Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Hortonom (YH), landskapsplanering (240 SP)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Hortonom (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

54 SP
NM15IN6    6 SP
NM15IN01

Introduktion i studierna med individuell läroplan och karriärvägledningDen studerande:
- känner till sin egen högskola och enhet
- kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
- kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
- kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
- känner till hur man kan planera sin karriär och sitt livslånga lärande och har påbörjat sin karriärplanering
- kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
- känner till de viktigaste aktörerna inom sin bransch
1
3    3 SP
NM15IN02

IKTDen studerande behärskar:
- skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
- filhantering
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
- tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
- program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
- kan hämta information från nätet och skolans bibliotek
- kan arbetsmetoder och använda de program som behövs för distansstudier
1
3    3 SP
NM15SP333  9 SP
NM15SP01

SvenskaDen studerande
- kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska på ett strukturerat och väl fungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda inhämtad information
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan använda relevant fackterminologi och kan kommunicera muntligt och skriftligt inom landskapsplanerings- och trädgårdsbranscherna
- kan skriva vetenskapliga rapporter, använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning
3    3 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt, inbegripande en utvecklad förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- uppvisar sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner till de relevanta verktygen därtill
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
  3  3 SP
NM15GV1212   24 SP
NM15GV01

VäxtnäringsläraDen studerande
- förstår odlingsväxtens behov av växtnäring och kan avhjälpa växtnäringsbrist
- kan redogöra för kvävets kretslopp ur växtodlingens synvinkel och kan bedöma den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt den mängd som kan komma växterna till godo
- känner till framställningen av och egenskaperna hos mineraliska och organiska gödselmedel
- kan tyda begreppet gröngödsling och bedöma dess möjliga effekter
- förstår hur olika typer av organiska gödselmedel(, däribland stallgödsel,) skall hanteras så att utnyttjandegraden blir optimal
- kan utföra gödslingsberäkningar och välja lämpliga gödselmedel
1
6    6 SP
NM15GV02

BotanikDen studerande
- förstår växtsystematikens grunder
- känner till hur växter identifieras på basis av deras morfologi och hur litteratur används vid identifiering.
- kan identifiera och namnge våra vanligaste naturväxter
- förstår sambandet mellan ståndortsfaktorer och befintlig vegetation på naturståndorter
- har grundläggande kunskaper inom växtanatomi och organologi
- känner till de mest centrala växtfysiologiska funktioner, bland annat xylem- och floemtransporter i växten, fotosyntes och respiration
- känner till växtgeografins grunder och begreppet proveniens
- är introducerad i genetik och växtförädling
1
6    6 SP
NM15GV03

Växtkännedom och växtanvändningDen studerande

- känner till växternas egenskaper och krav på växtplats
- känner till handelssortimentet i huvuddrag
- känner till de allra vanligaste europeiska landskaps- och prydnadsväxterna
- kan självständigt använda litteratur för att stöda identifieringen
- kan utveckla växtanvändning i ett praktiskt projekt
1
 12   12 SP
NM13NE   15 15 SP
NM13NE01

Bokföring och redovisningDen studerande:
- känner till vad god bokföringsetik betyder
- kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
- känner till kraven på skattebokföring
- känner till företagarens skyldigheter gällande moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
- kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
   3 3 SP
NM13NE02

EkonomistyrningDen studerande:
- känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
- kan utföra och utvärdera kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
- förstår betydelsen av att använda nyckeltal vid utvärdering av verksamheten
- känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
- kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
- känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
- känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
   3 3 SP
NM13NE03

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
- förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
   3 3 SP
NM13NE04

Praktiskt ledarskapDen studerande:
- känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
- känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofilen
- känner till hur det personliga ledarskapet utvärderas och utvecklas
- kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
- förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
   3 3 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande:
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna till en kommande yrkeskarriär
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

129 SP
NM15SM12 6  18 SP
NM15SM01

CAD-grunderDen studerande
- kan förbereda ett dokument och hantera data med ett CAD-program
- kan använda grundläggande verktyg i 2D
- kan producera, hantera och printa en ritning
- känner till de tekniska kraven för markbyggnadsritningar
1
6    6 SP
NM15SM02

TrädgårdsdesignDen studerande:
- känner till och förstår trädgårdsplaneringsmetoder
- är bekant med trädgårdsplaneringens stilinriktningar
- kan göra en enkel trädgårdsplanering med tyngdpunkt på gårdens disposition och komposition av vegetation
- kan använda de vanligaste trädgårdsväxterna i sin planering
- kan grunderna i visuell gestaltning
- är medveten om den kreativa processen och kan stöda den
- kan uttrycka sig i form av handgjorda skisser
1
6    6 SP
NM15SM01

TrädgårdskonstDen studerande
- har grundläggande kunskaper om trädgårdskonstens historia i världen och i Finland
- kan identifiera historiska drag i vår tids parker och trädgårdar
- förstår olika restaureringsmetoder
- har grundläggande kunskaper om modern byggnadskonst, formgivning och belysning
- förstår vad som påverkar trädgårdskonsten och miljökonsten
- kan planera och utföra en enklare historisk utredning ELLER behärskar gestaltningsprocesser, dess redskap samt kommunikations- och uttrycksmedel i ett praktiskt konstprojekt
  6  6 SP
NM15GB18    18 SP
NM15GB01

GrönanläggningMaskinanvändning
Den studerande
- känner till de vanligast förekommande maskinerna inom trädgårdsodling samt grönområdesskötsel
- har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskinanvändning
- har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fält- och småmaskiner
- lär sig använda traktorer och vanligt förekommande fält- och småmaskiner
- kan utföra daglig maskinservice

Grönanläggningens praxis
Den studerande:
- känner till relevanta grundläggande metoder för markanläggning
- behärskar växtunderlags- och planteringsarbeten vid grönanläggning
- kan grunderna i stenanläggning
- kan grunderna i arbetarskyddet

Grönanläggningens kvalitetskrav
Den studerande
- känner till styrande dokument och grönanläggningens centrala kvalitetskrav
- är bekant med anläggningsprocessen
- förstår de viktigaste dränerings- och dimensioneringsprinciperna på grönområden
1
9    9 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande
- kan utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information
1
3    3 SP
NM15GB02

Projektledning inom grönanläggningsbranschenDen studerande
- känner till vilka bestämmelser som styr planering, anläggning och underhåll av grönområden
- känner till allmänna avtalsvillkor
- förstår byggprocessen och olika entreprenadformer
- förstår skillnaden i verksamheten mellan den privata och den offentliga sektorn
1
6    6 SP
NM15PF 1512  27 SP
nm15pf01

ParkplaneringDen studerande
- behärskar parkplaneringens process från översiktlig till detaljerad planering
- kan producera behövliga ritningar och handlingar
- förstår de specialkrav som offentliga sektorn ställer på planeringen
- känner till interaktiva planeringsmetoder och kan använda någon av dem
- kan självständigt använda ritningsprogram
- känner till det finländska planläggningssystemet
- känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer
- känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar
- kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun och förstår parkernas ställning i planläggningssystemet
1
 9   9 SP
NM15PF02

VisualiseringDen studerande
- kan använda 2D på ett professionellt sätt med ett CAD-program
- kan skapa en illustrationsritning
- kan göra tekniska ritningar
- kan använda grundläggande verktyg i 3D och känner till programmets användningsmöjligheter i 3D
1
 6   6 SP
NM15PF03

Planeringens specialfrågorDen studerande
- fördjupar sig i en specialfråga inom grönområdesplanering
- känner styrande dokument
- kan planera en inspirerande miljö
- kan göra innovativa planeringslösningar
- kan motivera och illustrera sin idé
- kan presentera sin planering på ett tilltalande sätt i form av en plansch
1
  12  12 SP
NM15SF31212  27 SP
nm15sf01

Green Environment and Human WellbeingThe student
- understands how green environment in urban areas impacts people’s health and well-being
- can make practical suggestions to improve existing environments
1
3    3 SP
nm15sf02

GrönområdesskötselDen studerande:
- känner till klassificering av grönområden och styrande dokument
- känner till de allmänna kvalitetskraven inom grönområdesskötsel
- behärskar grundläggande underhållsteknik
- kan använda de vanligaste handredskapen
- känner till beskärningens biologiska bakgrund
- behärskar underhållsbeskärningens grunder i praktiken
- känner till begreppet uppbyggnadsbeskärning
- är medveten om hur ogräsbekämpningen utförs tryggt och effektivt
1
 9   9 SP
NM15SF03

Ecosystem ServicesThe Student
- understands the basic principles of ecology and evolutionary biology
- can identify species that are common in different ecosystems such as forests, coastal zones and cultivated areas
- understands the link between these systems, natural resources we receive from these systems and the importance of their sustainability
1
 3   3 SP
NM15SF04

Underhåll av grönområdenDen studerande
- känner till underhållsprocesser
- kan jämföra underhållsmetoder på olika typer av grönområden ur ekonomisk, ekologisk och estetisk synpunkt
- kan utforma en plan för skötsel och utveckling av ett grönområde
  12  12 SP
NM15DL 915  24 SP
NM15DL01

LandskapsvårdDen studerande:
- kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
- kan förstå kulturella värden i landskapet
- kan kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
- kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
 9   9 SP
CM13IG01

Environmental Impact AssessmentThe Student
- understands the importance of assessing the long term environmental consequences of planning and construction
- knows the EIA process in Finland and EU
- is familiar with different methods of assessing environmental consequences of a product, a service or an activity
1
  6  6 SP
NM15DL02

Planering av biologisk mångfaldDen studerande
- är medveten om de urbana miljöproblemen
- kan planera ekologiskt hållbara gröna strukturer som minskar lokala miljöproblem
- kan beskriva planeringens miljökonsekvenser
1
  9  9 SP
NM15LP 6   6 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av information
- behärskar de mest grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- förstår betydelsen av att villkoren för det statistiska testet uppfylls
- behärskar kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
1
 3   3 SP
NM13UM01

ForskningsmetodikDen studerande
- känner till grunderna i vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
- kan utföra informationssökning från olika källor
- vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
- förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
1
 3   3 SP
NM15BI   9 9 SP
Den studerande
- kan skapa internationella kontakter för framtida kunskapsutbyte
- kan planera, organisera, skaffa finansiering och genomföra en studieresa till ett annat europeiskt land
- kan göra en plan för hur erfarenheterna på ett effektfullt sätt kommuniceras ut till allmänheten och yrkeskåren samt kan förverkliga den
- kan beskriva biologiska, ekonomiska, tekniska, sociala och kulturella förutsättningar för ett internationellt naturbruksföretagande
- kan självständigt söka internationella kunskaper om sitt yrkesområde och göra utvecklingsförslag för den egna branschen på basis av dem
Val

Valfria studier

12 SP
Pra

Praktik

30 SP
10    10 SP
Den studerande
- har utövat praktiska arbetsuppgifter inom grönanläggning, grönområdesskötsel, trädgårdshandel eller plantskoleproduktion till arbetsgivarens belåtenhet
- kan dokumentera och analysera ett företags dagliga verksamhet inom den utvalda sektorn.
- har grundläggande kompetenser och praktiska färdigheter gällande företagande inom trädgårdsnäringarna
- kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande.
- kan planera, utföra och beskriva allmänt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen
- känner till den tekniska utrustningen
- kan beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov
- kan analysera och beskriva starka och svaga sidor, hot och möjligheter utgående från den valda arbetsplatsens interaktion med omgivningen
- kan reflektera över de faktorer som påverkar det praktiska arbetet i företaget / organisationen
- kan agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag
- kan beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen och redogöra för yrkesverksamheten i regionen
Under praktikperioderna förstärker studerande sin yrkeskompetens och utvecklar nätverk och kontakter för sina framtida yrkesbehov.
 10   10 SP
Den studerande
- fördjupar eller breddar sina arbetslivskunskaper inom branschen
  10  10 SP
Den studerande
- fördjupar eller breddar sina arbetslivskunskaper inom branschen
Lär

Lärdomsprov

15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen