Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Praktik I

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Praktik I
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
- har utövat praktiska arbetsuppgifter inom grönanläggning, grönområdesskötsel, trädgårdshandel eller plantskoleproduktion till arbetsgivarens belåtenhet
- kan dokumentera och analysera ett företags dagliga verksamhet inom den utvalda sektorn.
- har grundläggande kompetenser och praktiska färdigheter gällande företagande inom trädgårdsnäringarna
- kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande.
- kan planera, utföra och beskriva allmänt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen
- känner till den tekniska utrustningen
- kan beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov
- kan analysera och beskriva starka och svaga sidor, hot och möjligheter utgående från den valda arbetsplatsens interaktion med omgivningen
- kan reflektera över de faktorer som påverkar det praktiska arbetet i företaget / organisationen
- kan agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag
- kan beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen och redogöra för yrkesverksamheten i regionen
Under praktikperioderna förstärker studerande sin yrkeskompetens och utvecklar nätverk och kontakter för sina framtida yrkesbehov.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen