Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Restonom (YH) (210 SP)

Examen: YH-examen inom turism- och kosthållsbranschen
Examensbenämning: Restonom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

51 SP
TUR15TG24    24 SP
CA15IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- Känner till den egna yrkeshögskolan och den egna utbildningen
- Kan studera smart och effektivt
1
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
- kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TN15PR01

ProjektStuderande

- Kan organisera projektgruppens verksamhet enligt uppdragsgivarens beställning/målsättningar
- Kan planera, genomföra, rapportera, presentera och utvärdera projekt
- Kan dela med sig av sin kunskap inom projektgruppen
- Tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
1
3    3 SP
TN15IT01

ITStuderanden

- kan använda ordbehandlingsprogram
- kan använda program för att visualisera muntliga presentationer
- kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
- ser de möjligheter som sociala medier erbjuder
- kan använda sociala medier
3    3 SP
TN15EF01

Ekonomi och företagsamhetStuderande

- inser betydelsen av en affärs- eller verksamhetsidé
- känner till verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling
- känner till etableringsprocessen för företag och/eller föreningar i Finland
- intar ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap
1
3    3 SP
TUR15TG01

Restonomens yrkesprofilStuderande

- Har kännedom om restonomens arbetsmöjligheter
- Känner till de mest centrala aktörerna inom branschen
- Kan självständigt söka, använda och kritiskt granska relevant information
1
3    3 SP
TUR15TG02

Turismens verksamhetsmiljöStuderande

- har en helhetsuppfattning om turismnäringens särdrag, delområden och struktur
- känner till turismnäringens aktörer, intressenter och samarbetspartners
- förstår betydelsen av hållbar utveckling inom turismens verksamhetsmiljö
1
3    3 SP
TUR15TG03

TuristenStuderande

- känner till olika turisttyper
- förstår turistens motiv, behov samt beteende
1
3    3 SP
TUR15TT27    27 SP
CA15FI01

Finska- Professionell profil

Studerande klarar av att presentera sin utbildning, sina arbetslivserfarenhet och sitt kunnande.

- Arbetsplatskommunikation och branschinriktad kompetens

Studerande klarar av att medverka i yrkesmässiga och branschspecifika språksituationer både muntligt och skriftligt.
Studerande klarar av att sköta kontakter med olika samarbetsparter och kan delta i en diskussion i olika språksituationer i arbetslivet.
Studerande klarar av att berätta om sin arbetsmiljö t.ex. presentera företaget eller organisationen samt dess tjänster eller produkter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch.

- Läranderesultat

Studerande skall uppvisa sådana kunskaper som enligt lagen krävs av offentligt anställda, och som behövs med tanken på studerandens yrkesövning och professionella tillväxt. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2, 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.

OBS. Förkunskaper är B1.
1
3    3 SP
TN15PT01

Professionellt teamarbete 1Studerande

- kan utvärdera och utveckla sin egen inlärningsstil
- kan dela med sig av kunskap och lära sig tillsammans med andra
- kan ta ansvar för sin arbetsprocess i teamet
1
3    3 SP
TN15PT02

Professionellt teamarbete 2Studerande

- kan verka professionellt i en arbetsgemenskap
- kan analysera ett teams utveckling med hjälp av relevant teori
- inser vikten av teamarbete i dagens arbetsliv
1
3    3 SP
TUR15TT01

MarknadskommunikationStuderande

- Förstår grundförutsättningarna för effektiv marknadskommunikation
- Behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
- Kan planera, genomföra och utvärdera marknadsföringsåtgärder
1
3    3 SP
TUR15TT02

Säkerhet och etikStuderande

- Känner till säkerhetskraven som hänför sig till den egna branschen och kan tillämpa dem i sitt arbete
- Känner till de etiska frågeställningarna som härrör sig till turismbranschen
1
3    3 SP
TUR15TT03

Service och produktionsprocessenStuderande

- Förstår tjänstens särdrag
- Kan utveckla tjänster i enlighet med turismbranschens krav och företagets lönsamhet
- Förstår betydelsen av kvalitetstänkande vid tjänsteutveckling
1
6    6 SP
TUR15TT04

EkonomiStuderande

- Behärskar bokföringens grunder
- Har grundläggande kunskaper i uppgörandet av bokslut och företagsbeskattning
1
3    3 SP
TUR15TT05

Valfritt språkStuderande

- har en förbättrad förmåga att kommunicera både i tal och skrift
- har kännedom om den centrala terminologin inom sitt eget område
- har ett utvidgat ordförråd och grammatikkunnande
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

102 SP
TUR15SS 24   24 SP
TN15ML01

Mångprofessionellt ledarskapStuderande

- känner sig trygg i sin yrkesroll
- kan tillämpa värdegrunden samt de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch
- inser betydelsen av ett öppet förhållningssätt
- ser styrkan i att medarbetarna har olika kompetenser / yrkesbakgrund
- kan leda på ett reflekterande och utvecklande sätt samt välja ledarskapsstil enligt situation
1
 3   3 SP
TUR15SS01

Serviceföretagets struktur och särdragStuderande

- har en fördjupad kunskap i turismföretagens funktioner och särdrag på nationell nivå
- behärskar organisationens uppbyggnad samt modeller
- Kan beskriva branschens kedjebildningar och särdrag
1
 6   6 SP
TUR15SS02

KundrelationerStuderande

- känner till de olika typerna av kundsegment
- inser betydelsen av ett kundcentrerat synsätt i förhållande till företagsverksamhet och tjänsteproduktion
- förstår grundförutsättningarna för skapande och upprätthållande av kundrelationer
1
 6   6 SP
TUR15SS03

Serviceföretagets strategiska planeringStuderande

- känner till och förstår ett serviceföretags strategier
- kan utnyttja strategier som ett redskap för styrning av serviceverksamhet
1
 3   3 SP
TUR15SS04

Ekonomi och konkurrenskraftStuderande

- förstår grundförutsättningarna för en lönsam verksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
- inser betydelsen av budgetering
- känner till olika prissättningsmetoder
- kan följa upp turismbranschens utveckling och känner till nyckeltal inom denna
1
 3   3 SP
TUR15SS05

Valfritt språkStuderande

- har en förbättrad förmåga att kommunicera både i tal och skrift
- har kännedom om den centrala terminologin inom sitt eget område
- har ett utvidgat ordförråd och grammatikkunnande
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
 3   3 SP
TUR15IT 27   27 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
TN15SD01

Sustainable DevelopmentThe Student

- knows that sustainable development is comprised of inter-dependent ecological, economic, social and cultural aspects
- interacts with his working environment in a sustainable way
- contributes to sustainable development in society
- recognizes his responsibility for promoting sustainable development
1
 3   3 SP
TN15IL01

Intercultural LeadershipThe Student

- understands cultural differences
- reflects on his own cultural identity and attitudes
- effectively interacts with people from different backgrounds
- understands the requirements for good leadership in multicultural environments
1
 3   3 SP
TUR15IT01

Tourism Planning and DevelopmentThe Student

- is able to analyze the dynamics of interactions between the economic, sociocultural, environmental and political impacts of travel and tourism on a local and a global level
- understands the concept and practice of tourism planning and development in both developed and developing countries
1
 3   3 SP
TUR15IT02

Global Tourism and Future TrendsThe Student

- is familiar with current and possible future trends which impact on global travel and tourism
- understands the relationship between principles of sustainability and the development and management of global tourism
1
 3   3 SP
TUR15IT03

Intercultural Issues in TourismThe Student

- has developed a greater awareness of the diversity of cultures and sub-cultures in the global community
- becomes familiar with issues related to (inter)culturality in tourism and is able to make practical implications of these matters
- is aware of the relationship between culture and principles of sustainability
- knows about Finland's major inbound and outbound tourism markets and is provided with tools to communicate effectively and bridge cultural differences when working in an international environment
 6   6 SP
TUR15IT04

Management of Intercultural Tourism ProjectsThe Student

- becomes aware of different aspects of project management in an intercultural environment
- can benefit practically from the different ideas and approaches of planning and managing the work of cross-cultural teams and projects
- can take intercultural aspects into account in internal and external communication
- understands the importance of risk management and crisis management within international projects
1
 6   6 SP
TUR15NR  30  30 SP
TN15UM01

UtvecklingsmetoderStuderanden

- känner till datainsamlings- och utvecklingsmetoder
- kan söka och kritiskt värdera information samt utnyttja forskningsresultat i utvecklingsarbetet
- kan tillsammans med andra planera, förverkliga och utvärdera olika utvecklingsarbeten som är relevanta för branschen
1
  3  3 SP
TUR15NR01

Nationell turismutvecklingStuderande

- kan utnyttja den regionala och nationella kulturens särdrag vid utvecklingen av turismen
- ser kulturarvet som en turistisk resurs och inser balansen mellan ekonomiska och kulturella värden i sammanhanget
- kan producera kulturella turismprodukter i enlighet med principerna för hållbar utveckling
1
  6  6 SP
TUR15NR02

Regional turismutvecklingStuderande

- har ett fördjupat kunnande i regionens turismnäring
- kan utveckla regionala styrkor och förbättra den regionala effektiviteten inom turismbranschen med hänsyn till hållbar utveckling
1
  6  6 SP
TUR15NR03

Service DesignStuderande

- känner till servicedesignmetoder
- kan använda servicedesign som metod i sitt arbete
1
  6  6 SP
TUR15NR04

MarknadsplaneringStuderande

- Kan analysera marknader och förstår hur resultatet kan användas i marknadsplaneringen
- Inser betydelsen av att planera marknadsföringen både strategiskt och taktiskt
- Kan använda marknadsinformation på ett för företaget lönsamt sätt
1
  6  6 SP
TUR15NR05

ArbetslivsjuridikStuderande

- Känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
- Känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
1
  3  3 SP
TUR15TU  15  15 SP
TUR15TU01

Framtidsvisioner och innovationerStuderande

- kan identifiera samhällstrender och deras inverkan på den egna branschen
- kan arbeta proaktivt och har förmåga till kreativ problemlösning
- kan tillämpa metoder som är lämpliga för utveckling inom branschen
- kan initiera och genomföra innovativa processer
1
  6  6 SP
TUR15TU02

Arbetssätt inom forskning och utveckling Studeranden

- kan ta ställning till val under forskningsprocessen och ställa relevanta frågor
- känner till lämplig metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet och kan genomföra ett utvecklingsprojekt inom branschen med hjälp av någon av dessa
- har färdigheter i kritiskt tänkande, etik och utvärdering av handlingssätt
- kan koda ner utvecklingsarbeten på ett relevant sätt
1
  3  3 SP
TUR15TU03

Hållbar destinationsutvecklingStuderande

- kan kritiskt granska och utvärdera följderna av olika utvecklingsalternativ
och management strategier for hållbar utveckling av destinationer
- kan analysera och utvärdera förutsättningar for hållbar turismplanering på
destinationer i specifika geografiska sammanhang
1
  3  3 SP
TUR15TU04

Valfritt språkStuderande

- har en förbättrad förmåga att kommunicera både i tal och skrift
- har kännedom om den centrala terminologin inom sitt eget område
- har ett utvidgat ordförråd och grammatikkunnande
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
  3  3 SP
TUR15NÄ   6 6 SP
TUR15NÄ01

Nätverk i näringslivetStuderande

- Känner till huvudprinciperna för hur organisationer och kunder organiseras i nätverk
- Klarar av ständig förändring och förstår innebörden av livslångt lärande
- Utvecklar sitt nätverk i branschen
1
   6 6 SP
Val

Valfria studier

12 SP
TUR15VA   12 12 SP
Pra

Praktik

30 SP
TUR15PR     30 SP
TUR15PR01

Praktik 1Se studiehelhets kompetenser
9    9 SP
TUR15PR02

Praktik 2Se studiehelhets kompetenser
 9   9 SP
TUR15PR03

Praktik 3Se studiehelhets kompetenser
   12 12 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
Lär  15  15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen