Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Samhällspedagog (YH) (210 SP)

Examen: YH-examen inom det humanistiska området
Examensbenämning: Samhällspedagog (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

51 SP
USP15SA24    24 SP
CA15IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- Känner till den egna yrkeshögskolan och den egna utbildningen
- Kan studera smart och effektivt
1
3    3 SP
TN15PT01

Professionellt teamarbete 1Studerande

- kan utvärdera och utveckla sin egen inlärningsstil
- kan dela med sig av kunskap och lära sig tillsammans med andra
- kan ta ansvar för sin arbetsprocess i teamet
1
3    3 SP
TN15PT02

Professionellt teamarbete 2Studerande

- kan verka professionellt i en arbetsgemenskap
- kan analysera ett teams utveckling med hjälp av relevant teori
- inser vikten av teamarbete i dagens arbetsliv
1
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande

- kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
USP15SA01

Samhällspedagogens yrkesbildStuderande

- har kännedom om samhällspedagogens arbetsmöjligheter
- känner till samhällspedagogens kompetenser och centrala värderingar
- känner till de mest centrala aktörerna inom branschen
- kan självständigt söka, använda och kritiskt granska relevant information
1
3    3 SP
USP15SA02

UngdomsarbeteStuderande

- är medveten om medborgaraktivitetens och ungdomsarbetets betydelse i samhället.
- är bekant med ungdomsarbetet i den egna hemkommunen och utbildningens närregion
- känner till de centrala aktörerna och den centrala lagstiftningen inom ungdomsarbete i Finland
1
3    3 SP
USP15SA03

UpplevelsepedagogikStuderande

- har kunskap om att röra sig i naturen
- kan planera pedagogisk verksamhet som förverkligas utomhus
- kan göra en säkerhetsplan och beakta säkerhetsaspekter i verksamheten
- förstår betydelsen av hållbar utveckling i sin verksamhet
1
3    3 SP
TN15PR01

ProjektStuderande

- Kan organisera projektgruppens verksamhet enligt uppdragsgivarens beställning/målsättningar
- Kan planera, genomföra, rapportera, presentera och utvärdera projekt
- Kan dela med sig av sin kunskap inom projektgruppen
- Tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
1
3    3 SP
USP15US27    27 SP
USP15US01

Miljö- och upplevelsepedagogikStuderanden

- känner sig trygg i naturen
- kan planera och leda pedagogisk verksamhet i uterummet
- kan i sin verksamhet beakta miljöaspekter
- kan göra en säkerhetsplan och beakta säkerhetsaspekter i verksamheten
- kan tillämpa pedagogiska metoder för att locka till miljöansvar
- kan tillämpa upplevelsepedagogik och gruppdynamik för att främja en gynnsam grupputveckling i olika gemenskaper
1
6    6 SP
USP15US02

Kreativa metoderStuderande

- känner till och kan utnyttja olika kreativa metoder för aktivering av olika målgrupper
- kan tillämpa sin kunskap om grupprocesser då hen arbetar med kreativa processer i olika gemenskaper
1
3    3 SP
USP15US03

Skapande metoderStuderande

-kan använda skapande metoder i delaktighetsfrämjande syfte med olika målgrupper
-har en förståelse för den kreativa processen och den kommunikation som kan uppstå när människor möts i skapande verksamhet
-kan i planering, utförande och utvärdering tillämpa teori med anknytning till skapande verksamhet
-kan arbeta på ett experimenterande och utvärderande sätt
1
6    6 SP
CA15FI01

Finska- Professionell profil

Studerande klarar av att presentera sin utbildning, sina arbetslivserfarenhet och sitt kunnande.

- Arbetsplatskommunikation och branschinriktad kompetens

Studerande klarar av att medverka i yrkesmässiga och branschspecifika språksituationer både muntligt och skriftligt.
Studerande klarar av att sköta kontakter med olika samarbetsparter och kan delta i en diskussion i olika språksituationer i arbetslivet.
Studerande klarar av att berätta om sin arbetsmiljö t.ex. presentera företaget eller organisationen samt dess tjänster eller produkter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch.

- Läranderesultat

Studerande skall uppvisa sådana kunskaper som enligt lagen krävs av offentligt anställda, och som behövs med tanken på studerandens yrkesövning och professionella tillväxt. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2, 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.

OBS. Förkunskaper är B1.
1
3    3 SP
TN15IT01

ITStuderande

- kan använda ordbehandlingsprogram
- kan använda program för att visualisera muntliga presentationer och för att skapa posters
- kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
- ser de möjligheter som sociala medier erbjuder ungdomsarbetet och medborgaraktiviteten
- kan använda sociala medier för att informera, engagera och påverka
3    3 SP
TN15EF01

Ekonomi och företagsamhetStuderande

- inser betydelsen av en affärs- eller verksamhetsidé
- känner till verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling
- känner till etableringsprocessen för företag och/eller föreningar i Finland
- intar ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap
1
3    3 SP
USP15US04

FöreningskunskapStuderande

- känner till föreningarnas och medborgarorganisationernas samhälleliga uppgift
- känner till föreningslagen
- har färdigheter att starta en förening
1
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

96 SP
USP15PA 27   27 SP
USP15PA01

LivscykelpsykologiStuderande

- förstår den teoretiska grunden för människans utveckling och kan tillämpa den här kunskapen i praktiken
- förstår lagbundenheterna i människans utveckling samt de individuella variationerna människor emellan
- kan handleda gemenskaper och grupper som består av människor i olika åldrar
1
 6   6 SP
USP15PA02

Ungas vändpunkter i livetStuderande

- kan identifiera vändpunkter i ungas liv
- kan identifiera förbyggande faktorer och riskfaktorer under ungas uppväxt
- förstår vilken betydelse grupptillhörighet och sociala sammanhang har för unga
- kan identifiera ungdomskulturer
1
 3   3 SP
USP15PA03

Förebyggande ungdomsarbeteStuderande

- förstår skillnaden mellan ett främjande, förbyggande och åtgärdande arbetssätt
- kan tillämpa metoder som används inom förbyggande ungdomsarbete
- känner till organisationer som arbetar med förebyggande ungdomsarbete
1
 3   3 SP
USP15PA04

Pedagogisk handledningStuderande

- kan lyssna aktivt
- kan ställa öppna frågor
- kan stöda den handledda i att formulerar mål för sin egen utveckling
- kan tillämpa olika handledningsmetoder som passar i den aktuella verksamhetsmiljön
- är bekant med pedagogisk handledning i virtuella miljöer
1
 6   6 SP
USP15PA05

Pedagogiskt arbeteStuderande

- förstår den teoretiska grunden för bildning och fostran och kan tillämpa den här kunskapen i praktiken
- har formulerat en egen pedagogisk grundsyn
- kan formulera mål och välja pedagogiska metoder utgående från målgruppens önskemål, behov och ålder
- kan ur ett genusperspektiv kritiskt granska sitt pedagogiska arbete
- kan handleda individer och gemenskaper i att nyttja och främja sina egna möjligheter till utveckling
- är medveten om och kan utvärdera sin pedagogiska kompetens, som en del av den professionella tillväxten
1
 6   6 SP
USP15PA06

Pedagogisk verksamhet i specialgrupperStuderande

- kan se individen bakom funktionsnedsättningen
- kan identifiera specialgrupper och känner till gruppernas mest centrala behov samt kan beakta dessa i den pedagogiska verksamheten
- kan arbeta delaktighetsfrämjande för att stöda personer med specialbehov
- känner till aktörer som arbetar för och med specialgrupper
1
 3   3 SP
USP15MA 24   24 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur i sin bransch
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
USP15MA01

Hållbar utvecklingStuderande

- känner till att hållbar utveckling omfattar en ekologisk, ekonomisk, social och kulturell aspekt som är beroende av varandra
- kan verka i den egna arbetsgemenskapen på ett hållbart sätt
- bidrar genom sina handlingar till en hållbar samhällsutveckling
- ser sitt ansvar i att främja hållbar utveckling i sin verksamhet
1
 3   3 SP
USP15MA02

Interkulturellt ledarskapStuderande

- reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder
- förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund
- förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer
1
 3   3 SP
USP15MA03

Mänskliga rättigheterStuderande

- känner till innehållet i deklarationen om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter
- känner till organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna*
- kan granska sin egen verksamhet ur ett människorättsperspektiv
1
 3   3 SP
USP15MA04

Mångkulturellt arbeteStuderande

- är medveten om sin egen kulturella bakgrund och kan förhålla sig öppet och respektfullt till personer från andra kulturer
- kan främja toleransen mellan individer och grupper
- kan arbeta integrationsfrämjande
- känner till organisationer som stöder invandrares integration
- känner till effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet
- känner till aktörer och program som möjliggör internationellt ungdomsarbete och ungdomsutbyte
1
 6   6 SP
USP15MA05

FritidStuderande

- känner till fritiden som ett sammanhang för välbefinnande, identitetsskapande och självförverkligande
- förstår principerna för lika möjligheter till meningsfull fritid
- har förmåga att identifiera gemenskapers varierande karaktär, från lokala till virtuella gemenskaper
- känner till fritiden som yrkesfält
1
 3   3 SP
USP15MA06

MarknadskommunikationStuderande

- förstår grundförutsättningarna för en effektiv marknadskommunikation
- kan skapa och upprätthålla kundrelationer
- känner till och kan använda olika marknadsföringsverktyg
- kan planera och utveckla för ändamålet lämpliga marknadsföringsåtgärder
1
 3   3 SP
USP15DS  30  30 SP
USP15DS01

Samhällets strukturerStuderande

- förstår samhällets strukturer och känner till den offentliga och tredje sektorns samt företags roll i serviceproduktion
- kan granska och analysera samhällsfenomen på lokal, nationell och internationell nivå
- har kunskap om socialpolitik och hur man genom den kan påverka människors livsvillkor
- kan identifiera maktstrukturer i samhället och har utvecklat en kritisk hållning till förtryckande strukturer
- kan stöda individer som är i särskilt behov av stöd med beaktande av relevant lagstiftning
- känner till och kan handla i enlighet med barnskyddslagen
1
  6  6 SP
USP15DS02

InklusionStuderanden

- kan tillämpa principerna för jämställdhet och jämlikhet
- känner till vikten av olika gemenskapers betydelse för individens utveckling och har förmåga att identifiera gemenskapers varierande karaktär, från lokala till virtuella gemenskaper
- kan analysera samhällsfenomen ur inklusionsperspektiv och förstår dess effekter för individen i samhället
- kan tillämpa socialpedagogik och inklusionsfrämjande metoder för att individer och grupper skall utvecklas
- kan utnyttja gruppens resurser och utvecklingspotential, för att stärka individen och gruppens handlings- och påverkningsmöjligheter
1
  6  6 SP
USP15DS03

SamhällspåverkanStuderande

- känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och kan använda sig av medborgarverksamhetens medel i syfte att påverka och utveckla den egna
- är medveten om organisationers samhällsansvar och kan främja social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling i både lokala och mångkulturella samt internationella gemenskaper
- kan påverka i samhället genom att utnyttja sina kunskaper och etiska värderingar
1
  3  3 SP
USP15DS04

Ungdomspolitik och kommunalt beslutsfattandeStuderande

- förstår det sektorövergripande arbetets betydelse för ungdomspolitiken
- är medveten om nationella riktlinjer för ungdomspolitiken i samhället
- känner till strukturerna för beslutsfattande i kommunerna
- känner till principerna för hur kommunerna ansvarar för och förverkligar ungdomsarbete
- kan se kopplingen mellan ungdomsforskningen och ungdomspolitiken
1
  3  3 SP
USP15DS05

DelaktighetStuderanden

- förstår betydelsen av gemenskap och delaktighet i mänsklig verksamhet
- kan analysera sin egen delaktighet och sin inverkan på andras delaktighet
- kan analysera branschens aktörer ur delaktighetsperspektiv
- känner till ungas livsvillkor och kan stöda ungas delaktighet och medborgarskap
- kan handleda individer och gemenskaper, genom att använda metoder som främjar deras möjligheter till utveckling och bidrar till ökad delaktighet
- kan inspirera och stärka gemenskaper och grupper och främja toleransen mellan individerna och grupperna
1
  6  6 SP
USP15DS06

Fritids- och ungdomsforskningStuderande

- känner till aktuell fritidsforskning
- känner till aktuell ungdomsforskning
- kan utgående från forskningsresultat utveckla verksamhet inom fritidssektorn
1
  3  3 SP
TN15UM01

UtvecklingsmetoderStuderanden

- känner till datainsamlings- och utvecklingsmetoder
- kan söka och kritiskt värdera information samt utnyttja forskningsresultat i utvecklingsarbetet
- kan tillsammans med andra planera, förverkliga och utvärdera olika utvecklingsarbeten som är relevanta för branschen
1
  3  3 SP
USP15LI  15  15 SP
TN15ML01

Mångprofessionellt ledarskapStuderande

- känner sig trygg i sin yrkesroll
- kan tillämpa värdegrunden samt de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch
- inser betydelsen av ett öppet förhållningssätt
- ser styrkan i att medarbetarna har olika kompetenser / yrkesbakgrund
- kan leda på ett reflekterande och utvecklande sätt samt välja ledarskapsstil enligt situation
1
  3  3 SP
USP15LI01

Arbetssätt inom forskning och utvecklingStuderanden

- kan ta ställning till val under forskningsprocessen och ställa relevanta frågor
- känner till lämpliga kvalitativa och kvantitativa metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra utmanande projekt inom branschen med hjälp av dessa
- har färdigheter i kritiskt tänkande, etik och utvärdering av handlingssätt
- kan använda sig av kunskap baserad på forskning och teori
- kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet
- kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
1
  6  6 SP
USP15LI02

Framtidsvisioner och innovationerStuderanden

- kan identifiera samhällstrender och deras inverkan på den egna branschen
- kan arbeta proaktivt och har förmåga till kreativ problemlösning
- kan tillämpa metoder som är lämpliga för utveckling inom branschen
- kan initiera och genomföra innovativa processer
1
  6  6 SP
Pra

Praktik

33 SP
USP15PR     33 SP
USP15PR019    9 SP
USP15PR02 9   9 SP
USP15PR03   15 15 SP
Val

Valfria studier

15 SP
USP15VA   15 15 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
Lär  15  15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen