Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Miljöplanerare (YH) (240 SP)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Miljöplanerare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

69 SP
NM13ST9    9 SP
RB14IN01

Introduktion till högskolestudierDen studerande:
- känner till sin egen högskola och enhet
- inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder
- kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
- kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra
- kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
- kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke
- kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
1
3    3 SP
NM14BP01

BranschprojektDen studerande
- kan planera, genomföra och utvärdera ett branschspecifikt projekt
- har grundläggande insikt i sin egen bransch
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- känner till hur team bildas och utvecklas
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
- känner till projektledarens roll och uppgifter
1
3    3 SP
UONB10IK01

IKTDen studerande behärskar:
- skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
- filhantering
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
- tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
- program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
NM13SP     9 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:
- kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den
- kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande:
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift.
Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande:
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
NM13NA     9 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande:
- kan planera och utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar
- kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser
1
3    3 SP
NM13NA02

Hantering av naturresursdataDen studerande:
- kan bearbeta och förädla insamlat data till information
- känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information
- kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data
- kan validera datas riktighet
- kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål
1
3    3 SP
NM13NA03

MatematikDen studerande:
- förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet
- förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar
- kan lösa matematiska problem
- kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri
- kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner
- kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier
- förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen
- kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer
- förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner
- känner till begreppen gränsvärde, derivata och intergral och kan tillämpa regler för enkla funktioner
1
3    3 SP
NM13BG     6 SP
NM13BG01

BotanikDen studerande:
- känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
- känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
- förstår växtsystematikens grunder och känner till hur litteratur används för identifiering av växter
1
3    3 SP
NM13BG02

EkologiDen studerande:
- känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem
- känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
- kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
- har den ekologiska kunskapsgrund som behövs i övriga yrkesstudier
1
 3   3 SP
NM13LS 36  9 SP
NM13LS01

SamhällsplaneringDen studerande:
- förstår behovet av samhällsplanering
- känner till det finländska planläggningssystemet
- känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer
- känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar
- kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun
1
 3   3 SP
NM13LS02

LandskapsvårdDen studerande:
- kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
- kan förstå kulturella värden i landskapet
- lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
- kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
1
  6  6 SP
NM13UM     6 SP
NM13UM01

ForskningsmetodikDen studerande:
- känner till grunderna i vetenskapsteori
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
- kan utföra informationssökning från olika källor
- vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
- förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
  3  3 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande:
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata
- känner till de grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls
- kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
  3  3 SP
NM15HF 669 21 SP
NM13NE01

Bokföring och redovisningDen studerande:
- känner till vad god bokföringsetik betyder
- kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
- känner till kraven på skattebokföring
- känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
- kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
 3   3 SP
NM13NE02

EkonomistyrningDen studerande:
- känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
- kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
- förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten
- känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
- kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
- känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
- känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
 3   3 SP
NM13NE03

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
- förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
  3  3 SP
NM13NE043

Praktiskt ledarskapDen studerande:
- känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
- känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofilen
- känner till hur utvärdera och utveckla det personliga ledarskapet
- kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
- förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
  3  3 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande:
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering.
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
   3 3 SP
NM13MS01

Management SystemsThe student:
- has basic knowledge of environmental and quality management systems and their purpose and benefits
- knows the ISO standards and how they are structured
- knows environment, health and safety procedures in companies
- knows how to perform a small scale management system for an organization
   6 6 SP
Yrk

Yrkesstudier

114 SP
NM13BK     30 SP
NM13VÄ01

MarkläraDen studerande:
- känner till de allmännaste jordmånerna och jordarterna i Finland samt hur de bildats
- känner till hur istiden påverkat nordens geologi
- känner till de effekter jordarten har på markens egenskaper
- känner till kretsloppet av näringsämnen
- känner till hur vattnet rör sig i marken
- förstår hur markens buffertförmåga fungerar
3    3 SP
NM13SI01

Skogsmätning IDen studerande:
- kan mäta träd, trädbestånd och tillväxt
- kan få fram volymer för enskilda träd och bestånd med tabellers hjälp
- känner till definitionerna för olika utvecklingsklasser och kan identifiera dessa i terrängen
- känner till beståndets utveckling under hela omloppstiden
1
3    3 SP
NM13BK01

Skogstyper och dendrologiDen studerande:
- kan identifiera växter för skogstypsklassificering
- kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna
1
3    3 SP
NM13GS01

NaturbiotoperDen studerande:
- känner till hur klimatet och jordmånen leder till uppkomsten av olika naturbiotoper
- känner till de viktigaste finska skogs-, myr- och ängsbiotoperna
- kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser
- känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning
1
3    3 SP
NM13BK02

Viltvård och mångbrukDen studerande:
- känner till olika mångbruksformer och förstår deras betydelse som en del av naturbruket
- känner till olika former av viltvård och jakt
- känner till vad allmansrättens tillåter samt dess nationella betydelse
- kan bedöma skötselbehov och planera skötselåtgärder utgående från mångbruksaspekter
- kan beakta mångbruksaspekter och estetik i samband med skötselåtgärder
 3   3 SP
NM13BK03

Naturinventering IDen studerande:
- känner till de terrestra livsmiljöer som behandlas främst i naturvårdslagen och skogslagen
- kan artbestämma de viktigaste i Finland förekommande kärlväxterna samt i södra Finland förekommande fåglarna
- kan använda de viktigaste inventeringsmetoderna i fält
1
6    6 SP
NM13BK04

Naturinventering IIDen studerande:
- kan uppgöra en naturinventering/skötselplan och då använda vedertagna metoder, mätinstrument och GIS (geografiska informationssystem)
- kan kommunicera på ett professionellt sätt
1
 6   6 SP
NM13BK05

Diversitet och ekologiska funktionerDen studerande:
- är bekant med vetenskapen ekologi
- känner till interaktionen mellan den levande och den icke levande miljön
- förstår mångfalden i naturen som en evolutionsbiologisk process
- känner till och kan använda metoder för att estimera biologisk diversitet
1
3    3 SP
NM15BK01

TorvmarkDen studerande
- förstår torvmarkernas hållbarhetsdimensioner
- känner till torvmarkernas geologiska och ekologiska bildningsprocesser
- känner till klassificeringsgrunder för torvmarker i naturtillstånd
- kan beakta hur en torrläggning (dikning) påverkar våtmarksekosystemet
- kan utvärdera behovet och omfattningen av vattenskyddsåtgärder vid vattenreglering
1
  3  3 SP
NM13SK07

SkogsnaturvårdDen studerande:
- kan redogöra för bakgrunden till och utvecklingen inom skogsnaturvården
- kan redogöra för metoder för tryggandet av naturens mångfald i ekonomiskogar
- kan identifiera särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
- kan identifiera naturvårdslagens skogbevuxna naturtyper
- kan identifiera livsmiljöer som skyddas av skogscertifieringen
- kan beakta skogsnaturvård i samband med skötselåtgärder, avverkningsplanering och förnyelseplanering
- kan identifiera fasta fornlämningar i skogen
- kan beakta skogsnaturvård i samband med uttag av energived
- kan beakta vattenskyddsbehov i all åtgärdsplanering
1
  3  3 SP
NM13MP     21 SP
NM13MP01

Lantbruk och miljöDen studerande:
- har fått en inblick i lantbruksnäringarna och deras villkor
- förstår strukturen och sambanden i den finländska livsmedelskedjan
- kan förstå lantbruksproduktionens miljöeffekter
- känner till innehållet i EU:s miljöstödssystem
6    6 SP
NM13MP02

Hållbar utvecklingDen studerande:
- förstår de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbar utveckling
- är medveten om att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av en skonsam och hållbar användning av natur, miljö och människor
- förstår de olika hållbarhetsaspekternas koppling till den egna branschen
1
 3   3 SP
NM13MP03

MiljölagstiftningDen studerande:
- känner till och kan tillämpa gällande miljölagstiftning
- förstår hur tillståndsprocesserna går till och hur olika myndigheter arbetar
- har inblick i den kommunala förvaltningen
1
 3   3 SP
NM13MP04

MiljöhälsoskyddDen studerande:
- har grundläggande kunskaper i hygienfrågor
- har grundläggande kunskaper i lagstiftning och övervakningsmetoder gällande hushålls- och badvattenkontroll samt livsmedelskontroll
- känner till problematiken kring inomhusklimat
- har inblick i hur en hälsoinspektör arbetar
1
 3   3 SP
CM13IG01

Environmental Impact AssessmentThe student:
- understands the importance of assessing the long term environmental consequences of planning and construction
- knows the EIA process in Finland and EU
- is familiar with different methods of assessing environmental consequences of a product, a service or an activity
  6  6 SP
NM13CM     27 SP
SM10VR02

VattenvårdDen studerande:
- är insatt i hur vattendrag kan vårdas
- känner till restaureringsmetoder, med tonvikt på insjösystem
1
3    3 SP
CM13CE01

Coastal Ecology IThe student:
- knows principles of community ecology as applied to brackish water habitats
- can identify common species in the Baltic Sea
- is familiar with marine environments
- knows the basic methods for measuring important ecological parameters in the field and laboratory
- knows how to carry out an ecological study and present the findings
1
  6  6 SP
CM13SW01

Sustainable Coastal ManagementThe student:
- knows the concepts of integrated coastal zone management
- has basic knowledge of challenges in cross sectorial management of coastal areas
- can identify stakeholders and knows how to involve them in the management process
- understands how maritime spatial planning can be used in sustainable coastal management
- is familiar with relevant policies and legislation
  6  6 SP
CM13CE03

Fisheries Resource ManagementThe student:
- is familiar with fisheries management
- knows different forms of aquaculture
- knows environmental impacts of aquaculture and unsustainable fishery
  3  3 SP
IZ10RM04

Monitoring of Aquatic BodiesThe student:
- knows what type of pollutional load threatens our water bodies
- knows how and why water bodies are monitored
- is familiar with authorities and other actors conducting monitoring of aquatic bodies
  3  3 SP
NM13MT     15 SP
NM13TT05

BioenergiDen studerande:
- känner till olika sätt att ordna energiförsörjningen med beaktande av förnybara lösningar och närproducerad energi
- kan göra upp ekonomiska kalkyler för att bedöma lönsamhet för energisparande åtgärder, produktion och användning av förnybar energi
- kan bedöma olika energiformers inverkan på koldioxidutsläppen
1
 3   3 SP
NM13MT01

AvfallshanteringDen studerande:
- känner till hur avfallshanteringen i Finland sköts och hur förorenad jord saneras
- känner till den aktuella lagstiftningen inom sektorn
- kan behandla miljöinformation på landets båda språk och vet var man kan hitta översättningar på facktermer
- har grundläggande kunskaper i att kommunicera på ett professionellt sätt
- förstår kommunernas skyldigheter inom avfallshanteringen gentemot intressenterna och vet vem dessa är
1
 6   6 SP
NM13MT02

MiljökemiDen studerande:
- känner till olika miljögifter och deras effekter på levande organismer
1
 3   3 SP
CM13SW02

Water and Sewage ManagementThe student:
- knows important principles for managing the optimum use of water resources
- knows the basics of prevention, management and treatment of sewage
- can suggest suitable sewage management solutions in different settings
  3  3 SP
NM13GI     12 SP
NM13GI01

KartkunskapDen studerande:
- kan läsa och förstå kartans information
- kan röra sig i terrängen och lokalisera objekt med hjälp av karta
- känner till kartornas geometriska egenskaper
- kan kombinera kartgeneraliseringen och verkligheten
- kan bedöma de egna fysiska och kunskapsmässiga begränsningarna och skapa ett positivt förhållningssätt till självutveckling
1
 3   3 SP
NM13LP02

GIS analysDen studerande:
- känner till metoder för datafångst och bearbetning av data inför GIS-analyser
- kan analysera vektor- och rasterbaserade miljödata med hjälp ArcGIS
- kan visualisera geografisk information effektivt och utnyttja webbaserade metoder för att sprida informationen vidare
1
 3   3 SP
CM13IG02

Geographic Information SystemsThe student:
- is able to handle geographic data in a GIS program
- knows how to capture data using the global navigation satellite system (GNSS)
- can analyze geographic environmental data using different data sources and methods
- can effectively visualize geographic information for different purposes
  3  3 SP
CM13IG03

GIS ProjectThe student:
- can apply GIS for environmental planning
  3  3 SP
NM13PH     9 SP
NM13UP01

UtvecklingsprojektDen studerande
- kan utföra ett tvärfackligt utvecklingsprojekt
- kan arbeta i tvärfackliga team
- kan använda interaktiva planeringsmetoder
- kan självständigt tillämpa för branschen relevanta planeringsmetoder och -program
- kan presentera och åtskådliggöra resultaten utgående från projektbeställningens karaktär
- kan beakta hållbarhetsfrågor vid förverkligandet
1
 6   6 SP
CM13PR02

Project ManagementThe student:
- knows the basic principles of project management
- can make and implement a project plan and a timetable
- understands the principles of project administration
- has practical experience in working in projects as a team member and/or project manager
  3  3 SP
Val

Valfria studier

12 SP
Pra

Praktik

30 SP
 12126 30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen