Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsskötsel på specialområden » Virkesproduktion i kustregionen

Virkesproduktion i kustregionen

Utförandeplaner
Kod: NM13SK09
Namn: Virkesproduktion i kustregionen
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till regionala skillnaderna i skogsbruket i olika delar av Svenskfinland
-känner till metoder och förutsättningar för odling av ädellövskog och specialsortiment
-kan identifiera de viktigaste främmande trädslagen och deras produktionsförutsättningar
-kan ge råd gällande stamkvistningen
-känner till hur skogsgödsling, skogsvitaliseringsgödsling och askåterföring kan användas för att höja eller trygga tillväxten i ett bestånd
-kan kombinera produktion av virke med produktion av energived samt förstår inverkan på näringsbalansen
-kan genomföra uppföljning av skogsskötselarbeten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen