Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Virkesdrivning

Virkesdrivning

Utförandeplaner
Kod: NM13VA03
Namn: Virkesdrivning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan planera stämplingar utgående från terräng och bärighet samt vattenvårdsaspekter
-kan beakta kulturminnen, fornlämningar, livsmiljöer samt hotade arter
-kan beakta certifieringskriterier vid stämplingsplanering och drivningsarbete
-känner till de metoder som används för drivning av virke och energived
-kan planera och leda drivning
-känner till hur drivning av stormvirke utförs
-kan planera lagring av virke och energived vid fjärrtransportled
-känner till avverkningarnas kostnadsstruktur
-är insatt i arbetssäkerhet och avtalsfrågor
-känner till hur lön beräknas för skogsarbetare och maskinlag
-känner till olika former av områdesföretagande
-kan utföra granskningar av kvaliteten på drivningsarbete samt noggrannheten på skördarmätningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen