5   5 SP
MAP14ME02 5   5 SP
MAP14EN     5 SP
MAP14EN01 5   5 SP
MAP14PT     6 SP
MAP14PT013    3 SP
MAP14PT04   3 3 SP
MAP14RA     15 SP
MAP14RA01 5   5 SP
MAP14RA02  5  5 SP
MAP14RA03  5  5 SP
MAP14KTK     12 SP
MAP14KT014    4 SP
MAP14KT035    5 SP
MAP14KT04 3   3 SP
MAP14MR     3 SP
MAP14MR01  3  3 SP
MAP14TD1     6 SP
MAP14TD01 3   3 SP
MAP14TD06 3   3 SP
MAP14BT     15 SP
MAP14BT01  4  4 SP
MAP14BT02  3  3 SP
MAP14DT01  3  3 SP
MAP14BT03  5  5 SP
MAP14BTY     15 SP
MAP14BY015    5 SP
MAP14BY02 5   5 SP
MAP14BY03  3  3 SP
MAP14BY04  2  2 SP
MAP14BY     15 SP
MAP14BY05 5   5 SP
MAP14BY06  3  3 SP
MAP14BY07  4  4 SP
MAP14BY08  3  3 SP
MAP14PR01   30 30 SP
VAL

Valfria studier

3 SP
PRA

Praktik

30 SP
MAP14PR101010  30 SP
-studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
-studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
-studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
-studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
-studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
-studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
-studerande har skapat kontakter till arbetslivet
EXA

Examensarbete

15 SP
MAP16EX     15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen