Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Agrolog (YH) (240 SP)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Agrolog (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

63 SP
NM13ST9    9 SP
RB14IN01

Introduktion till högskolestudierDen studerande:
- känner till sin egen högskola och enhet
- inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder
- kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
- kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra
- kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
- kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke
- kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
1
3    3 SP
NM14BP01

BranschprojektDen studerande
- kan planera, genomföra och utvärdera ett branschspecifikt projekt
- har grundläggande insikt i sin egen bransch
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- känner till hur team bildas och utvecklas
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
- känner till projektledarens roll och uppgifter
1
3    3 SP
UONB10IK01

IKTDen studerande behärskar:
- skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
- filhantering
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
- tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
- program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
NM13SP36   9 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:
- kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den
- kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande:
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift.
Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande:
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
NM13NA36   9 SP
NM13NA03

MatematikDen studerande:
- förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet
- förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar
- kan lösa matematiska problem
- kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri
- kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner
- kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier
- förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen
- kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer
- förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner
- känner till begreppen gränsvärde, derivata och intergral och kan tillämpa regler för enkla funktioner
1
3    3 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande:
- kan planera och utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar
- kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser
1
 3   3 SP
NM13NA02

Hantering av naturresursdataDen studerande:
- kan bearbeta och förädla insamlat data till information
- känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information
- kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data
- kan validera datas riktighet
- kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål
1
 3   3 SP
NM13BG33   6 SP
NM13BG01

BotanikDen studerande.
- känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
- känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
- förstår växtsystematikens grunder och känner till hur litteratur används för identifiering av växter
1
3    3 SP
NM13BG02

EkologiDen studerande:
- känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem
- känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
- kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
- har den ekologiska kunskapsgrund som behövs i övriga yrkesstudier
1
 3   3 SP
NM13LS 36  9 SP
NM13LS01

SamhällsplaneringDen studerande:
- förstår behovet av samhällsplanering
- känner till det finländska planläggningssystemet
- känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer
- känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar
- kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun
1
 3   3 SP
NM13LS02

LandskapsvårdDen studerande:
- kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
- kan förstå kulturella värden i landskapet
- lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
- kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
1
  6  6 SP
NM13UM  6  6 SP
NM13UM01

ForskningsmetodikDen studerande:
- känner till grunderna i vetenskapsteori
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
- kan utföra informationssökning från olika källor
- vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
- förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
  3  3 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata
- känner till de grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls
- kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
  3  3 SP
NM13NE 663 15 SP
NM13NE01

Bokföring och redovisningDen studerande:
- känner till vad god bokföringsetik betyder
- kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
- känner till kraven på skattebokföring
- känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
- kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
1
 3   3 SP
NM13NE02

EkonomistyrningDen studerande:
- känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
- kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
- förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten
- känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
- kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
- känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
- känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
1
 3   3 SP
NM13NE03

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
- förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
1
  3  3 SP
NM13NE04

Praktiskt ledarskapDen studerande:
- känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
- känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofile
- känner till hur utvärdera och utveckla det personliga ledarskapet
- kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
- förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
  3  3 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande:
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering.
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

120 SP
NM13MV96   15 SP
NM13MV01

Mark IDen studerande:
- känner till de avkastningsbildande faktorerna i sin helhet
- förstår hur olika klimatfaktorer påverkar förutsättningarna för växtproduktion i Finland, inklusive bildningen av de i Finland vanliga jordmånerna
- känner till vilka faktorer som har påverkat de fennoskandiska jordarterna under deras bildning
1
3    3 SP
NM13MV02

Mark IIDen studerande:
- förstår betydelsen av markens bördighet vid växtodling
- har kunskap för att bevara eller förbättra markens bördighet. Kunskapen inhämtas utgående från grundläggande förståelse om åkermarkens fysikaliska, biologiska och kemiska egenskaper
- känner till orsakerna till de centrala hoten mot åkermarkens bördighet, såsom markpackning, minskande mullhalt och försurning
1
3    3 SP
NM13MV03

Växtnäring IDen studerande:
- förstår odlingsväxternas behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist
- kan använda sig av det för nuvarande vid tillförsel av växtnäring tillämpade beräkningssättet
- kan således utgå från den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt från den kvävemängd som eventuellt tillförs genom biologisk fixering
- känner till egenskaperna av de i Finland marknadsförda mineralgödselmedlen
- kan välja det med tanke på användningsändamålet mest lämpliga gödselmedlet samt beräkna den mängd som behövs för att tillfredsställa den enskilda grödans behov på ett enskilt odlingsskifte
1
3    3 SP
NM13MV04

Växtnäring IIDen studerande:
- känner till betydelsen av markens växtnäringsförråd som grund för beräkningar över behövlig tillförsel av växtnäringsämnen
- förstår hur olika växtnäringsämnen binds i marken och vilka faktorer som bidrar till mobiliseringen av dessa växtnäringsämnen
- vet vilka faktorer som avgör markens katjonbyteskapacitet och kan bedöma de olika jordarternas katjonbyteskapacitet
1
 3   3 SP
NM13MV05

Växtnäring IIIStuderande skall fördjupa sin förståelse för symbiotisk kvävefixering och kunna bedöma dess bidrag till efterföljande grödors kväveförsörjning. Studerande skall känna till stallgödselns sammansättning och gödslingsvärde samt förstå hur olika lagringsmetoder inverkar på dessa parametrar. Utgående från kunskap om riskerna för uppkomsten av växtnäringsförluster från stallgödsel i olika skeden av hanteringen skall studerande kunna välja lämpliga lagringsmetoder och spridningstidpunkter. Studerande skall kunna utföra utvidgade gödslingsberäkningar, som bland annat omfattar förfruktsvärdet av gröngödslingsgrödor och tillförseln av stallgödsel, samt välja lämpliga gödselmedel. Studerande skall kunna vidta lämpliga tekniska och strategiska åtgärder för att optimera grödans utnyttjande av gödselkväve och gödselfosfor.
1
 3   3 sp SP
NM13PI6    6 SP
NM13TT02

MaskinläraDen studerande:
- känner till de vanligast förekommande maskinerna inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna samt grönområdes-skötsel
- har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskin-användning
- har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fält- och småmaskiner
- lär sig använda traktorer och vanligt förekommande fält- och småmaskiner för fält-, och frilandsodling samt grönområdesskötsel
- kan utföra daglig maskinservice
3    3 SP
NM13PI01

Praktiska grunderStuderande skall kunna identifiera jordarter och bedöma åkermarkens bördighet, förstå och kunna redogöra för väsentliga mark- och jordartsegenskaper och kunna utföra markkartering. Studerande skall kunna identifiera och beskriva botaniska och biologiska egenskaper hos vanligt förekommande odlingsväxter samt hos ogräsarter, som förekommer i höstsådda grödor. Studerande skall kunna bedöma för- och nackdelar av olika metoder vid etablering av höstsådda grödor, samt kunna planera etablering och skötselåtgärder så att risken för utvintringsskador minimeras. Studerande skall känna till vanliga husdjursraser i Finland samt kunna utföra praktiskt arbete i djurstallar med nötkreaturs- och mjölkproduktion.
1
3    3 SP
NM13GF12    12 SP
NM13GF01

VäxtproduktionSe studiehelhetsbeskrivning
3    3 SP
NM13GF02

HusdjursproduktionSe studiehelhetsbeskrivning
1
3    3 SP
NM13GF03

Gårdens maskiner och byggnaderSe studiehelhetsbeskrivning
3    3 SP
NM13GF04

Ekonomiska beräkningarSe studiehelhetsbeskrivning
1
3    3 SP
NM13FS 6   6 SP
NM13FS01

InomgårdsteknikStuderande skall inhämta och kunna tillämpa kunskaper om inomgårdsmekanisering t ex gällande vanliga utfodringssystem i finländska djurstallar. Tillämpbara kunskaper och praktiskt användbara färdigheter avseende en rationell gårdsplanering utvecklas.
 3   3 SP
NM13FS02

SommarkursStuderande skall bekanta sig med praktiska detaljer kring uppläggning och skötsel av fältförsök. Studerande skall kunna identifiera de vanligaste förekommande ogräsarterna i spannmål-, oljeväxt-, vall-, och sockerbetsodling. Studerande skall öva upp praktiska färdigheter gällande användning av SPAD-diagnos i stråsäd samt kunna invetera och bedöma behovet av praktiska växtskyddsåtgärder i fält under våren och försommaren. Studerande skall behärska grundläggande växtskyddsteknik och känna till tröskan. Studerande skall aktivt kunna delta i, analysera och skriftligt rapportera en studieresa i Finland.
1
 3   3 SP
NM13GS396  18 SP
NM13GS01

NaturbiotoperDen studerande:
- känner till hur klimatet och jordmånen leder till uppkomsten av olika naturbiotoper
- känner till de viktigaste finska skogs-, myr- och ängsbiotoperna
- kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser
- känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning
1
3    3 SP
NM13GS02

Produktion på gårdens skogsmark IStuderande skall känna till förutsättningarna för virkesproduktion i Finland och förstå hur trädslagen och olika produktionsförutsättningar påverkar varandra. Studerande skall kunna identifiera ett urval av de trädslag som växer i Finland. Studerande skall i praktiken kunna utföra skötselarbeten i skogen, speciellt i plant- och ungskogsbestånd.
1
 3   3 SP
NM13GS03

SkogsbruksplaneringStuderande skall förstå betydelsen av ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Studerande skall känna till den nationella databasen över skogstillgångar och kunna använda tjänsten www.minskog.fi inom gårdsskogsbruket. Studerande skall veta vad en skogsbruksplan innehåller och med hjälp av den kunna uppskatta skogsbrukets betydelse för hela verksamheten i ett gårdsbruksföretag. Studerande skall grovt kunna uppskatta volym, tillväxt och avverkningsmöjligheter ute i terrängen.
1
 3   3 SP
NM13TT05

BioenergiDen studerande:
- känner till olika sätt att ordna energiförsörjningen med beaktande av förnybara lösningar och närproducerad energi
- kan göra upp ekonomiska kalkyler för att bedöma lönsamhet för energisparande åtgärder, produktion och användning av förnybar energi
- kan bedöma olika energiformers inverkan på koldioxidutsläppen
1
  3  3 SP
NM13GS04

Användning av gårdens skogsresurserStuderande skall uppnå grundläggande kunskaper i virkeshantering och virkesdrivning. Studerande skall veta vad som påverkar virkespriset för olika sortiment vid försäljning. Studerande skall veta hur virkesdrivning utförs i praktiken med maskiner och redskap som är planerade för gårdsbrukare. Studerande skall ha en uppfattning om sin egen effektivitet och förmåga gällande skogsarbete för att kunna räkna ut lönsamhet för olika försäljningssätt och olika former av entrepenadarbete.
1
  3  3 SP
NM13GS05

Produktion på gårdens skogsmark IIStuderande skall känna till samhällets styrning av skogsbruket i form av begränsningar och möjligheter. Studerande skall känna till hur trädbestånd i skogen utvecklas under en omloppstid och hur de behöver skötas för att man skall uppnå en lönsam virkesproduktion. Studerande skall känna till grunderna för hyggesfritt skogsbruk.
1
 3   3 SP
NM13LF 3 9 12 SP
NM13LF01

ProduktionsvillkorStuderande skall behärska grundläggande nationalekonomiska begrepp och förstå hur internationella avtal och bestämmelser inverkar på olika slags landsbygdsföretag i Finland. Studerande skall inhämta ett aktuellt kunnade om principer och bestämmelser gällande gårdsbrukets olika produktions-, miljö-, och investeringsstöd. Studerande skall delta i, analysera och skriftligt rapprtera ett obligatoriskt landsbygdspolitiskt seminarium. Studerande skall i projektgrupper kunna ansvara för, planera, genomföra, utvärdera samt skriftligt och muntligt kunna rapportera seminarier tillsammans med alumner och arbetslivskontakter i branschen inom ramen för temat "aktuellt i lantbruket".
1
 3   3 SP
NM13LF02

Fastighetsjuridik och lägenhetsvärderingDen studerande:
- har kunskaper i bestämmelser som reglerar fastigheter
- känner lagstiftningen som påverkar fastigheter
- känner till kraven på fastighetsaffärer
- känner till registreringsmyndigheter och –utdrag
- har kunskaper i fastighetsbildning
- känner till olika ägoformer
- har kunskaper i förvaltning av enskilda vägar

Agrologstuderande kan värdera gårdsbruksfastigheter och skogsstuderande kan värdera skogsfastigheter
1
   3 3 SP
NM13LF03

Gårdsbrukets redovisning och räkenskapsanalysStuderande skall uppnå fördjupade kompetenser gällande specialfrågor inom lantbruksbokföring och lantbruksbeskattning, fastighetsbeskattning, HFD-beslut, företagsbeskattning och skattedeklaration. Studerande skall kunna använda de vanligast förekommande lantbruksdataprogrammen och kunna utföra en praktisk resultatanalys och kunna omvandla gårdens skattebokslut till en resultatanalys.
   3 3 SP
NM13LF04

Investering och finansieringStuderande skall känna till betalningsströmmarna i företaget och faktorer som påverkar dessa. Studerande skall kunna göra upp en omfattande ekonomiplan med alternativa produktionsberäkningar för ett gårdsföretag, med hjälp av tillgängliga excelkalkylprogram, samt kunna beräkna de olika alternativens lönsamhet och likviditet.
Studerande skall kunna göra upp budgetar för gårdsföretag och investeringskalkyler utgående från gällande bestämmelser om investeringsstöd.
   3 3 SP
NM13VG93   12 SP
NM13TT01

Genetik och växtförädlingDen studerande:
- innehar grundläggande kunskaper i biokemi, genetik och växtförädling
- känner till genetikens historia och växtförädlingens historiska utveckling
- behärskar växtförädlingens och husdjursavelns biokemiska och genetiska grunder
- är väl insatt i de centrala metoder som används i praktiken och förstå innebörden av begreppet genmodifiering
1
3    3 SP
NM13TT03

Grunder i växtskyddDen studerande:
- känner till de viktigaste arter av ogräs, växtsjukdomar och skadeinsekter som förekommer i Finland
- uppfattar växtskyddet som en fungerande helhet och kan välja lämpliga förebyggande åtgärder
- är förtrogen med pesticidernas verkningseffekt och kan på ett korrekt sätt hantera dem så att varken användaren eller den omgivande miljön kommer till skada
- känner till och kan tillämpa gällande växtskydds- och kemikalielagstiftning
1
3    3 SP
NM13VG01

ProduktionsbiologiStuderande skall inhämta grundläggande kunskaper om nationell och internationell växt- och livsmedelsproduktion och kunna redogöra för odlingsväxternas domesticering. Studerande skall kunna identifiera de i Finland vanligast förekommande kulturväxtfröna samt känna till odlingsväxternas grundläggande botanik och produktionsbiologi. Studerande skall känna till växternas olika övervintringsstrategier. Studerande skall känna till och kunna använda utvecklingsskalor för spannmål och oljeväxter. Studerande skall förstå de syften man kan ha då man odlar olika spannmåls- och oljeväxtgrödor och kan, utgående från växtfysiologiska grunder, välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål.
3    3 SP
NM13VG02

Dränering och bevattningStuderande skall förstå de teoretiska grunderna för markens vattenhushållning samt förstå syften och tillvägagångssätt vid dränering av odlingsmark. Studerande skall känna till grundläggande begrepp och principer vid planering av täckdikning samt lämpliga material att tillgå. Studerande skall kunna avgöra på vilka jordarter och för vilka grödor bevattning lönar sig samt kunna välja lämplig teknik och lämpligt tillvägagångssätt vid bevattning.
1
 3   3 SP
NM13HG36   9 SP
NM13HG01

Förutsättningar för husdjursproduktionStuderande skall förstå husdjurens anatomi och fysiologi och dess inverkan på utfodringen samt hur fortplantningen fungerar för olika arter.
1
3    3 SP
NM13HG02

HusdjursutfodringStuderande skall lära sig grunderna i husdjursskötsel med fokusering på fodrets byggstenar och djurens behov av energi och näringsämnen samt hur man utformar foderstater och planerar husdjursutfodring med beaktande av olika inverkande faktorer.
1
 3   3 SP
NM13HG03

Husdjurens hälsovård och djurskyddStuderande skall lära sig grunderna i djurhälsovård med tonvikt på sjukdomsförebyggande åtgärder. Studerande skall veta vad som inverkar på en bra djurhälsa, förorsakar sjukdom hos husdjur, vilka symptom vanliga djursjukdomar ger och vilka åtgärder man bör vidta då olika slags produktionsdjur i ett gårdsföretag insjuknar. Djurskyddslagstiftningen och etiska aspekter ställer vissa krav på husdjursproduktionen och studerande skall ha en insikt i vilka regler, krav och begränsningar som inverkar på husdjursproduktionen och hur dessa påverkar produktionsförutsättningarna.
1
 3   3 SP
YRK VAL

VALBARA YRKESSTUDIER

0/30 SP
NM13VP  1515 30 SP
NM13VP01

VäxtnäringshushållningStuderande skall känna till hoten mot lantbrukets produktionsresurser och kunna bedöma lantbrukets bidrag gällande olika miljöföroreningar. Studerande skall få inblick i och förstå kauasala samband mellan flöden, balanser och förluster av växtnäring. Studerande skall kunna göra upp fält-, grind- och gårdsbalanser och kunna identifiera risker för växtnäringsförluster. Studerande skall kunna planera produktionssystem och odlingsåtgärder så att risken för växtnäringsförluster minimeras.
1
  3  3 SP
NM13VP02

Odlingssystem och växtföljderStuderande skall känna till och förstå olika odlings- och växtföljdssystem och hur växtföljden påverkar grödornas växtnäringsförsörjning, behovet av växtskydd och markens långsiktiga bördighet. Studerande skall kunna välja lämplig växtföljd utgående från biologiska, ekologiska, tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar och skall kunna planera jordbearbetning, gödsling och växtskydd så att dessa odlingstekniska åtgärder passar i hop med växtföljden. Studerande skall kunna planera växtföljden målinriktat för att minska risken för växtnäringsförluster och för att minska behovet av direkta bekämpningsåtgärder mot ogräs, växtsjukdomar och skadegörare. Studerande skall ha förmåga att göra upp utförliga odlingsplaner och odlingskartor för gårdar med stöd av lämplig programvara (Windows - WISU).
1
  3  3 SP
NM13VP03

GrovfoderStuderande skall känna till betydelsen och omfattningen av grovfoderproduktionen i Finland. Studerande skall behärska odlingstekniken för de växtarter som i huvudsak används för produktion av grovfoder. Studerande skall vara väl förtrogen med produktionstekniken vid odling av flerårig vall, med alternativa modeller för betesdrift och med tillvägagångssätten vid odling av grönfoder- eller helsädesgrödor. Studerande skall kunna styra produktionsinsatserna utgående från kunskap om hur grovfodervärdet påverkas av miljö- och odlingstekniska faktorer.
1
  3  3 SP
NM13VP04

FoderkonserveringStuderande skall kunna vidta lämpliga åtgärder vid skörd och konservering av grovfoder och fodersäd så att resultaten blir de bästa möjliga ur produktionsbiologiska och ekonomiska hänseenden.
1
  3  3 SP
NM13VP05

MaskinteknikStuderande skall känna till traktorteknik, framförallt motorteknik, hydraulik, transmissioner samt elektronik. Studerande skall kunna hantera olika maskinelement, bland andra lager och remmar.
  3  3 SP
NM13VP06

OgräsregleringStuderande skall kunna identifiera de ogräs som förekommer vid fältmässig växtodling i Finland och känna till deras livscykler och spridningssätt. Studerande skall kunna vidta förebyggande åtgärder och bedöma tröskeln för direkta regleringsåtgärder. Studerande skall kunna planera och utföra direkta mekaniska och kemiska växtskyddsåtgärder.
1
   3 3 SP
NM13VP07

VäxtsjukdomarStuderande skall kunna identifiera de växtsjukdomar som förekommer på lantbruksgrödor i Finland och känna till deras livscykler och spridningssätt. Studerande skall kunna vidta förebyggande åtgärder och bedöma tröskeln för direkta regleringsåtgärder. Studerande skall kunna planera och utföra direkta växtskyddsåtgärder. Studerande skall känna till och kunna använda tillväxtreglerande preparat.
1
   3 3 SP
NM13VP08

Nematoder och skadeinsekterStuderande skall känna till de växtparasitära nematoder, de skadeinsekter och de virus som förekommer vid fältmässig växtodling i Finland och känna till deras livscykler och spridningssätt. Studerande skall kunna vidta förebyggande åtgärder och bedöma tröskeln för direkta regleringsåtgärder. Studerande skall kunna planera och utföra direkta växtskyddsåtgärder.
1
   3 3 SP
NM13VP09

Oljeväxter och trindsädStuderande skall förstå de olika syften man har då man odlar olika oljeväxt- och trindsädesgrödor och kan utgående från olika växtfysiologiska grunder välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål.
1
   3 3 SP
NM13VP10

Potatis och sockerbetorStuderande skall förstå de olika syften man har då man odlar potatis och sockerbetor och kan utgående från olika växtfysiologiska grunder välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål.
   3 3 SP
NM13HP  1515 30 SP
NM13HP01

HusdjursavelStuderande skall förstå och kunna tillämpa grunderna i husdjursavel.
  6  6 SP
NM13HP02

NötkreatursproduktionStuderande skall förstå vilka krav nötkreaturen ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid olika former av produktion. Studerande skall lära sig vilka faktorer som inverkar på nötkreatursproduktionens resultat och kunna optimera dessa. Studerande skall på ett teoretiskt och praktiskt plan känna till hur produktionsanläggningar för husdjur bör utformas för att vara ändamålsenliga och effektiva men samtidigt trivsamma.
  9  9 SP
NM13HP03

SvinproduktionStuderande skall förstå de faktorer som påverkar svinproduktionens lönsamhet. Studerande skall känna till de krav som svinen ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid slaktsvins- respektive smågrisproduktion. Studerande skall kunna optimera svinproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav.
   6 6 SP
NM13HP04

FårStuderande skall förstå de faktorer som påverkar fårproduktionens lönsamhet. Studerande skall känna till de krav som fåren ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid ull- respektive köttproduktion. Studerande skall kunna optimera fårproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav.
1
   4 4 SP
NM13HP05

FjäderfäStuderande skall förstå de faktorer som påverkar fjäderfäproduktionens lönsamhet. Studerande skall känna till de krav som fjäderfän ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid ägg- respektive slaktkycklingsproduktion. Studerande skall kunna optimera fjäderfäproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav. Studerande skall känna till de faktorer som påverkar kläckning och uppfödning.
1
   5 5 SP
Val

Valfria studier

12 SP
NM13VL 3 9 12 SP
NM13VL01

Småskalig virkesförädlingStuderande skall veta hur man tillverkar och torkar sågat virke med småskaliga metoder och känna till hur sågat virke på olika sätt kan vidareförädlas i liten skala. Studerande skall kunna uppskatta sina egna förutsättningar, nödvändiga investeringar, råvarubehov, storleken på marknaden och det ekonomiska resultatet för verksamheten.
     3 SP
NM13VL02

LantbruksteknikresaStuderande skall genomföra och skriftligen rapportera en studieresa till en mässa med ett lantbrukstekniktema, t ex Elmiamässan eller KoneAgria, samt till studieresan hörande företagsbesök.
     1 SP
NM13VL03

Projektkurs, medverkan vid en fackmässaStuderande skall i en projektgrupp planera, genomföra och utvärdera medverkan med en egen utbildningsmonter vid en aktuell fackmässa inom branschen, t ex Elma-landsbygdsmässa.
     2 SP
Pra

Praktik

30 SP
  1812 30 SP

Specialiseringspraktik del ISe studiehelhetsbeskrivning
  6  6 SP

Specialiseringspraktik del IISe studiehelhetsbeskrivning
  6  6 SP

Specialiseringspraktik del IIISe studiehelhetsbeskrivning
  6  6 SP

Specialiseringspraktik del IVSe studiehelhetsbeskrivning
   6 6 SP

Specialiseringspraktik del VSe studiehelhetsbeskrivning
   6 6 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen