Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Lärdomsprovsprocessen » Statistisk analys

Statistisk analys

Utförandeplaner
Kod: NM13UM02
Namn: Statistisk analys
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av information
- behärskar de mest grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- förstår betydelsen av att villkoren för det statistiska testet uppfylls
- behärskar kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen