Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsskötselns metoder » Beståndsvård

Beståndsvård

Utförandeplaner
Kod: NM13SK03
Namn: Beståndsvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan planera röjningar
-kan beräkna kostnader för röjningar
-känner till hur skogsvårdsåtgärderna påverkar beståndsstrukturens utveckling
-förstår hur olika gallringsformer kan tillämpas i olika bestånd
-kan bedöma gallringsbehov och -styrka
-känner till hur kvaliteten på utförda gallringar bedöms
-kan planera och utföra stamkvistning
-känner till huvudprinciperna för skogsgödsling
-känner till olika stödformer för skötselarbeten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen