Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete II » Praktik, hemsjukvård

Praktik, hemsjukvård

Utförandeplaner
Kod: USS15KL05
Namn: Praktik, hemsjukvård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan i hemmiljö under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad vård och beaktar patientens och anhörigas kulturella bakgrund
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda centrala resursförstärkande vårdmetoder i hemmiljö
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande påvisar respekt för patienten/klienten och närstående i hemmiljö och kan identifiera etiska problem Studerande kan bedöma och stöda patientens/klientens funktionsförmåga samt patientens och anhörigas delaktighet i vården
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande förstår betydelsen av patientsäkerhet och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen