Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo (210 SP)

Examen: YH-examen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

57 SP
FEKÅ15SY9    9 SP
CA15IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till den egna yrkeshögskolan och den egna utbildningen
- kan studera smart och effektivt
1
3    3 SP
TN15IT01

ITStuderande

- kan använda ordbehandlingsprogam
- kan använda program för att visualisera muntliga presentationer och för att skapa posters
- kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
- ser de möjligheter som sociala medier erbjuder
- kan använda sociala medier för att informera
3    3 SP
FEKÅ15SY01

Tradenomens yrkesprofilStuderande

- har kännedom om tradenomens arbetsmöjligheter.
- känner till de mest centrala aktörerna inom branschen.
- kan självständigt söka, använda och kritiskt granska relevant information.
1
3    3 SP
FEKÅ15TP9    9 SP
TN15PR01

ProjektStuderande

- kan organisera projektgruppens verksamhet enligt uppdragsgivarens beställning/målsättningar
- kan planera, genomföra, rapportera, presentera och utvärdera projekt
- kan dela med sig av sin kunskap inom projektgruppen
- tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
1
3    3 SP
TN15PT01

Professionellt teamarbete 1Studerande

- kan utvärdera och utveckla sin egen inlärningsstil
- kan dela med sig av kunskap och lära sig tillsammans med andra
- kan ta ansvar för sin arbetsprocess i teamet
1
3    3 SP
TN15PT02

Professionellt teamarbete 2Studerande

- kan verka professionellt i en arbetsgemenskap
- kan analysera ett teams utveckling med hjälp av relevant teori
- inser vikten av teamarbete i dagens arbetsliv
1
3    3 SP
FEKÅ15EL2118   39 SP
TN15EF01

Ekonomi och företagsamhetStuderande

- inser betydelsen av en affärs- eller verksamhetsidé
- känner till verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling
- känner till etableringsprocessen för företag och/eller föreningar i Finland
- intar ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap
1
3    3 SP
FEKÅ15EL01

Extern redovisningStuderande

- kan bokföra grundläggande affärshändelser och göra bokslut i en liten verksamhet
- omfattar det teoretiska innehållet baserat på bokföringslagen och dubbelbokföringens arbetssätt
2
6    6 SP
FEKÅ15EL02

Intern redovisningStuderande

- förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet
- kan uppgöra grundläggande bidragskalkyler och kalkylera fram relevanta nyckeltal
1
3    3 SP
FEKÅ15EL03

BudgeteringStuderande

- kan uppgöra och analysera resultat-, balansbudget och en kassaflödeskalkyl
- förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen
3
 3   3 SP
FEKÅ15EL04

Ekonomisk matematik 1Studerande

- kan utföra olika ekonomiska beräkningar som förekommer i företag
- kan tolka beräkningar och använda kalkylprogram
3    3 SP
FEKÅ15EL05

Ekonomisk matematik 2Studerande

- kan använda beräkningar som stöd vid beslut
- kan tillämpa handelsmatematik med stöd av behövliga
informationssystem
 3   3 SP
FEKÅ15EL06

NationalekonomiStuderande

- förstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn och dess inverkan på omgivningen
- känner till de centrala nationalekonomiska begreppen och teorierna
- känner till den internationella ekonomins särdrag
- kan koppla aktuella händelser till de nationalekonomiska teorierna
 6   6 SP
TN15SD01

Sustainable DevelopmentThe Student

- knows that sustainable development is comprised of interdependent ecological, economic, social and cultural aspects
- interacts with his working environment in a sustainable way
- contributes to sustainable development in society
- recognizes his responsibility for promoting sustainable development
1
 3   3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande

- kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
CA15FI01

Finska- Professionell profil

Studerande klarar av att presentera sin utbildning, sina arbetslivserfarenhet och sitt kunnande.

- Arbetsplatskommunikation och branschinriktad kompetens

Studerande klarar av att medverka i yrkesmässiga och branschspecifika språksituationer både muntligt och skriftligt.
Studerande klarar av att sköta kontakter med olika samarbetsparter och kan delta i en diskussion i olika språksituationer i arbetslivet.
Studerande klarar av att berätta om sin arbetsmiljö t.ex. presentera företaget eller organisationen samt dess tjänster eller produkter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch.

- Läranderesultat

Studerande skall uppvisa sådana kunskaper som enligt lagen krävs av offentligt anställda, och som behövs med tanken på studerandens yrkesövning och professionella tillväxt. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2, 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.

OBS. Förkunskaper är B1.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur i sin bransch
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
Yrk

Yrkesstudier

69 SP
FEKÅ15MFF96   15 SP
FEKÅ15MFF01

Marknadsföringens grunderStuderande

- behärskar grundläggande teori inom marknadsföring
- förstår kundens betydelse för företaget
- kan förverkliga kundsegmentering
- kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap
1
3    3 SP
FEKÅ15MFF02

MarknadsanalysStuderande

- känner till processen för marknadsanalys
- behärskar verktygen för att praktiskt kunna genomföra en marknadsanalys
- kan presentera resultatet av en marknadsanalys muntligt, skriftligt och visuellt
- kan fatta beslut på basen av en marknadsanalys
1
6    6 SP
FEKÅ15MFF03

Marknadskommunikation och PRStuderande

- Kan bygga upp och tillämpa en plan för marknadskommunikation
- kan utforma ett målgruppsanpassat budskap och välja rätt kanal såväl internt som externt
- känner till aktuella media och kan tillämpa dem i kommunikationen
- känner till hur man mäter resultaten från marknadskommunikation
- kan integrera PR som en del av marknadskommunikation
 6   6 SP
FEKÅ15LM 693 18 SP
FEKÅ15LM01

OrganisationStuderande

- känner till olika organisationsmodeller och hur de påverkar organisationens verksamhet
- kan analysera och utveckla organisationskulturer
- kan identifiera interna strukturer och processer utgående från organisationens mål, verksamhet och omvärld
1
 3   3 SP
FEKÅ15LM02

Mångprofessionellt ledarskapStuderande

- känner sig trygg i sin yrkesroll
- kan tillämpa värdegrunden samt de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch
- inser betydelsen av ett öppet förhållningssätt
- ser styrkan i att medarbetarna har olika kompetenser / yrkesbakgrund
- kan leda på ett reflekterande och utvecklande sätt samt välja ledarskapsstil enligt situation
1
 3   3 SP
FEKÅ15LM03

Human Resource ManagementThe student

- can connect human resource management with company operations, objectives and strategy
- is familiar with the recruitment, personnell development and compensation processes
- knows how employee wellbeing impacts company success and job development
1
  6  6 SP
FEKÅ15LM04

Quality ManagementThe student

- knows the importance of quality for a successful and effective operation
- is familiar with different systems and standards used for building, developing and improving quality management
- can participate in the quality development processes of a company
1
  3  3 SP
FEKÅ15LM05

Framtidsvisioner och innovationerStuderande

- kan identifiera samhällstrender och förstår deras inverkan på den egna branschen
- kan arbeta proaktivt och har förmåga till kreativ problemlösning
1
   3 3 SP
FEKÅ15AJ333  9 SP
FEKÅ15AJ01

BolagsrättStuderande

- känner till de olika företagsformerna
- har kunskap om beslutsfattande och ansvarsfrågor i olika typer av bolag
3    3 SP
FEKÅ15AJ02

AvtalsrättStuderande

- förstår den centrala problematiken i olika avtalsförhållanden både nationellt och internationellt
- lär sig skriva olika avtal och därmed undvika typiska problem i avtalsförhållanden
1
 3   3 SP
FEKÅ15AJ03

ArbetsrättStuderande

- känner till och kan tillämpa central lagstiftning inom arbetslivet
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- förstår hur verksamheten kan organiseras i föränderliga situationer
1
  3  3 SP
FEKÅ15PS 123  15 SP
FEÅ15PS01

FöretagskommunikationStuderande

- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
- kan delta i och arbeta med en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång
- klarar av att skriva och presentera centrala dokument på professionell svenska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation
- kan förstå det centrala i artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet
 3   3 SP
FEKÅ15PS02

YritysviestintäStuderande

- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
- kan delta i och arbeta med en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång
- klarar av att skriva och presentera centrala dokument på professionell finska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation
- kan förstå det centrala i artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet
 3   3 SP
FEÅ15PS03

Professional EnglishStuderande

- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
- kan delta i och arbeta med en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång
- klarar av att skriva och presentera centrala dokument på professionell engelska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation
- kan förstå det centrala i artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet
1
 3   3 SP
FEKÅ15PS04

Valfritt främmande språk 1Studerande

- inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper utgående från sin egen kunskapsnivå
- har kännedom om de viktigaste elementen i språkets struktur och kan tillämpa dessa i vanliga praktiska situationer i arbets- och vardagsmiljö
 3   3 SP
FEKÅ15PS05

Valfritt främmande språk 2Studerande

- inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper utgående från sin egen kunskapsnivå
- har kännedom om de viktigaste elementen i språkets struktur och kan tillämpa dessa i vanliga praktiska situationer i arbets- och vardagsmiljö
  3  3 SP
FEKÅ15ME  12  12 SP
FEKÅ15ME01

Forsknings- och undersökningsmetoderStuderande

- kan särskilja branschens forskningsfrågor från ämneshelheten
- kan identifiera och presentera forskningsproblemet
- kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
- inser betydelsen av vetenskaplig litteratur för valt ämnesområde
- kan anpassa kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder till forskningsproblemet
  3  3 SP
FEKÅ15ME02

StatistikStuderande

- kan läsa och ta fram data ur statistik
- kan använda enklare statistiska metoder inom kvantitativ forskning
- kan söka och hantera information samt utnyttja den egna branschens informationskällor
- har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
  3  3 SP
FEKÅ15ME03

ProseminariumStuderande

- kan arbeta systematiskt och flexibelt i forsknings- och undersökningsprojekt
- utvecklar sina färdigheter i forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa metoder samt vetenskapligt skrivande
- kan bedriva tillämpad forskning och skriva ett proseminariearbete enligt Yrkeshögskolan Novias Skrivanvisningar för examensarbete
1
  6  6 SP

VALBARA YRKESSTUDIER

30 SP
FEKÅ15MF 6186 30 SP
FEKÅ15MF01

KundrelationerStuderande

- känner till teorier och begrepp för arbete med kundrelationer
- kan tillämpa modeller och processer för utveckling av kundrelationer
- kan analysera kundvärde och lönsamhet
- kan användainformationssystemför att hantera kundrelationer
- kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap
- känner till lag och etik inom arbete med kundrelationer
1
 6   6 SP
FEKÅ15MF02

Building and developing brandsThe student

- is familiar with theoretical models and processes for brand asset management
- understands the importance of branding in business operations and success
- can analyse, build and develop a brand
- has knowledge in internal and external brand communication
- knows how to measure brand performance
1
  6  6 SP
FEKÅ15MF03

Visuell kommunikationStuderande

- känner till de teoretiska ramarna för grafisk planering
- behärskar tekniker för att väcka uppmärksamhet
- kan bygga upp marknadsföringen visuellt beroende på kanal, målgruppens profil och budget
- förstår kulturskillnadernas betydelse i visuell kommunikation
- är medveten om de juridiska begränsningarna för visuell kommunikation
1
  6  6 SP
FEKÅ15MF04

Digital marknadsföringStuderande

- känner till aktuell teknik och kan utnyttja digitala kanaler för att nå målgrupperna
- kan utforma sitt budskap rätt beroende på använd kanal
- känner till hur man mäter och analyserar effekten av marknadsföringen i digitala kanaler
- kan integrera digital marknadsföring med traditionella kanaler
- vet hur man bygger upp digital marknadsföring på ett lönsamt sätt
1
  6  6 SP
FEKÅ15MF05

MarknadsföringsprojektStuderande

- kan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt marknadsföringsprojekt
- kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling
- kan budgetera ett projekt och göra en resultatredovisning
- kan tillämpa rätt teori för projektet
1
   6 6 SP
FEKÅ15RE 1218  30 SP
FEKÅ15RE01

Bokföring och bokslutStuderande

- behärskar praktisk bokföring och uppgörande av balansbok
- förstår hur periodiseringar påverkar resultatet i bokslutet
- kan använda lagar, förordningar samt övriga källor vid uppgörande av bokslut
- kan tillämpa de yrkesetiska principerna
- kan presentera ett bokslut
- kan använda något bokföringsprogram
1
 6   6 SP
FEKÅ15RE02

Inkomst- och momsbeskattningStuderande

- känner till inkomstbeskattningsförfarandet för privatpersoner och olika företagsformer samt mervärdesskattenlagens betydelse i affärsverksamheten
 3   3 SP
FEKÅ15RE03

Integrerade ekonomisystemStuderande

- behärska de viktigaste funktionerna i ett integrerat ekonomisystem
- förstår hur de olika funktionerna bildar en integrerad helhet
- kan planera och organisera ett enkelt ekonomisystem
 3   3 SP
FEKÅ15RE04

LöneräkningStuderande

- kan tillämpa lagstiftning gällande anställning och arbetsförhållanden i praktiken
- har kunskap om kollektivavtalssystemet och kan tillämpa rätt kollektivavtal
- behärskar grundprinciperna inom löneräkning
1
  3  3 SP
FEKÅ15RE05

BokslutsanalysStuderande

- kan använda bokslutsrapporteringen i bokslutsanalys
- förstår betydelsen av att justera rapporten i sammanhanget och göra ändamålsenliga nyckeltalsanalyser
- kan upprätta kassaflödesanalys samt finansieringskalkyl för verksamheten
- kan utarbeta såväl finansieringsbudget som budgeterad balansräkning
2
  6  6 SP
FEKÅ15RE06

Financial management, reporting & controllingThe student

- understands the importance of financial reporting in the decision-making process
- can identify key success factors for an operation
- is able to develop and use key measures in order to analyse and improve the operations of a company
1
  6  6 SP
FEKÅ15RE07

RedovisningsprojektStuderande

- kan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt redovisningsprojekt
- kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling
- tar ansvar för sitt eget arbete och förstår följderna
- kan tillämpa rätt teori och lämplig lagstiftning för projektet
1
  3  3 SP
Val

Valfria studier

9 SP
FEKÅ15VAL   9 9 SP
Pra

Praktik

30 SP
FEKÅ15PR     30 SP
FEKÅ15PR0110    10 SP
FEKÅ15PR02 10   10 SP
FEKÅ15PR03   10 10 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
  15  15 SP
FEKÅ16EX01

Examensarbete 1kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
  5  5 SP
FEKÅ16EX02

Examensarbete 2kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
  5  5 SP
FEKÅ16EX03

Examensarbete och mognadsprovkan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
  5  5 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen