Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) (90 SP)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Socionom (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 3 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

60 SP
SHV14FU 15   15 SP
SHV14FU01

Vetenskapsteori och kunskapsutvecklingStuderande
- har kännedom om de vetenskapsteoretiska resonemang som styr såväl vetenskaplig som praktisk utveckling inom ett område
- har kunskap och förmåga att självständigt söka och visa förtrogenhet med teoretisk kunskap som berör området
- kan använda den kunskap som litteraturen förmedlar och med hjälp av denna kunskap beskriva hur teorier kan överföras/användas i praktisk verksamhet
- kan konstruktivt utvärdera eget och andras teoretiska skriftliga uppgifter
1
 5   5 SP
SHV14FU02

ForskningsmetodikStuderande
- har fördjupade kunskaper i forskningsprocessen utgående från aktionsforskningens principer.
- har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder.
- har tillägnat sig ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt.
- kan genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
1
 10   10 SP
SHV14HL15    15 SP
SHV14HL01

Ledarskap och medarbetarskapStuderande
- kan motivera ett etiskt medvetet ledarskap och kan analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap häri
- kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier - tex hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap- i ett hållbart förändringsledarskap
- kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan tillämpa, analysera och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap
- kan relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
1
5    5 SP
SHV14HL02

Hälsoekonomisk styrning och arbetsrättStuderande
- kan förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
- kan beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
- kan förklara sambandet mellan verksamhet och budget
- kan bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
- kan kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
1
5    5 SP
SHV14HL03

Kvalitetsutveckling och förändringsarbeteStuderande
- kan värdera olika modeller för kvaltetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete.
- känner teorier om förändringsarbete och säkerhet i arbete för att tillämpa dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.
- kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
1
5    5 SP
SHV14AK1515   30 SP
SHV14AK01

Utveckling av avancerad klinisk sjukskötarroll och -expertisStuderande
- kan kartlägga och utveckla och den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesroll
- har beredskap att kritiskt analysera och utvärdera avancerade kommunikationsfärdigheter med patienter/ klienter och medarbetare
- kan tillämpa modeller för reflektion som visar de komplexa helhetsbehoven och situationerna hos patienter, familj och omgivning för att öva upp förmågan till kritisk analys och utvärdering
5    5 SP
SHV14AK02

Anatomi och patofysiologiStuderande
- fördjupar sina kunskaper i anatomi och patofysiologi, och kan koppla kunskapen till klinisk kontext
5    5 SP
SHV14AK03

Klinisk bedömning och förverkligande av vårdStuderande
- har beredskap att handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd, genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling
- kan utföra strukturerad hälsohistoria samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
- kan utföra en strukturerad undersökning av patienten/klienten samt kritiskt analysera och utvärdera den egna insatsen
- behärska de nyckelfärdigheter som krävs för diagnostik och kliniska beslut
- kan tillämpa beslutsmodeller för att göra differentialdiagnoser och ge därpå följande evidensbaserad vård samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
- kan ta ansvar för patientens/klientens hälso- och sjukdomstillstånd
- har beredskap undervisa och handleda patienter/klienter
55   10 SP
SHV14AK04

Klinisk farmakologiStuderande
- kan redogöra för farmakodynamiska och farmakokinetiska principer, samt generella verkningsmekanismer för läkemedel på molekylär och cellulär nivå.
- kan redogöra för och dra slutsatser av individuella variationer, interaktionsmekanismer och biverkningar hos läkemedelssubstanser.
- kan redogöra för verkningsmekanismer på molekylär nivå, samt redogöra för effekter, användningsområde och biverkningar för olika läkemedelsgrupper.
- kan relatera farmakologiska verkningsmekanismer med behandling av patologiska tillstånd.
- har beredskap att utvärdera den eventuella nyttan av och risken med multipel läkemedelsanvändning (polyfarmaci)
- har beredskap identifiera hälsoproblem som beror på läkemedels biverkningar och samverkan
- har beredskap att tillämpa olika pedagogiska teorier vid undervisning av patienter som blir ordinerade läkemedel
 5   5 SP
SHV14AK05

Verksamhetsförlagda studierStuderande
- kan handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd, genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling
- kan undervisa och handleda patienter/klienter
- har beredskap att skapa och uppehålla effektiva relationer med patienter/klienter och kolleger
- har beredskap klarlägga den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesroll
 5   5 SP
SHV14UL1515   30 SP
SHV15UL01

Ledarskapets teori och metodStuderande
- är väl förtrogen med aktuell forskning inom ämnesområdet ledarskap och administration
- har god kännedom om ledarskapets uppgifter och ansvar
- kan leda utgående från organisationens mål och visioner
- kan analysera samspel mellan ledare och medarbetare, mellan medarbetare i olika roller och mellan medarbetare och klienter/patienter/brukare i olika situationer
- kan utveckla nätverk och fungera i växelverkan med beslutsfattare, samarbetsparter, överordnade, personal, klienter/patienter/brukare och anhöriga
- känner till och kan tillämpa relevanta kvalitetssäkringssystem inom det egna verksamhetsområdet
- kan utvärdera och utveckla verksamhet, ledarskap och medarbetarskap
- kan leda förändring
1
10    10 SP
SHV15UL02

Välfärdspolitikens uppgifter och utmaningarStuderande
- känner till välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter
- känner till lagar, direktiv, styrdokument och framtidsplaner inom social- och hälsovård
- känner till olika alternativ för vård- och serviceproduktion
- kan utveckla verksamheten i enlighet med givna och nya lagar och styrdokument
- har ett inkluderande förhållningssätt gentemot klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan
- kan ansvara för relevant dokumentation och social rapportering inom social- och hälsovårdens område
- kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 SP
SHV15UL03

Ekonomisk styrning och uppföljningStuderande
- har fördjupade insikter i den offentliga sektorns beslutfattande och ekonomistyrning
- kan göra upp enhets-/organisationsbudget inom givna budgetramar
- har fördjupade insikter i ekonomiuppföljning och resultatredovisning
- kan planera, förverkliga och slutredovisa projekt med extern eller tillfällig finansiering
1
 5   5 SP
SHV15UL04

PersonalresursarbeteStuderande
- är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik i ett tvärvetenskapligt perspektiv
- förstår betydelsen av ett personalresursorienterat ledarskap och kan arbeta långsiktigt och strategiskt med personalledning och personalutveckling
- behärskar processer i anslutning till rekrytering, anställningsförhållanden och avslutande av arbetsförhållande
- kan på olika sätt främja arbetshälsan
- känner till aktuell arbetsrätt och relevanta arbetsmarknadsavtal
- kan främja delaktighet och sammanhållning på arbetsplatsen
- har färdigheter att kommunicera, motivera och inspirera samt kan hantera konflikter på arbetsplatsen
1
 5   5 SP
SHV15UL05

Etiskt ledarskapStuderande
- har fördjupade insikter i etiska frågor i social- och hälsovårdens arbetsområde och i klient-/patient-/brukarbemötande
- har utvecklat en etisk värdegrund och kan tillämpa den i ledningsarbetet
- har fördjupade insikter i mångfald – särskilt kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och funktionshinder
- kan leda och främja mångfald på arbetsplatsen
- kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i förhållande till klienter/patienter/brukare i ett diversifierat samhälle
1
 5   5 SP
Lär

Lärdomsprov

30 SP
LÄR  30  30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen