Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Växtproduktionens grunder » Produktionsbiologi

Produktionsbiologi

Utförandeplaner
Kod: NM13VG01
Namn: Produktionsbiologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall inhämta grundläggande kunskaper om nationell och internationell växt- och livsmedelsproduktion och kunna redogöra för odlingsväxternas domesticering. Studerande skall kunna identifiera de i Finland vanligast förekommande kulturväxtfröna samt känna till odlingsväxternas grundläggande botanik och produktionsbiologi. Studerande skall känna till växternas olika övervintringsstrategier. Studerande skall känna till och kunna använda utvecklingsskalor för spannmål och oljeväxter. Studerande skall förstå de syften man kan ha då man odlar olika spannmåls- och oljeväxtgrödor och kan, utgående från växtfysiologiska grunder, välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen