Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Ingenjör (YH), el- och automationsteknik (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

45 SP
De gemensamma grundstudierna omfattar 45 sp och de gemensamma yrkesstudierna 75 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga.
ELA14SK     15 SP
Svenska
- Den studerande har muntliga och skriftliga färdigheter i sitt modersmål som behövs för studierna, examensarbetet, yrkes- och samhällslivet

Finska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda finska muntligt och skriftligt på ett tillfredställande sätt i vardags- och arbetslivssituationer
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift

Engelska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda engelska både muntligt och skriftligt på ett tillfredsställande sätt i de situationer som uppkommer i arbetslivet
- är medveten om kulturella skillnader och deras betydelse
TKV14SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV14FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
2
 3   3 SP
TKV14FI02  3  3 SP
TKV14EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
  3  3 SP
TKV14EN02   3 3 SP
TKV14MA     15 SP
- Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar
- Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder
- Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial
- Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper
- Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
TKV14MA013    3 SP
TKV14MA023    3 SP
TKV14MA033    3 SP
TKV14MA043    3 SP
TKV14MA05 3   3 SP
ELA14EN     15 SP
Studeranden
- känner till den egna branschen
- kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen inom elektrotekniken
- har analytisk färdigheter, förmåga att leda projekt och delta i forsknings- och utvecklingsarbete
- känner till förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet samt de viktigaste verktygen för ekonomisk planering och styrning
- har kunskaper att delta i projektverksamhet samt att leda människor, processer och projekt
- känner till grundprinciperna för företagande, marknadsföring och industrins tjänsteverksamhet
TKV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
1
1    1 SP
TKV14FE01  3  3 SP
TKV14RE01  3  3 SP
TKV14LEA01  5  5 SP
TKV14TR01  3  3 SP
Yrk

Gemensamma yrkesstudier

75 SP
De gemensamma grundstudierna omfattar 45 sp och de gemensamma yrkesstudierna 75 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga.

ELA14FK     9 SP
- känner till fysikens och kemins centrala begrepp, lagar och principer och deras samband
- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan använda sig av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch
- har genom kunskap om fysikens och kemins grundläggande lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen
ELA14FY013    3 SP
ELA14FY02  3  3 SP
ELA14KE01 3   3 SP
ELA14MA     6 SP
- Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar
- Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder
- Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial
- Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper
- Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
ELA14MA01 3   3 SP
ELA14MA02 3   3 SP
ELA14ET     39 SP
Studeranden
- förmår utnyttja matematiska metoder och verktyg för att beskriva fenomen och lösa problem inom elektrotekniken
- behärskar fysikens viktiga lagar inom elektroteknikens tillämpningar, speciellt beträffande elektromagnetiska fenomen
-känner till komponenter och behärskar grundkopplingar inom elektroniken
- behärskar de elektrotekniska grundmätningarna
- känner väl till elektroteknikens centrala lagar och bestämmelser inom el- och apparatsäkerhet samt kan tillämpa dem i praktiken
ELA14ET013    3 SP
ELA14ET023    3 SP
ELA14ET033    3 SP
ELA14ET04 3   3 SP
ELA14ET05 3   3 SP
ELA14ET063    3 SP
ELA14ET076    6 SP
ELA14ET083    3 SP
ELA14ET09

Energiteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14ET10 3   3 SP
ELA14ET113    3 SP
ELA14ET12 3   3 SP
ELA14IT     21 SP
Studeranden
- förmår utnyttja matematiska metoder och verktyg för att beskriva fenomen och lösa problem inom utbildningen
- har goda baskunskaper inom programmeringstekniken
- har goda kunskaper inom datatekniken
ELA14IT01

Datorsystemse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
ELA14IT026    6 SP
ELA14IT03

Internetteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
ELA14IT04 3   3 SP
ELA14IT05

Nätverkse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14IT06

Databasteknikse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP

Yrkesstudier: Elkraftsteknik

60 SP
Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i El- och automationsteknik avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 60 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.

ELA14EA     15 SP
Studeranden
- har teoretiskt kunnande om inkopplingsfenomen
- har kännedom om transformatorer och elmotordrifter
- känner till ställverkens komponenter och uppbyggnad

ELA14EA01 3   3 SP
ELA14EA02 3   3 SP
ELA14EA03 6   6 SP
ELA14EA04

Ställverkse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14EI     15 SP
Studeranden
- är väl bekant med allmänna eldistributionsnät och byggnaders elnät
- kan dimensionera komponenterna för eldistributionsnät och byggnaders elnät
- kan använda centrala planeringsverktyg
ELA14EI01  3  3 SP
ELA14EI02  3  3 SP
ELA14EI03  6  6 SP
ELA14EI04  3  3 SP
ELA14EK     15 SP
Studeranden
- känner väl till skydds- och driftsövervakningssystem för elkraftsprocessen
- känner till skydds- och övervakningsmetoder i elkraftssystem
ELA14EK01   6 6 SP
ELA14EK02

ElstabilitetSe bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
   3 3 SP
ELA14EK03   3 3 SP
ELA14EK04   3 3 SP
ELA14SS     15 SP
Studeranden
- känner väl till skydds- och driftsövervakningssystem för elkraftsprocessen
- kan dimensionera motordrifters komponenter för konstant och reglerbar hastighet
- känner väl till programmerbara styrenheter, kommunikations- och styrsystem
ELA14SS01  3  3 SP
ELA14SS02  3  3 SP
ELA14SS03  3  3 SP
ELA14SS04  3  3 SP
ELA14SS05  3  3 SP

Yrkesstudier: Automationsteknik

60 SP
Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i El- och automationsteknik avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 60 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.
ELA14PT     15 SP
Studeranden
- känner till dimensionsanalys, material- och energibalanser
- känner till processteknikens och processmätteknikens grunder och principer
- förstår människan i samspel med maskin och process
ELA14PT01 6   6 SP
ELA14PT02 3   3 SP
ELA14PT03 6   6 SP
ELA14AD     15 SP
Studeranden
- kan planera, konstruera och programmera mikroprocessorbaserade system
- är väl insatt i teoretisk och praktisk analog och digital signalanpassning och -behandling
- känner till elektronikkonstruktioner och kan utnyttja programvara för analys och design
- känner till de principer som tillämpas vid planeringen av elektroteknisk apparatur

ELA14AD01  3  3 SP
ELA14AD02  3  3 SP
ELA14AD03  6  6 SP
ELA14AD04  3  3 SP
ELA14RE     15 SP
Studeranden
- kan arbeta med matematiska modeller för vanliga tekniska och speciellt elektrotekniska processer
- kan välja och simulera regulatorer för vanliga processer
- kan designa, simulera och implementera avancerade regulatorer och regleralgoritmer för industriella processer
- förstår sig på, ser potentialen med och kan använda intelligenta (olinjära) system och algoritmer
ELA14RE01  3  3 SP
ELA14RE02  6  6 SP
ELA14RE03  3  3 SP
ELA14RE04  3  3 SP
ELA14ST     15 SP
Studeranden
- förstår styrtekniska system och kan välja komponenter till styrtekniska system
- förstår uppbyggnaden och användandet av industriella styr- och automationssystem
- är insatt i datakommunikation och industriella kommunikationsmöjligheter
ELA14ST01   3 3 SP
ELA14ST02

StyrsystemSe bifogade pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14ST03   3 3 SP
ELA14ST04   6 6 SP

YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK

60 SP
Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i El- och automationsteknik avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 60 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.
ELA14SU     15 SP
Studeranden
- förstår grunderna i elektroteknik och analog elektronik, samt kan använda sig av relevanta mätinstrument, för att diagnostisera och lösa hårdvarurelaterade problem.
- känner till branschrelaterade teorier och deras koppling till IT problem.
- känner till slutna och öppna lösningar och förstår deras betydels vid val av systemlösning
ELA14SU01

Datasäkerhetse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14SU02 3   3 SP
ELA14SU03 3   3 SP
ELA14SU04 3   3 SP
ELA14SU05 3   3 SP
ELA14AM     15 SP
Studeranden
- kan konstruera datorsystem och har förståelse för perifera system och deras krav vid systemlösningar relaterade till distribuerade system
- kan använda sig av och förstå sig på IKT teknik
- förstår vad och hur hållbarutveckling påverkar stora IT system.
- förstår kontexten och vet hur de olika faktorerna beaktas vid planering och konstruktion av IT system som en integrerad del av samhället.
ELA14AM01  5  5 SP
ELA14AM02  5  5 SP
ELA14AM03  5  5 SP
ELA14PR     15 SP
Studeranden
- behärskar de grundläggande teorierna och metoderna gällande programmering, versionshantering och styrning av projekt
- kan analysera behov för och planera lösningar programmeringsproblem. Har förståelse för distribuerade system och deras krav vid systemlösningar
- kan implementera moderna distribuerade och mobila helhetslösningar.
ELA14PR01  3  3 SP
ELA14PR02  3  3 SP
ELA14PR03  3  3 SP
ELA14PR04  6  6 SP
ELA14IS     15 SP
Studeranden
- förstår skillnaden mellan inbyggda system och server/persondator-hårdvara.
- förstår operativsystemets betydelse, dess uppgifter och hur val av operativsystemet påverkar helhetslösningar.
- kan använda sig av och förstå sig på IKT teknik
- förstår långtidsperspektivet för IT system med beaktande av utrustningens livscykel och individernas arbetsförmåga
ELA14IS01   3 3 SP
ELA14IS02   3 3 SP
ELA14IS03   3 3 SP
ELA14IS04   3 3 SP
ELA14IS05

Webbsystemse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
   3 3 SP

YRKESSTUDIER: ENERGY TECHNOLOGY

60 SP
Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i El- och automationsteknik avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 60 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.
ELA16EE  15  15 SP
Environmental management and energy provision
•Activity and environmental impact related to the most important environmental aspects
•Knowledge of common materials and residual products, their properties, manufacture, use and environmental load in order to be able to choose materials in a rational and sustainable way in working life
•Resource efficiency and recycling
•Tools and processes for assessing environmental impact and sustainability
ELA16EE01  6  6 SP
ELA16EE02  9  9 SP
ELA16PT  15  15 SP
•Energy sources, thermodynamics, combustion engineering
•Process design basics
•An overview of different process measurement and monitoring methods, including theory and practical measurements
•Lectures, project work, study visits and different case studies
ELA17PT01  6  6 SP
ELA17PT02  9  9 SP
ELA16CO   15 15 SP
Control engineering basics, the principles of feedback control systems, implementing basic feedback control systems, and be able to select components and equipment for control systems
•Smart grid systems include distributed consumption and production of electricity Efficiency, reliability, usability, economics and sustainability are essential parameters
•Modelling theory and using simulation as a tool in designing energy systems. Differential equations, continuous linear systems, z-transform, hardware and simulations
•Basics in optimization theory and practical examples. Focus is on optimization of energy systems and their challenges.
•The courses consist of lectures and exercises as well as visits to local companies in this sector.
ELA17CO01   6 6 SP
ELA16CO02   9 9 SP
ELA16ES 15   15 SP
-Review of energy systems from a global perspective from physical principles to practical solutions. Technologies currently utilized and implemented and future prospects and development
-Principles of design and engineering of energy systems and deepened knowledge in selected technologies
-Sustainability in the energy context. What is sustainability, how do we measure it, how can we reach it. Close co-operation with experts in the renewable energy field at Novia R&D
-In the distributed energy systems course students will work in cross-scientific teams analyzing, designing and/or developing solutions for distributed energy
-Course work generally consist of lectures and some visits to local companies
ELA17ES01 6   6 SP
ELA17ES02 3   3 SP
ELA16ES03 6   6 SP
Val

Valfria studier

15 SP
Pra

Praktik

30 SP
ELA14AP101010  30 SP
-studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
-studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
-studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
-studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
-studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
-studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
-studerande har skapat kontakter till arbetslivet
EXA

Examensarbete

15 SP
ELA16EX   15 15 SP
Se bifogat dokument
Kärnkompetenser


« Tillbaka till utbildningsprogrammen