Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Mark- och växtnäringslära » Växtnäring III

Växtnäring III

Utförandeplaner
Kod: NM13MV05
Namn: Växtnäring III
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kompetenser motsvarande kurserna Mark I, Mark II, Växtnäring I och Växtnäring II
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall fördjupa sin förståelse för symbiotisk kvävefixering och kunna bedöma dess bidrag till efterföljande grödors kväveförsörjning. Studerande skall känna till stallgödselns sammansättning och gödslingsvärde samt förstå hur olika lagringsmetoder inverkar på dessa parametrar. Utgående från kunskap om riskerna för uppkomsten av växtnäringsförluster från stallgödsel i olika skeden av hanteringen skall studerande kunna välja lämpliga lagringsmetoder och spridningstidpunkter. Studerande skall kunna utföra utvidgade gödslingsberäkningar, som bland annat omfattar förfruktsvärdet av gröngödslingsgrödor och tillförseln av stallgödsel, samt välja lämpliga gödselmedel. Studerande skall kunna vidta lämpliga tekniska och strategiska åtgärder för att optimera grödans utnyttjande av gödselkväve och gödselfosfor.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen