Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi (240 SP)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Skogsbruksingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

60 SP
BE16PK15    15 SP
RB14IN01

Introduktion till högskolestudierDen studerande:
- känner till sin egen högskola och enhet
- inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder
- kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
- kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra
- kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
- kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke
- kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
1
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:
- kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den
- kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- kan skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning

Studerande med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande:
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift.
Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande:
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
NM14BP01

BranschprojektDen studerande
- kan planera, genomföra och utvärdera ett branschspecifikt projekt
- har grundläggande insikt i sin egen bransch
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- känner till hur team bildas och utvecklas
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
- känner till projektledarens roll och uppgifter
1
3    3 SP
BE16SV15    15 SP
UONB10IK01

IKTDen studerande behärskar:
- skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
- filhantering
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
- tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
- program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
NM13SI01

Skogsmätning 1Den studerande:
- kan mäta träd, trädbestånd och tillväxt
- kan få fram volymer för enskilda träd och bestånd med tabellers hjälp
- känner till definitionerna för olika utvecklingsklasser och kan identifiera dessa i terrängen
- känner till beståndets utveckling under hela omloppstiden
1
3    3 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande:
- kan planera och utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar
- kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser
1
3    3 SP
NM13NA02

Hantering av naturresursdataDen studerande:
- kan bearbeta och förädla insamlat data till information
- känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information
- kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data
- kan validera datas riktighet
- kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål
1
3    3 SP
NM13NA03

MatematikDen studerande:
- förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet
- förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar
- kan lösa matematiska problem
- kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri
- kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner
- kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier
- förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen
- kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer
- förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner
- känner till begreppen gränsvärde, derivata och intergral och kan tillämpa regler för enkla funktioner
1
3    3 SP
BE16SE12    12 SP
BE16SE01

Botanik och ekologiDen studerande:
-känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
-känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
-förstår växtsystematikens grunder.
-känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem.
-känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
-kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
1
3    3 SP
NM13VÄ01

MarkläraDen studerande:
- känner till de allmännaste jordmånerna och jordarterna i Finland samt hur de bildats
- känner till hur istiden påverkat Nordens geologi
- känner till de effekter jordarten har på markens egenskaper
- känner till kretsloppet av näringsämnen
- känner till hur vattnet rör sig i marken
- förstå hur markens buffertförmåga fungerar
3    3 SP
NM13BK01

Skogstyper och dendrologiDen studerande
-känner till skogstypsklassificeringen
-kan identifiera växter för skogstypsklassificering
-kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna
3    3 SP
NM13SK02

Skogsskador och naturhänsynDen studerande:
-har kunskap om de vanligaste skogsskadorna
-känner till hur skogsskador undviks och bekämpas
-kan identifiera de vanligaste skogsskadegörarna
-känner igen viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
-känner igen hänsynskrävande miljöer enligt naturvårdslagen och certifieringens krav
1
3    3 SP
BE16FE 6   6 SP
BE16EF01

Redovisning och ekonomistyrningDen studerande:
-känner till vad god bokföringsetik betyder
-kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
-känner till kraven på skattebokföring
-känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
-kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
-känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
-kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
-förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten
-känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
-kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
1
 3   3 SP
BE16BEI01

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
-förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
-kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
-förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
-kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
-förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
-känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
-känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
  3  3 SP
BE16IL  6  6 SP
BE16IL01

UndersökningsmetodikDen studerande:
-känner till grunderna i vetenskapsteori
-klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
-kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
-kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
-kan utföra informationssökning från olika källor
-vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
-förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
  3  3 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande:
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata
- känner till de grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls
- kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
  3  3 SP
BE16EN   6 6 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande:
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
   3 3 SP
BE16EN01

Ledarskap och arbetslagstiftningDen studerande:
-känner till vad som krävs av arbets- och företagsledning för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
-känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofilen
-känner till hur det personliga ledarskapet utvärderas och utvecklas
-kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
-känner till arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar, rättigheter och skyldigheter
-känner till den centrala arbetslagstiftningen för inhemsk och utländsk arbetskraft
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

126 SP
BE16SM15    15 SP
NM13SK04

SkogsförnyelseDen studerande:
-kan bedöma och motivera förnyelsebehovet
-kan välja rätt förnyelsemetod med beaktande av biologiska, ekologiska och ekonomiska faktorer
-känner till markbehandlingens betydelse för virkesproduktionen och kan välja rätt markbehandlingsmetod
-kan planera, utföra och leda skogsodlingsarbete
-kan bedöma behovet av och planera eftervården
-kan tillämpa skogslagar och direktiv som har anknytning till beståndsanläggning
-känner till skogsträdsförädlingens genetiska grunder, ändamål, objekt samt metoder
-känner till funktioner anslutna till produktion av förädlat material och skogsförädlingens organisationer samt förstår skogsträdförädlingens inverkan på praktisk skogsföryngring
-känner till fröklassificeringen samt åtgärder anslutna till fröanskaffningen
-kan jämföra olika plantarter och -typer, åtgärder anslutna till deras odling samt kvalitetskrav
-känner till lagar, förordningar, direktiv och bestämmelser anslutna till odlingsmaterialets produktion, handel och distribution
1
6    6 SP
NM13SK03

BeståndsvårdDen studerande:
-kan planera röjningar
-kan beräkna kostnader för röjningar
-känner till hur skogsvårdsåtgärderna påverkar beståndsstrukturens utveckling
-förstår hur olika gallringsformer kan tillämpas i olika bestånd
-kan bedöma gallringsbehov och -styrka
-känner till hur kvaliteten på utförda gallringar bedöms
-kan planera och utföra stamkvistning
-känner till huvudprinciperna för skogsgödsling
-känner till olika stödformer för skötselarbeten
1
3    3 SP
NM13SK01

RöjningsteknikDen studerande:
-kan utföra röjning med röjsåg enligt givna instruktioner och med beaktande av arbetarskyddsbestämmelser
-kan utföra basservice på röjsåg
1
3    3 SP
NM13VA01

AvverkningsteknikDen studerande:
-kan utföra motormanuell avverkning på ett säkert sätt
-kan beakta sortimentskraven vid upparbetning av virket
-kan utföra basservice på motorsåg
-känner till hur småskalig virkesdrivning planeras och genomförs
1
3    3 SP
BE16SS 15   15 SP
BE16SS01

Skogsskötsel på torvmarkerDen studerande:
-känner till torvmarkernas geologiska och ekologiska bildningsprocesser
-känner till klassificeringsgrunder för torvmarker i naturtillstånd
-kan beakta hur en torrläggning (dikning) påverkar våtmarksekosystemet
-kan bedöma torvmarkens dikningsduglighet och kan planera skogsdikningen
-kan tillämpa vattenvårdsåtgärder vid dikning
-förstår torvmarkernas och -moarnas föränderliga näringsämnesförhållanden
-förstår torvmarkernas hållbarhetsdimensioner
-kan ge skötselråd om användningen av torvmoar
1
 6   6 SP
BE16SS02

SamhällsplaneringDen studerande:
- förstår behovet av samhällsplanering
- känner till det finländska planläggningssystemet
- känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer
- känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar
- kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun
1
 3   3 SP
NM13SK09

Virkesproduktion i kustregionenDen studerande:
-känner till regionala skillnaderna i skogsbruket i olika delar av Svenskfinland
-känner till metoder och förutsättningar för odling av ädellövskog och specialsortiment
-kan identifiera de viktigaste främmande trädslagen och deras produktionsförutsättningar
-kan ge råd gällande stamkvistningen
-känner till hur skogsgödsling, skogsvitaliseringsgödsling och askåterföring kan användas för att höja eller trygga tillväxten i ett bestånd
-kan kombinera produktion av virke med produktion av energived samt förstår inverkan på näringsbalansen
-kan genomföra uppföljning av skogsskötselarbeten
   3 3 SP
NM13BK02

Viltvård och mångbrukDen studerande:
- känner till olika mångbruksformer och förstår deras betydelse som en del av naturbruket
- känner till olika former av viltvård och jakt
- känner till vad allemansrätten tillåter samt dess nationella betydelse
- kan bedöma skötselbehov och planera skötselåtgärder utgående från mångbruksaspekter
- kan beakta mångbruksaspekter och estetik i samband med skötselåtgärder
1
 3   3 SP
BE16VK 12   12 SP
NM13VA02

VirkeshandelDen studerande:
-känner till hur marknaden för virke och energived fungerar
-känner till lagar och bestämmelser som styr virkeshandel och är insatt i centrala kontraktsfrågor
-kan redogöra för virkeshandelns skeden
-kan genomföra en anbudsprocess
-känner till prisbildning för rotskogar samt leverans- och specialvirke
-kan prissätta virke och energived
 3   3 SP
NM13VA03

VirkesdrivningDen studerande:
-kan planera stämplingar utgående från terräng och bärighet samt vattenvårdsaspekter
-kan beakta kulturminnen, fornlämningar, livsmiljöer samt hotade arter
-kan beakta certifieringskriterier vid stämplingsplanering och drivningsarbete
-känner till de metoder som används för drivning av virke och energived
-kan planera och leda drivning
-känner till hur drivning av stormvirke utförs
-kan planera lagring av virke och energived vid fjärrtransportled
-känner till avverkningarnas kostnadsstruktur
-är insatt i arbetssäkerhet och avtalsfrågor
-känner till hur lön beräknas för skogsarbetare och maskinlag
-känner till olika former av områdesföretagande
-kan utföra granskningar av kvaliteten på drivningsarbete samt noggrannheten på skördarmätningen
 3   3 SP
NM13VA05

Virkesmätning och lagringDen studerande:
-förstår virkesmätningens betydelse som del av anskaffningskedjan
-känner till de lagar och förordningar som lägger upp ramarna för mätning av virke och energived
-känner till de metoder som används för mätning av virke och energived
-kan tillämpa olika metoder för mätning av virke och energived
-kan lagra virke och energived i olika delar av kedjan utgående från kraven på råvarans egenskaper och färskhet
-kan följa de krav som insektskyddslagen ställer på lagring av virke
-känner till metoder som används för att förlänga lagringstiden på virke
-känner till de risker som kan kopplas till lagring av virke och energived
-förstår lagringskostnadernas betydelse i anskaffningskedjan
 3   3 SP
NM13VA04

Virkestransport och logistikDen studerande:
-förstår logistikens betydelse för hela anskaffningskedjan
-förstår infrastrukturens betydelse för den finska skogsindustrin
-har grundläggande kunskaper i vägbyggnad
-kan planera underhåll och iståndsättning av skogsvägar
-känner till metoder som används för fjärrtransport av virke och energived
-kan leda transporter av virke och energived
-förstår informationssystemets betydelse inom transportledning
-förstår hur ruttoptimering används för att uppnå kostnadsbesparingar
-känner till den lagstiftning och de avtal som lägger upp ramar för transporter inom skogsbranschen
-känner till hur taxor för virkestransporter är uppbyggda
-känner till hur transporter med pråmar och fartyg arrangeras
 3   3 SP
BE16SI 15   15 SP
NM13GI01

KartkunskapDen studerande:
- kan läsa och förstå kartans information
- kan röra sig i terrängen och lokalisera objekt med hjälp av karta
- känner till kartornas geometriska egenskaper
- kan kombinera kartgeneraliseringen och verkligheten
- kan bedöma de egna fysiska och kunskapsmässiga begränsningarna och skapa ett positivt förhållningssätt till självutveckling
1
 3   3 SP
NM13SI02

Skogsmätning 2Den studerande:
-kan mäta tillväxten på enskilda träd och bestånd
-kan utföra tillväxtberäkningar
-kan genomföra en stamanalys
-kan tolka resultaten från stamanalysen
-känner till fördelar och nackdelar med olika inventeringsmetoder
-kan planera och genomföra en linje-inventering
-kan räkna ut inventeringsresultat
-kan utföra mätningar för skogsfärdighetsbanor
-kan utföra mätningar för att bestämma höjdboniteten
1
 3   3 SP
BE16SI01

Planeringsmetoder och -systemDen studerande:
-känner till designen av de vanligaste inventeringsmetoderna lämpade för naturresursinventering
-kan bedöma inventeringsmetodernas noggrannhet och kontrollerat anpassa samplingsdesignen för ändamålet
-kan mångsidigt utnyttja geografisk hjälpdata i produktion av ny information
-förstår behovet av taktisk och strategisk planering av naturresurserna
-känner till skogshushållningens historiska utveckling och framtidsvisioner
-känner till de vanligaste metoderna för kostandseffektiv planering
-känner till metoder för insamling och analys av geografisk data
-kan redogöra för hur man med skogsplanering kan och bör beakta skogsbrukets hållbarhetsprinciper
-känner till metoder för att kartlägga skogsägarens målsättningar och kan bedöma hur dessa påverkar planeringssituationen
 6   6 SP
BE16SI02

GIS-analysDen studerande:
-känner till metoder för datafångst och bearbetning av data inför GIS-analyser
-kan analysera vektor- och rasterbaserade miljödata
-kan visualisera geografisk information effektivt och utnyttja webbaserade metoder för att sprida informationen vidare
 3   3 SP
BE16SP  18  18 sp SP
NM13NF03

SkogsplanenDen studerande:
-kan vid planering av naturresursförvaltningen beakta hållbarhetens olika målsättningar
-kan utnyttja tillgänglig information och tekniska hjälpmedel för en kostnadseffektiv framställning av skogsplaner
-kan med beaktande av skogsägarens och samhällets målsättningar framställa en taktisk-strategisk skogsplan
-förstår skogsplanens betydelse som stödinstrument för rådgivning och beslutssituationer
-kan presentera och motivera planens innehåll och användbarhet
1
  6  6 SP
BE16SP01

Operativa planeringsmetoderDen studerande:
-förstår den operativa planeringens tidsdimension, målsättningar och relation till ekonomi, logistik och beslutsfattande
-känner till metoder för planering av målstyrd operativ verksamhet
-känner till numeriska optimeringsmetoder
-kan formulera och lösa lineära optimeringsproblem
-förstår skogsorganisationers behov av beslutsunderlag för effektiv styrning av verksamheten
 3   3 SP
NM13LF02

Fastighetsjuridik och -värderingDen studerande:
- har kunskaper i bestämmelser som reglerar fastigheter
- känner lagstiftningen som påverkar fastigheter
- känner till kraven på fastighetsaffärer
- känner till registreringsmyndigheter och -utdrag
- har kunskaper i fastighetsbildning
- känner till olika ägoformer
- har kunskaper i förvaltning av enskilda vägar

Agrologstuderande kan värdera gårdsbruksfastigheter och skogsstuderande kan värdera skogsfastigheter
  3  3 SP
BE16SP02

FöretagsprojektDen studerande:
-kan tillämpa kunskaper i marknadsföring, försäljning och ekonomiuppföljning
-har färdigheter att fungera i naturbruksprojekt som medlem och ledare
1
  3  3 SP
NM13NF01

SkogsorganisationerDen studerande:
-kan redogöra för hur skogarna i Finland har utnyttjats tidigare
-kan beskriva utvecklingen av skötselmetoder, avverknings- och transportmetoder
-förstår sambandet mellan skogsindustrins uppkomst och utveckling och hur skogarna utnyttjats under olika tidsperioder
-kan redogöra för skogsägoförhållanden förr och nu
-förstår målsättningar med verksamheten i olika skogsorganisationer
-känner till samverkan mellan olika organisationer och aktörer inom skogssektorn
-känner till skogspolitiken i Finland och EU
1
 3   3 SP
BE16VS  12  12 SP
NM13TF02

Mekanisk virkesförädlingDen studerande:
-kan redogöra för träets uppbyggnad och egenskaper
-kan beskriva huvudprinciperna för tillverkningsprocesserna inom sågindustrin, plywoodindustrin och övrig skivindustri
-förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och slutprodukterna
-kan beskriva torkningsmetoder för virke och förstår deras inverkan på kvaliteten på sågade produkter
-känner till viktigaste metoderna för modifiering av trä
1
 3   3 SP
BE16VS01

Kemisk virkesförädlingDen studerande:
-förstår kemins betydelse för processerna inom skogsindustrin
-kan redogöra för hur mekanisk massa tillverkas
-kan beskriva olika metoder för kemisk cellulosaframställning
-förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och kvaliteten på mekaniska och kemiska massor (sortimentskrav och lagring)
-känner till huvudprinciperna för de vanligaste blekningsmetoderna
-kan redogöra för huvudprinciper för tillverkningen av de viktigaste pappers- och kartongsorterna
-förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och egenskaperna hos olika papperssorter
-känner till hur miljövården beaktas i samband med kemisk virkesförädling
-känner till forskningen och produktutvecklingen inom den kemiska virkesförädlingen
1
  3  3 SP
BE16VS02

Skogsmaskiner IDen studerande:
-känner till skogsmaskinernas grundläggande funktionsprinciper
-förstår sambandet mellan marktryck och spårbildning
-har grundkunskaper i teknik om skogsmaskiner och annan drivningsutrustning
-kan framföra skogsmaskin i terräng
  3  3 SP
NM13VA08

Skogsmaskiner IIDen studerande:
-känner till skogsmaskinernas utveckling
-kan ta fram taxor för skogsmaskiner
-kan räkna på lönsamheten för en skördare och skotare
-känner till hur data skickas till och från skogsmaskiner
-förstår kopplingen mellan matriser, stamprofil och aptering
-känner till vilken olje- och brandbekämpningsutrustning som skall finnas tillgänglig vid en avverkning
-kan välja lämplig drivningsutrustning utgående från beståndets och åtgärdens karaktär
1
  3  3 SP
BE16IV  9  9 SP
NM13VA09

Internationell virkesanskaffningDen studerande:
-känner till trender inom skogsindustrin på global nivå samt hur dessa påverkar det nordiska skogsbruket
-känner till hur skogssektorn är uppbyggd och fungerar i ett annat land
-känner till spårbarhetssystem för virke (CoC)
  3  3 SP
CM16BI01

International ForestryDen studerande:
-kan redogöra för skogsbrukets verksamhetsförutsättningar i några andra länder
-kan redogöra för hur plantageskogsbruk fungerar
-känner till olika former för skogsägande
-känner till hållbarhetsproblematiken i ett globalt perspektiv
-känner till internationell virkeshandel och råvaruströmmar
-kan förstå och använda skriven och talad engelska i sin yrkesutövning
  3  3 SP
BE16IV01

Internationell virkeshandelDen studerande:
-känner till skogsindustrins betydelse såväl i ett nationellt som i ett globalt perspektiv
-kan redogöra för skogsindustrins verksamhetsförutsättningar
-känner till marknadsläget för olika skogsindustriprodukter
-känner till import och exportbestämmelser för virke
   3 3 SP
BE16MN   15 15 SP
BE16MN01

LandskapsvårdDen studerande:
-kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
-kan förstå kulturella värden i landskapet
-lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
-kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
1
 3   3 SP
NM13SK07

SkogsnaturvårdDen studerande:
-kan redogöra för bakgrunden till och utvecklingen inom skogsnaturvården
-kan redogöra för metoder för tryggandet av naturens mångfald i ekonomiskogar
-kan identifiera särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
-kan identifiera naturvårdslagens skogbevuxna naturtyper
-kan identifiera livsmiljöer som skyddas av skogscertifieringen
-kan beakta skogsnaturvård i samband med skötselåtgärder, avverkningsplanering och förnyelseplanering
-kan identifiera fasta fornlämningar i skogen
-kan beakta skogsnaturvård i samband med uttag av energived
-kan beakta vattenskyddsbehov i all åtgärdsplanering
1
  3  3 SP
BE16MN02

Alternativ skogsskötselDen studerande:
-kan utgående från en mångsidig sakkunskap bedöma behov, möjligheter och effekter av olika skötselmetoder
-kan planera alternativa skötselprogram för bestånd och ge motiverade råd till skogsägare
   3 3 SP
NM13NF04

ProduktionsstrategierDen studerande:
-känner till de nationella och regionala målsättningarna och riktlinjerna för naturbruket
-kan utföra genomgripande produktionsstrategiska kalkyler för optimering av skogsfastighetens resultat
-känner till på vilket sätt socio-ekonomiska målsättningar kan beaktas i planeringen
-kan utvärdera hur verksamhetens hållbarhetskrav bör beaktas vid framställning av taktiska och strategiska åtgärdsprogram
-kan redogöra för planeringens mervärde i effektiv naturresursförvaltning
   6 6 SP
BE16GE   15 15 SP
BE16GE01

BioekonomiprojektDen studerande
- förstår begreppet bioekonomi och dess betydelse i Finland
- känner till naturbrukets möjligheter att ersätta icke-förnyelsebara produkter i övergången från linjär till cirkulär ekonomi
- känner till naturbrukets möjligheter att producera och sälja varor, tjänster och upplevelser
- känner till begreppen kvalitetsledning och kvalitetscertifiering
- kan i mindre projektgrupper ansvara för, planera, genomföra, utvärdera samt rapportera seminarier under temat "Aktuellt inom bioekonomi"
- kan fördjupa sig inom ett valbart område av bioekonomin
- kan fördjupa och bredda kunskaperna om det valda projekttemat via litteraturstudier
- kan genomföra en utredning/undersökning inom det valda ämnesområdet i mindre projektgrupper, gärna i samarbete med näringslivet i den aktuella regionen
- kan sammanställa en skriftlig rapport
- kan presentera projektresultatet för olika målgrupper
  6  6 SP
NM13TT05

BioenergiDen studerande:
- känner till olika sätt att ordna energiförsörjningen med beaktande av förnybara lösningar och närproducerad energi
- kan göra upp ekonomiska kalkyler för att bedöma lönsamhet för energisparande åtgärder, produktion och användning av förnybar energi
- kan bedöma olika energiformers inverkan på koldioxidutsläppen
   3 3 SP
NM13SK06

Virkesproduktionens ekonomiDen studerande:
-förstår skogen som kapitalegendom
-känner till metoder för jämförelse av skogsskötselåtgärders och investeringars ekonomiska fördelaktighet
-förstår skogsvårdsanvisningarnas ekonomiska utgångspunkter
-förstår skillnaden mellan produktion och avkastning
-kan bestämma ett skogsbestånds ekonomiskt optimala omloppstid
-känner till kostnadsberäkningens metoder
-kan med kostnadskalkyl bedöma lönsamheten i anskaffning av olika skogliga tillgångar
  3  3 SP
NM13SK10

Skogsbeskattning och -förbättringDen studerande:
-kan göra upp en skattedeklaration för en skogsfastighet och kan ge råd gällande skogsbeskattning
-känner till ersättningsprinciperna för skador som orsakas av licensbelagt vilt
-kan beakta stödformer för skogsskötselåtgärder
   3 3 SP
Val

Valfria studier

9 SP
Pra

Praktik

30 SP
Praktiken, som består av 30 sp, har en central betydelse för den studerandes inividuella yrkesprofilering.

Den studerande
- bekantar sig med arbetslivets funktion och krav inom sin bransch
- lär sig tillämpa kunskaper från studierna samt inhämta nya kunskaper från arbetslivet
- får knyta kontakter till personer och organisationer som verkar inom naturbrukssektorn
EXA

Examensarbete

15 SP
Examensarbetet är en del av den studerandes personliga kompetensprofil. I samband med examensarbetet erhåller den studerande ett fördjupat yrkeskunnande genom att utföra ett utrednings- eller forskningsarbete inom sitt yrkesområde. I anslutning till examensarbetet avläggs ett individuellt, skriftligt mognadsprov, som visar förtrogenhet med examensarbetets ämnesområde och respondentens språkkunskaper

Den studerande
- kan tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar
- kan utveckla lärdomsprovet till ett trepartssamarbete där den studerande, yrkeshögskolan och branschorganisationer tillsammans utvecklar produkter, system eller skapar ny kunskap
- kan strukturerat redovisa resultat vid genomförandet av forskningsplanen
- kan strukturerat, vid ett slutseminarium, redovisa och motivera examensarbetets problemformulering och syfte, redovisa och motivera material och metodval, presentera resultat samt dessutom analysera och diskutera examensarbetets resultat


« Tillbaka till utbildningsprogrammen