Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Stabilitet 2

Stabilitet 2

Utförandeplaner
Kod: SF14O305
Namn: Stabilitet 2
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Stabilitet 1
Kursspecifika kompetenser: Kunna förstå fartygsstabilitetens principer och kunna tillämpa dessa i praktiken.

Den studerande känner till de nationella och internationella fordringarna beträffande fartygs stabilitet. Den studerande skall känna till den statiska och dynamiska stabiliteten, stabili-tetskriterier för olika fartygstyper och kan utföra ett kräng-ningsprov. Den studerande skall kunna utföra stabilitetsberäk-ningar för att bestämma om fartyget uppfyller de nationella och internationella kraven om fartygs stabilitet. Den stu-derande skall kunna läsa hydrostatiska tabeller och kurvor, lastskala. Den studerande skall kunna utföra trimberäkningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen