Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Mångsidig naturresursförvaltning » Skogsnaturvård

Skogsnaturvård

Utförandeplaner
Kod: NM13SK07
Namn: Skogsnaturvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan redogöra för bakgrunden till och utvecklingen inom skogsnaturvården
-kan redogöra för metoder för tryggandet av naturens mångfald i ekonomiskogar
-kan identifiera särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
-kan identifiera naturvårdslagens skogbevuxna naturtyper
-kan identifiera livsmiljöer som skyddas av skogscertifieringen
-kan beakta skogsnaturvård i samband med skötselåtgärder, avverkningsplanering och förnyelseplanering
-kan identifiera fasta fornlämningar i skogen
-kan beakta skogsnaturvård i samband med uttag av energived
-kan beakta vattenskyddsbehov i all åtgärdsplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen