Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Gårdsbrukets skog » Produktion på gårdens skogsmark I

Produktion på gårdens skogsmark I

Utförandeplaner
Kod: NM13GS02
Namn: Produktion på gårdens skogsmark I
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till förutsättningarna för virkesproduktion i Finland och förstå hur trädslagen och olika produktionsförutsättningar påverkar varandra. Studerande skall kunna identifiera ett urval av de trädslag som växer i Finland. Studerande skall i praktiken kunna utföra skötselarbeten i skogen, speciellt i plant- och ungskogsbestånd.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen