Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Gårdsförlagda studier

Gårdsförlagda studier

Utförandeplaner
Kod: NM13GF
Namn: Gårdsförlagda studier
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande skall kunna utföra de praktiska arbeten som förekommer under växtodlingssäsongen i ett gårdsföretag med specialiserad eller mångsidig produktion. Studerande skall på ett effektivt sätt kunna använda gårdsföretagets egna produktionsdata för att utföra grundläggande ekonomiska beräkningar. Studerande skall utförligt i form av en illustrerad gårdspraktikbok kunna redogöra för och på ett ingående sätt kunna beskriva och analysera gårdsföretagets växt- och/eller husdjursproduktion. Studerande skall även kunna beskriva hur gården interagerar med omgivande miljö med beaktande av ekonomiska och tekniska aspekter.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: De gårdsförlagda studierna omfattar totalt minst 75 dagars gårdspraktik, varav minst 10 dagars husdjurs- respektive växtodlingspraktik med skriftlig rapportering.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen