Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Grundstudier » Grönområdenas växter » Växtnäringslära

Växtnäringslära

Utförandeplaner
Kod: NM15GV01
Namn: Växtnäringslära
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår odlingsväxtens behov av växtnäring och kan avhjälpa växtnäringsbrist
- kan redogöra för kvävets kretslopp ur växtodlingens synvinkel och kan bedöma den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt den mängd som kan komma växterna till godo
- känner till framställningen av och egenskaperna hos mineraliska och organiska gödselmedel
- kan tyda begreppet gröngödsling och bedöma dess möjliga effekter
- förstår hur olika typer av organiska gödselmedel(, däribland stallgödsel,) skall hanteras så att utnyttjandegraden blir optimal
- kan utföra gödslingsberäkningar och välja lämpliga gödselmedel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen