Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Byggmästare (YH), Vasa (210 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Byggmästare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

29 SP
BYM15SP9    9 SP
BYM15SV01

SvenskaDen studerande:
– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
BYM15FI01

FinskaStuderande
- kan utrycka si tydlig (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer
- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitordet 1, 2 eller 3) eller god (vitordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
3    3 SP
BYM15EN01

Engelska- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
3    3 SP
BYM15MA9    9 SP
BYM15MA013    3 SP
BYM15MA023    3 SP
BYM15MA033    3 SP
BYM15EA 11   11 SP
BYM15EA01

Allmän företagsekonomiMålsättning:
Syftet är att ge en inblick i hur ett företag är organiserat och fungerar ur ett tekniskt -
ekonomiskt perspektiv, att den studerande förstår företagslivet på lokal- nationell- och
internationell nivå, samt är medveten om samspelet mellan företaget och andra
samhällsaktörer, att den studerande förstår företagandets villkor i en föränderlig omvärld

Innehåll:
Företaget och dess omvärld
Företagandet, omfattning, synsätt och betydelse i en nation
Grundläggande organisationslära/kommunikation/rapportering
Företagsformer jämte juridik och om beskattning
Lönsamhet på kort och lång sikt, hållbar affärsverksamhet
Finansiering och finansieringsformer och finansieringskällor
Företagsstrukturer, förändringar
Företaget och globaliseringen
1
 3   3 SP
BYM15EA02 5   5 SP
BYM15EA03 3   3 SP
Yrk

Yrkesstudier

131 SP
BYM15BS63   9 SP
BYM15BS01

Fysik för byggmästareDen studerande
- kan använda och kontrollera enheter i beräkningar (1)
- känner till mekanikens och värmelärans begrepp, lagar och principer och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda lagar och principer för att lösa mera krävande problem (5)
- känner till facktekniska tillämpningar inom mekanik och värme (1)
1
3    3 SP
BYM15BS02

Datateknik för byggmästareStuderande
- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1), behärskar ett epostprogram (5)
- kan hitta information på skolans hemsidor (1), behärskar informationssökning på internet (5)
- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)
- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)
- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1), kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)
- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
1
3    3 SP
BYM15BS03 3   3 SP
BYM15EF8    8 SP
BYM15EF01

Betongens materialteknikKänner till tillverkning och är förtrogen med betongens egenskaper
Kan tillverka betong enligt olika recept
Förstår orsaken till kemiska och elektrokemiska reaktioner i betong och armering

Innehåll:
- Betongindustrin
- Betongens beståndsdelar
- Betongmassans egenskaper
- Den härdade betongens egenskaper
- Tillverkning av betong
- Betongens kvalitetssäkring
- Olika cementkvaliteter
- Korrosion
- Karbonatisering
- Skydd mot korrosion och karbonatisering
3    3 SP
BYM15EF02

Betong- och elementarbetenGe teoretiska kunskap som behövs för planering och utförande av betongkonstruktioner
Kan beräkna betongkonstruktionens brukstid
Känner till formning, tillverkning, betonering, efterbehandling och vinterbetonering.
kan planera och utföra betonggolv
Känner till reparationsmetoder för betong

Innehåll:
- Bestämning av brukstid
- Planering och ledning av betongarbeten
- Betonering och efterbehandling
- Vinterbetonering
- Betoneringsmetoder
- Betonggolv
- Reparation av betongkonstruktioner
- Tillverkning, transport och montering av betongelement
- Kvalitetsteknik för betongelement, monteringsplan, arbetsskydd
- Planerings och upphandlinsgsdokument (RYHT 2000 YSE 1998)
- Planering av monteringsarbete
1
5    5 SP
BYM15EF 88  16 SP
BYM15EF03

Byggnadsfysikens grunderKan bestämma konstruktionens temperaturfördelning och dess U-värde, känner till hur energicertifikat uppgörs och kan utföra balanseringskalkyler. Förstår betydelsen av fukttransport genom konstruktion och kan utföra diffusionsberäkningar. Kan uppskatta risken för mögelpåväxt utgående från simulerade modeller. Förstår konstruktionens fukttekniska funktion. Har grundläggande kunskaper i byggnadsakustik. Känner till föreskrifter, direktiv och rekommendationer för nybyggnad och sanering.

Innehåll:
- Begrepp inom byggnadsfysiken
- Värmeflöde genom konstruktion
- Beräkning av U-värde
- Fuktighet
- Fuktflöde genom konstruktion
- Hygroskopiska material och jämviktsfuktkvot
- Fuktkonvektion
- Diffusionsberäkning
- Luftflöden genom konstruktion
- Beräkning av energiförbrukning
- Principer för uppgörande av energicertifikat
- Byggnadsakustik
- Värme och fukt på arbetsplatsen
 5   5 SP
BYM15EF04

Byggnadsfysikaliska mätningarKan utföra vanliga byggnadsfysikaliska undersökningar och göra en skriftlig rapport. Kan ta fram jämförelsevärden ur litteraturen (1). Kan dra slutsatser utgående från mätresultat och jämförelsevärden, och känner till hur noggrannhet vid utförandet av mätning inverkar på mätresultatets noggrannhet och tillförlitlighet (3). Kan noggrant utföra undersökning, analysera resultat och prov och dra korrekta slutsatser (5). Känner till centrala byggnadsfysikaliska undersökningar, vilka typer som lämpar sig beroende på fall.
  3  3 SP
BYM15EF05

Byggnadsvård och -saneringDen byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället. Kan dokumentera byggnadens skick. Kan uppgöra åtgärdsförslag baserat på konditionsbedömning. Känner till (1) de vanligaste provtagningsmetoderna. Vet vad man med respektive mätmetod får reda på (1). Kan ta fram jämförelsevärden i litteraturen. Kan (3) dra slutsatser baserat på mätvärden och jämförelsevärden. Kan utgående från en okulär besiktning av en byggnad, (1) redogöra för vilka de mest akuta saneringsåtgärderna är samt kan avgöra vilka mera ingående undersökningar som borde göras. Kan (3) göra en helhetsbedömning om i vilken ordning & omfattning det lönar sig att sanera en byggnad.

Känner till (1) typiska ytliga tecken på betongskador och (3) känner till vilka alternativa reparationsmetoder, som står till buds för reparation av fasaders och andra betongskador. Känner till (3) och är (5) väl förtrogen med hur olika faktorer som t.ex. väder och vind samt temperatur inverkar på slutresultatet vid fasaders betong- och rappningsarbeten. Förstår (1) hur saneringens omfattning inverkar på byggnadens funktionella livstid och (5) kan kalkylera hur omfattande sanering det lönar sig att göra. Känner till vanliga skadetyper för byggnader förorsakade av bland annat insekter, svamp-, röt- och mögelangrepp. Känner till både förebyggande åtgärder och hur man reparerar skadorna av sådana angrepp.
 3   3 SP
BYM15EF06

Inomhusklimat och husteknikInomhusklimat:
- känner till olika sätt att utföra mätningar av inomhusluft, metodernas påliltlighet (3) och kan självständigt mäta och tolka resultaten (5)
- känner till faktorer som påverkar mikrobtillväxt
- känner till vilka typer av mikrober som trivs i byggnadsmaterial och kritiska gränsvärden för mikrobkontamination

Husteknik:
Känner huvudkomponenterna i hustekniska system och vet deras funktion. Vet hur VVS- arbeten hör ihop med byggprocessen. Känner till husteknikens inverkan på byggnadens E-tal. Känner till begrepp, beteckningar och symboler i el- och teleritningar. Känner till det mest centrala elsäkerhetsföreskrifterna och principerna för arbetsplatsens elektrifiering
Innehåll:
- VVS-arbeten i olika faser i byggnadsprocessen
- Ventilationssystem och utrymmesbehov
- Uppvärmningssystem
- Vatten och avlopp
- Fastighetens elnät
- Elektrifiering av småhus, symboler, ritningsläsning
- Elektrifiering i gamla hus, risker
- Grunderna i elsäkerhet
- Arbetsplatsens el
  5  5 SP
BYM15PL8    8 SP
BYM15PL01

CAD och grunder i BIMAutoCad:
(1) Kan använda de 20 vanligaste funktionerna.
(3) Kan använda fler än 20 funktioner, och ta in och exportera andra avbildningar.
(5) Kan använda layout samt de flesta annotativa funktionerna, kan och ta in och exportera andra avbildningar.

BIM:
Terräng- och byggnadsmodeller och skapa ritningar
(1) i enkla former
(3) kan dessutom göra en del inställningar
(5) Kan konstruera och rendera en detaljerad modell
1
4    4 SP
BYM15PL02

ByggnadsplaneringTomtplanering och arkitektur:
(1) Kan grovt skissera, dimensionera och rita en enkel plan för en större småhustomt. Känner till några begrepp ur finsk arkitekturhistoria.
(3) Kan skissera, dimensionera och rita en plan för en större småhustomt enligt gängse dimensionerings- och kvalitetsanvisningar i RT. Känner till några centrala exempel och begrepp ur finsk arkitekturhistoria.
(5) Kan skissera, dimensionera och rita en plan för en större småhustomt enligt gängse kvalitets- och dimensioneringsanvisningar i RT till en tilltalande helhet. Förstår några centrala exempel och begrepp ur finsk arkitekturhistoria.

Bostadsplanering:
(1) Kan skissera en enkel familjelägenhet inklusive en fasad, vilka får innehålla en del brister i dimensionering. Känner till grundläggande anvisningar om bostadsplanering.
(3) Kan skissera en funktionell familjelägenhet inklusive en fasad, enligt anvisningar i RT. Känner till anvisningar om bostadsplanering och kan bedöma för- och nackdelar i olika planlösningar.
(5) Kan skissera en tilltalande och funktionell familjelägenhet inklusive en fasad, enligt anvisningar i RT. Känner till anvisningar om bostadsplanering och kan bedöma för- och nackdelar i olika planlösningar, samt planlösningars marknadsmässighet

Bygglov:
(1) Kan ta ut byggrätt ur detaljplaner och bygglovsritningar och kan fylla i bygglovsansökan, samt känner till ett par av de vanligaste bygglovstyperna.
(3) Kan ta ut byggrätt och anvisningar ur detaljplaner och bygglovsritningar och kan fylla i bygglovsansökan, samt känner till de vanligaste bygglovstyperna.
(5) Kan ta ut byggrätt och anvisningar ur detaljplaner och bygglovsritningar och korrekt redovisa byggrätt, samt känner till de vanligaste bygglovstyperna
1
4    4 SP
BYM15KO315   18 SP
BYM15KO01

Byggnadsmekanik 1- Kan (1) med hjälp av jämviktsekvationer beräkna upplagskrafterna för statiskt bestämda bärverk.
- Kan (1) ta fram böjmoment och tvärkraft för statiskt bestämda balkar.
- Kan (3) både rita och avläsa M- och V-diagram.
- Förstår fackverksbalkars funktion
- Kan (1) med hjälp av formeler beräkna balkars nedböjning.
- Kan utföra enkel tvärsnittsdimensionering med avseende på moment, tvärkraft och nedböjning.
- Känner till spänningsfördelning i tvärsnitt på grund av normalkraft, böjmoment och tvärkraft (3).
- Kan använda komersiellt program för strukturanalys (3)
1
3    3 SP
BYM15KO02

Byggnadsmekanik 2- Känner till grunderna i elasticitetsteori (1) och plasticitetsteori (3).
- Känner til olika typer av spänningar, symboler, begrepp och definitioner som behövs vid hållfasthetsberäkning (3) vid kombinerade tryck- och böjbelastade konstruktioner (5)
- Kan ta fram spänningsfördelningen i enkelt böjt tvärsnitt (1) och vid skev böjit tvärsnitt(5).
- Kan beräkna skjuvkapacitet för rektangulärt tvärsnitt (1), vanliga stålprofil (3) och för sammansatt profil (5)
- Kan beräkna knäcknig för rektangulära tvärsnitt (3)
- känner till vippning (1)
- Förstår vad huvudspänningar är (3)
- Förstår (1) och kan beräkna (3) förlängningar och formändringar
- Känner (3) till innebörden av vridcentrum och (5) kan beräkna vridkapacitet för enkla tvärsnitt.
- Förstår (1) vad plastiskt böjmotstånd betyder och kan beräkna plastiskt böjmotstånd (3)
1
 3   3 SP
BYM15KO03

Betong- och murverkskonstruktioner- känner till använda symboler , beteckningar, stomsystem, laster, beräkningsmodeller och normer för betongkonstruktioner (3)
- känner till betongens materialegenskaper (1) och kan dimensionera balkar och plattor mot böjning och skjuvkraft (3) och pelare och väggar mot normalkraft och moment (3)
- kan kapa armeringen i kontinuerliga balkar (5) och plattor (3)
- känner till stålets materialegenskaper (1), bockningskrav (3), täckskikts- och avståndskrav (3) och förankringskrav vid upplag (5)
- känner till tradionell murning och tunnfogsmurning (1) och kan planera arbetet (3)
- kan dimensionera en murad vägg (3)
1
 6   6 SP
BYM15KO04

Träkonstruktioner 1- känner till träets egenskaper (1) och principerna för klassificering av virke (3)
- känner till olika träprodukter (1) och användningsområden (3)
- kan dimensioneria massiva balkar och pelare (3)
- kan dimensionera enkla förband (3)
- känner till principerna för (3) och kan beräkna (5) stabilisering av småhus
- kan rita plan och skärningar av trästomme för småhus (3)
1
 3   3 SP
BYM15KO05

Stålkonstruktioner 1- Känner till (1) skillnaden mellan varm- och kallbearbetade konstruktionselement, samt känner till hurudana profiltvärsnitt som finns (1) och (3) vet till vilka ändamål tvärsnitten lämpligen kan användas till.
- Känner till stålets livscykel och kan redogöra för de vanligaste rost- och brandskyddsmetoderna (1).
- Kan kontrollera till vilken tvärsnittsklass en balk tillhör samt kan dimensionera balkar i tvärsnittsklass 1, 2 och 3 enligt elasticitetsteorin (1). Vet (3) när man får dimensionera balkar enligt plasticitetsteorin och kan dimensionera balkar och tryckta stänger enligt lämplig teori, beroende på tvärsnittsklasstillhörighet.
- Kort kan redogöra för när det för balkar finns risk för vippning(1), kan kontrollera om en balk är tillräckligt stagad (3), kan beräkna vippningsbärförmåga (5)
- Kan dimensionera skjuvade bultförband och (3) eller (1) dragna och skjuvade svetsförband enligt den förenklade metoden.
- Känner till (1) vad som är väsentligt att ingår i och kan läsa typiska stålritngar (delritningar, helheter och linjeritningar). Kan uppgöra nödvändiga konstruktionsritningar för mindre stålbyggnader (3).
 3   3 SP
BYM15PR99   18 SP
BYM15PR01

ByggnadsekonomiKänner till olika parter och deras uppgifter inom infra och husbyggnad. Känner till olika faser i planerings- och byggnadsprocessen. Känner till innehållet i centrala avtalsdokument. (YSE 1998 och KSE1995). Kan uppgöra ett enkelt entreprenadavtal som beställare och som leverantör. Har grundläggande kunskaper i mängdavtagning, tidsplanering, resursplanering, prissättning och offertberäkning. Kan uppgöra en preliminär veckotidplan, upphandlingsplan och resursplan för arbetskraft och utrustning. Kan följa upp uppgjord plan och styra dess förverkligande
Innehåll
- allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader YSE1998
- allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE1995
- avtalsvillkor och principer vid offentlig upphandling
- entreprenadformer och val av entreprenör
- konsult- och entreprenadavtal
- ansvarige arbetsledarens och huvudplanerarens ansvar och avtal
- övriga entreprenadavtal
Följande gås komprimerat igenom:
- produktionsplanering
- olika tidplaner
- mängdberäkning
- resursplanering
- prissättning
- generaltidplan
- veckotidplan
3    3 SP
BYM15PR02

Produktionsteknik 1Känner till (1), kan jämföra (3) och utvärdera (5) vanligt förekommande produktionsmetoder för olika arbetsmoment. Kan planera arbetsutförandet så att kraven på ekonomi, arbetssäkerhet, kvalitet, hållbarhet och miljö uppfylls. Studerande kan dimensionera arbetsutförande enligt anvisningar i Ratu (3). Studerande känner till byggnadsmaskiners uppbyggnad, funktion och service (3) och kan utvärdera maskininvesteringens lönsamhet (5)

Innehåll:
- produktionsmetoder
- produktionsplanering
- Ratu-Net
- arbetssäkerhet
- TR-mätningar
- jordbyggnadsmaskiner
- kranar
- transportmaskiner
- maskinkapaciteter
- maskinkostnader
- maskinhyrning
- uppvärmning

Case övningar i olika faser, tex
- resursplan
- utförandeplan
- monteringsplan
- arbetsplatsens disponeringsplan
1
 3   3 SP
BYM15PR03

KostnadskalkyleringKänner till (1) och kan använda (3) entreprenörens kostandskalkyleringsverktyg och metoder. Vet hur mänger uppmäts (1) och kan uppgöra en korrekt mängdförteckning. Kan bestämma tidsåtgång och arbetskostnader (3). Kan prissätta material, arbete och beräkna offert (5).
Innehåll
- mängdavtagning
- begrepp och definitioner
- littereringssystem (Talo 2000, Talo 80)
- kalkyleringsprogram
- uppgörande av mängdlista
- beräkning av tidsåtgång
- prissättning
- arbetsplatsens omkostnader
- enhetsprislistor
- givande av offert
3    3 SP
BYM15PR04

Grunder i utförandeplaneringStuderande kan uppgöra en utförandeplan (3) för ett specifikt arbetsmoment som är anpassat till projektets tidsplan och uppfyller kraven på ekonomi, arbetssäkerhet och kvalitet (5). Studerande känner till produktionsstyrningens grunder (3) och känner till förutsättningarna för att kunna starta upp en byggarbetsplats (3).
Innehåll
- grundandet av byggarbetsplats
- projektets generaltidplan
- rivningsplan
- plan för markarbeten
- plan för ställningar
- plan för montering
- plan för formning och gjutning
- övriga utförandeplaner
1
 3   3 SP
BYM15PR05

Grunder i tid- och resursplaneringKan utföra manuell mängdavtagning (1) och ta fram mängduppgifter från modell (3). Kan bestämma löptider och arbetskostnader (3). Kan prissätta material, arbete och underentreprenader enligt anvisningar (3) och beräkna offert (5).
Innehåll
- olika typer av tidsplaner
- mängdavtagning ur modell
- kalkyleringsprogram och länkning mellan program
- arbetskostnader och prissättning
- optimering av resursanvändning
- arbetsplatsens omkostnader
- enhetsprislistor
- givande av offert
1
3    3 SP
BYM15PR06

Upphandling och avtalFörstår upphandlingens betydelse i byggnadsprocessen. Kan uppgöra en upphandlingsplan (3). Kan utföra en anbudsförfrågan och hantera anbud enligt villkoren för offentlig upphandling. Känner till avtal och avtalsvillkor inom byggnadsbranschen. Kan uppgöra ett småentreprenadkontrakt. Känner till innehållet i centrala avtalsdokument och dokumentens giltighetsordning.
Innehåll:
- upphandlingstidplan
- olika faser vid upphandling
- Krajlics matris
- avtalsvillkor för upphandling (RYHT 2000, RYS, REYS)
- planeringsfasens avtal
- förberedelser för upphandling
- offertförfrågan
- beställnings- och entreprenadavtal
- jämförande kostandskalkyler
- entreprenadförhandlingar
- byggtida avtal
- planering och förverkligande av arbetsplatsens logistik
- transport, lagring och flyttning
- arbetsplatsens planering
- tilläggs- och ändringsarbeten
- mottagning och garanti
- allmänna avtalsvilkor (RYL)
- avtalsvillkor för konsultverksamhet (KSE)
- entreprenaddokument
 3   3 SP
BYM15PR  69 15 SP
BYM15PR07

ArbetsplatsekonomiKan göra veckotidplaner för saneringsarbeten som beaktar arbetsplatsens förhållanden och den valda husteknikens inverkan (5). Kan göra upp en läges-tidplan för valda utföranden (3). Kan följa upp arbeten och underentreprenörers prestationer med hjälp av denna (3). Känner till hur arbetsackord i saneringsprojekt beräknas (3) och kan självständigt beräkna dylika (5). Känner till alternativa metoder för arbetsutförande (3) och kan genom utvärdering välja den lämpligaste (5).
Innehåll:
- anställning av arbetare (arbetsavtal, introduktion, lönebokföring, myndighetskrav)
- arbetsackord
- möten, granskningar och syner
- tilläggs och ändringsarbeten
- ledning av planeringen
- reklamationer
- samarbete med underentreprenörer
- veckoplanering och avstämningsmöten
- uppföljning av tidplaner
- arbetarskyddet
- överlåtelse
- betalningstabell
- jämförelseberäkningar för produktionen
- kostnadsuppföljning och -styrning
- efterkalkyl
   3 3 SP
BYM15PR08

Produktionsmetoder och -teknikFortsättningskurs för produktionsteknik 1. Studerande kan planera arbetsutförandet så att kraven på ekonomi, arbetssäkerhet, kvalitet, hållbarhet och miljö uppfylls i saneringsprojekt. Kan uppgöra en läges-tidsplan och utnyttja denna vid uppföljning av arbeten. Kan dimensionera arbetsutförande enligt anvisningar i Ratu (3). Kan utföra lönsamhetskalkyler på maskin och utrustningsinvesteringar (5)
Innehåll:
- rivningsplanering och –metoder
- förstärkningsmetoder
- fuktkartläggning och torkningsmetoder
- städning och renhet på arbetsplatsen
- säkerhet och skyddande av egendom
- saneringens produktionsmetoder
- Ratu-Net
- läges-tidplan
- metodbeskrivningar vid sanering
- arbetssäkerhet
- arbetsplatsens elsäkerhet
- maskinkostnader
- ställningar
- lönsamhetskalkyler
  3  3 SP
BYM15PR09

UtförandeplaneringFortsättningskurs. Känner till krav som bör uppfyllas för att kunna starta en saneringsarbetsplats (3). Kan sköta myndighetskontakterna vid grundandet av arbetsplats (3). Vet vilka möten, granskningar och syner som behövs (3) och kan föra protokoll och leda dessa (5). Kan sköta överlåtelsen enligt avtal och myndighetskrav (3).

Innehåll:
- grundandet av arbetsplats (lov, syner, anmälningar)
- generalplan
- rivningsplan
- torkplan
- mätningsplan
- säkerhetsplan
- områdesplan
-kvalitetsplan
- leveransplan
- ställningsplan
- plan för betong-, trä- och stålarbeten
  3  3 SP
BYM15PR10

TidsplaneringFortsättningskurs. Kan ta ut mängder både manuellt och ur modell (3) och bestämma löptider och kostnader (3). Kan beräkna en saneringsoffert (5). Kan optimera resursanvändningen (5) enligt angivna kriterier (5). Kan utföra jämförande kostnadskalkyleringar, -uppföljningar och efterkalkyler för saneringsprojekt för olika utföranden och lösningar (5).

Innehåll
- tidplaner, speciellt läges-tidsplan
- tidsplaneringen för hustekniska arbeten
- faktorer som påverkar tidsplan
- kalkyleringsprogram och BIM
- arbetskostnader och prissättning i saneringsprojekt
- optimering av resurser
- arbetsplatsens omkostnader
- enhetsprislistor
- givande av offert
- uppföljningsmetoder (vinjett, brottlinjemetod)
- kostnadskontroll
- efterkalkyl
   3 3 SP
BYM15PR11

KvalitetsstyrningStuderande är förtrogen med arbetsplatsens kvalitetstänkande och kvalitetsrutiner (3), känner till faktorer som påverkar kvaliteten (1) och förstår betydelsen med kvalitetssäkring. Studerande förstår arbetarskyddets betydelse för byggnadsprocessen smidiga genomförande och att den är en del av kvalitetsstyrningen. Studerande känner till arbetarskyddsmålen, är förtrogen med arbetarskyddslagstiftningen och kan tillämpa arbetarskyddsanvisningar i den dagliga verksamheten. Studerande kan utarbeta en kvalitetssäkringsplan för ett utförande (3).

Innehåll:
- kvalitetsänkande
- företagets kvalitetsrutiner
- kvalitetsbegreppet inom byggnadsbranschen
- kvalitetssäkring
- olika parters kvalitetssäkring
- entrprenörens åtgärder för att säkerställa kvaliteteten
- företagets kvalitetspolicy och dess inverkan på arbetsplatsens säkerhet
- säkert utförande av olika arbetsfaser
- TR-mätningar
- lagstadgade och avtalsbundna arbetarskyddsåtgärder
   3 3 SP
BYM15IN36   9 SP
BYM15IN01 6   6 SP
BYM15IN023    3 SP
BYM15IN 8158 31 SP
BYM15IN03

Allmän jordbyggnadDe studerande skall
- Förstå infrabyggnadens betydelse för hela samhället
- Med förtrogenhet kunna utföra mängd- och volymberäkningar av jordmassor
- Förstå till vilka olika ändamål jordbyggnadsmaskiner kan användas och ha en uppfattning om olika maskiners tillbehör
- Behärska den grundläggande lagstiftningen och gängse normer inom infrabyggande
- Skall förstå både traditionella och alternativa jordbyggnadsmaterial och deras användningsområden
- Förstå tillverkningen och kvalitetskontrollen av krossat berg
- Förstå grunderna inom sprängteknik
 5   5 SP
BYM15IN04

Arbetsplatsteknik inom infraDen studerande skall
- Skall behärska lagstiftningen för arbetarskyddet inom infrabyggnad
- Ha grundläggande kunskap om arbetarskyddet vid sprängningsarbeten
- Ha grundläggande kunskaper om hur sprängningar planeras och utförs
- Veta hur en arbetsplats inom jordbyggnad grundas och sköts
- Skall via verkliga uppgifter på en jordbyggnadsarbetsplats kunna tillämpa kunskapen från arbetsplatsplanerings och ekonomikurser.
- På en jordbyggnadsarbetsplats kunna tillämpa sina kunskaper från kurser i mätningsteknik
  5  5 SP
BYM15IN05

VägteknikDen studerande skall
- Förstå principerna för vägplanering
- Veta vilka myndigheter som handlägger infra- och vägbyggande
- Kunna dimensionera vägöverbyggnader och veta hur dessa utförs
- Förstå och kunna tillämpa olika arbetsmetoder och -skeden inom vägbyggnad
- Veta hur man dimensionerar, tillverkar och lägger ut beläggningar
- Veta hur man återvinner gammal beläggning
- Veta vilka geosyntetiska produkter som används inom vägbyggnad
- Känna till specialgrundläggningsmetoder inom vägbyggnad
- Veta hur man planerar och bygger leder för lätt trafik
- Känna till grunderna i banteknik
- Känna till hur underhållet av vägar administreras och utförs
  5  5 SP
BYM15IN06

Kommunalteknik, gatuteknikDen studerande skall
- Kunna dimensionera och planera dragning av vatten-, avloppsvatten- och regnvattenledningar
- Veta hur schaktgravar utförs
- Ha en grundläggande kunskap om rening av dricks- och avloppsvatten
- Veta hur fjärrvärmeledningar byggs
- Veta hur man bygger parkeringsområden eller därmed jämförbara konstruktioner
- Känna till hur pumpstationer och andra kommunaltekniska anordningar byggs och underhålls
- Veta hur gator underhålls
- Veta hur kommunal- och gatuteknik administreras
- Känna till principer för kabeldragning
  5  5 SP
BYM15IN07

MiljöbyggandeDen studerande skall
- Känna till lagar, förordningar och direktiv som ur miljösynvinkel styr planering och byggande av infrakonstruktioner
- Känna till myndigheter och miljötillståndsförfarande vid infrabyggande
- Förstå livscykeltänkandet inom infrabyggnad
- Känna till miljökonsekvensbedömningar
- Veta hur parker, grönområden och därmed jämförbara områden planeras och byggs
- Känna till hur olika idrottsområden byggs
- Veta hur olika typer av utomhusbelysning planeras och byggs
- Känna till infrakonstruktioner som behövs för vindkraftverk
- Veta hur bullerskydd används och byggs
- Känna till konstruktioner som hör till fritiden, exempelvis golfplaner
- Veta hur avstjälpningsplatser underhålls
 3   3 SP
BYM15IN08

VattenbyggnadDen studerande skall
- Förstå uppbyggnaden av kajer och hamnkonstruktioner
- Veta hur muddringar utförs
- Kunna beakta miljöfaktorer i vattenbyggnadsprojekt
- Känna till olika sätt att utföra erosionsförstärkningar
- Veta hur invallningar, dammar och andra liknande vattendragskonstruktioner underhålls
- Veta hur en småbåtshamn planeras och byggs
- Veta hur farleder planeras
- Veta hur täckdikning och annan markdränering planeras och utförs
   5 5 SP
BYM15IN09   3 3 SP
BYM15FFU  30  30 SP
BYM15FFU01  30  30 SP
BYM15FFU02  30  30 SP
Val

Valfria studier

10 SP
Pra

Praktik

30 SP
Lär

Lärdomsprov

10 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen